Voorwoord

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarrekening en jaarverslag 2022 aan. Ook nu wederom in digitale vorm. Te vinden op https://bladel.begrotingsapp.nl/. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid in 2022. Qua vorm en inhoud sluit de verslaglegging aan bij de begroting 2022. 

Nadat in 2020 en 2021 Corona een zware stempel heeft gedrukt op de gemeenschap van Bladel, werd in 2022 onze samenleving aangesproken op humanitaire veerkracht om in gezamenlijkheid de Oekraïense vluchtelingen een veilig onderdak te bieden. Ook Bladel levert haar bijdrage door de vluchtelingen verspreid over de gemeente op te vangen. We mogen trots zijn dat we, met de inzet van vele vrijwilligers, binnen zo’n korte termijn de noodzakelijke hulp hebben kunnen bieden. De oorlog in Oekraïne heeft ook economische gevolgen. Terugkijkend kan gesteld worden dat 2022 ook een jaar was dat "gedomineerd" werd door de energiecrisis en de oplopende inflatie als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Dit leidde niet alleen voor onze gemeente, maar vooral ook voor onze inwoners en bedrijven, tot hogere lasten. We vertrouwen erop dat de financiële consequenties middels steunmaatregelen en compensaties door de Rijksoverheid voor een belangrijk deel kunnen worden opgevangen.

In 2022 konden we weer terug naar het nieuwe normaal. Nagenoeg alle coronamaatregelen werden gelukkig afgeschaald of helemaal opgeheven. De effecten van de coronapandemie hebben we wederom opgenomen in een (verkorte) paragraaf, waarbij we een analyse maken van de gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. 

In het jaarverslag maken we weer gebruik van smileys. Deze smileys geven in één oogopslag het resultaat weer. De algemene betekenis van een smiley is goed, matig of slecht. Het onderdeel waar de smiley voor wordt gebruikt bepaalt de verdere betekenis.

  Goed   - Volgens planning uitgevoerd, binnen financiële kaders, risico’s worden beheerst.
  Matig  - Niet geheel volgens planning, niet geheel binnen financiële kaders, onzekerheid over bepaalde risico’s. Het onderdeel is nog in uitvoering.
  Slecht  - Niet volgens planning, overschrijding financieel budget, hoog risico. Het onderdeel is niet of slechts beperkt uitgevoerd.

Een groot deel van de geplande werkzaamheden hebben we uitgevoerd of is in uitvoering. Waar het afwijkt van de (financiële planning) is dit toegelicht in dit verslag.

Verantwoording over de uitvoering van het beleid

Terug naar navigatie - Verantwoording over de uitvoering van het beleid

Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het gemeentelijk beleid en de daaruit voortvloeiende financiële baten en lasten in 2022.  De uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Op 4 november 2021 stelde de gemeenteraad de begroting 2022 vast. In de bestuursrapportages over 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over tussentijdse financiële ontwikkelingen en bijstellingen. Deze rapportages zijn vastgesteld in de raadsvergaderingen van 7 juli 2022 en van 22 december 2022. De jaarstukken zijn het sluitstuk van de budgetcyclus van 2022. 

Positief resultaat jaarrekening

Terug naar navigatie - Positief resultaat jaarrekening

Financieel sluiten we 2022 zeer goed af. Het resultaat van de jaarrekening is € 9.177.000,- positief. In de najaarsnota gingen we nog uit van een geraamd positief resultaat van € 2.950.000,-.  Vergeleken met de najaarsnota is dit een aanzienlijke verbetering van € 6.227.000,-. De toelichting op het resultaat vindt u in het onderdeel Financieel resultaat. Hoewel wij vanzelfsprekend blij zijn met het resultaat, vraagt het grote verschil met de najaarsnota toch onze aandacht. De voornaamste afwijkingen worden veroorzaakt door uitgestelde activiteiten en over te hevelen / te bestemmen budgetten. Ook de uitkering uit het Gemeentefonds is aanzienlijk toegenomen, met name voor de compensatie van de energietoelagen. Het meest opvallende voordeel is de opvang van Oekraïners. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke kosten aanzienlijk minder bedragen dan de som van de te ontvangen normbedragen. Vanaf 1 maart tot en met 14 oktober 2022 ontvingen we € 100,- per gerealiseerde plek per dag en met ingang van 15 oktober is dit aangepast naar € 83,- per gerealiseerde plek. 

We tekenen hierbij wel aan dat in dit resultaat nog rekening gehouden is met de voorlopige eindcijfers van het sociaal domein. Zoals bekend maken de geldstromen van het sociaal domein, waaronder Wmo Begeleiding en Jeugdzorg onderdeel uit van de jaarrekening 2022. Op dit moment hebben wij (c.q. de SK), net als vorige jaren, nog niet alle controle informatie ontvangen. De controle en verantwoording door zorgaanbieders en hun accountants kosten meer tijd dan voorzien. Dit is overigens een landelijke ontwikkeling en niet uniek voor onze gemeente. Definitieve cijfers van het sociaal domein verwachten wij eind mei 2023 te ontvangen. Wij moeten daarom rekening houden dat dit mogelijk nog tot (marginale) financiële aanpassingen kan leiden. Met name door de hiervoor genoemde oorzaken moeten binnen het sociaal domein de werkelijke inkomsten en uitgaven nog verrekend worden door de SK (uitvoerder namens de gemeente). We verwachten dat we van onze accountant eind mei 2023 de accountantsverklaring ontvangen. De accountant heeft ons laten weten voornemens te zijn een goedkeurende verklaring af te geven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.
De accountant licht zijn bevindingen dan mondeling toe aan de Auditcommissie van 8 juni 2023. Deze verklaring en het definitieve verslag van bevindingen worden, na ontvangst, toegevoegd aan de definitieve stukken en voor u ter inzage gelegd. 

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De jaarstukken 2022 zijn opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken bestaan uit de navolgende indeling:
Het jaarverslag, waarin opgenomen:
• de programmaverantwoording en
• de paragrafen.

De jaarrekening, waarin opgenomen:
• de balans en de toelichting
• het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting
• het overzicht van de investeringen en de toelichting
• het overzicht van incidentele lasten en baten
• de verplichte verantwoording op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
• de analyse van de begrotingsrechtmatigheid en
• de verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen.

In het jaarverslag leggen wij verantwoording aan u af over het gevoerde beleid in 2022. Het jaarverslag gaat in de op de belangrijkste gemeentelijke inspanningen en de jaarrekening is hiervan een financiële vertaling. Dit betekent ook dat we de financiële toelichtingen en analyses in hoofdzaak opgenomen hebben in de jaarrekening. We ronden de bedragen in het jaarverslag en jaarrekening af op € 1.000,-. Het kan zijn dat er in een overzicht of tussen overzichten kleine afrondingsverschillen zijn.

Burgemeester en wethouders van Bladel

de secretaris,                                                    de wnd. burgemeester

drs. E.L.C.M. Mol                                            W.I.I. van Beek