Verkeer en vervoer

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Mensen en goederen verantwoord en veilig verplaatsen. De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden.

Infrastructuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.

Terug naar navigatie - Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.

Wat hebben we gedaan in 2022?

Gedrag/Gebruik Infrastructuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Voor een nadere toelichting van de realisatie van de investeringen wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting in de jaarrekening "toelichting investeringen en projecten'. Dit ter voorkoming van doublures.

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
infrastructuur: n -2.012 n -2.100 n -2.362 n -2.131 v 231
investeringen
onderhoud
beheer (schoon)
parkeren n -4 n -8 n -11 n -9 v 2
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid n -355 n -265 n -377 n -320 v 57
doorstroming n -189 n -152 n -322 n -263 v 59
openbaar vervoer n -51 n -51 v 51
totaal gerealiseerde lasten n -2.560 n -2.576 n -3.123 n -2.723 v 400
baten:
infrastructuur: v 216 v 70 v 250 v 304 v 54
investeringen
onderhoud
beheer (schoon)
parkeren v 4 v 4 v 4 v 4
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid v 6 v 5 v 10 v 9 n -1
doorstroming v 79 v 129 v 111 n -18
openbaar vervoer
totaal gerealiseerde baten v 305 v 79 v 393 v 428 v 35
gerealiseerd resultaat n -2.255 n -2.497 n -2.730 n -2.295 v 435