Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Dit beleidsveld gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het beleidsveld bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Voor een nadere toelichting van de realisatie van de investeringen wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting in de jaarrekening "toelichting investeringen en projecten'. Dit ter voorkoming van doublures.

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
bestuur en ondersteuning n -1.544 n -1.690 n -2.227 n -1.824 403
beheer overige gebouwen en gronden n -94 n -95 n -137 n -96 41
gerealiseerde lasten n -1.638 n -1.785 n -2.364 n -1.920 v 444
baten:
bestuur en ondersteuning v 310 v 306 v 411 v 387 -24
beheer overige gebouwen en gronden v 231 v 193 v 228 v 194 -34
totaal gerealiseerde baten v 541 v 499 v 639 v 581 n -58
toevoegingen reserves n -1.300 n -452 n -2.932 n -2.886 v 46
onttrekkingen reserves v 3.048 v 1.607 v 3.654 v 3.194 n -460
geraamd/gerealiseerd resultaat v 651 n -131 n -1.003 n -1.031 n -28
bestemming van gerealiseerd resultaat n -4.468 n -1.893 n -2.950 n -9.177 n -6.227
gerealiseerd resultaat n -3.817 n -2.024 n -3.953 n -10.208 n -6.255