Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

We richten ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richten we ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.
Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.

Bebouwd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Terug naar navigatie - Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Wat hebben we gedaan in 2022?

Onbebouwd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Voor een nadere toelichting van de realisatie van de investeringen wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting in de jaarrekening "toelichting investeringen en projecten'. Dit ter voorkoming van doublures.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 eenheid Bron
Gemiddelde WOZ waarde 2021: 331.000 2022: 367.000 euro CBS
Nieuw gebouwde woningen 2021: 15,5 2022: 10,9 aantal per 1.000 woningen BAG
Demografische druk 2021: 75,1% 2022: 75,5% percentage CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2021: 525 2022: 558 euro COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2021: 717 2022: 756 euro COELO

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • Samenwerking Kempengemeenten
  • KempenPlus

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
bebouwd:
wonen n -787 n -994 n -1.507 n -1.407 v 100
grondexploitaties n -771 n -3.565 n -3.929 n -4.083 n -154
overig gebruik ruimte n -1.266 n -837 n -1.657 n -1.489 v 168
onbebouwd:
cultuurlandschap n -5 n -197 n -77 n -5 v 72
natuur / water
totaal gerealiseerde lasten n -2.829 n -5.593 n -7.170 n -6.984 v 186
baten VHROSV
bebouwd:
wonen v 1.045 v 1.092 v 2.203 v 2.479 v 276
grondexploitaties v 1.090 v 3.650 v 3.261 v 3.566 v 305
overig gebruik ruimte v 186 v 175 v 1.793 v 1.842 v 49
onbebouwd:
cultuurlandschap v 24 v 215 v 119 v 119
natuur / water
totaal gerealiseerde baten v 2.345 v 5.132 v 7.376 v 8.006 v 630
gerealiseerd resultaat n -484 n -461 v 206 v 1.022 v 816