Overhead en ondersteuning organisatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. Waarvan een deel al eerder in gang is gezet.
Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces (klant-leverancier).

Terug naar navigatie - De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces (klant-leverancier).

Wat hebben we gedaan in 2022?

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Voor een nadere toelichting van de realisatie van de investeringen wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting in de jaarrekening "toelichting investeringen en projecten'. Dit ter voorkoming van doublures.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 eenheid Bron
Formatie 2021: 4,03 2022: 4,12 fte per 1.000 inwoners Eigen rekening
Bezetting 2021: 3,98 2022: 4,01 fte per 1.000 inwoners Eigen rekening
Apparaatskosten € 417,- € 458,- per inwoner Eigen rekening
Externe inhuur 5,42% 11,01% % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen rekening
Overhead 9,05% 8,87% % van totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) Eigen rekening

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Samenwerking Kempengemeenten
  • Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
overhead n -5.239 n -6.077 n -6.356 n -5.859 v 497
totaal gerealiseerde lasten n -5.239 n -6.077 n -6.356 n -5.859 v 497
baten:
overhead v 253 v 199 v 284 v 305 v 21
totaal gerealiseerde baten v 253 v 199 v 284 v 305 v 21
gerealiseerd resultaat n -4.986 n -5.878 n -6.072 n -5.554 v 518