Sociaal domein

Iedereen moet ongeacht zijn leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie als volwaardig lid kunnen deelnemen aan de samenleving. Beperkingen mogen geen reden zijn voor uitsluiting.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie, neemt als volwaardig lid deel aan de samenleving. Aan mensen voor wie zelfredzaamheid en meedoen niet vanzelfsprekend is, wordt ondersteuning geboden.
Als gemeente dragen we hier onder meer aan bij door uitvoering van de participatiewet, WMO en jeugdwet. Daarbij werken we samen met onder andere vrijwilligersorganisaties, de jeugdcoach, mantelzorgondersteuner en ouderenconsulent. Tot slot hebben we een subsidiebeleid hiervoor en zijn we een dementievriendelijke gemeente.

Participatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis

Terug naar navigatie - Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis

Wat hebben we gedaan in 2022?

Mantelzorg

Terug naar navigatie - Mantelzorg

Wat hebben we gedaan in 2022?

Wmo

Inkomensregelingen

Jeugd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Vrijwilligers

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Voor een nadere toelichting van de realisatie van de investeringen wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting in de jaarrekening "toelichting investeringen en projecten'. Dit ter voorkoming van doublures.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 eenheid Bron
Banen 2020: 1.152,7 2021: 1.157,1 aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar LISA
Jongeren met een delict voor de rechter 2019: 1,0% 2020: 1,0% % van 12 t/m 21 jarigen Kinderen in Tel
Kinderen in uitkeringsgezin 2020: 2,0% 2021: 2,0% % van kinderen tot 18 jaar Kinderen in Tel
Netto arbeidsparticipatie 2021: 74,1% 2022: 74,5% % van de werkzame beroepsvolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS
Werkloze jongeren 2020: 2,0% 2021: 1,0% % van 16 t/m 22 jarigen Kinderen in Tel
Personen met een bijstandsuitkering 2020: 157,0 2021: 140,5 aantal per 10.000 inwoners CBS
Lopende re-integratievoorzieningen 2019: 141,1 2020: 108,4 aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar CBS
Jongeren met jeugdhulp 2021: 11,6% 2022: 13,2% % van alle jongeren tot 18 jaar CBS
Jongeren met jeugdbescherming 2021: 0,7% 2022: 0,4% % van alle jongeren tot 18 jaar CBS
Jongeren met jeugdreclassering 2021: 0,4% 2022: 0,4% % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 2021: 700 2022: 660 aantal per 10.000 inwoners GMSD

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • KempenPlus
  • Samenwerking Kempengemeenten
  • Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost
  • Metropoolregio Eindhoven

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
Lasten:
participatie:
accommodaties n -1.622 n -1.773 n -1.828 n -1.645 v 183
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning n -253 n -222 n -762 n -708 v 54
mantelzorg n -83 n -59 n -49 n -52 n -3
voorliggende voorzieningen n -538 n -497 n -537 n -553 n -16
arbeidsparticipatie n -204 n -293 n -293 n -202 v 91
overige lokale initiatieven n -110 n -198 n -384 n -372 v 12
Wmo:
zorgloket n -426 n -496 n -698 n -597 v 101
maatwerkdienstverlening 18+ n -4.951 n -4.516 n -5.264 n -4.986 v 278
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen n -9.484 n -8.661 n -8.653 n -8.634 v 19
minimabeleid n -515 n -416 n -1.316 n -1.222 v 94
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening n -3 n -5 n -8 n -5 v 3
jeugd:
preventie n -1.019 n -1.041 n -1.104 n -1.235 n -131
maatwerkdienstverlening 18- n -3.408 n -4.078 n -3.262 n -2.820 v 442
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18- n -330 n -303 n -378 n -343 v 35
vrijwilligers (waardering / ondersteuning) n -74 n -70 n -70 n -100 n -30
totaal gerealiseerde lasten n -23.020 n -22.628 n -24.606 n -23.474 v 1.132
baten:
participatie:
accommodaties v 87 v 130 v 130 v 177 v 47
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning v 57 v 5 v 260 v 1.357 v 1.097
mantelzorg
voorliggende voorzieningen v 56 v 12 v 12 v 8 n -4
arbeidsparticipatie v 22 v 22 v 23 v 26 v 3
overige lokale initiatieven v 7 v 3 v 136 v 136
Wmo:
zorgloket
maatwerkdienstverlening 18+ v 140 v 140 v 180 v 183 v 3
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen v 3.547 v 2.164 v 2.502 v 2.439 n -63
minimabeleid v 30 v 30 v 30 v 30
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening
jeugd:
preventie v 38 v 39 v 42 v 41 n -1
maatwerkdienstverlening 18-
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18- v 51
vrijwilligers (waardering / ondersteuning)
totaal gerealiseerde baten v 4.035 v 2.545 v 3.315 v 4.397 v 1.082
gerealiseerd resultaat n -18.985 n -20.083 n -21.291 n -19.077 v 2.214