Sport, cultuur en recreatie

We ontplooien activiteiten die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bladelse inwoners zijn tevreden over de voorzieningen in de eigen woonomgeving op het gebied van sport, cultuur en recreatie, ze zijn tevreden over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren hierin en ze nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.
Binnen het hoofdtaakveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

Sport en bewegen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.

Terug naar navigatie - Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.

Wat hebben we gedaan in 2022?

Cultuur

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Voor een nadere toelichting van de realisatie van de investeringen wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting in de jaarrekening "toelichting investeringen en projecten". Dit ter voorkoming van doublures.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”). 

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 eenheid Bron
Niet-sporters 2016: 45,8% 2020: 47,8% percentage CBS, RIVM

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
sport en beweging:
accommodaties n -1.292 n -1.438 n -1.724 n -1.465 v 259
bevorderen deelname en activiteiten n -388 n -454 n -372 n -366 v 6
cultuur:
cultuur en verbinding n -190 n -201 n -415 n -306 v 109
cultuur en participatie n -431 n -308 n -291 n -372 n -81
accommodaties n -575 n -579 n -568 n -557 v 11
erfgoed en kunst n -64 n -70 n -105 n -57 v 48
natuur n -1.551 n -1.463 n -2.076 n -1.669 v 407
totaal gerealiseerde lasten n -4.491 n -4.513 n -5.551 n -4.792 v 759
baten:
sport en beweging:
accommodaties v 499 v 469 v 501 v 471 n -30
bevorderen deelname en activiteiten v 87 v 76 v 76
cultuur:
cultuur en verbinding v 11 v 11 v 11 v 11
cultuur en participatie v 147 v 21 v 39 v 119 v 80
accommodaties v 105 v 104 v 114 v 114
erfgoed en kunst v 11 v 9 v 9 v 9
natuur v 82 v 47 v 313 v 59 n -254
totaal gerealiseerde baten v 942 v 661 v 1.063 v 859 n -204
gerealiseerd resultaat n -3.549 n -3.852 n -4.488 n -3.933 v 555