Begrotingsrechtmatigheid

-

Terug naar navigatie - -

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn strikt formeel onrechtmatig. Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. De accountant kan de onrechtmatigheden, zoals genoemd in kolom b. betrekken bij zijn oordeel. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

cat.nr begrotingsoverschrijding door:

onrechtmatig

(telt niet mee voor oordeel)

onrechtmatig

(telt wel mee voor oordeel)

1 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten of kostendekkende omzet. onrechtmatig  
2 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. onrechtmatig  
3 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.   onrechtmatig
4 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.   onrechtmatig

5

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend.   onrechtmatig
6 Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt.
- 6a. geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- 6b. geconstateerd na verantwoordingsjaar

 

 

onrechtmatig

 

onrechtmatig

7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere kapitaallasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
- 7a. jaar van investeren
- 7b. kapitaallasten in latere jaren

 

onrechtmatig

onrechtmatig

De begroting 2022 is op het niveau van de hoofdtaakvelden door de raad vastgesteld, zodat voor budgetoverschrijdingen op het niveau van het hoofdtaakveld goedkeuring moet worden gevraagd. Om te voldoen aan het begrotingsrechtmatigheidscriterium worden de volgende budgetoverschrijdingen van de lasten ten opzichte van de begroting gemeld (inclusief reserves).

In onderstaand tabel is per hoofdtaakveld de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per “soort” begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per “soort” begrotingsafwijking is hiervoor weergegeven.
Aangezien een lastenoverschrijding op hoofdtaakveldniveau een saldo is van meerdere taakveldonderdelen, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo op het hoofdtaakveld. Op bepaalde hoofdtaakveldonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze relevant zijn voor de beoordeling.

omschrijving beleidsvelden begroting 2022 na wijz. rekening 2022 begrotingsafwijking lasten
overschrijding
(bedragen x € 1.000,-) totaal lasten totaal baten saldo totaal lasten totaal baten saldo totaal lasten totaal baten saldo > € 10.000,-
bestuur en ondersteuning -2.364 639 -1.725 -1.919 581 -1.338 445 -58 387
overhead en ondersteuning organisatie -6.356 284 -6.072 -5.859 305 -5.554 497 21 518
algemene dekkingsmiddelen -962 44.065 43.103 -852 44.687 43.835 110 622 732
veiligheid -2.008 191 -1.817 -1.843 163 -1.680 165 -28 137
verkeer en vervoer -3.123 393 -2.730 -2.723 429 -2.294 400 36 436
economie -808 2.403 1.595 -626 2.468 1.842 182 65 247
onderwijs -4.500 2.074 -2.426 -3.753 1.415 -2.338 747 -659 88
sport, cultuur en recreatie -5.551 1.063 -4.488 -4.792 859 -3.933 759 -204 555
sociaal domein -24.606 3.315 -21.291 -23.474 4.397 -19.077 1.132 1.082 2.214
volksgezondheid en milieu -6.913 4.786 -2.127 -6.369 4.753 -1.616 544 -33 511
VHROSV -7.170 7.376 206 -6.984 8.006 1.022 186 630 816
Totaal (exclusief reserves) -64.361 66.589 2.228 -59.194 68.063 8.869 5.167 1.474 6.641
toevoeging reserves -2.932 -2.932 -2.886 -2.886 46 46
onttrekking reserves 3.654 3.654 3.194 3.194 -460 -460
Totaal (inclusief reserves) -67.293 70.243 2.950 -62.080 71.257 9.177 5.213 1.014 6.227

Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie

Tijdens het samenstellen van de jaarrekening is geconstateerd dat er afwijkingen zijn opgetreden ten opzichte van de begroting na wijziging. De afwijkingen passen binnen de kaders van de gemeentelijke interpretatie van het begrotingscriterium. Volgens de regels kunnen ze dus als 'onrechtmatig' worden aangemerkt maar wegen ze niet mee in het accountantsoordeel over de rechtmatigheid.

Afwijkingen c.q. overschrijdingen exploitatie-uitgaven
Er zijn geen begrotingsonrechtmatigheden vastgesteld.

In onderstaand overzicht is aangegeven om welke afwijkingen dit op het niveau van de hoofdtaakvelden gaat en hoe deze passen binnen de genoemde gemeentelijke invulling van het begrotingscriterium.

omschrijving beleidsvelden lasten rechtmatig telt niet mee voor oordeel onrechtmatig en telt mee voor oordeel
overschrijding
(bedragen x € 1.000,-) > € 10.000,- cat. 1. cat. 2. cat. 6b. cat. 7b cat. 3. cat. 4. cat. 5. cat. 6a. cat. 7a.
bestuur en ondersteuning
overhead en ondersteuning organisatie
algemene dekkingsmiddelen
veiligheid
verkeer en vervoer
economie
onderwijs
sport, cultuur en recreatie
sociaal domein
volksgezondheid en milieu
VHROSV
Totaal (exclusief reserves)
reserves
Totaal (inclusief reserves)

Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen

Op basis van de verordening op het financieel beheer ex. artikel 212 van de Gemeentewet wordt gerapporteerd over kredietoverschrijdingen boven de € 10.000,-.

  Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg
De voorbereiding is gestart in 2020 en is afgestemd met zowel het N284 plan als het MFA plan in Hapert. In 2022 is de voorbereiding van de uitvoering afgerond. De verwachting is dat de daadwerkelijke uitvoering in 2023-2024 kan worden afgerond, omdat we met de aanpak, zoals aangegeven, hebben gewacht tot de nieuwe MFA in Hapert gereed is. Het restantkrediet 2022 is per saldo met een bedrag van circa € 19.000,- overschreden en kan financieel worden afgewikkeld. Voor de verdere uitvoering van de aanpassing van de Oude Provincialeweg is voor het jaar 2023 een krediet van € 3.100.000,- beschikbaar gesteld, inclusief een bijdrage van € 750.000,- vanuit het rioolkrediet GRP 2023. 

omschrijving krediet krediet uitgaven uitgaven saldo overschrij- rechtmatig telt niet mee onrechtmatig en telt mee
t/m 2021 2022 krediet ding > voor oordeel voor oordeel
(bedragen x € 1.000,-) € 10.000 cat. 1. cat. 2. cat. 4. cat. 6b. cat. 7b cat. 3. cat. 4. cat. 5. cat. 6a. cat. 7a.
bestuur en ondersteuning 125 75 50
overhead en ondersteuning organisatie 853 147 70 636
algemene dekkingsmiddelen
veiligheid 32
verkeer en vervoer 4.606 1.277 1.101 2.228 -19 -19
economie
onderwijs
sport, cultuur en recreatie 2.709 285 590 1.834
sociaal domein 27.945 12.457 8.351 7.137
volksgezondheid en milieu 4.405 878 1.057 2.470
VHROSV 2.375 1.889 486
Totaal 43.050 15.044 13.133 14.841 -19 -19

Concluderend

Terug naar navigatie - Concluderend

Op grond van de jaarrekening bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond € 626.000,- (1% van de lasten inclusief toevoegingen aan reserves) en voor onzekerheden € 1.877.000,- (3% van de lasten). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden.