Overzicht van baten en lasten en toelichting

Opbouw baten en lasten

Opbouw baten en lasten

Terug naar navigatie - Opbouw baten en lasten

Opbouw baten
In onderstaande grafiek wordt de opbouw van de baten weergegeven. Veruit de meeste baten van de gemeente zijn verantwoord in hoofdtaakveld ‘algemene dekkingsmiddelen’ waarin o.a. de algemene uitkering, de integratie-uitkering sociaal domein en de belastingen opgenomen zijn. In hoofdtaakveld ‘Sociaal domein’ zijn o.a. de specifieke uitkeringen van het rijk opgenomen, in hoofdtaakveld “Volksgezondheid en milieu” de opbrengsten van de afvalstoffen- en rioolheffing en in ‘hoofdtaakveld ‘VHROSV’ de opbrengsten uit grondexploitaties en leges omgevingsvergunningen.

Opbouw lasten
In onderstaande grafiek wordt de opbouw van de lasten weergegeven. De meeste lasten bevinden zich in de hoofdtaakvelden ‘sociaal domein’. In hoofdtaakveld ‘sociaal domein’ zijn o.a. de uitvoering van de specifieke uitkeringen en de Jeugdhulp en Wmo en Wsw opgenomen. In ‘hoofdtaakveld ‘VHROSV’ worden de grondexploitaties en in hoofdtaakveld “Volksgezondheid en milieu” het ophalen van huishoudelijk afval en het onderhoud van de riolering.

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

Het jaar 2022 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 9.177.000 ,-. In het voordelig resultaat is rekening gehouden met per saldo circa € 308.000,- onttrekking aan de reserves. In onderstaand overzicht van baten en lasten vindt u per hoofdtaakveld een financiële analyse van de grotere over- en onderschrijdingen. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de 'toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Hoofdtaakveld saldo begroting 2022 voor wijziging begroting 2022 na wijziging jaarrekening 2022 saldo
rekening lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo rekening
2021 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
Bestuur -1.097 -1.785 499 -1.286 -2.363 640 -1.723 -1.919 581 -1.338 385
Overhead -4.987 -6.077 199 -5.878 -6.356 284 -6.072 -5.859 306 -5.553 519
Algemene dekkingsmiddelen:
Treasury 333 -242 584 342 -525 666 141 -509 752 243 102
OZB woningen 2.160 -176 2.525 2.349 -176 2.613 2.437 -262 2.606 2.344 -93
OZB niet woningen 1.969 -33 2.084 2.051 -33 2.163 2.130 -4 2.165 2.161 31
Algemene uitkering en overige uitk. 34.558 -5 34.716 34.711 -5 38.624 38.619 -5 39.165 39.160 541
Overige baten en lasten 46 537 537 -110 -110 -110
Vennootschapsbelasting 132 -14 -14 -222 -222 38 38 260
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen 39.198 67 39.909 39.976 -961 44.066 43.105 -852 44.688 43.836 731
Veilgheid -1.664 -1.757 91 -1.666 -2.008 192 -1.816 -1.843 163 -1.680 136
Verkeer en vervoer -2.255 -2.575 79 -2.496 -3.123 393 -2.730 -2.724 429 -2.295 435
Economie 583 -781 1.334 553 -808 2.403 1.595 -626 2.468 1.842 247
Onderwijs -2.371 -2.443 36 -2.407 -4.500 2.074 -2.426 -3.753 1.415 -2.338 88
Sport, cultuur en recreatie -3.550 -4.513 661 -3.852 -5.551 1.063 -4.488 -4.793 859 -3.934 554
Sociaal domein -18.987 -22.628 2.544 -20.084 -24.605 3.313 -21.292 -23.473 4.398 -19.075 2.217
Volksgezondheid en milieu -1.669 -5.881 4.223 -1.658 -6.914 4.786 -2.128 -6.368 4.753 -1.615 513
VHROSV -483 -5.593 5.132 -461 -7.170 7.376 206 -6.983 8.006 1.023 817
Saldo van baten en lasten 2.718 -53.966 54.707 741 -64.359 66.590 2.231 -59.193 68.066 8.873 6.642
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Bestuur 1.749 -452 1.607 1.155 -2.932 3.654 722 -2.886 3.194 308 -414
Totaal mutaties reserves 1.749 -452 1.607 1.155 -2.932 3.654 722 -2.886 3.194 308 -414
Gerealiseerd resultaat 4.468 -54.417 56.311 1.893 -67.293 70.243 2.950 -62.082 71.259 9.177 6.227

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Het aanwenden van een reserve vereist een raadsbesluit waarin de reden van aanwending wordt aangegeven, die correspondeert met het doel van de reserve. In de rekening zijn alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd. Hieronder zijn de mutaties binnen de reserves nader toegelicht:

Onttrekking aan de reserves (baten): (x € 1.000,-)
- Algemeen reserve: budgetoverheveling 2021 1.326 inc.
afwaardering Egyptische Poort (woon-, sport- en recreatiegebied) 494 inc.
openingskosten MFA Hapert 15 inc.
duurzame energie particulieren 312 inc.
- Algemene reserve grondexploitatie vrijval reserve 72 inc.
- Reserve bovenwijkse voorzieningen vrijval reserve 172 inc.
- Reserve kwaliteit buitengebied deelname programma ErvenPlus 3.0 5 inc.
- Reserve geactiveerde kapitaaluitgaven dekking kapitaallasten 757 str.
- Reserve generatiepact bijdrage lasten generatiepact 2022 41 inc.
Totaal ontrekkingen 3.194 a.
toevoeging aan de reserves (lasten): (x € 1.000,-)
- Algemene reserve: winstuitkering KBP 925 inc.
vrijval algemene reserve grondexploitatie 72 inc.
winstnemingen grondexploitaties 124 inc.
- Reserve ruimtelijke kw.buitengebied opbrengst anterieure overeenkomsten 119 inc.
schadevergoeding Ruimte-voor-Ruimte regeling 1.411 inc.
- Reserve duurzaamheid leges vergunning windpark 133 inc.
- Reserve geactiveerde kapitaaluitgaven rentebijschrijvingen 102 inc.
Totaal toevoegingen 2.886 b.
Per saldo mutaties t.l.v. reserves -308 a - b

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves

In onderstaand overzicht worden de mutaties van de reserves op basis van artikel 28 onderdeel d van het BBV gespecificeerd naar structurele toevoegingen en onttrekkingen:

Bedragen raming mutaties reserves 2022 realisatie mutaties reserves 2022
baten waarvan lasten waarvan baten waarvan lasten waarvan
(bedragen x € 1.000,-) (onttrekking structureel (toevoeging structureel (onttrekking structureel (toevoeging structureel
reserve) reserve) reserve) reserve)
Algemene reserve 2.511 -1.043 2.147 -997
Reserve afschrijving geact. investeringen 757 757 -102 -102 757 757 -102 -102
Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen 172 172
Reserve generatiepact 41 41
Algemene reserve grondexploitatie 118 -124 72 -124
Reserve verv.sportmaterieel X-sport
Reserve verv.sportmaterieel Eureka
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied 55 -1.530 5 -1.530
Reserve duurzaamheid -133 -133
totaal 3.654 757 -2.932 -102 3.194 757 -2.886 -102
waarvan waarvan waarvan waarvan
incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel
2.897 -2.830 2.437 -2.784

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het BBV zegt hierover dat lasten en baten per hoofdtaakveld geanalyseerd moeten worden. De analyse is gebaseerd op een analyse op hoofdlijnen, waarbij iedere over- of onderschrijding groter dan € 10.000,- van een verklaring is voorzien. Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening.

Bestuur

Terug naar navigatie - Bestuur

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
bestuur en ondersteuning n -1.544 n -1.690 n -2.227 n -1.824 403
beheer overige gebouwen en gronden n -94 n -95 n -137 n -96 41
gerealiseerde lasten n -1.638 n -1.785 n -2.364 n -1.920 v 444
baten:
bestuur en ondersteuning v 310 v 306 v 411 v 387 -24
beheer overige gebouwen en gronden v 231 v 193 v 228 v 194 -34
totaal gerealiseerde baten v 541 v 499 v 639 v 581 n -58
toevoegingen reserves n -1.300 n -452 n -2.932 n -2.886 v 46
onttrekkingen reserves v 3.048 v 1.607 v 3.654 v 3.194 n -460
geraamd/gerealiseerd resultaat v 651 n -131 n -1.003 n -1.031 n -28
bestemming van gerealiseerd resultaat n -4.468 n -1.893 n -2.950 n -9.177 n -6.227
gerealiseerd resultaat n -3.817 n -2.024 n -3.953 n -10.208 n -6.255

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 386.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 35 Inventarisatie en onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegronden loopt door naar 2023
Bestuursorganen 228 Vrijval gedeelte voorziening wethouderspensioenen a.g.v. actuariële berekeningen.
De rekenrente voor de actuariële waardeberekening is 2,472%.
22 Lagere loonkosten
Loonkosten 130 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
werkelijke tijdsbesteding.
Overige lasten bestuursorganen 12 Lagere projectkosten Ontwikkelstrategie De Kempen
Burgerzaken 19 Lagere exploitatielasten t.b.v. leges
Diversen 4 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 450
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Bestuursorganen -12 Hogere lasten voor cursussen en begeleidingskosten voormalige wethouder
Agrarische zaken e.d. -52 Lagere opbrengsten grondverkopen / hogere taxatie- en notariskosten
Totaal nadeel -64
Totaal verschil 386 voordeel

Toelichting reserves:

Voordeel Nadeel
Algemene reserve: budgetoverhevelingen
Algemene reserve: vrijval grondexploitatie / overige mutaties


€ 120.000,-

€ 438.000,-
Algemene reserve grondexploitatie: vrijval   € 46.000
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied                   0,-   € 50.000,-
  € 120.000,- € 534.000,-
saldo   € 414.000,-

Kosten overhead

Terug naar navigatie - Kosten overhead

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
overhead n -5.239 n -6.077 n -6.356 n -5.859 v 497
totaal gerealiseerde lasten n -5.239 n -6.077 n -6.356 n -5.859 v 497
baten:
overhead v 253 v 199 v 284 v 305 v 21
totaal gerealiseerde baten v 253 v 199 v 284 v 305 v 21
gerealiseerd resultaat n -4.986 n -5.878 n -6.072 n -5.554 v 518

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 518.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Loonkosten 256 Lagere loonkosten a.g.v. niet ingevulde vacatures
Afdeling Ontwikkeling 33 Diverse lagere bedrijfsvoeringslasten
Afdeling DV & BV 96 Diverse lagere bedrijfsvoeringslasten
P&O 71 Diverse lagere bedrijfsvoeringslasten
Huisvesting 36 Diverse lagere huisvestingslasten gemeentehuis
Informatiebeveiliging 24 Minder ondersteunigsuren vanuit BMC voor informatiebeveiliging en risicomodule (ISMS)
Diversen 2 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 518
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Totaal nadeel
Totaal verschil 518 voordeel

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
algemene dekkingsmiddelen n -547 v 67 n -962 n -852 v 110
totaal gerealiseerde lasten n -547 v 67 n -962 n -852 v 110
baten:
algemene dekkingsmiddelen v 39.745 v 39.906 v 44.065 v 44.687 v 622
totaal gerealiseerde baten v 39.745 v 39.906 v 44.065 v 44.687 v 622
gerealiseerd resultaat v 39.198 v 39.973 v 43.103 v 43.835 v 732

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 732.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Geldleningen 102 Renteresultaat 2022, resultante van hogere verrekening kapitaallasten en hogere rentebaten.
Algemene uikering 541 Hogere uitkering Algemene uitkering (inclusief uitkering energietoeslag)
Vennootschapsbelasting 211 Lagere voorlopige aanslag als gevolg van uitgestelde realisatie plan Lange Trekken
49 carry back verlies 2021
Uitvoering Wet WOZ 14 Lagere waarderings, taxatie- en invorderingskosten
Totaal voordeel 917
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Verrekening loonkosten -68 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
werkelijke tijdsbesteding.
Onroerende zaak belastingen -7 Lagere belastingopbrengst
Voorziening dubieuze debiteuren -110 Op grond van een analyse van de openstaande vorderingen hebben we de voorziening aangevuld
op basis van een inschatting t.a.v. de mate van invorderbaarheid.
Totaal nadeel -185
Totaal verschil 732 voordeel

Veiligheid

Terug naar navigatie - Veiligheid

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
integrale veiligheid
preventie en vergunningverlening n -66 n -83 n -85 n -76 v 9
handhaving n -388 n -273 n -497 n -357 v 140
rampenbestrijding / crisisbeheersing n -1.412 n -1.401 n -1.426 n -1.410 v 16
totaal gerealiseerde lasten n -1.866 n -1.757 n -2.008 n -1.843 v 165
baten:
integrale veiligheid
preventie en vergunningverlening v 11 v 16 v 16 v 10 n -6
handhaving v 125 v 99 v 79 n -20
rampenbestrijding / crisisbeheersing v 65 v 74 v 76 v 74 n -2
totaal gerealiseerde baten v 201 v 90 v 191 v 163 n -28
gerealiseerd resultaat n -1.665 n -1.667 n -1.817 n -1.680 v 137

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 137.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Loonkosten 48 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
werkelijke tijdsbesteding.
Brandweer en rampenbestrijding 12 Lagere exploitatiekosten brandweer
Toezicht veiligheid en lokale orde 63 Minder inzet van toezichthouders
Regiopolotie / BIBO beleid 8 Lagere lasten voor het RIEC en uitvoering BIBOP beleid
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit 13 Lagere exploitatielasten Kempisch Interventie Team
Totaal voordeel 144
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Gemeentelijke leges -7 Lagere legesopbrengsten bijzondere wetten
Totaal nadeel -7
Totaal verschil 137 voordeel

Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Verkeer en vervoer

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
infrastructuur: n -2.012 n -2.100 n -2.362 n -2.131 v 231
investeringen
onderhoud
beheer (schoon)
parkeren n -4 n -8 n -11 n -9 v 2
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid n -355 n -265 n -377 n -320 v 57
doorstroming n -189 n -152 n -322 n -263 v 59
openbaar vervoer n -51 n -51 v 51
totaal gerealiseerde lasten n -2.560 n -2.576 n -3.123 n -2.723 v 400
baten:
infrastructuur: v 216 v 70 v 250 v 304 v 54
investeringen
onderhoud
beheer (schoon)
parkeren v 4 v 4 v 4 v 4
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid v 6 v 5 v 10 v 9 n -1
doorstroming v 79 v 129 v 111 n -18
openbaar vervoer
totaal gerealiseerde baten v 305 v 79 v 393 v 428 v 35
gerealiseerd resultaat n -2.255 n -2.497 n -2.730 n -2.295 v 435

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 435.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 52 Onderhoud wegens herstelwerkzaamheden i.v.m. glasvezelnetwerl loopt door naar 2023
Verrekening loonkosten 168 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
werkelijke tijdsbesteding.
Wegen, straten en pleinen 200 Hogere opbrengsten degeneratievergoeding en verhaal juridische kosten,alsmede lagere kosten
calamiteiten, stortrechten, onderhoud en gladheidsbestrijding
16 Vergoeding Kempenglas
Verkeersregelingen 49 Lagere lasten regiomale pilots binnen Bladel op basis van Verkeersvisie 2022-2026, alsmede
lagere kosten voor vervanging verkeersborden en onderhoud
Herontwikkeling centrum Hapert 27 Lagere advies- en overige voorbereidingskosten
Totaal voordeel 512
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Openbare verlichting -60 Hogere lasten bodemonderzoeken conform CROW400-normering en afrekening eigen risico bij
schadegevallen periode 2018 t/m 2022
Voorbereiding N284 -12 Hogere voorbereidingskosten
Diversen -5 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel -77
Totaal verschil 435 voordeel

Economie

Terug naar navigatie - Economie

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering n -77 n -79 n -81 n -77 v 4
regionale samenwerking n -39 n -54 n -68 n -81 n -13
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) n -27 n -46 n -46 n -26 v 20
overige infrastructuur n -1 n -1 v 1
organisatie:
werkgelegenheid n -173 n -171 n -171 n -134 v 37
overleg / beheer / samenwerking n -194 n -156 n -242 n -207 v 35
promotie n -110 n -275 n -199 n -101 v 98
totaal gerealiseerde lasten n -620 n -782 n -808 n -626 v 182
baten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering v 77 v 75 v 77 v 77
regionale samenwerking v 12 v 12
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) v 23 v 33 v 957 v 947 n -10
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid v 3
overleg / beheer / samenwerking v 18 v 11 v 25 v 26 v 1
promotie v 1.082 v 1.214 v 1.344 v 1.406 v 62
totaal gerealiseerde baten v 1.203 v 1.333 v 2.403 v 2.468 v 65
gerealiseerd resultaat v 583 v 551 v 1.595 v 1.842 v 247

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 247.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 77 Uitvoering van het project Kempische Vrijetijdseconomie loopt door naar 2023
33 Heroverweging supermarktbeleid loopt door naar 2023
Loonkosten 27 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
werkelijke tijdsbesteding.
Toeristenbelasting 74 Hogere opbrengsten toeristenbelasting vanwege toename aantal overnachtingen in combinatie met
lagere onderzoekskosten
Stimulering werkgelegenheid 31 Bijdrage Huis Brabantse Kempen wegens opheffing
Bevordering toerisme 9 Lagere uitgaven kempische vrijetijdseconomie
Totaal voordeel 251
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
-4 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel -4
Totaal verschil 247 voordeel

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
onderwijshuisvesting n -3.084 n -1.927 n -3.358 n -3.053 v 305
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer n -661 n -317 n -323 n -342 n -19
leerplicht n -213 n -185 n -186 n -184 v 2
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. n -544 n -14 n -633 n -174 v 459
totaal gerealiseerde lasten n -4.502 n -2.443 n -4.500 n -3.753 v 747
baten:
onderwijshuisvesting v 1.181 v 12 v 1.444 v 1.186 n -258
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer v 378
leerplicht v 39 v 24 v 11 v 23 v 12
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. v 535 v 619 v 206 n -413
totaal gerealiseerde baten v 2.133 v 36 v 2.074 v 1.415 n -659
gerealiseerd resultaat n -2.369 n -2.407 n -2.426 n -2.338 v 88

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 88.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 5 Eenmalige kosten Het Palet t.b.v. MFA Hapert
Loonkosten 20 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
werkelijke tijdsbesteding.
Basisonderwijs huisvesting 33 Lagere gymvergoedingen scholen basisonderwijs
Gemeenschappelijke lasten onderwijs 24 Lagere inkomensoverdracht scholen (kinderen statushouders)
VVE/GOA 38 Correctie balansmutaties vorige jaren
Totaal voordeel 120
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Voortgezet onderwijs huisvesting -9 Hogere bijdrage aan Pius-X-college wegens doordecentralisatie onderwijshuisvesting
Leerlingenvervoer -22 Nagekomen verrekening leerlingenvervoer juli 2022
Diversen -1 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel -32
Totaal verschil 88 voordeel

Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Sport, cultuur en recreatie

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
sport en beweging:
accommodaties n -1.292 n -1.438 n -1.724 n -1.465 v 259
bevorderen deelname en activiteiten n -388 n -454 n -372 n -366 v 6
cultuur:
cultuur en verbinding n -190 n -201 n -415 n -306 v 109
cultuur en participatie n -431 n -308 n -291 n -372 n -81
accommodaties n -575 n -579 n -568 n -557 v 11
erfgoed en kunst n -64 n -70 n -105 n -57 v 48
natuur n -1.551 n -1.463 n -2.076 n -1.669 v 407
totaal gerealiseerde lasten n -4.491 n -4.513 n -5.551 n -4.792 v 759
baten:
sport en beweging:
accommodaties v 499 v 469 v 501 v 471 n -30
bevorderen deelname en activiteiten v 87 v 76 v 76
cultuur:
cultuur en verbinding v 11 v 11 v 11 v 11
cultuur en participatie v 147 v 21 v 39 v 119 v 80
accommodaties v 105 v 104 v 114 v 114
erfgoed en kunst v 11 v 9 v 9 v 9
natuur v 82 v 47 v 313 v 59 n -254
totaal gerealiseerde baten v 942 v 661 v 1.063 v 859 n -204
gerealiseerd resultaat n -3.549 n -3.852 n -4.488 n -3.933 v 555

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 555.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 426 Fusie korfbalverenigingen / Herinrichting sportpark Casteren / Kroonvensche Heide /
Opstellen kerkenvisie / onderhoud monumentaal groen / groenvoorziening rondom retentievijver
industrieterrein Hapert en onderhoud bomen
Loonkosten 139 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
werkelijke tijdsbesteding.
Bibliotheek 7 Lagere energielasten wegens afrekening vorig jaar
Combinatiefiefunctie / buurtcoaches 6 Lagere kosten combinatiefunctie
Binnensportaccommodaties 8 Diverse lagere exploitatielasten
Buitensportaccommodaties 68 Diverse lagere exploitatie- en onderhoudslasten
Kunst en cultuur 25 Lagere projectkosten uitvoering cultuurhistorisch beleidsvisie
Openbaar groen 70 Lagere kosten voor rooien, planten en maaien bermen
25 jarig jubileum 94 Lagere exploitatielasten
Groene Long 23 Diverse lagere exploitatielasten
Diversen 10 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 876
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Budgetoverheveling -255 Overheveling bijdrage Provincie Kroonvensche Heide
Waterlossingen -15 Hogere kosten onderhoud en vrijmaken duikers
Binnensportaccommodaties -40 Compensatieregeling huidig binnenzwembad
Recreatie- en evenementen -5 Hogere exploitatielasten
Egyptische Poort: sport- en recreatiegebied -6 Hogere advieskosten
Totaal nadeel -321
Totaal verschil 555 voordeel

Sociaal domein

Terug naar navigatie - Sociaal domein

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
Lasten:
participatie:
accommodaties n -1.622 n -1.773 n -1.828 n -1.645 v 183
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning n -253 n -222 n -762 n -708 v 54
mantelzorg n -83 n -59 n -49 n -52 n -3
voorliggende voorzieningen n -538 n -497 n -537 n -553 n -16
arbeidsparticipatie n -204 n -293 n -293 n -202 v 91
overige lokale initiatieven n -110 n -198 n -384 n -372 v 12
Wmo:
zorgloket n -426 n -496 n -698 n -597 v 101
maatwerkdienstverlening 18+ n -4.951 n -4.516 n -5.264 n -4.986 v 278
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen n -9.484 n -8.661 n -8.653 n -8.634 v 19
minimabeleid n -515 n -416 n -1.316 n -1.222 v 94
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening n -3 n -5 n -8 n -5 v 3
jeugd:
preventie n -1.019 n -1.041 n -1.104 n -1.235 n -131
maatwerkdienstverlening 18- n -3.408 n -4.078 n -3.262 n -2.820 v 442
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18- n -330 n -303 n -378 n -343 v 35
vrijwilligers (waardering / ondersteuning) n -74 n -70 n -70 n -100 n -30
totaal gerealiseerde lasten n -23.020 n -22.628 n -24.606 n -23.474 v 1.132
baten:
participatie:
accommodaties v 87 v 130 v 130 v 177 v 47
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning v 57 v 5 v 260 v 1.357 v 1.097
mantelzorg