Financieel resultaat nader beschouwd

-

Terug naar navigatie - -

De begroting 2022 van de gemeente werd op 4 november 2021 vastgesteld door de raad. Daarmee heeft de raad een financieel mandaat aan het college van burgemeester en wethouders gegeven om het vastgestelde beleid met de daarvoor beschikbare middelen uit te voeren. Gaandeweg het begrotingsjaar hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, of werden keuzes gemaakt, die leiden tot begrotingswijzigingen. Deze worden apart of in de perspectief- of najaarsnota door uw raad vastgesteld. De primitieve begroting en deze aanpassingen vormen de referentiepunten van de jaarstukken. De bijgestelde begroting voorzag daardoor een positief resultaat van ca € 2.950.000,-. Dit was de stand van eind september 2022. 

In het rekeningresultaat, dat nu voorligt, komen de afwijkingen naar voren van de laatste drie maanden van 2022, en de afwijkingen die zich over het hele jaar voordoen, maar die niet zodanig in het oog springen dat de budgetten eerder aangepast werden. 

Vele kleintjes kunnen toch een fors bedrag opleveren. Dat geldt zeker voor procentueel kleine afwijkingen van een groot budget. Dat blijkt, want uiteindelijk sluiten we de jaarrekening af met een (voorlopig) positief resultaat van € 9.177.000,-. Vergeleken met de najaarsnota is dit een aanzienlijke verbetering van € 6.227.000,- (of 10,0%). Voor ca. 2,6% van de totale lasten wordt dit veroorzaakt door de incidentele budgetten voor activiteiten waar we in 2023 nog verder mee aan de slag gaan. Omdat we graag onze ambities willen voortzetten stellen we voor om voor deze activiteiten netto € 1.614.000,- van het positieve resultaat naar 2023 over te hevelen. De overige afwijking ten opzichte van het geraamde overschot bedraagt dan € 4.613.000,- (is ca 7,4% van de totale lasten) van de totale lasten inclusief mutaties reserves. Het zijn nagenoeg allemaal incidentele meevallers. In hoofdstuk "Jaarrekening" vindt u het uitgebreide financiële overzicht van baten en lasten, en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
(bedragen x € 1.000,-) 2021 prm 2022 na wijz 2022 2022 t.o.v. begroting
lasten:
0. bestuur en ondersteuning n -1.638 n -1.785 n -2.364 n -1.919 v 445
0.1 overhead en ondersteuning organisatie n -5.239 n -6.077 n -6.356 n -5.859 v 497
0.2 algemene dekkingsmiddelen n -547 v 67 n -962 n -852 v 110
1. veiligheid n -1.866 n -1.756 n -2.008 n -1.843 v 165
2. verkeer en vervoer n -2.560 n -2.575 n -3.123 n -2.723 v 400
3. economie n -620 n -782 n -808 n -626 v 182
4. onderwijs n -4.502 n -2.443 n -4.500 n -3.753 v 747
5. sport, cultuur en recreatie n -4.491 n -4.513 n -5.551 n -4.792 v 759
6. sociaal domein n -23.020 n -22.628 n -24.606 n -23.474 v 1.132
7. volksgezondheid en milieu n -6.498 n -5.881 n -6.913 n -6.369 v 544
8. VHROSV n -2.829 n -5.593 n -7.170 n -6.984 v 186
totaal gerealiseerde lasten n -53.810 n -53.966 n -64.361 n -59.194 v 5.167
baten:
0. bestuur en ondersteuning v 540 v 499 v 639 v 581 n -58
0.1 overhead en ondersteuning organisatie v 253 v 199 v 284 v 305 v 21
0.2 algemene dekkingsmiddelen v 39.745 v 39.906 v 44.065 v 44.687 v 622
1. veiligheid v 201 v 90 v 191 v 163 n -28
2. verkeer en vervoer v 305 v 79 v 393 v 429 v 35
3. economie v 1.203 v 1.333 v 2.403 v 2.468 v 65
4. onderwijs v 2.133 v 36 v 2.074 v 1.415 n -659
5. sport, cultuur en recreatie v 942 v 661 v 1.063 v 859 n -204
6. sociaal domein v 4.035 v 2.545 v 3.315 v 4.397 v 1.082
7. volksgezondheid en milieu v 4.828 v 4.224 v 4.786 v 4.753 n -33
8. VHROSV v 2.345 v 5.132 v 7.376 v 8.006 v 630
totaal gerealiseerde baten v 56.530 v 54.704 v 66.589 v 68.063 v 1.473
saldo van gerealiseerde baten en lasten v 1.010 n -1.431 v 1.164 v 2.720 v 1.556
reserves:
toevoegingen reserves n -1.300 n -452 n -2.932 n -2.886 v 46
onttrekkingen reserves v 3.048 v 1.607 v 3.654 v 3.194 n -460
totaal gerealiseerde reserves v 1.748 v 1.155 v 722 v 308 n -414
gerealiseerd resultaat v 4.468 v 1.893 v 2.950 v 9.177 v 6.227
(+ = voordeel en - = nadeel)

Belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste afwijkingen

We hebben de belangrijkste afwijkingen in onderstaand tabel weergegeven:

analyse op hoofdlijnen (€) nadeel voordeel
rekeningresultaat 9.177.000
geraamd voordelig resultaat (najaarsnota 2022) 2.950.000
verschillen 6.227.000
belangrijkste afwijkingen:
budgetoverhevelingen diverse hoofdtaakvelden * 256.000 * 2.308.000
verrekening loonkosten incl. verrekening overhead 98.000
vrijval voorzieningen wethouderspensioenen (begeleidingskosten) 12.000 228.000
opbrengst grondverkopen 52.000
diverse bestuurskosten 57.000
loonkosten ambtelijke organisatie 256.000
diverse bedrijfsvoeringskosten 263.000
renteresultaat / bespaarde rente 102.000
bezwaarschriften OZB - WOZ 7.000
algemene uitkering 541.000
voorziening dubieuze debiteuren / vennootschapsbelasting 110.000 260.000
lagere inzet van BOA's 63.000
overige kosten veiligheid 25.000
wegen, straten en pleinen / openbare verlichting 60.000 226.000
project verkeer en vervoer Kempenregio 49.000
bijdrage Huis Brabantse Kempen wegens opheffing 31.000
toeristenbelasting / onderzoekskosten 74.000
lagere uitgaven kempische vrijetijdseconomie 6.000
Inkomensoverdracht scholen / gemeentelijke lasten onderwijs 22.000 83.000
binnensportaccommodaties / buurtcoaches / compensatieregeling 40.000 14.000
buitensportaccommodaties 68.000
onderhoud openbaar groen 70.000
25-jarig jubileum gemeente Bladel 94.000
overige kosten sport, cultuur en recreatie 39.000
kwijtschelding gemeentelijke belastingen / uitkering energietoeslag 299.000
uitvoering Tozo vorig jaar 27.000
bijstand zelfstandigen / BUIG BBZ / BUIG Wet werk en bijstand 5.000
praktijkhuis / praktijkwinkel /pand Bleyenhoek 60.000
uitvoering Jeugdwet 294.000
project dementievriendelijke gemeente 10.000
uitvoering Wmo 354.000
inburgering nieuwkomers / opvang ontheemden 144.000 1.282.000
algemeen maatschappelijk werk 48.000
garantiebanen 42.000
exploitatielasten MFA's 22.000
overige kosten sociaal domein 13.000
milieubeheer / transitie landelijk gebied 48.000 40.000
Omgevingsdienst ZO-Brabant 173.000
afvalverwijdering / afwikkeling claim Attero 484.000 320.000
riolering 344.000 380.000
advieskosten ruimtelijke ordening 70.000
kwaliteit buitengebied ** 50.000
gemeentelijke leges omgevingsvergunningen 296.000
grondexploitatie 582.000 673.000
dotatie voorziening tekorten grondexploitatie 81.000
winstuitname grondexploitaties 144.000
algemene reserve: budgetoverhevelingen 74.000
algemene reserve: budgetoverhevelingen * 438.000
reserve kwaliteit buitengebied ** 50.000
sub-totalen 3.067.000 9.294.000
verrekening saldo nadeel -3.067.000
totaal resultaat (voorlopig) voordelig resultaat t.o.v. geraamd resultaat 6.227.000

Resultaatbestemming

Terug naar navigatie - Resultaatbestemming

We stellen voor het resultaat in te zetten voor twee doeleinden.
1. budgetoverhevelingen en
2. verrekening met algemene reserve

1. Budgetoverheveling
Over de netto-budgetoverheveling ad € 1.614.000,- hebben wij u al eerder geïnformeerd in de raadsvergadering van 11 mei 2023. Voor de nadere specificatie hiervan wordt verwezen naar raadsmededeling RM23.008 met de daarbij behorende bijlage 23.03531. Het betreffen budgetten voor zeer diverse activiteiten die in 2022 zijn vertraagd of niet geheel zijn afgerond. 

2. Verrekening algemene reserve grondexploitatie
Een bedrag van € 37.000,- toevoegen aan de algemene reserve grondexploitatie om aan de gewenste omvang te komen.

3. Verrekening met algemene reserve
Het restant van het resultaat verrekenen we met de algemene reserve tot een bedrag ad € 7.526.000,-.