Volksgezondheid en milieu

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Elke burger krijgt een gelijke kans op een gezond leven, ongeacht zijn sociaal economische status. Het leefmilieu in onze gemeente is gezond. Als gemeente willen we een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering bevorderen en in stand houden. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

Volksgezondheid

Riolering

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.

Terug naar navigatie - Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.

Wat hebben we gedaan in 2022?

Duurzaam grondstoffengebruik/afval

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.

Terug naar navigatie - Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.

Wat hebben we gedaan in 2022?

Kwaliteit van de leefomgeving

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Klimaat

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Voor een nadere toelichting van de realisatie van de investeringen wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting in de jaarrekening "toelichting investeringen en projecten'. Dit ter voorkoming van doublures.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Gemeente Bladel voldeed en voldoet nog steeds ruim aan de doelstellingen op het gebied van huishoudelijk restafval. De piek in 2020 houdt waarschijnlijk verband met Corona, waarbij veel inwoners de gelegenheid hebben benut om thuis eens goed op te ruimen. De daling in 2022 is voornamelijk te verklaren door de verminderende hoeveelheid ingeleverd afval bij de milieustraat en houdt waarschijnlijk verband met afnemende corona-effecten.

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 eenheid Bron
Fijn huishoudelijk restafval 2019: 43 2020: 48 2021: 43 kg/inwoner CBS
Hernieuwbare elektriciteit 2019: 8,4% 2020: 15,6% nnb percentage RWS
Omvang huishoudelijk restafval (max.100 kg/inwoner *) 2020: 66,49 2021: 61,40 2022: 49,65 kg
Scheidingspercentage (min.75% *) 2020 85,21% 2021: 86,23% 2022: 85,45% percentage
* norm 2020 Rijksoverheid

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
volksgezondheid:
preventie n -810 n -772 n -868 n -822 v 46
acute zorg n -7 n -2 n -2
riolering n -2.015 n -1.917 n -1.899 n -1.848 v 51
duurzaam grondstoffengebruik / afval n -2.109 n -1.773 n -1.908 n -2.054 n -146
kwaliteit van de leefomgeving
preventie n -666 n -629 n -796 n -509 v 287
handhaving n -98 n -151 n -152 n -87 v 65
natuur (aanleg) n -75 n -147 n -47 n -57 n -10
klimaat n -725 n -485 n -1.241 n -990 v 251
totaal gerealiseerde lasten n -6.498 n -5.881 n -6.913 n -6.369 v 544
baten volksgezondheid en milieu
volksgezondheid:
preventie v 51 v 42 v 43 v 1
acute zorg
riolering v 2.209 v 2.100 v 2.098 v 2.083 n -15
duurzaam grondstoffengebruik / afval v 2.423 v 2.074 v 2.247 v 2.228 n -19
kwaliteit van de leefomgeving
preventie v 4 n -28 n -28
handhaving
natuur (aanleg)
klimaat v 142 v 50 v 427 v 427
totaal gerealiseerde baten v 4.829 v 4.224 v 4.786 v 4.753 n -33
gerealiseerd resultaat n -1.669 n -1.657 n -2.127 n -1.616 v 511