4. Afkortingen

Afkortingen

Terug naar navigatie - Afkortingen
AVG - Algemene verordening gegevensbescherming
AWB - Algemene wet bestuursrecht
Awbz - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWR - Algemene wet inzake rijksbelastingen
B&W - Burgemeester en wethouders
BBV - Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bbz - Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BIE - Bouwgrond in exploitatie
Bizob - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
BLV - Boulevard
BNG - Bank Nederlandse Gemeenten
BOV-Kempen - Best, Veldhoven en de Kempengemeenten
BT - Bladel Transparant
BTW - Belasting Toegevoegde Waarde
BV - Besloten vennootschap
BZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO - Collectieve Arbeids Overeenkomst
CC - Cultureel centrum
CDA - Christen Democratisch Appèl
CJG+ - Centrum Jeugd en Gezin plus
CO2 - Koolstofdioxide
COELO - Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPO - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
DB - Dagelijks bestuur
DPRA - Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
DV & BV - Dienstverlening & Bedrijfsvoering
EMU - Economische en Monetaire Unie
ENSIA - Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPA-U - Energielabel utiliteit
EU - Europese Unie
FIDO - Financiering Decentrale Overheden
Fte - Fulltime equivalent
GGD - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGO - Gepland groot onderhoud
GOB - Groen Ontwikkelfonds Brabant
GR - Gemeenschappelijke Regeling
GRP - Gemeentelijk Rioleringsplan
GRSK - Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
GTK - Gemeentelijk Toezichtkader
GVVP - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Ha - hectare
HAS - Hogere Agrarische School
HR - Human Resource
ICT - Informatie- en communicatietechnologie
IFLO - Inspectie Financiën Lokale Overheden
Ioaw - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
Ioaz - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPB - Informatie- en Procesbeheer
IPO - Interprovinciaal Overleg
ISMS - Information Security Management System
KBP - Kempisch Bedrijvenpark
KCC - Klant Contact Centrum
kg - kilogram
KNVB - Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KOP - Kempisch Ondernemers Platform
KVO-W - Keurmerk Veilig Ondernemen - Winkelgebieden
KVO-B - Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen
LED - Light Emitting Diode
LKCA - Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
LKS - Loonkostensubsidie
LOT - Lokale Ondersteuningsteams
LUWA-toren - Luchtwachttoren
MD - Maatschappelijke dienstverlening
MFA - Multifunctionele Accommodatie
MJOP - Meerjarenonderhoudsplan
MRE - Metropoolregio Eindhoven
MVA - Materiële vaste activa
NAI - Nederlands Arbitrage Instituut
NB - Nota Bene
Nnb - Nog niet bekend
NNB - Natuurnetwerk Brabant
NPO - Nationaal Programma Onderwijs
OAB - Onderwijs Achterstanden Beleid
OBGB - Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel
ODZOB - Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
OV - Openbaar Vervoer
OZB - Onroerende zaakbelasting
P&C - Planning & Control
P&O - Personeel & Organisatie
p.m. - pro memorie
PAS - Programma Aanpak Stikstof
PFAS - Poly- en perfluoralkylstoffen
PGA - Persoonsgerichte aanpak
PIR - Polyisocyanuraat
PIR -  polyisocyanuraat
PMD - plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons
POC - Percentage of completion methode
PV - Photo Voltaic
PV - fotovoltaïsche cel
RhcE - Regionaal historisch centrum Eindhoven
RO - Ruimtelijke ontwikkeling
SK - Samenwerking Kempengemeenten
SMART - Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMI - Sociaal medische indicatie
SNL - Subsidiestelsel Natuur en Landschap
SO - Speciaal onderwijs
SPUK - Specifieke Uitkering
SRE - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SSC - Shared Service Center
SW - Sociale Werkvoorziening
t.z.t. - te zijner tijd
Tozo - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TVW - Transitie Visie Warmte
UA - Uitgesloten van Aansprakelijkheid
VGRP - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VHP - Vrije Hapertse Partij
VHROSV - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO - Voortgezet Onderwijs
Vpb - Vennootschapsbelasting
VRBZO - Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
VTE - Vrijetijdseconomie
VTH - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VvC - Vereniging voor Contractanten
VVD - Volkspartyij voor Vrijheid en Democratie
Vve - Vereniging van eigenaars
VWS - Volksgezondheid Welzijn Sport
WEP - Wet elektronische publicaties
Wm - Wet milieubeheer
Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning
Woo - Wet open overheid
Woo - Wet open overheid
WOZ - Wet Waardering Onroerende zaken
Wro - Wet Ruimtelijke ordening
Wsw - Wet Sociale Werkvoorziening
WSW - Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wvggz - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
ZZP - Zelfstandige Zonder Personeel