Economie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving. Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!
 
Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Economische ontwikkeling, infrastructuur en Organisatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Behoud voorzieningenniveau

Terug naar navigatie - Behoud voorzieningenniveau

Wat hebben we gedaan in 2022?

Promotie / Vrijetijdseconomie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator 2018 2020 2021 2022 Bron
Aantal vestigingen bedrijven per 1.000 inwoners van 15 tot 64 jaar 163,8 176,5 179,3 nnb www.waarstaatjegemeente.nl
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 tot 64 jaar 1.118,9 1.152,7 1.157,1 nnb www.waarstaatjegemeente.nl
M² winkelvloeroppervlak (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied- Gemeente Bladel 43.301 51.699 51.041 Locatus
M² winkelvloeroppervlak (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied – De Kempen 140.803 156.377 157.449 Locatus
M² winkelvloeroppervlak leegstand Gemeente Bladel 2.636 1.789 720 Locatus
M² winkelvloeroppervlak leegstand De Kempen 1.375 14.092 9.094 Locatus
Aantal overnachtingen 462.723 589.324 nnb
Aantal overnachtingen t.o.v. basisjaar (%) 66,7% 85,0% nnb
Aantal banen in de vrijetijdseconomie (absoluut) * 59,3 57,9 50,1
Functiemenging** 62,5% 63,0% 63,0% nnb www.waarstaatjegemeente.nl
** de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken)

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Metropoolregio Eindhoven
  • Kempisch Bedrijvenpark
  • NV Brabant Water

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering n -77 n -79 n -81 n -77 v 4
regionale samenwerking n -39 n -54 n -68 n -81 n -13
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) n -27 n -46 n -46 n -26 v 20
overige infrastructuur n -1 n -1 v 1
organisatie:
werkgelegenheid n -173 n -171 n -171 n -134 v 37
overleg / beheer / samenwerking n -194 n -156 n -242 n -207 v 35
promotie n -110 n -275 n -199 n -101 v 98
totaal gerealiseerde lasten n -620 n -782 n -808 n -626 v 182
baten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering v 77 v 75 v 77 v 77
regionale samenwerking v 12 v 12
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) v 23 v 33 v 957 v 947 n -10
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid v 3
overleg / beheer / samenwerking v 18 v 11 v 25 v 26 v 1
promotie v 1.082 v 1.214 v 1.344 v 1.406 v 62
totaal gerealiseerde baten v 1.203 v 1.333 v 2.403 v 2.468 v 65
gerealiseerd resultaat v 583 v 551 v 1.595 v 1.842 v 247