Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Visie op verbonden partijen

Terug naar navigatie - Visie op verbonden partijen

Bladel heeft een positieve grondhouding ten opzichte van samenwerking: regionaal of nog breder. De verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak.

Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen nader toegelicht. Bij het onderdeel “financieel belang” wordt, daar waar bekend, de omvang van het gerealiseerde eigen en vreemd vermogen per eind 2022 weergegeven. Van een aantal verbonden partijen zijn deze "nog niet bekend" (nnb).

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

-

Naam: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
Taken op het terrein van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Bestuurlijk belang: Gezien de wettelijke taken van burgemeesters op deze terreinen is ervoor gekozen alleen vertegenwoordiging van burgemeesters in het bestuur toe te staan.
Relatie taakveld: Veiligheid
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 € 2.145.000 € 2.167.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 € 40.392.000 € 40.267.000
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 -€ 73.000 € 390.000
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 € 1.265.000 € 1.288.000
De bijdrage, exclusief het deel voor bevolkingszorg e.d., wordt volledig verdeeld naar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, sub-cluster brandweerzorg en rampenbestrijding.
Ontwikkelingen: Het jaar 2022 stond voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) in het teken van de ‘ongekende’ crisis. Kort nadat de meeste coronamaatregelen werden opgeheven, brak de oorlog in Oekraïne uit. De veiligheidsregio’s werden gevraagd om de eerste opvang van vluchtelingen te coördineren. Daarvoor is een zogenaamde regionale hub-locatie in Eindhoven ingericht. Vanuit deze locatie worden Oekraïense vluchtelingen over de regio verspreid. Hierbij werken we nauw samen met gemeenten om opvangplekken te vinden.
Richting de zomer werd de druk op de asielketen groot. Om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, kreeg elke veiligheidsregio de vraag om 225 tot 450 mensen op te vangen in locaties voor noodopvang. In onze regio stelden diverse gemeenten locaties beschikbaar om voor enkele weken vluchtelingen op te vangen. Tijdens de opvangperiode organiseert en faciliteert de veiligheidsregio de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent: zorgen voor een veilige leefomgeving; zorgen voor eten en drinken; organiseren van medische noodzorg en schoonmaak en zorgen voor een nuttige dagbesteding om verveling tegen te gaan.
Ook op het gebied van brandweerzorg was 2022 een druk jaar. Na het vervallen van de coronamaatregelen steeg het aantal evenementen in de regio weer richting het niveau van voor corona. Dat zorgde voor meer adviesaanvragen en controles bij (grote) evenementen. Verder had de brandweer in 2022 meer dan 5.600 uitrukken voor de bestrijding van incidenten, ruim 15% meer dan in 2021. Belangrijkste oorzaak van de stijging is het aantal natuurbranden in de regio. Door het droge en warme weer waren er meer natuurbranden, waarbij de inzet bij de brand in de Mariapeel het meest in het oog sprong.
Al deze ontwikkelingen zorgen voor een grote (werk)druk op de organisatie. De extra taken voor crisisnoodopvang zorgen voor druk op medewerkers. Daarbij is de hoge werkdruk van de coronacrisis nog niet verwerkt. De stijging van het aantal en de toenemende complexiteit van incidenten zorgt voor druk op brandweerpersoneel, zowel bij beroepskrachten als bij vrijwilligers. Aanbestedingstrajecten bij de brandweer verlopen op het scherpst van de snede door de hoge inflatie.
Risico's: De omvang van de algemene reserve is onvoldoende t.o.v. het gewenste weerstandsvermogen op basis van de analyse van de risico’s. Het is niet reëel dat alle benoemde risico’s zich gelijktijdig en in de geraamde omvang voordoen. Daarmee acht VRBZO het acceptabel dat niet alle risico’s via de algemene reserve zijn afgedekt.

Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

Terug naar navigatie - Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

-

Naam: Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang: De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Relatie taakveld: Volksgezondheid en milieu
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 € 4.708.000 € 5.465.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 € 29.188.000 € 29.698.000
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 € 12.000 € 412.000
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 * € 687.000 € 708.000
* inclusief bijdrage JGZ 0 – 4 jaar.
Ontwikkelingen: O.a. het uitdragen van positieve gezondheid, betere spreiding en beschikbaarheid van ambulances, coronabestrijding, uitvoering integrale Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, een gezonde leefomgeving (de Omgevingswet), lokale preventieakkoord, de verschuiving naar meer aandacht voor preventie, infectieziekte bestrijding (o.a. Coronavirus), depressie- en suïcidepreventie, drugspreventie en de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma.
Risico’s: Om risico's te beheersen wordt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld door de GGD. Daarnaast wordt een actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marapgesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico’s te beperken. In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico’s uitgebreid beschreven.

Metropoolregio Eindhoven

Terug naar navigatie - Metropoolregio Eindhoven

-

Naam: Metropoolregio Eindhoven
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het MRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud geven aan de regionale vraagstukken.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Economie, Volksgezondheid en Milieu, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 € 14.325.000 € 14.294.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 € 14.427.000 € 20.546.000
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 € 598.000 € 469.000
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 € 288.000 € 292.000
Ontwikkelingen: Samenwerking
Het Werkprogramma 2022 is beleidsmatig uitgevoerd volgens planning.
Het nieuwe concept-samenwerkingsakkoord 2023-2026 opgesteld waarbij brede welvaart is toegepast als leidend perspectief.
Attero-arrest
In de cassatieprocedure tussen de Brabantse gewesten en Attero over de minderlevering van restafval 2015-januari 2017 is inmiddels het advies van de procureur-generaal van de Hoge Raad aan partijen toegestuurd, de zogeheten Conclusie. De procureur-generaal adviseert om het arrest van het Hof Den Haag te vernietigen en de vernietigingsprocedure verder (opnieuw) te laten behandelen door een van de andere gerechtshoven in Nederland. De Hoge Raad heeft aangegeven op 3 maart 2023 uitspraak te gaan doen in de zaak. N.a.v. deze uitspraak zal bekeken worden welke verdere stappen moeten worden gezet.
Risico’s: De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van de organisatie Metropoolregio Eindhoven. Vanaf 2017 zijn de uitvoerende SRE taken afgebouwd en resten er alleen nog werkzaamheden voor de nieuwe netwerkorganisatie en voor (het landgoed) Gulbergen. De risico’s van Gulbergen worden afgedekt door de voorziening Gulbergen. De risico’s die voortvloeien uit de reguliere werkzaamheden worden afgedekt door de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven.

KempenPlus

Terug naar navigatie - KempenPlus

-

Naam: KempenPlus
Vestigingsplaats: Bladel
Openbaar belang: Participatiebedrijf KempenPlus is per 1 juli 2019 ontstaan uit het sociale werkbedrijf WVK groep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen. KempenPlus voert namens de deelnemende gemeenten de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. De WSW kent vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer. De medewerkers die per 1 januari 2015 onder de WSW vielen, behouden hun status en rechten tot aan het eind van hun arbeidzame leven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op de Participatiewet. De Participatiewet regelt de inkomensvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden maar beoogt zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te leiden naar zo regulier mogelijk werk. KempenPlus draagt bij aan de ontwikkeling van cliënten en gesubsidieerde medewerkers en aan het vinden van een passende baan voor cliënten. Enerzijds door bemiddeling naar de markt, al dan niet met een loonkostensubsidie en anderzijds zelf als werkgever.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.
Relatie taakveld: Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 € 8.300.000 € 6.803.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 € 7.962.000 € 8.081.000
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 € 74.000 € 34.000
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 € 5.848.000 € 5.855.000
Ontwikkelingen: KempenPlus heeft ingezet op de ontwikkeling van cliënten en gesubsidieerde medewerkers in 2022. KempenPlus treedt als werkgever op voor mensen met een zodanige afstand tot de arbeidsmarkt als een baan bij een regulier bedrijf niet mogelijk is. Dat kan een permanente oplossing zijn maar de infrastructuur wordt ook steeds meer ingezet voor een tijdelijke periode als tussenstap naar een werkplek bij een regulier bedrijf. KempenPlus stuurt conform het voornemen in de begroting op de sociale toegevoegde waarde zonder de netto toegevoegde waarde te verwaarlozen. De omzetten liggen in 2022 lager dan geraamd, mede door COVID19. Dit heeft echter niet tot extra bijdragen van de gemeenten geleid omdat onder andere ook de lasten van gesubsidieerde medewerkers aanzienlijk lager zijn. De uitstroom van SW is hoger dan geraamd en de instroom van medewerkers met een loonkostensubsidie is lager dan geraamd. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door COVID19.
Risico’s: De volgende risico’s zijn in de programmabegroting van KempenPlus opgenomen:
· Prijsrisico’s
· Kwantiteits- en kwaliteitsrisico’s.
1) hogere instroom cliënten door marktontwikkelingen (economische recessie) en daardoor hogere uitkeringslasten voor de gemeenten;
2) afname van het aantal mensen met een SW indicatie kan niet gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers LKS (loonkostensubsidie) of beschut werk;
3) arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkers uit de doelgroep neemt af.
De kans dat het eerste risico (meer cliënten) zich voordoet is door de coronacrisis sterk toegenomen. In de begroting van KempenPlus wordt ervan uitgegaan dat de uitstroom van de SW gecompenseerd wordt door de medewerkers met een loonkostensubsidie of in Beschut Werken. KempenPlus richt zich vooral op het plaatsen van medewerkers op een zo regulier mogelijke baan. Het risico bestaat dat de medewerkers die binnen de infrastructuur werken minder loonwaarde of productiviteit hebben en meer begeleiding nodig hebben.
·         Risico’s door de ontwikkelingen in de markt. Voor de bedrijfsresultaten is KempenPlus afhankelijk van de vraag in de markt en de economische ontwikkelingen. De volgende risico’s hangen hiermee samen:
1. Wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten;
2. Aflopende contracten met de gemeenten;
3. Aanpassen van de relatie met de gemeenten;
4. Meer instromers dan de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan;
5. Concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering.
De risico's kunnen binnen het weerstandsvermogen van KempenPlus opgevangen worden.

Kempisch Bedrijvenpark

Terug naar navigatie - Kempisch Bedrijvenpark
Naam: Kempische Bedrijvenpark
Vestigingsplaats: Bladel
Openbaar belang: Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uitgangspunten.
Relatie taakveld: Economie
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 € 16.480.000 € 14.043.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 € 7.000.000 € 3.500.000
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 € 4.548.000 € 1.264.000
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 € 0 € 0
De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deelnemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen tonen aan dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Op dit moment wordt geen voorziening voor negatieve exploitatie nodig geacht.
Ontwikkelingen: Alle onverkochte kavels zijn gereserveerd. Het betreft 3,8 ha. De verwachting is dat in 2023 deze kavels worden verkocht en geleverd. Eén kavel van 0,2 ha wordt geleverd in 2024.
Risico’s: Het belangrijkste risico is vertraging in de gronduitgifte. Het tempo van de uitgifte heeft invloed op het eindresultaat van de exploitatie. Indien het breakevenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen. Omdat de financieringslasten laag zijn is de impact ook klein.

Samenwerking Kempengemeenten

Terug naar navigatie - Samenwerking Kempengemeenten

-

Naam: Samenwerking Kempengemeenten (SK)
Vestigingsplaats: Reusel
Openbaar belang: De SK behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers op de gebieden van: informatie en communicatie technologie en automatisering (SSC); Hulpmiddelen, ondersteuning en begeleiding volgens Wet maatschappelijke ondersteuning Centrum Jeugd en Gezin en Jeugdhulp Bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening en Sociaal raadslieden (MD), Personeel en organisatie (P&O), Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH).
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Bestuur en ondersteuning, Veiligheid, Sociaal Domein, Volksgezondheid en Milieu, VHROSV
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 € 0 € 857.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 € 14.611.000 € 12.602.000
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 -€ 150.000 € 710.000
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 € 4.635.000 € 5.358.000
Ontwikkelingen: In 2022 is verder gewerkt aan het project Opnieuw Verbinden. De GRSK was door de uitbreidingen van de eerdere jaren een complexe structuur geworden waarin elke gemeente eigen keuzes had gemaakt. Alle deelnemende gemeenten hebben in 2022 de activiteiten die in de samenwerking zijn ondergebracht tegen het licht gehouden om te beoordelen of deze in de bestaande vorm voortgezet moeten worden. Op basis van deze analyse zijn op hoofdlijnen keuzes gemaakt die in 2022 zijn uitgewerkt. De keuzes worden met ingang van 1 januari 2023 geëffectueerd.
Risico’s: Besloten is om in het verband van de SK geen eigen vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. In voorkomende gevallen zal dan teruggevallen moeten worden op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

-

Naam: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: Verbeteringen te bewerkstelligen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving, onder meer door een intensievere onderlinge samenwerking. Omgevingsdiensten zorgen ervoor dat de leefomgeving voor mens en dier veilig en gezond is en dat het milieu wordt beschermd. De ODZOB is met ingang van 1 juni 2013 in werking getreden.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Veiligheid en VHROSV
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 € 3.266.000 € 1.012.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 € 8.620.000 € 6.637.000
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 € 354.000 € 1.046.000
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 € 415.000 € 298.000
Ontwikkelingen: Deze staan verwoord in de ODZOB-begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In het concernplan 2019-2022 zijn ambities geformuleerd en de noodzakelijke stappen die de ODZOB moet zetten, willen ze klaar zijn voor de uitvoering van het takenpakket dat uit de Omgevingswet voortvloeit, uitgaande van inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2022. Deze ambities gaan gepaard met investeringen in de organisatie. De ODZOB ondersteunt daarnaast de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling bij de implementatie en uitvoering van deze nieuwe wet. De ODZOB rapporteert hierover financieel en op basis van prestaties.
In de begroting 2022 en de daarbij horende meerjarenraming zijn nog een aantal andere speerpunten benoemd, zoals het verder uitvoeren en door ontwikkelen van het Regionaal Operationeel Kader, het voorbereiden van de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (samen met de Omgevingswet) en zorgen voor toekomstbestendige veehouderijen. Ook zijn onder andere op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid, gezondheid, asbest, bodemkwaliteit, zeer gevaarlijke stoffen en ondermijnende criminaliteit speerpunten benoemd.
Risico’s: De belangrijkste risico’s zijn:
- De door de gemeenten en provincies ingezette bezuinigingen die leiden tot omzetdaling;
- Het verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten;
- Het niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid en uniformiteit;
- Mutatie in werk, bijvoorbeeld taken Wbb, deregulering, lokaal beleid en t.z.t. de Omgevingswet.

BIZOB

Terug naar navigatie - BIZOB

-

Naam: BIZOB
Vestigingsplaats: Oirschot
Openbaar belang: Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten en aangesloten organisaties bij het uitvoeren van diverse inkoopacties voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied.
Bestuurlijk belang: Bizob is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten en aangesloten organisaties. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. De zit-tingsduur voor bestuurders is vier jaar. De voorzitter van het bestuur is een burgemeester en heeft een zittingsduur van zes jaar. Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur. Tevens neemt vanuit elke aangesloten gemeente één bestuurder deel in de Vergadering van Aangeslotenen.
Relatie taakveld: Overhead
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 € 1.405.000 € 363.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 € 1.140.000 € 1.210.000
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 € 614.000
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 € 112.000 € 140.000
De gemeentelijke bijdrage 2022 is na aftrek van het behaalde resultaat door Bizob in 2021. De gemeente neemt op jaarbasis 210 dagen af van de Stichting. Betaling gebeurt tegen een voorcalculatorisch door het bestuur bepaalde vergoeding.
Ontwikkelingen: In 2022 werkte Bizob, samen met onze aangesloten organisaties, aan ruim 1400 aanbestedingstrajecten. Daarbij blijft Bizob hoog inzetten op collectieve inkoop en contractmanagement en contractbeheer, want samen kunnen we veel voordelen behalen en inkoopkosten reduceren. Ook duurzaamheid staat bij Bizob, net als in vele coalitieakkoorden hoog op de ambitieladder. In 2022 werd in 89% van de aanbestedingen rekening gehouden met het milieu (o.a. circulaire inkoop) en bij 72% van de aanbestedingen werd social return toegepast. Bizob nam in 2022 actief deel aan kennissessies georganiseerd vanuit Nevi publiek rondom social return. De conclusie is dat er veel verbeterpotentieel is en dat het samen optrekken hierin van belang is. Social return zien we als onderdeel van MVOI -beleid vaak als generiek thema terugkomen in het interne inkoop- en aanbestedingsbeleid. We zien dat de afstemming tussen inkoop en inhoudelijke social return beleidsmedewerkers aan de ene kant en de sociaal ontwikkelbedrijven aan de andere kant intensiever wordt en dat die interactie leidt tot betere keuzes.
Als vertegenwoordiging van de inkoopfunctie binnen onze organisatie, anticipeert Bizob graag op het beroep dat op de inkoopfunctie wordt gedaan om de afgesproken doelen te bereiken. Dit begint met een analyse van de coalitieplannen. Op basis van deze analyse wordt samen met u focus aangebracht in de inkoopactiviteiten en daar waar passend slimme combinaties opgezocht, zodat u uw de doelen sneller kunt bereiken. Separaat aan deze analyse zal Bizob voor alle nieuwe raadsleden een informatiesessie over inkoop in de publieke sector organiseren.
Door het vervallen van bijna alle corona maatregelen eind maart 2022, konden de Bizob inkopers en contractmanagers weer steeds vaker op de gemeente aanwezig zijn. Door te werken als collega op uw locatie zijn onze inkopers en contractmanagers nauw betrokken met de gemeente of organisatie waarin ze werken en makkelijk te bereiken zijn voor overleg of advies.
Om de positie van het lokale en regionale MKB te verbeteren heeft Bizob in 2022 verschillende ondernemersbijeenkomsten georganiseerd waarin er aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor lokale ondernemers om zaken te doen met de gemeente. Daarnaast or-ganiseerde Bizob kwartaalsessies met Bouwend Nederland om een verder invulling te geven aan de 18 punten uit de intentieverklaring: “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij”, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. In 2022 werd 79% van de aanbestedingen die door Bizob zijn begeleid, gegund aan het MKB en 56% aan lokale of regionale bedrijven.
Risico’s De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.

Stichting Huis van de Brabantse Kempen

Terug naar navigatie - Stichting Huis van de Brabantse Kempen

-

Naam Stichting Huis van de Brabantse Kempen
Vestigingsplaats: Hapert
Openbaar belang: Het Huis van de Brabantse Kempen vervult al vele jaren met veel succes een stimulerende rol in de ontwikkeling van de Kempen als vitale regio. De Stichting is een professionele non profit organisatie die, op basis van een gezamenlijke ambitie van Ondernemers, Overheid en Onderwijs programma’s en projecten organiseert en initiatief neemt om te leren, ontmoeten en te innoveren. Het Huis vormt een belangrijke schakel tussen de triple helix samenwerking in de Kempen, de samenwerking in de Brainportregio, èn de samenwerking met partners over de landsgrenzen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie taakveld: Economie
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2022 € 206.000 nnb
Vreemd vermogen begind en eind 2022 € 103.000 nnb
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 € 0 nnb
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 € 31.000 € 0
Gemeentelijke bijdrage bedraagt € 1,50 per inwoner.
Ontwikkelingen: De huidige samenwerkingsovereenkomst is in 2022 opgeheven.
Risico’s: De huidige samenwerkingsovereenkomst is in 2022 opgeheven.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Terug naar navigatie - NV Bank Nederlandse Gemeenten

-

Naam: NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats: ’s-Gravenhage
Openbaar belang: BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt kredieten tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (62.790 aandelen)
Relatie taakveld: Algemene dekkingsmiddelen
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 € 5.062 mln € 4.615 mln
Vreemd vermogen begin en eind 2022 € 143.995 mln € 107.995 mln
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 € 236 mln € 300 mln
Dividend uitkering 2021 / 2022 € 114.000 € 142.000
Ontwikkelingen: Wij verwachten dat gedurende het begrotingsjaar zich geen veranderingen voordoen in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. De BNG wordt door beleggers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.
Risico’s: De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2023 kan de bank daarom niet maken.

NV Brabant Water

Terug naar navigatie - NV Brabant Water

-

Naam: NV Brabant Water
Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch
Openbaar belang: De uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.
Door de fusie van de NV WOB en de NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant in Brabant Water NV per 1 januari 2002 heeft de gemeente Bladel 17.706 nieuwe aandelen verkregen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (17.706 aandelen)
Relatie taakveld: Economische zaken
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2022 nnb nnb
Vreemd vermogen begind en eind 2022 nnb nnb
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 € 31 mln. € 27 mln.
Dividend uitkering 2021 / 2022 € 0 € 0
Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in Brabant Water heeft.
Ontwikkelingen: Brabant water is bezig met het ontwikkelen van een “distributienet van de toekomst”. Het vervangingsvraagstuk van het leidingnetwerk is complex. Brabant water anticipeert hierop door een wenssituatie te schetsen van het watertransport in 2030. Jaarlijks wordt een vervangingsprogramma van het leidingnetwerk opgesteld. Door vooruit te kijken naar 2030 en gebruik te maken van nieuwe technologieën probeert Brabant Water de vervangingspiek vanaf 2040 te verkleinen.
Risico’s: Nihil, omdat de levering en distributie verzorgd wordt door monopolistische bedrijven, waarvan de aandelen in handen zijn van de provinciale en gemeentelijke overheid.

Cooperatie Bosgroep Zuid-Nederland UA

Terug naar navigatie - Cooperatie Bosgroep Zuid-Nederland UA

-

Naam: Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.
Vestigingsplaats: Heeze
Openbaar belang: De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de doelmatige ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie taakveld: Sport, cultuur en recreatie
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2022 € 221.000 € 247.000
Vreemd vermogen begind en eind 2022 nnb nnb
(Voorlopig) resultaat 2021 / 2022 nnb nnb
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 € 3.000 € 3.000
De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. In artikel 4 van de statuten is geregeld dat elke aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.
Ontwikkelingen: De te ontvangen SNL-subsidie wordt sinds 2020 weer doorbetaald aan de Bosgroep gelet op het teruglopen van het positieve beheersaldo van de gemeente Bladel binnen de Bosgroep. De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. Er zijn extra kosten gemaakt voor calamiteiten, plagen, extra beheertaken en teruglopende houtopbrengsten.
Risico’s: Er zijn geen risico’s bekend.