Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Onderwijshuisvesting

Onderwijs- en leerlingzaken

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).  

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 eenheid Bron
Aantal leerplichtige leerlingen 2870 2832 DUO/leerplicht
Absoluut verzuim 2020: 0,0 2021: 0,0 aantal per 1.000 leerlingen Ingrado
Relatief verzuim 2020: 2 2021: 2 aantal per 1.000 leerlingen Ingrado
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie 2020: 1,3% 2021: 1,1% % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Ingrado
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
RMC regio Zuidoost-Brabant 1,83 DUO/leerplicht
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
landelijk 1,87 DUO/leerplicht

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost
  • Samenwerking Kempengemeenten

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
onderwijshuisvesting n -3.084 n -1.927 n -3.358 n -3.053 v 305
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer n -661 n -317 n -323 n -342 n -19
leerplicht n -213 n -185 n -186 n -184 v 2
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. n -544 n -14 n -633 n -174 v 459
totaal gerealiseerde lasten n -4.502 n -2.443 n -4.500 n -3.753 v 747
baten:
onderwijshuisvesting v 1.181 v 12 v 1.444 v 1.186 n -258
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer v 378
leerplicht v 39 v 24 v 11 v 23 v 12
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. v 535 v 619 v 206 n -413
totaal gerealiseerde baten v 2.133 v 36 v 2.074 v 1.415 n -659
gerealiseerd resultaat n -2.369 n -2.407 n -2.426 n -2.338 v 88