2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Op grond van artikel 66 van het BBV nemen we in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op. De realisatie van het totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten 2022 wordt hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

Waarden
omschrijving hoofdtaakveld taakveld BBV omschrijving taakveld BBV (bedragen x € 1,0) R 2021-U R 2021-I Pr-B 2022-U Pr-B 2022-I B 2022-U B 2022-I R 2022-U R 2022-I verschil last verschil baat
Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur -1.132.055 62.514 -1.288.042 77.250 -1.618.700 102.750 -1.360.046 109.368 258.654 6.618
0.10 Mutaties reserves -1.299.742 3.048.362 -451.645 1.607.355 -2.932.063 3.654.309 -2.886.063 3.194.422 46.000 -459.887
0.2 Burgerzaken -411.452 247.398 -402.248 228.953 -608.197 308.588 -463.645 277.201 144.552 -31.387
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -94.349 230.576 -94.769 192.937 -136.571 228.268 -95.757 194.038 40.814 -34.230
-2.937.597 3.588.849 -2.236.704 2.106.495 -5.295.531 4.293.915 -4.805.511 3.775.029 490.020 -518.886
Resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -4.468.226 0 -1.893.361 0 -2.949.988 0 -9.177.457 0 -6.227.469 0
-4.468.226 0 -1.893.361 0 -2.949.988 0 -9.177.457 0 -6.227.469 0
Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.336.065 74.456 -1.362.315 74.442 -1.374.968 76.330 -1.357.848 73.854 17.120 -2.476
1.2 Openbare orde en veiligheid -529.136 126.469 -394.253 16.297 -633.359 115.377 -484.902 88.794 148.457 -26.583
-1.865.201 200.925 -1.756.568 90.739 -2.008.327 191.707 -1.842.750 162.648 165.577 -29.059
Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer -2.556.206 301.280 -2.516.528 74.754 -3.060.580 389.254 -2.715.149 424.656 345.431 35.402
2.2 Parkeren -4.237 4.070 -7.759 3.910 -11.380 3.910 -8.906 3.855 2.474 -55
2.5 Openbaar vervoer 0 0 -50.570 0 -50.570 0 0 0 50.570 0
-2.560.444 305.350 -2.574.857 78.664 -3.122.530 393.164 -2.724.055 428.511 398.475 35.347
Economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 6.043 0 11.340 0 11.340 0 12.079 0 739
3.1 Economische ontwikkeling -366.829 14.552 -327.133 0 -413.612 13.594 -340.984 13.594 72.628 -0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -26.810 22.769 -46.789 33.267 -46.789 956.831 -26.155 947.398 20.634 -9.433
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -76.650 76.850 -78.954 75.000 -81.274 77.150 -76.500 77.150 4.774 0
3.4 Economische promotie -148.713 1.081.937 -328.553 1.214.400 -266.217 1.343.733 -182.432 1.417.718 83.785 73.985
-619.002 1.202.151 -781.429 1.334.007 -807.892 2.402.648 -626.072 2.467.939 181.820 65.291
Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting -3.083.776 1.180.905 -1.927.045 11.905 -3.357.533 1.443.842 -3.053.043 1.186.074 304.490 -257.768
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.418.657 951.319 -516.000 23.600 -1.142.135 630.048 -700.236 228.766 441.899 -401.282
-4.502.433 2.132.225 -2.443.045 35.505 -4.499.668 2.073.890 -3.753.280 1.414.840 746.388 -659.050
Sport, cultuur en recreatie 3.4 Economische promotie -17.216 7.200 -20.497 18.975 -18.604 18.975 -30.256 18.615 -11.652 -360
5.1 Sportbeleid en activering -387.743 87.031 -454.066 0 -372.077 76.194 -365.975 76.193 6.102 -1
5.2 Sportaccommodaties -1.291.655 498.838 -1.438.170 469.399 -1.723.690 500.996 -1.465.254 471.348 258.436 -29.648
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -256.623 11.096 -293.523 11.096 -473.383 11.096 -356.578 11.096 116.805 0
5.4 Musea -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed -55.794 10.603 -62.043 8.862 -96.517 8.862 -48.623 8.862 47.894 0
5.6 Media -575.015 104.719 -578.590 104.195 -568.160 114.089 -557.448 114.090 10.712 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.898.423 221.216 -1.658.029 48.928 -2.290.532 333.040 -1.960.945 159.297 329.587 -173.743
-4.490.470 940.704 -4.512.918 661.455 -5.550.963 1.063.252 -4.793.079 859.502 757.884 -203.750
Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.077.334 207.228 -3.259.649 149.168 -4.153.477 537.806 -4.105.749 1.678.493 47.728 1.140.687
6.2 Wijkteams -1.072.884 38.404 -1.129.571 39.000 -1.250.305 41.587 -1.168.216 41.064 82.089 -523
6.3 Inkomensregelingen -5.367.945 3.588.109 -4.110.529 2.204.240 -5.143.247 2.542.637 -4.994.084 2.480.255 149.163 -62.382
6.4 Begeleide participatie -4.972.046 10.544 -5.380.817 11.500 -5.281.577 11.500 -5.201.410 14.774 80.167 3.274
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -590.931 0 -545.219 0 -604.219 0 -689.346 0 -85.127 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -4.475.027 139.549 -4.096.129 140.000 -4.802.235 179.574 -4.397.977 183.356 404.258 3.782
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.134.912 0 -3.803.302 0 -2.992.020 0 -2.573.988 0 418.032 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -329.861 50.590 -303.101 0 -378.416 0 -342.728 0 35.688 0
-23.020.939 4.034.423 -22.628.317 2.543.908 -24.605.496 3.313.104 -23.473.499 4.397.942 1.131.997 1.084.838
Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid -809.600 50.642 -779.177 0 -870.194 42.447 -824.052 42.589 46.142 142
7.2 Riolering -2.014.745 2.208.686 -1.917.091 2.099.850 -1.898.988 2.097.663 -1.847.941 2.082.816 51.047 -14.847
7.3 Afval -2.108.818 2.422.935 -1.773.004 2.073.503 -1.907.919 2.246.888 -2.053.671 2.228.307 -145.752 -18.581
7.4 Milieubeheer -1.563.546 145.822 -1.411.918 50.000 -2.236.950 399.501 -1.642.641 399.501 594.309 -0
-6.496.709 4.828.084 -5.881.190 4.223.353 -6.914.051 4.786.499 -6.368.305 4.753.213 545.746 -33.286
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 8.1 Ruimte en leefomgeving -1.155.248 186.163 -778.376 199.700 -1.587.176 1.817.318 -1.404.236 1.847.915 182.940 30.597
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -770.889 1.090.496 -3.564.631 3.650.014 -3.928.981 3.261.113 -4.082.663 3.566.269 -153.682 305.156
8.3 Wonen en bouwen -902.532 1.069.036 -1.249.621 1.281.862 -1.653.737 2.297.130 -1.496.483 2.592.412 157.254 295.282
-2.828.668 2.345.694 -5.592.628 5.131.576 -7.169.894 7.375.561 -6.983.383 8.006.596 186.511 631.035
Overhead en ondersteuning organisatie 0.4 Overhead -5.239.445 252.576 -6.076.819 198.992 -6.356.449 283.783 -5.859.488 305.600 496.961 21.817
-5.239.445 252.576 -6.076.819 198.992 -6.356.449 283.783 -5.859.488 305.600 496.961 21.817
Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury -332.532 665.898 -241.685 582.777 -525.175 665.862 -508.762 751.605 16.413 85.743
0.61 OZB woningen -334.017 2.493.896 -176.281 2.524.513 -176.462 2.612.348 -262.139 2.606.379 -85.677 -5.969
0.62 OZB niet-woningen -6.638 1.975.965 -33.115 2.084.026 -33.115 2.162.708 -4.483 2.164.500 28.632 1.792
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -5.100 34.563.077 -5.100 34.714.587 -5.255 38.624.266 -5.255 39.164.790 0 540.524
0.8 Overige baten en lasten 0 46.055 537.234 0 7 0 -109.509 0 -109.516 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 131.548 0 -13.814 0 -221.918 0 37.930 0 259.848 0
-546.739 39.744.892 67.239 39.905.903 -961.918 44.065.184 -852.218 44.687.275 109.700 622.091
-59.575.873 59.575.873 -56.310.597 56.310.597 -70.242.707 70.242.707 -71.259.096 71.259.095 -1.016.389 1.016.388