Veiligheid

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleidsveld veiligheid richt zich op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. De gemeentelijke organisatie heeft daarbij een regiefunctie en kan zelf ook instrumenten inzetten om dit te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn preventie, vergunningverlening en handhaving en ketenaanpak voor overlast. De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid. 
Haar regisserende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven door uitvoering te geven aan het Integrale Veiligheidsplan De Kempen (IVP) 2019-2022. Het welslagen van het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daarnaast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel.

Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel.

Preventie en vergunningverlening

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het verbeteren van de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.

Terug naar navigatie - Het verbeteren van de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.

Wat hebben we gedaan in 2022?

Handhaving

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 eenheid Bron
Verwijzingen Halt 2020: 9 2021: 8 verwijzingen per 1.000 inwoners Bureau Halt
Winkeldiefstallen 2021: 0,2 2022: 0,7 winkeldiefstallen per 1.000 inwoners CBS
Geweldsmisdrijven 2021: 2,7 2022: 2,7 geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners CBS
Diefstallen uit woning 2021: 1,5 2022: 1,0 diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte 2021: 4,9 2022: 4,1 vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners CBS

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2021 prm 2022 na wijz. 2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) 2022 begroting
lasten:
integrale veiligheid
preventie en vergunningverlening n -66 n -83 n -85 n -76 v 9
handhaving n -388 n -273 n -497 n -357 v 140
rampenbestrijding / crisisbeheersing n -1.412 n -1.401 n -1.426 n -1.410 v 16
totaal gerealiseerde lasten n -1.866 n -1.757 n -2.008 n -1.843 v 165
baten:
integrale veiligheid
preventie en vergunningverlening v 11 v 16 v 16 v 10 n -6
handhaving v 125 v 99 v 79 n -20
rampenbestrijding / crisisbeheersing v 65 v 74 v 76 v 74 n -2
totaal gerealiseerde baten v 201 v 90 v 191 v 163 n -28
gerealiseerd resultaat n -1.665 n -1.667 n -1.817 n -1.680 v 137