Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord en leeswijzer Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Algemeen Blz. 5  
Verantwoording over de uitvoering van het beleid Blz. 6  
Positief resultaat jaarrekening Blz. 7  
Smileys Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Financieel resultaat Blz. 10  
Financieel resultaat nader beschouwd Blz. 11  
- Blz. 12  
Belangrijkste afwijkingen Blz. 13  
Resultaatbestemming Blz. 14  
Jaarverslag Blz. 15  
Bestuur en ondersteuning Blz. 16  
Algemeen Blz. 17  
Wat wilden we bereiken? Blz. 18  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 19  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 20  
Beleidsindicatoren Blz. 21  
Verbonden partijen Blz. 22  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 23  
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 24  
Algemeen Blz. 25  
Wat wilden we bereiken? Blz. 26  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 27  
Voortgang realisatie investeringen Blz. 28  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 29  
Beleidsindicatoren Blz. 30  
Verbonden partijen Blz. 31  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 32  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 33  
Algemeen Blz. 34  
Wat wilden we bereiken? Blz. 35  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 36  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 37  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 38  
Veiligheid Blz. 39  
Algemeen Blz. 40  
Wat wilden we bereiken? Blz. 41  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 42  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 43  
Beleidsindicatoren Blz. 44  
Verbonden partijen Blz. 45  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 46  
Verkeer en vervoer Blz. 47  
Algemeen Blz. 48  
Wat wilden we bereiken? Blz. 49  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 50  
Voortgang realisatie investeringen Blz. 51  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 52  
Beleidsindicatoren Blz. 53  
Verbonden partijen Blz. 54  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 55  
Economie Blz. 56  
Algemeen Blz. 57  
Wat wilden we bereiken? Blz. 58  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 59  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 60  
Beleidsindicatoren Blz. 61  
Verbonden partijen Blz. 62  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 63  
Onderwijs Blz. 64  
Algemeen Blz. 65  
Wat wilden we bereiken? Blz. 66  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 67  
Voortgang realisatie investeringen Blz. 68  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 69  
Beleidsindicatoren Blz. 70  
Verbonden partijen Blz. 71  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 72  
Sport, cultuur en recreatie Blz. 73  
Algemeen Blz. 74  
Wat wilden we bereiken? Blz. 75  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 76  
Voortgang realisatie investeringen Blz. 77  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 78  
Beleidsindicatoren Blz. 79  
Verbonden partijen Blz. 80  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 81  
Sociaal domein Blz. 82  
Algemeen Blz. 83  
Wat wilden we bereiken? Blz. 84  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 85  
Voortgang realisatie investeringen Blz. 86  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 87  
Beleidsindicatoren Blz. 88  
Verbonden partijen Blz. 89  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 90  
Volksgezondheid en milieu Blz. 91  
Algemeen Blz. 92  
Wat wilden we bereiken? Blz. 93  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 94  
Voortgang realisatie investeringen Blz. 95  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 96  
Beleidsindicatoren Blz. 97  
Verbonden partijen Blz. 98  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 99  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 100  
Algemeen Blz. 101  
Wat wilden we bereiken? Blz. 102  
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 103  
Voortgang realisatie investeringen Blz. 104  
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 105  
Beleidsindicatoren Blz. 106  
Verbonden partijen Blz. 107  
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 108  
Paragrafen Blz. 109  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 110  
Beleid voor risicomanagement Blz. 111  
Risicoprofiel Blz. 112  
Risico-inventarisatie Blz. 113  
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 114  
Financiële kengetallen Blz. 115  
Conclusie houdbare financiële positie Blz. 116  
Lokale heffingen Blz. 117  
Voorwoord Blz. 118  
Algemene uitgangspunten Blz. 119  
Ongebonden heffingen Blz. 120  
- Onroerende zaakbelastingen Blz. 121  
- Toeristenbelasting Blz. 122  
Gebonden heffingen Blz. 123  
- Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting Blz. 124  
- Rioolheffing Blz. 125  
- Afvalstoffenheffing Blz. 126  
- Leges Blz. 127  
Leges onderbouwing Blz. 128  
Kruissubsidiëring Blz. 129  
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 130  
Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2020 Blz. 131  
Lokale lastendruk Blz. 132  
Bedrijfsvoering Blz. 133  
Voorwoord Blz. 134  
Organisatiebeleid Blz. 135  
Verbonden partijen Blz. 136  
Financiering Blz. 137  
Inleiding Blz. 138  
Risicobeheer Blz. 139  
- Renterisico's op vlottende schuld (kasgeldlimiet) Blz. 140  
- Renterisico's op vaste schuld (renterisiconorm) Blz. 141  
- Liquiditeitsrisico's Blz. 142  
- Risico's op verstrekte gemeentegaranties Blz. 143  
- Debiteurenrisico's Blz. 144  
Financieringspositie / Leningenportefeuille Blz. 145  
Renteresultaat Blz. 146  
Uitzettingen / beleggingen en overig liquiditeitenbeheer Blz. 147  
Relatiebeheer / kasbeheer Blz. 148  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 149  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 150  
Grondbeleid Blz. 151  
Inleiding Blz. 152  
Visie op grondbeleid Blz. 153  
Gevoeligheidsanalyse Blz. 154  
Risicobeheer Blz. 155  
Tussentijdse winsten Blz. 156  
BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties Blz. 157  
Bouwgrond exploitaties (BIE) Blz. 158  
Bouwgrond exploitaties (BIE nog te realiseren) Blz. 159  
Gronden (materiële vaste activa) Blz. 160  
Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties Blz. 161  
Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis Blz. 162  
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 163  
Verbonden partijen Blz. 164  
Inleiding Blz. 165  
Visie op verbonden partijen Blz. 166  
Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen Blz. 167  
Privaatrechtelijke verbondenheden Blz. 168  
Covid-19 Blz. 169  
Coronacrisis Blz. 170  
Uitkeringen van het rijk Blz. 171  
Inkomsten van de gemeente Blz. 172  
Inkomstendervingen van de gemeente Blz. 173  
Uitgaven van de gemeente Blz. 174  
Recapitulatie exploitatie Covid-19 Blz. 175  
Risico's Blz. 176  
Jaarrekening Blz. 177  
Balans Blz. 178  
Balans per 31 december 2020 Blz. 179  
Balans activa Blz. 180  
Balans passiva Blz. 181  
Balansopbouw Blz. 182  
Balansopbouw Blz. 183  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 184  
Grondslagen Blz. 185  
Toelichting op de balans per 31 december 2020 Blz. 186  
Vaste activa Blz. 187  
Immateriële vaste activa Blz. 188  
Materiële vaste activa Blz. 189  
Financiële vaste activa Blz. 190  
Vlottende activa Blz. 191  
Voorraden Blz. 192  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 193  
Schatkistbankieren / Drempelbedrag Blz. 194  
Liquide middelen Blz. 195  
Overlopende activa Blz. 196  
Passiva Blz. 197  
Vaste passiva Blz. 198  
Eigen vermogen Blz. 199  
Voorzieningen Blz. 200  
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 201  
Vlottende passiva Blz. 202  
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 203  
Overlopende passiva Blz. 204  
Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen Blz. 205  
Emu-saldo Blz. 206  
Emu-saldo Blz. 207  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 208  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 209  
Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 210  
Opbouw baten en lasten Blz. 211  
Opbouw baten en lasten Blz. 212  
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten Blz. 213  
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten Blz. 214  
- Blz. 215  
Mutaties reserves Blz. 216  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 217  
Algemeen Blz. 218  
Bestuur Blz. 219  
Kosten overhead Blz. 220  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 221  
Veiligheid Blz. 222  
Verkeer en vervoer Blz. 223  
Economie Blz. 224  
Onderwijs Blz. 225  
Sport, cultuur en recreatie Blz. 226  
Sociaal domein Blz. 227  
Volksgezondheid en milieu Blz. 228  
VHROSV Blz. 229  
Toelichting op investerings- en projectbudgetten Blz. 230  
Toelichting op investerings- en projectbudgetten Blz. 231  
Toelichting Overhead Blz. 232  
Toelichting Verkeer en vervoer Blz. 233  
Toelichting Onderwijs Blz. 234  
Toelichting Sport, cultuur en recreatie Blz. 235  
Toelichting Sociaal domein Blz. 236  
Toelichting Volksgezondheid en milieu Blz. 237  
Toelichting VHROSV Blz. 238  
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 239  
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 240  
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 241  
Incidentele baten en lasten Blz. 242  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 243  
Informatie WNT Blz. 244  
1. Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 245  
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling Blz. 246  
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaanden 1 t/m 12 Blz. 247  
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen Blz. 248  
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Blz. 249  
1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 Blz. 250  
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is Blz. 251  
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is Blz. 252  
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Blz. 253  
3. Overige rapportageverplichtingen op grond de WNT Blz. 254  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 255  
- Blz. 256  
Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie Blz. 257  
Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen Blz. 258  
Concluderend Blz. 259  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 260  
SiSa Blz. 261  
Controleverklaring accountant Blz. 262  
Verklaring over de jaarstukken Blz. 263  
Bijlagen Blz. 264  
1. Overzicht afschrijvingstermijnen Blz. 265  
Overzicht afschrijvingstermijnen Blz. 266  
2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 267  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per beleidsveld Blz. 268  
3. Nederland in lockdown infographic Blz. 269  
Nederland in lockdown infographic Blz. 270  
4. Voortgangsrapportage raadsprogramma 2018-2022 Blz. 271  
Voortgangsrapportage Blz. 272  
5. Evaluatie starterleningen Blz. 273  
Startersleningen Blz. 274  
6. Meerjarige inkoopcontracten Blz. 275  
Inkoopcontracten Blz. 276