Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Programma’s
  2. Blz. 3 Voorwoord en leeswijzer
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Algemeen
    2. Blz. 6 Verantwoording over de uitvoering van het beleid
    3. Blz. 7 Positief resultaat jaarrekening
    4. Blz. 8 Smileys
    5. Blz. 9 Leeswijzer
  3. Blz. 10 Financieel resultaat
   1. Blz. 11 Financieel resultaat nader beschouwd
    1. Blz. 12 -
    2. Blz. 13 Belangrijkste afwijkingen
    3. Blz. 14 Resultaatbestemming
  4. Blz. 15 Jaarverslag
   1. Blz. 16 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 17 Algemeen
    2. Blz. 18 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 19 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 20 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    5. Blz. 21 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 22 Verbonden partijen
    7. Blz. 23 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   2. Blz. 24 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 25 Algemeen
    2. Blz. 26 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 27 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 28 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 29 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    6. Blz. 30 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 31 Verbonden partijen
    8. Blz. 32 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   3. Blz. 33 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 34 Algemeen
    2. Blz. 35 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 36 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 37 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    5. Blz. 38 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   4. Blz. 39 Veiligheid
    1. Blz. 40 Algemeen
    2. Blz. 41 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 42 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 43 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    5. Blz. 44 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 45 Verbonden partijen
    7. Blz. 46 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   5. Blz. 47 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 48 Algemeen
    2. Blz. 49 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 50 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 51 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 52 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    6. Blz. 53 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 54 Verbonden partijen
    8. Blz. 55 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   6. Blz. 56 Economie
    1. Blz. 57 Algemeen
    2. Blz. 58 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 59 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 60 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    5. Blz. 61 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 62 Verbonden partijen
    7. Blz. 63 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   7. Blz. 64 Onderwijs
    1. Blz. 65 Algemeen
    2. Blz. 66 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 67 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 68 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 69 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    6. Blz. 70 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 71 Verbonden partijen
    8. Blz. 72 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   8. Blz. 73 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 74 Algemeen
    2. Blz. 75 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 76 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 77 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 78 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    6. Blz. 79 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 80 Verbonden partijen
    8. Blz. 81 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   9. Blz. 82 Sociaal domein
    1. Blz. 83 Algemeen
    2. Blz. 84 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 85 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 86 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 87 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    6. Blz. 88 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 89 Verbonden partijen
    8. Blz. 90 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   10. Blz. 91 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 92 Algemeen
    2. Blz. 93 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 94 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 95 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 96 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    6. Blz. 97 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 98 Verbonden partijen
    8. Blz. 99 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   11. Blz. 100 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 101 Algemeen
    2. Blz. 102 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 103 Wat hebben we gedaan in 2020?
    4. Blz. 104 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 105 Wat hebben we niet gedaan in 2020?
    6. Blz. 106 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 107 Verbonden partijen
    8. Blz. 108 Wat heeft het beleidsveld gekost?
  5. Blz. 109 Paragrafen
   1. Blz. 110 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 111 Beleid voor risicomanagement
    2. Blz. 112 Risicoprofiel
    3. Blz. 113 Risico-inventarisatie
    4. Blz. 114 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    5. Blz. 115 Financiële kengetallen
    6. Blz. 116 Conclusie houdbare financiële positie
   2. Blz. 117 Lokale heffingen
    1. Blz. 118 Voorwoord
    2. Blz. 119 Algemene uitgangspunten
    3. Blz. 120 Ongebonden heffingen
    4. Blz. 121 - Onroerende zaakbelastingen
    5. Blz. 122 - Toeristenbelasting
    6. Blz. 123 Gebonden heffingen
    7. Blz. 124 - Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting
    8. Blz. 125 - Rioolheffing
    9. Blz. 126 - Afvalstoffenheffing
    10. Blz. 127 - Leges
    11. Blz. 128 Leges onderbouwing
    12. Blz. 129 Kruissubsidiëring
    13. Blz. 130 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    14. Blz. 131 Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2020
    15. Blz. 132 Lokale lastendruk
   3. Blz. 133 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 134 Voorwoord
    2. Blz. 135 Organisatiebeleid
    3. Blz. 136 Verbonden partijen
   4. Blz. 137 Financiering
    1. Blz. 138 Inleiding
    2. Blz. 139 Risicobeheer
    3. Blz. 140 - Renterisico's op vlottende schuld (kasgeldlimiet)
    4. Blz. 141 - Renterisico's op vaste schuld (renterisiconorm)
    5. Blz. 142 - Liquiditeitsrisico's
    6. Blz. 143 - Risico's op verstrekte gemeentegaranties
    7. Blz. 144 - Debiteurenrisico's
    8. Blz. 145 Financieringspositie / Leningenportefeuille
    9. Blz. 146 Renteresultaat
    10. Blz. 147 Uitzettingen / beleggingen en overig liquiditeitenbeheer
    11. Blz. 148 Relatiebeheer / kasbeheer
   5. Blz. 149 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 150 Onderhoud kapitaalgoederen
   6. Blz. 151 Grondbeleid
    1. Blz. 152 Inleiding
    2. Blz. 153 Visie op grondbeleid
    3. Blz. 154 Gevoeligheidsanalyse
    4. Blz. 155 Risicobeheer
    5. Blz. 156 Tussentijdse winsten
    6. Blz. 157 BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties
    7. Blz. 158 Bouwgrond exploitaties (BIE)
    8. Blz. 159 Bouwgrond exploitaties (BIE nog te realiseren)
    9. Blz. 160 Gronden (materiële vaste activa)
    10. Blz. 161 Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties
    11. Blz. 162 Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis
    12. Blz. 163 Algemene reserve grondexploitaties
   7. Blz. 164 Verbonden partijen
    1. Blz. 165 Inleiding
    2. Blz. 166 Visie op verbonden partijen
    3. Blz. 167 Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen
    4. Blz. 168 Privaatrechtelijke verbondenheden
   8. Blz. 169 Covid-19
    1. Blz. 170 Coronacrisis
    2. Blz. 171 Uitkeringen van het rijk
    3. Blz. 172 Inkomsten van de gemeente
    4. Blz. 173 Inkomstendervingen van de gemeente
    5. Blz. 174 Uitgaven van de gemeente
    6. Blz. 175 Recapitulatie exploitatie Covid-19
    7. Blz. 176 Risico's
  6. Blz. 177 Jaarrekening
   1. Blz. 178 Balans
    1. Blz. 179 Balans per 31 december 2020
     1. Blz. 180 Balans activa
     2. Blz. 181 Balans passiva
    2. Blz. 182 Balansopbouw
     1. Blz. 183 Balansopbouw
    3. Blz. 184 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 185 Grondslagen
    4. Blz. 186 Toelichting op de balans per 31 december 2020
     1. Blz. 187 Vaste activa
     2. Blz. 188 Immateriële vaste activa
     3. Blz. 189 Materiële vaste activa
     4. Blz. 190 Financiële vaste activa
     5. Blz. 191 Vlottende activa
     6. Blz. 192 Voorraden
     7. Blz. 193 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     8. Blz. 194 Schatkistbankieren / Drempelbedrag
     9. Blz. 195 Liquide middelen
     10. Blz. 196 Overlopende activa
     11. Blz. 197 Passiva
     12. Blz. 198 Vaste passiva
     13. Blz. 199 Eigen vermogen
     14. Blz. 200 Voorzieningen
     15. Blz. 201 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
     16. Blz. 202 Vlottende passiva
     17. Blz. 203 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     18. Blz. 204 Overlopende passiva
     19. Blz. 205 Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen
    5. Blz. 206 Emu-saldo
     1. Blz. 207 Emu-saldo
    6. Blz. 208 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
     1. Blz. 209 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
   2. Blz. 210 Overzicht van baten en lasten en toelichting
    1. Blz. 211 Opbouw baten en lasten
     1. Blz. 212 Opbouw baten en lasten
    2. Blz. 213 Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 214 Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
     2. Blz. 215 -
     3. Blz. 216 Mutaties reserves
    3. Blz. 217 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 218 Algemeen
     2. Blz. 219 Bestuur
     3. Blz. 220 Kosten overhead
     4. Blz. 221 Algemene dekkingsmiddelen
     5. Blz. 222 Veiligheid
     6. Blz. 223 Verkeer en vervoer
     7. Blz. 224 Economie
     8. Blz. 225 Onderwijs
     9. Blz. 226 Sport, cultuur en recreatie
     10. Blz. 227 Sociaal domein
     11. Blz. 228 Volksgezondheid en milieu
     12. Blz. 229 VHROSV
    4. Blz. 230 Toelichting op investerings- en projectbudgetten
     1. Blz. 231 Toelichting op investerings- en projectbudgetten
     2. Blz. 232 Toelichting Overhead
     3. Blz. 233 Toelichting Verkeer en vervoer
     4. Blz. 234 Toelichting Onderwijs
     5. Blz. 235 Toelichting Sport, cultuur en recreatie
     6. Blz. 236 Toelichting Sociaal domein
     7. Blz. 237 Toelichting Volksgezondheid en milieu
     8. Blz. 238 Toelichting VHROSV
    5. Blz. 239 Overzicht aanwending onvoorzien
     1. Blz. 240 Overzicht aanwending onvoorzien
    6. Blz. 241 Overzicht van incidentele baten en lasten
     1. Blz. 242 Incidentele baten en lasten
    7. Blz. 243 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
     1. Blz. 244 Informatie WNT
     2. Blz. 245 1. Bezoldiging topfunctionarissen
     3. Blz. 246 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling
     4. Blz. 247 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaanden 1 t/m 12
     5. Blz. 248 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
     6. Blz. 249 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
     7. Blz. 250 1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
     8. Blz. 251 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
     9. Blz. 252 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
     10. Blz. 253 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
     11. Blz. 254 3. Overige rapportageverplichtingen op grond de WNT
   3. Blz. 255 Begrotingsrechtmatigheid
    1. Blz. 256 -
    2. Blz. 257 Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie
    3. Blz. 258 Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen
    4. Blz. 259 Concluderend
   4. Blz. 260 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
    1. Blz. 261 SiSa
   5. Blz. 262 Controleverklaring accountant
    1. Blz. 263 Verklaring over de jaarstukken
  7. Blz. 264 Bijlagen
   1. Blz. 265 1. Overzicht afschrijvingstermijnen
    1. Blz. 266 Overzicht afschrijvingstermijnen
   2. Blz. 267 2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 268 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per beleidsveld
   3. Blz. 269 3. Nederland in lockdown infographic
    1. Blz. 270 Nederland in lockdown infographic
   4. Blz. 271 4. Voortgangsrapportage raadsprogramma 2018-2022
    1. Blz. 272 Voortgangsrapportage
   5. Blz. 273 5. Evaluatie starterleningen
    1. Blz. 274 Startersleningen
   6. Blz. 275 6. Meerjarige inkoopcontracten
    1. Blz. 276 Inkoopcontracten
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap