Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord en leeswijzer Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Algemeen Blz. 5
Verantwoording over de uitvoering van het beleid Blz. 6
Positief resultaat jaarrekening Blz. 7
Smileys Blz. 8
Leeswijzer Blz. 9
Financieel resultaat Blz. 10
Financieel resultaat nader beschouwd Blz. 11
- Blz. 12
Belangrijkste afwijkingen Blz. 13
Resultaatbestemming Blz. 14
Jaarverslag Blz. 15
Bestuur en ondersteuning Blz. 16
Algemeen Blz. 17
Wat wilden we bereiken? Blz. 18
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 19
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 20
Beleidsindicatoren Blz. 21
Verbonden partijen Blz. 22
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 23
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 24
Algemeen Blz. 25
Wat wilden we bereiken? Blz. 26
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 27
Voortgang realisatie investeringen Blz. 28
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 29
Beleidsindicatoren Blz. 30
Verbonden partijen Blz. 31
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 32
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 33
Algemeen Blz. 34
Wat wilden we bereiken? Blz. 35
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 36
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 37
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 38
Veiligheid Blz. 39
Algemeen Blz. 40
Wat wilden we bereiken? Blz. 41
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 42
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 43
Beleidsindicatoren Blz. 44
Verbonden partijen Blz. 45
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 46
Verkeer en vervoer Blz. 47
Algemeen Blz. 48
Wat wilden we bereiken? Blz. 49
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 50
Voortgang realisatie investeringen Blz. 51
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 52
Beleidsindicatoren Blz. 53
Verbonden partijen Blz. 54
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 55
Economie Blz. 56
Algemeen Blz. 57
Wat wilden we bereiken? Blz. 58
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 59
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 60
Beleidsindicatoren Blz. 61
Verbonden partijen Blz. 62
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 63
Onderwijs Blz. 64
Algemeen Blz. 65
Wat wilden we bereiken? Blz. 66
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 67
Voortgang realisatie investeringen Blz. 68
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 69
Beleidsindicatoren Blz. 70
Verbonden partijen Blz. 71
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 72
Sport, cultuur en recreatie Blz. 73
Algemeen Blz. 74
Wat wilden we bereiken? Blz. 75
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 76
Voortgang realisatie investeringen Blz. 77
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 78
Beleidsindicatoren Blz. 79
Verbonden partijen Blz. 80
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 81
Sociaal domein Blz. 82
Algemeen Blz. 83
Wat wilden we bereiken? Blz. 84
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 85
Voortgang realisatie investeringen Blz. 86
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 87
Beleidsindicatoren Blz. 88
Verbonden partijen Blz. 89
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 90
Volksgezondheid en milieu Blz. 91
Algemeen Blz. 92
Wat wilden we bereiken? Blz. 93
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 94
Voortgang realisatie investeringen Blz. 95
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 96
Beleidsindicatoren Blz. 97
Verbonden partijen Blz. 98
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 99
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 100
Algemeen Blz. 101
Wat wilden we bereiken? Blz. 102
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 103
Voortgang realisatie investeringen Blz. 104
Wat hebben we niet gedaan in 2020? Blz. 105
Beleidsindicatoren Blz. 106
Verbonden partijen Blz. 107
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 108
Paragrafen Blz. 109
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 110
Beleid voor risicomanagement Blz. 111
Risicoprofiel Blz. 112
Risico-inventarisatie Blz. 113
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 114
Financiële kengetallen Blz. 115
Conclusie houdbare financiële positie Blz. 116
Lokale heffingen Blz. 117
Voorwoord Blz. 118
Algemene uitgangspunten Blz. 119
Ongebonden heffingen Blz. 120
- Onroerende zaakbelastingen Blz. 121
- Toeristenbelasting Blz. 122
Gebonden heffingen Blz. 123
- Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting Blz. 124
- Rioolheffing Blz. 125
- Afvalstoffenheffing Blz. 126
- Leges Blz. 127
Leges onderbouwing Blz. 128
Kruissubsidiëring Blz. 129
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 130
Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2020 Blz. 131
Lokale lastendruk Blz. 132
Bedrijfsvoering Blz. 133
Voorwoord Blz. 134
Organisatiebeleid Blz. 135
Verbonden partijen Blz. 136
Financiering Blz. 137
Inleiding Blz. 138
Risicobeheer Blz. 139
- Renterisico's op vlottende schuld (kasgeldlimiet) Blz. 140
- Renterisico's op vaste schuld (renterisiconorm) Blz. 141
- Liquiditeitsrisico's Blz. 142
- Risico's op verstrekte gemeentegaranties Blz. 143
- Debiteurenrisico's Blz. 144
Financieringspositie / Leningenportefeuille Blz. 145
Renteresultaat Blz. 146
Uitzettingen / beleggingen en overig liquiditeitenbeheer Blz. 147
Relatiebeheer / kasbeheer Blz. 148
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 149
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 150
Grondbeleid Blz. 151
Inleiding Blz. 152
Visie op grondbeleid Blz. 153
Gevoeligheidsanalyse Blz. 154
Risicobeheer Blz. 155
Tussentijdse winsten Blz. 156
BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties Blz. 157
Bouwgrond exploitaties (BIE) Blz. 158
Bouwgrond exploitaties (BIE nog te realiseren) Blz. 159
Gronden (materiële vaste activa) Blz. 160
Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties Blz. 161
Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis Blz. 162
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 163
Verbonden partijen Blz. 164
Inleiding Blz. 165
Visie op verbonden partijen Blz. 166
Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen Blz. 167
Privaatrechtelijke verbondenheden Blz. 168
Covid-19 Blz. 169
Coronacrisis Blz. 170
Uitkeringen van het rijk Blz. 171
Inkomsten van de gemeente Blz. 172
Inkomstendervingen van de gemeente Blz. 173
Uitgaven van de gemeente Blz. 174
Recapitulatie exploitatie Covid-19 Blz. 175
Risico's Blz. 176
Jaarrekening Blz. 177
Balans Blz. 178
Balans per 31 december 2020 Blz. 179
Balans activa Blz. 180
Balans passiva Blz. 181
Balansopbouw Blz. 182
Balansopbouw Blz. 183
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 184
Grondslagen Blz. 185
Toelichting op de balans per 31 december 2020 Blz. 186
Vaste activa Blz. 187
Immateriële vaste activa Blz. 188
Materiële vaste activa Blz. 189
Financiële vaste activa Blz. 190
Vlottende activa Blz. 191
Voorraden Blz. 192
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 193
Schatkistbankieren / Drempelbedrag Blz. 194
Liquide middelen Blz. 195
Overlopende activa Blz. 196
Passiva Blz. 197
Vaste passiva Blz. 198
Eigen vermogen Blz. 199
Voorzieningen Blz. 200
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 201
Vlottende passiva Blz. 202
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 203
Overlopende passiva Blz. 204
Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen Blz. 205
Emu-saldo Blz. 206
Emu-saldo Blz. 207
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 208
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 209
Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 210
Opbouw baten en lasten Blz. 211
Opbouw baten en lasten Blz. 212
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten Blz. 213
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten Blz. 214
- Blz. 215
Mutaties reserves Blz. 216
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 217
Algemeen Blz. 218
Bestuur Blz. 219
Kosten overhead Blz. 220
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 221
Veiligheid Blz. 222
Verkeer en vervoer Blz. 223
Economie Blz. 224
Onderwijs Blz. 225
Sport, cultuur en recreatie Blz. 226
Sociaal domein Blz. 227
Volksgezondheid en milieu Blz. 228
VHROSV Blz. 229
Toelichting op investerings- en projectbudgetten Blz. 230
Toelichting op investerings- en projectbudgetten Blz. 231
Toelichting Overhead Blz. 232
Toelichting Verkeer en vervoer Blz. 233
Toelichting Onderwijs Blz. 234
Toelichting Sport, cultuur en recreatie Blz. 235
Toelichting Sociaal domein Blz. 236
Toelichting Volksgezondheid en milieu Blz. 237
Toelichting VHROSV Blz. 238
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 239
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 240
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 241
Incidentele baten en lasten Blz. 242
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 243
Informatie WNT Blz. 244
1. Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 245
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling Blz. 246
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaanden 1 t/m 12 Blz. 247
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen Blz. 248
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Blz. 249
1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 Blz. 250
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is Blz. 251
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is Blz. 252
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Blz. 253
3. Overige rapportageverplichtingen op grond de WNT Blz. 254
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 255
- Blz. 256
Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie Blz. 257
Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen Blz. 258
Concluderend Blz. 259
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 260
SiSa Blz. 261
Controleverklaring accountant Blz. 262
Verklaring over de jaarstukken Blz. 263
Bijlagen Blz. 264
1. Overzicht afschrijvingstermijnen Blz. 265
Overzicht afschrijvingstermijnen Blz. 266
2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 267
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per beleidsveld Blz. 268
3. Nederland in lockdown infographic Blz. 269
Nederland in lockdown infographic Blz. 270
4. Voortgangsrapportage raadsprogramma 2018-2022 Blz. 271
Voortgangsrapportage Blz. 272
5. Evaluatie starterleningen Blz. 273
Startersleningen Blz. 274
6. Meerjarige inkoopcontracten Blz. 275
Inkoopcontracten Blz. 276
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap