Financieel resultaat nader beschouwd

-

De begroting 2020 van de gemeente werd vastgesteld door uw raad. Daarmee heeft u een financieel mandaat aan het college van burgemeester en wethouders gegeven om het vastgestelde beleid met de daarvoor beschikbare middelen uit te voeren. Gaandeweg het begrotingsjaar hebben zich ontwikkelingen voor gedaan, of werden keuzes gemaakt, die leiden tot begrotingswijzigingen. Deze worden apart of in de perspectief- of najaarsnota door u vastgesteld. De primitieve begroting en deze aanpassingen vormen de referentiepunten van de jaarstukken. De bijgestelde begroting voorzag daardoor een positief resultaat van ca € 122.000,-. Dit was de stand van eind september 2020. Wij zullen de jaarstukken t.z.t. daarop aanpassen.

In het rekeningresultaat, dat nu voorligt, komen de afwijkingen naar voren van de laatste drie maanden van 2020, en de afwijkingen die zich over het hele jaar voordoen, maar die niet zodanig in het oog springen dat de budgetten eerder aangepast werden. 

Vele kleintjes kunnen toch een fors bedrag opleveren. Dat geldt zeker voor procentueel kleine afwijkingen van een groot budget. Dat blijkt, want uiteindelijk sluiten we de jaarrekening af met een (voorlopig) positief resultaat van € 1.911.000,-. Vergeleken met de najaarsnota is dit een aanzienlijke verbetering van € 1.789.000,-. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de incidentele budgetten voor activiteiten waar we in 2021 nog verder mee aan de slag gaan. Omdat we graag onze ambities willen voortzetten stellen we voor om voor deze activiteiten netto € 1.056.000,- van het positieve resultaat naar 2021 over te hevelen. Hierin zijn ook de compensatie vergoedingen van het rijk voor het opvangen van de gevolgen van de genomen coronamaatregelen begrepen die nog niet tot uitgaven hebben geleid (zie paragraaf Covid-19). De overige afwijking ten opzichte van het geraamde overschot bedraagt dan € 733.000,- (is ca 1,19%) van de totale lasten inclusief mutaties reserves). Het zijn nagenoeg allemaal incidentele meevallers. In hoofdstuk Jaarrekening vindt u het uitgebreide financiële overzicht van baten en lasten, en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening t.o.v. begroting
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
0. bestuur en ondersteuning n -1.512 n -1.003 n -667 n -815 n -148
0.1 overhead en ondersteuning organisatie n -5.101 n -5.798 n -5.570 n -4.948 v 622
0.2 algemene dekkingsmiddelen v 34.771 v 35.009 v 37.055 v 36.795 n -260
1. veiligheid n -1.502 n -1.605 n -1.679 n -1.574 v 105
2. verkeer en vervoer n -2.168 n -2.685 n -2.598 n -2.442 v 156
3. economie v 697 v 684 v 142 v 281 v 139
4. onderwijs n -2.224 n -2.530 n -3.137 n -3.025 v 112
5. sport, cultuur en recreatie n -3.203 n -3.426 n -3.903 n -3.573 v 330
6. sociaal domein n -16.047 n -17.864 n -18.773 n -18.078 v 695
7. volksgezondheid en milieu n -1.132 n -1.112 n -1.547 n -1.172 v 375
8. VHROSV n -572 n -754 n -135 n -439 n -304
gerealiseerd saldo van baten en lasten v 2.007 n -1.084 n -812 v 1.010 v 1.822
toevoegingen reserves n -9.738 n -1.493 n -2.716 n -2.342 v 374
onttrekkingen reserves v 9.005 v 2.119 v 3.650 v 3.243 n -407
gerealiseerd resultaat v 1.274 n -458 v 122 v 1.911 v 1.789
bestemming van gerealiseerd resultaat n -1.274 v 458 n -122 -1.911 v -1.789
resultaat na bestemming
(+ = voordeel en - = nadeel)

Belangrijkste afwijkingen

We hebben de belangrijkste afwijkingen in onderstaand tabel weergegeven:

analyse op hoofdlijnen nadeel voordeel
definitief rekeningresultaat 1.911.000
geraamd voordelig resultaat (najaarsnota 2020) 122.000
verschillen 1.789.000
belangrijkste afwijkingen:
budgetoverhevelingen diverse hoofdtaakvelden 152.000 * 1.470.000
verrekening loonkosten t.g.v. hoofdtaakvelden 60.000
verrekening overhead diverse hoofdtaakvelden 86.000 166.000
dotaties voorzieningen wethouderspensioenen / voormalige wethouders 160.000
bestuursorganen 66.000
secretarieleges 45.000 30.000
pachtopbrengsten 17.000
uitgestelde grondverkopen (naar 2021) 112.000
overige kleine afwijkingen bestuur 17.000
loonkosten ambtelijk apparaat 280.000
diverse bedrijfsvoeringskosten 176.000
algemene uitkering (inclusief € 20.000,- tbv coronamaatregelen) 41.000
renteresultaat / bespaarde rente 143.000
opbrengst onroerende zaakbelastingen 13.000
vennootschapsbelasting 362.000
waarderings-, heffings- en invorderingskosten belastingen 20.000
extra dotatie voorziening dubieuze debiteuren 39.000
veiligheid 15.000
wegbeheer / openbare verlichting / leges kabels en leidingen 10.000 52.000
projectkosten economie 48.000
bijdrage leerlingenvervoer / huisvesting onderwijs 51.000 79.000
combinatiefuncties / bibliotheek 20.000
bibliotheek (restitutie btw vorige jaren)
vergoeding / compensatie kwijtschelding huren 46.000
afwikkeling SPUK 2019 en 2020 35.000
beheer binnen- en buitensportsportaccommodaties 37.000 23.000
speel- en recreatieve voorzieningen 38.000
natuurbescherming / bossen / cultuurhistorie 12.000
gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide 300.000 300.000
kinderopvang (Asscher-middelen) 158.000
sociale werkvoorziening 34.000
mantelzorg / dementievriendelijke gemeente / projecten sociaal domein 141.000 188.000
diverse inkomensvoorzieningen / vrijval voorziening dubieuze debiteuren 399.000
uitvoering Tozo-regeling 430.000 498.000
uitvoering Jeugdhulp / Wmo 433.000 15.000
exploitatie MFA's 8.000
garantiebanen 42.000
ongediertebestrijding 26.000
exploitatie afvalverwijdering (inclusief overhead) 76.000 53.000
exploitatie riolering (inclusief overhead) 11.000 29.000
advieskosten ODZOB (afrekening uitvoeringsprogramma) 19.000
leges omgevingsvergunningen 280.000
advieskosten ruimtelijke ordening en anterieure overeenkomsten 158.000 59.000
verbetering kwaliteit buitengebied 12.000
woningexploitaties 26.000
grondexploitaties 760.000 722.000
dotatie voorziening tekorten grondexploitatie 27.000
winstuitname grondexploitaties 361.000
volkshuisvesting 29.000
algemene reserve: budgetoverhevelingen 262.000 *
algemene reserve: coronamaatregelen 145.000
algemene reserve grondexploitatie 361.000
reserve verbetering kwaliteit buitengebied 12.000
4.253.000 6.042.000
-4.253.000
totaal voordelig resultaat t.o.v. geraamd resultaat 1.789.000

Resultaatbestemming

We stellen voor het resultaat in te zetten voor drie doeleinden.
1. budgetoverhevelingen
2. coronamaatregelen (decembercirculaire)
3. verrekening met algemene reserve

1. Budgetoverheveling
Over de netto-budgetoverheveling ad € 1.056.000,- hebben wij u al eerder geïnformeerd in de raadsvergadering van 20 mei 2021. Voor de nadere specificatie hiervan wordt verwezen naar raadsmededeling R21.026.02. Het betreffen budgetten voor zeer diverse activiteiten die in 2020 zijn vertraagd of niet geheel zijn afgerond. Ook de niet bestede middelen voor de uitvoering van de coronamaatregelen maken hier tot een bedrag van € 617.000,- onderdeel van uit.

2. Coronamaatregelen
Via de decembercirculaire hebben we nog compensatie ontvangen voor een drietal beleidsonderdelen (gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand en ondersteuning quarantainekosten) voor een bedrag van € 20.000,-. Dit konden we niet meer in de begroting 2020 verwerken. Daarom stellen we voor om deze middelen aanvullend op de hiervoor betrekking hebbende budgetoverhevelingen voor de uitvoering van de coronamaatregelen via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de betreffende beleidsonderdelen in 2021.

3. Verrekening met algemene reserve
Het restant van het resultaat verrekenen we met de algemene reserve tot een bedrag ad € 835.000,-.