Sport, cultuur en recreatie

We ontplooien activiteiten die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Binnen het beleidsveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Het maatschappelijk effect dat de gemeente nastreeft is dat de Bladelse inwoners:
- tevreden zijn over de voorzieningen in de eigen woonomgeving;
- tevreden zijn over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren;
- in toenemende mate verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving.

Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Onderzoek ecologisch bermbeheer de Kempen
Er wordt een onderzoek uitgevoerd om erachter te komen hoe het staat met de biodiversiteit in de Kempische bermen, waar nog kansen liggen en waar eventueel gericht maatregelen mogelijk zijn tegen exoten en plagen zoals de eikenprocessierups.

Regionaal Sport en beweegakkoord
Dit was ten tijde van het opstellen van begroting 2020 nog niet bekend.

Bouwschuren / initiatief activiteitenschuur Casteren
In Casteren heeft men al geruime tijd het plan om een activiteitenschuur op te richten. In overleg met de gemeente wordt het plan nader uitgewerkt. Daarbij wordt behalve over de inhoudelijke en ruimtelijke mogelijkheden, kritisch doch constructief afgestemd in hoeverre het plan integraal dan wel deels reëel (direct dan wel gefaseerd) haalbaar en levensvatbaar is. Besluitvorming in 2020 is afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. 

Wat hebben we gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2020?

 Onderzoek ecologisch bermbeheer de Kempen
De vijf Kempengemeenten en Hilvarenbeek werken al enkele jaren samen aan het verbeteren van de biodiversiteit in het project Bloeiende Kempen. Hoewel dit specifieke project ten einde is gekomen, heeft het een nieuw project aangewakkerd wat zich richt op biodiversiteit in bermen. Er is een onderzoek uitgevoerd om erachter te komen hoe het staat met de biodiversiteit in de Kempische bermen, waar nog kansen liggen en waar eventueel gericht maatregelen mogelijk zijn tegen exoten en plagen zoals de eikenprocessierups. De eerste resultaten zijn  opgeleverd. 

 Regionaal Sport en Beweegakkoord
In december 2019 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden om te komen tot een Regionaal Sport en Beweegakkoord. Na diverse bijeenkomsten heeft dit er toe geleid dat in september 2020 het definitieve Regionaal Sport en Beweegakkoord door de 4 Kempengemeenten is ondertekend. In dit akkoord worden verschillende ambities beschreven en om die ambities waar te maken is er door het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Met een deel van dat budget zijn twee tennisverenigingen inmiddels gestart met de aanleg van Padelbanen om zo hun vereniging van nieuwe leden te voorzien, het sportaanbod te vergroten en daarmee toekomstbestendiger te worden.

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

 Renovatie graanmolen
De werkzaamheden omvatten met name de vervanging van de wieken en het staartwerk van de molen en zijn grotendeels in 2020 uitgevoerd. De afronding van de renovatie is voorzien in het 1e kwartaal 2021. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 Aankoop bosgrond 
Dit jaar is een perceel bosgrond aangekocht aan de Gagelvelden te Casteren. Het perceel sluit aan bij andere bosgronden in eigendom van de gemeente en kan worden ingezet voor als als compensatiegrond en/of ten behoeve van klimaatdoelstellingen.

 Aankoop ondergrond zwembad
Bij de perspectiefnota 2020 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van de ondergrond van het zwembad inclusief bijkomende kosten. De ondergrond is inmiddels aangekocht zodat de gemeente geheel eigenaar is van het gebied wat de ontwikkeling van de Egyptische Poort weer ten goede komt.

 Uitvoering groenstructuurplan 2020
Dit krediet is ingezet voor het rooien van dode bomen en herplanten van nieuwe bomen op diverse locaties binnen de gemeenten en het vervangen van bomen in de Hoeven te Netersel en Kranenberg te Casteren. Daarnaast wordt een deel van het krediet gebruikt voor de herinrichting van de Volderstraat in Hoogeloon en het plaatsen van een hekwerk in de dierenweide in Hapert. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen
Bij de perspectiefnota 2020 zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld voor de verduurzaming en vervanging van technische installaties van onderstaande gemeentelijke gebouwen.
• Vervanging installaties tribune VV Hapert
• Vervanging installaties tennis/korfbal de Lemelvelden
• Verduurzaming gebouwen sportpark de Lemelvelden
• Verduurzaming gebouwen sportpark de Roetwijer
• Vervanging installaties sporthal X-sport

Door de nasleep van de Covid-19 crisis en capaciteitsproblemen bij BIZOB (inkoop) hebben de voorbereidingen en aanbestedingen van deze projecten de nodige vertraging opgelopen. In 2020 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De uitvoering en afronding van het merendeel van deze projecten staat gepland voor het 1e halfjaar 2021. De werkzaamheden met betrekking tot de accommodaties van de korfbalverenigingen in Hapert en Casteren zijn tijdelijk on hold gezet in verband met het onderzoek naar de fusiemogelijkheden van deze verenigingen. De restantkredieten  zullen bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 Vervanging speeltoestellen 2019
Het restantkrediet 2019 is ingezet voor de vervanging van speeltoestellen in de Koolbogt te Bladel en het toegankelijker maken van speelvoorzieningen en kan met een geringe onderschrijding bij de jaarrekening 2020 worden afgewikkeld.

 Vervanging speeltoestellen 2020
Het krediet is voor het merendeel bestemd voor de vervanging van skatetoestellen en speeltoestellen op het Doollandveld in Bladel. Hiervoor lopen nog een tweetal inkooptrajecten die door de nasleep van de Covid-19 crisis en capaciteitsproblemen bij BIZOB (inkoop) de nodige vertraging hebben opgelopen. De uitvoering en afronding van deze vervangingen staat gepland voor het 1e halfjaar 2021.

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we niet gedaan in 2020?

 Bouwschuren / initiatief activiteitenschuur Casteren 
Begin 2020 werd het idee besproken om te komen tot één gezamenlijk te gebruiken oefen- / kantine- / kleed- en douche-accommodatie voor alle huidige en toekomstige gebruikers van het Casterse sportpark. Daarbij werd ook de combinatie met de gewenste activiteitenschuur bezien. Begin 2020 waren de initiatiefnemers tot de activiteitenschuur druk met de voorbereidingen en nasleep van carnaval 2020 en was er geen tijd om de schuurplannen nader uit te werken. Vervolgens was er, wellicht vanwege de coronamaatregelen, bij de overgebleven deelnemers in de activiteitenschuur, weinig animo of noodzaak om haast te maken met het plan en beschikken een aantal carnavalswagenbouwers inmiddels over een eigen onderkomen. Dat heeft er toe geleid dat het plan sinds begin 2020 niet verder is ontwikkeld.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 eenheid Bron
Niet-sporters 2016: 45,8% 2016: 45,8% percentage CBS, RIVM

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten sport, cultuur en recreatie n -3.865 n -4.039 n -4.547 n -4.560 n -13
baten sport, cultuur en recreatie v 662 v 613 v 644 v 987 v 343
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -3.203 n -3.426 n -3.903 n -3.573 v 330
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -3.203 n -3.426 n -3.903 n -3.573 v 330