Voorwoord

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De verslaglegging over 2020, die wij u hierbij aanbieden, is de eerste in de digitale vorm. Te vinden op https://bladel.begrotingsapp.nl/ Het is het gebruikelijke sluitstuk waarmee wij in beleidsmatige en financiële zin verantwoording afleggen over 2020. Qua vorm en inhoud sluit de verslaglegging aan bij de begroting 2020. Met deze opzet is planning en resultaat eenvoudig naast elkaar te zien. Zo willen we uw raad ondersteunen in uw controlerende rol. De jaarstukken worden ook op de gemeentepagina gepubliceerd.
Door de vorm en inhoud van het verslag zou je bijna de indruk krijgen dat het een gewoon jaar is geweest. Dat was het natuurlijk helemaal niet. Toen de begroting 2020 vastgesteld werd draaide het nog om zaken als klimaat, Brexit, de invloed van China in de wereld (Huawei), de druk van het toerisme op steden als Venetie, Amsterdam en Barcelona (Airbnb). Dichter bij huis de stikstofcrisis, lachgas, de invoering van de Omgevingswet, energietransitie of de opening van het vliegveld bij Lelystad om Schiphol te ontlasten. Na een zorgeloze carnaval brak ineens de coronacrisis uit. Om te voorkomen dat de gezondheidszorg overbelast zou raken moest het hele land op slot. Niet alleen bij ons maar over de hele wereld waren soms draconische maatregelen nodig. Het beheerste en beheerst het leven en het nieuws. De actualiteiten van eind 2019 begin 2020 kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. 2020 was alles behalve een normaal jaar.

Als we naar het jaarverslag kijken is misschien het meest opvallende dat het, ondanks de coronacrisis, op veel onderdelen toch ‘gewoon’ is doorgewerkt. Na een periode van improviseren hebben we als bestuur en organisatie snel een manier gevonden om toch door te werken aan wat gepland was. Sommige dingen liepen en lopen vertraging op omdat de omstandigheden verre van ideaal zijn, maar we moeten constateren dat door de technische hulpmiddelen en de grote mate van eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de medewerker(ster)s juist heel veel toch gerealiseerd is.

Door de vaccinering is het einde in zicht van de periode van grote beperkingen. Een van de grote vragen is nu of we helemaal teruggaan of terug willen naar het oude ‘normaal’. De crisis heeft ook ontwikkelingen versneld. Denk aan online-winkelen, maaltijden thuis bezorgen, digitaal vergaderen, en thuiswerken. Het bleek een oplossing voor het fileprobleem, de luchtvaart viel bijna stil, de CO2-uitstoot kelderde, overbelaste steden kwamen tot rust en we ontdekten onze eigen omgeving en land. Vakantiehuisjes en huisdieren zijn niet aan te slepen. En we leerden dat mensen niet zonder sociaal contact kunnen, het belang van het onderwijs naast de lessen, de organisatie van de zorg en, voor ons van groot belang, de rol van de overheid. De lijst is een illustratie en zeker niet uitputtend. De toekomst zal leren hoe de coronacrisis de geschiedenis ingaat. Zeker lijkt dat het op veel ontwikkelingen blijvende invloed zal hebben. Sommige oude thema’s die wat op de achtergrond geraakt zijn (de stikstofcrisis, Omgevingswet en energietransitie, woningtekort) komen al weer terug op de agenda. Het eind van de crisis komt in zicht en de verkiezingen voor de Tweede Kamer dragen daar ook aan bij.

De coronacrisis heeft niet alleen impact gehad op onze dienstverlening en projecten, ook zijn de gevolgen terug te zien in het financiële plaatje. Door de tekorten in jeugdzorg en sociaal domein was het al moeilijk om de begroting rond te krijgen. De gevolgen van de pandemie komen dan extra hard binnen. Gelukkig lijkt de herijking van het gemeentefonds voor onze gemeente mee te vallen. Omdat veel gemeenten er relatief veel slechter voor staan wordt er vooral druk uitgeoefend door de VNG om de algemene uitkering te verhogen. Ook om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Dit jaar kent de rapportage een extra paragraaf over de effecten van de pandemie Covid-19. Hierin gaan we in op actuele ontwikkelingen en wordt een analyse gemaakt van de gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Tevens is Covid-19 virus opgenomen bij de balans onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Verantwoording over de uitvoering van het beleid

Terug naar navigatie - Verantwoording over de uitvoering van het beleid

Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het gemeentebeleid en de daaruit voortvloeiende financiële baten en lasten in 2020.  De uitwerking hiervan heeft plaats gevonden met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  Op 7 november 2019 stelde de gemeenteraad de begroting 2020 vast. In de bestuursrapportages over 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over tussentijdse financiële ontwikkelingen. Deze rapportages zijn vastgesteld in de raadsvergaderingen van 9 juli 2020 en van 17 december 2020. De jaarstukken zijn het sluitstuk van de budgetcyclus van 2020.

Positief resultaat jaarrekening

Terug naar navigatie - Positief resultaat jaarrekening

Financieel sluiten we 2020 zeer goed af. Het resultaat van de jaarrekening is € 1.911.000,- positief. In de najaarsnota gingen we nog uit van een geraamd positief resultaat van € 122.000,-. De toelichting op het resultaat vindt u in onderdeel Financieel resultaat. Hoewel wij vanzelfsprekend blij zijn met het resultaat, vraagt het grote verschil met de najaarsnota toch onze aandacht. De voornaamste afwijkingen worden veroorzaakt door uitgestelde activiteiten als gevolg van de corona-maatregelen.

De jaarstukken zijn gecontroleerd door de accountant. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven voor zowel getrouwheid en rechtmatigheid. De controleverklaring van de accountant wordt t.z.t. nog separaat bij dit boekwerk gevoegd. In de definitieve versie van het boekwerk, na vaststelling door de raad, zal de controleverklaring alsnog worden opgenomen.

Smileys

Terug naar navigatie - Smileys

In het jaarverslag maken we weer gebruik van smileys. Deze smileys geven in één oogopslag het resultaat weer. De algemene betekenis van een smiley is goed, matig of slecht. Het onderdeel waar de smiley voor wordt gebruikt bepaalt de verdere betekenis.

 Goed Volgens planning uitgevoerd, binnen financiële kaders, risico’s worden beheerst.
 Matig Niet geheel volgens planning, niet geheel binnen financiële kaders, onzekerheid over bepaalde risico’s. Het onderdeel is nog in uitvoering.
 Slecht Niet volgens planning, overschrijding financieel budget, hoog risico. Het onderdeel is niet of slechts beperkt uitgevoerd.

Een groot deel van de geplande werkzaamheden hebben we uitgevoerd of is in uitvoering. Waar het afwijkt van de (financiële planning) is dit toegelicht in dit verslag.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De jaarstukken 2020 zijn opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken bestaan uit de navolgende indeling:
Het jaarverslag, waarin opgenomen:
• de programmaverantwoording en
• de paragrafen, inclusief overzicht aanwending onvoorzien

De jaarrekening, waarin opgenomen:
• de balans en de toelichting, inclusief de verplichte verantwoording van de Wet schatkistbankieren.
• het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting
• het overzicht van de investeringen en de toelichting
• het overzicht van incidentele lasten en baten
• de verplichte verantwoording op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
• de analyse van de begrotingsrechtmatigheid en
• de verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen.

In het jaarverslag leggen wij verantwoording aan u af over het gevoerde beleid in 2020. Het jaarverslag gaat in de op de belangrijkste gemeentelijke inspanningen en de jaarrekening is hiervan een financiële vertaling. Dit betekent ook dat we de financiële toelichtingen en analyses in hoofdzaak opgenomen hebben in de jaarrekening. We ronden de bedragen in het jaarverslag en jaarrekening af op € 1.000,-. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten kleine afrondingsverschillen zijn.

Burgemeester en wethouders van Bladel

de secretaris,                                                    de burgemeester

drs. E.L.C.M. Mol                                             ir R.P.G. Bosma