Volksgezondheid en milieu

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn. Elke burger moet een gelijke kans hebben op een gezond leven ongeacht zijn sociaal economische status.

Daarnaast omvat het bevorderen en in stand houden van een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Energietransitie
De keuzenota Energietransitie wordt begin 2020 aan uw raad aangeboden. De concrete projecten worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma zal door het college worden uitgewerkt en vastgesteld binnen de financiële kaders die de gemeenteraad heeft gesteld. De Kempengemeenten werken samen en stellen in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’ het ambitieuze doel om gezamenlijk energieneutraal te worden. Om dit einddoel te bereiken wordt een vervolg gegeven aan een reeks bestaande activiteiten en daarnaast wordt een aantal nieuwe projecten opgepakt. De Metropool Regio Eindhoven bereidt, samen met onder andere 21 regiogemeenten, de Regionale Energie Strategie (RES) voor om de vastgestelde doelen uit het klimaatakkoord te realiseren. In deze RES wordt gekeken op welke locaties grootschalige duurzame energie kan worden opgewekt en wordt een strategie bepaald tot het jaar 2030 met een doorkijk tot 2050. De maatschappelijke opgave heeft betrekking op de verdeling van de lusten en lasten, het betrekken van inwoners, bedrijven en lokale stakeholders en de ruimtelijke inpassing. De RES wordt in 2020 ter vaststelling aangeboden aan 21 gemeenteraden.

AED en Burgerhulpverlening 
In aanvulling op de subsidie aan de AED-werkgroep zullen we in ieder geval de komende twee jaar bijdragen aan het landelijke oproepsysteem voor AED’s en burgerhulpverleners ‘HartslagNu’. 

Afval/grondstoffenbeleid
Het afvalbeleid van de gemeente Bladel is al meerdere jaren gericht op een circulaire economie, waarin afgedankte materialen weer zoveel mogelijk worden hergebruikt en/of gerecycled om vervolgens als secundaire grondstof weer ingezet te worden voor nieuwe producten. De doelstelling om de hoeveelheid te verbranden restafval terug te dringen tot maximaal 20 kg. per inwoner blijft, maar is (nog) niet haalbaar in 2020.
Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Kadernota Grondstoffen “Samen op weg naar een circulaire Kempengemeenschap!”. Daarin zijn doelstellingen en kaders van het toekomstige (Kempische) grondstoffenbeleid voor de lange termijn (10 jaar) opgenomen om van daaruit te werken aan een circulaire economie. In (het restant van) 2019 en 2020 worden onderzoeken, inventarisaties en marktconsultaties uitgevoerd. De resultaten daarvan worden gebruikt voor het opstellen van een inkoopstrategie die uiteindelijk moet leiden tot overeenkomsten voor een langere periode (5 tot 10 jaar). De nadruk zal daarbij vooral liggen op het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van kwalitatief goede grondstoffen en uiteindelijk moet dat ook leiden tot nog minder restafval. 

Wat hebben we gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2020?

  Energietransitie  
In oktober 2020 heeft de gemeenteraad nieuw beleid vastgesteld voor de reductie van CO2 in onze gemeente en is de kempische klimaatvisie ingetrokken. Op basis van het nieuwe beleid is input geleverd voor de Regionale Energie Strategie (RES), waarvan een concept door de raad is vastgesteld in oktober 2020. 

 AED en Burgerhulpverlening 
We hebben bijgedragen aan het landelijke oproepsysteem voor AED’s en burgerhulpverleners ‘HartslagNu’.

 Afval/grondstoffenbeleid 
In 2020 is in Kempenverband de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (rest, GFT, PMD, glas en luiers), de exploitatie van de milieustraat en de inzameling en verwerking van oud papier opnieuw aanbesteed én gegund.

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

 Uitvoering GRP 2019
Voor de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is in 2019 een krediet van € 1.282.000,- beschikbaar gesteld. Dit krediet is, in combinatie met het gepland groot onderhoud aan de wegen, ingezet voor een drietal projecten, te weten herinrichting Volderstraat en omgeving Hoogeloon, herinrichting Nieuwstraat- Ganzestraat Hapert en reconstructie de Steenakkers Hapert. Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 met een minimale overschrijding worden afgewikkeld.

  Uitvoering GRP 2020
Dit krediet zal, in combinatie met het gepland groot onderhoud aan de wegen, worden ingezet voor de reconstructie en uitvoering van klimaatmaatregelen met betrekking tot het gebied Hoofdstraat, Bieshof, Vonderke en De Hoef te Hoogeloon en reconstructie Kranenberg in Casteren. Het restantkrediet  zal bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we niet gedaan in 2020?

 Afval/grondstoffenbeleid 
De geplande aanbesteding voor de inzameling en verwerking van textiel is uitgesteld omdat door de coronamaatregelen de “achterkant” (nagenoeg) helemaal dicht zit, waardoor er bijna geen afzetmogelijkheden zijn en geïnteresseerde marktpartijen geen inschrijfprijzen konden geven. Daarom zijn voor 2021 nieuwe afspraken gemaakt met de huidige inzamelaar en de huidige verwerker. Afhankelijk van het verloop van de coronapandemie zullen die activiteiten in 2021 worden aanbesteed.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 eenheid Bron
Fijn huishoudelijk restafval 2018: 46 2019: 43 kg/inwoner CBS
Hernieuwbare elektriciteit 2017: 3,5% 2018: 5,6% percentage RWS

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten volksgezondheid en milieu n -5.748 n -5.192 n -6.135 n -5.901 v 234
baten volksgezondheid en milieu v 4.616 v 4.080 v 4.588 v 4.729 v 141
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -1.132 n -1.112 n -1.547 n -1.172 v 375
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -1.132 n -1.112 n -1.547 n -1.172 v 375