Overzicht van baten en lasten en toelichting

Opbouw baten en lasten

Opbouw baten en lasten

Opbouw baten
In onderstaande grafiek wordt de opbouw van de baten weergegeven. Veruit de meeste baten van de gemeente zijn verantwoord in hoofdtaakveld ‘algemene dekkingsmiddelen’ waarin o.a. de algemene uitkering, de integratie-uitkering sociaal domein en de belastingen opgenomen zijn. In hoofdtaakveld ‘Sociaal domein’ zijn o.a. de specifieke uitkeringen van het rijk opgenomen, in hoofdtaakveld “Volksgezondheid en milieu” de opbrengsten van de afvalstoffen- en rioolheffing en in ‘hoofdtaakveld ‘VHROSV’ de opbrengsten uit grondexploitaties en leges omgevingsvergunningen.

Opbouw lasten
In onderstaande grafiek wordt de opbouw van de lasten weergegeven. De meeste lasten bevinden zich in de hoofdtaakvelden ‘sociaal domein’. In hoofdtaakveld ‘sociaal domein’ zijn o.a. de uitvoering van de specifieke uitkeringen en de Jeugdhulp en Wmo en Wsw (oud en nieuw) opgenomen. In ‘hoofdtaakveld ‘VHROSV’ worden de grondexploitaties en in hoofdtaakveld “Volksgezondheid en milieu” het ophalen van huishoudelijk afval en het onderhoud van de riolering.

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan, voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde, nog te bestemmen resultaat ad € 1.911.000,- wordt verwezen naar de analyse bij gerealiseerde baten en lasten per programma, dat hieronder is opgenomen. In het raadsvoorstel ter vaststelling van de jaarrekening wordt aan u een voorstel voor bestemming van dit resultaat gedaan, dat tevens is opgenomen als inleiding bij het jaarverslag.

In onderstaand overzicht van baten en lasten vindt u per hoofdtaakveld een financiële analyse van de grotere over- en onderschrijdingen.

Hoofdtaakveld saldo begroting 2020 voor wijziging begroting 2020 na wijziging jaarrekening 2020 saldo
rekening lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo rekening
2019 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
Bestuur -1.513 -1.615 612 -1.003 -1.655 988 -667 -1.605 790 -815 -148
Overhead -5.100 -6.015 217 -5.798 -5.846 276 -5.570 -5.209 261 -4.948 622
Algemene dekkingsmiddelen:
Treasury 583 -254 893 639 -539 937 398 -437 977 540 142
OZB woningen 2.116 -237 2.425 2.188 -255 2.395 2.140 -309 2.395 2.086 -54
OZB niet woningen 1.772 -37 1.983 1.946 -33 1.861 1.828 -9 1.850 1.841 13
Algemene uitkering en overige uitk. 30.234 -5 30.356 30.351 -5 32.719 32.714 -5 32.759 32.754 40
Overige baten en lasten 26 -101 0 -101 0 0 0 -39 0 -39 -39
Vennootschapsbelasting 40 -14 0 -14 -25 0 -25 -387 0 -387 -362
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen 34.771 -648 35.657 35.009 -857 37.912 37.055 -1.186 37.981 36.795 -260
Veilgheid -1.502 -1.690 85 -1.605 -1.788 109 -1.679 -1.686 112 -1.574 105
Verkeer en vervoer -2.168 -2.722 37 -2.685 -2.797 199 -2.598 -2.680 238 -2.442 156
Economie 697 -543 1.227 684 -765 907 142 -613 894 281 139
Onderwijs -2.225 -2.563 33 -2.530 -3.785 648 -3.137 -3.645 620 -3.025 112
Sport, cultuur en recreatie -3.203 -4.039 613 -3.426 -4.547 644 -3.903 -4.559 986 -3.573 330
Sociaal domein -16.048 -20.656 2.792 -17.864 -25.408 6.635 -18.773 -25.440 7.362 -18.078 695
Volksgezondheid en milieu -1.133 -5.192 4.080 -1.112 -6.135 4.588 -1.547 -5.901 4.729 -1.172 375
VHROSV -572 -4.669 3.915 -754 -6.774 6.639 -135 -6.727 6.288 -439 -304
Saldo van baten en lasten 2.004 -50.352 49.268 -1.084 -60.357 59.545 -812 -59.251 60.261 1.010 1.822
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Bestuur -732 -1.493 2.119 626 -2.716 3.650 934 -2.342 3.243 901 -33
Totaal mutaties reserves -732 -1.493 2.119 626 -2.716 3.650 934 -2.342 3.243 901 -33
Gerealiseerd resultaat 1.272 -51.845 51.387 -458 -63.073 63.195 122 -61.593 63.504 1.911 1.789

-

Bij het vaststellen van de begroting 2020 vertoonde de jaarschijf 2020 een nadelig saldo van € 458.000,-. Dit was de resultante van een structureel voordeel van € 71.000,- en een incidenteel nadeel van € 529.000,-. De doorwerking van de mutaties van de najaarsnota 2019, de perspectiefnota 2020 en de najaarsnota van 2020 op het resultaat van de begroting 2020 leidde uiteindelijk tot een geraamd positief exploitatiesaldo van € 122.000,-.

De rekening 2020 laat per saldo een voordelig saldo zien ter grootte van € 1.911.000,-. In het voordelig resultaat is rekening gehouden met per saldo circa € 901.000,- onttrekking aan de reserves.

Het aanwenden van een reserve vereist een raadsbesluit waarin de reden van aanwending wordt aangegeven, die correspondeert met het doel van de reserve. In de rekening zijn alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd. Hieronder zijn de mutaties binnen de reserves nader toegelicht:

 

 

Onttrekking aan de reserves (baten): (x € 1.000,-)
- Algemeen reserve: budgetoverheveling 2019 507 inc.
aanvulling res.geactiveerde kapitaaluitgaven 710 inc.
aanvulling res.grondexploitatie 309 inc.
duurzame energie particulieren 225 inc.
sloop / afwaardering De Vest en Mariaschool 619 inc.
klimaatakkoord transitievisie warmte 8 inc.
voorbereiding Groene Long 25 inc.
voorbereiding raadsprogramma 37 inc.
- Reserve sportmaterieel X-sport vervanging materieel 2020 2 str.
- Reserve kwalitiet buitengebied project "Natuur in het dorp" 5 inc.
- Egalisatiereserve verkoop HNG dekking wegvallende winstuitkering 119 str.
- Reserve geactiveerde kapitaaluitgaven dekking kapitaallasten 637 str.
- Reserve bovenwijkse voorzieningen dekking aanleg fietspad nabij Flex Campus 40 inc.
Totaal ontrekkingen 3.243 a.
toevoeging aan de reserves (lasten): (x € 1.000,-)
- Algemene reserve: rentebijschrijvingen 212 str.
overschot dekking MFA Hapert 380 inc.
- Reserve grondexploitatie winstnemingen grondexploitaties 234 inc.
aanvulling res.grondexploitatie 309 inc.
- Reserve ruimtelijke kw.buitengebied opbrengst pachtgronden / ant.overeenkomsten 286 inc.
- Reserve geactiveerde kapitaaluitgaven resultaatbestemming 2019 (WVK-groep) 110 inc.
aanvulling tbv verb. Den Herd / Rabobank 600 inc.
rentebijschrijvingen 211 str.
Totaal toevoegingen 2.342 b.
Per saldo mutaties t.l.v. reserves -901 a - b

Mutaties reserves

In onderstaand overzicht worden de mutaties van de reserves op basis van artikel 28 onderdeel d van het BBV gespecificeerd naar structurele toevoegingen en onttrekkingen:

raming mutaties reserves 2020 realisatie mutaties reserves 2020
baten waarvan lasten waarvan baten waarvan lasten waarvan
(onttrekking structureel (toevoeging structureel (onttrekking structureel (toevoeging structureel
reserve) reserve) reserve) reserve)
Algemene reserve 2.848 -593 -212 2.440 -593 -212
Egalisatie reserve verkoop HNG 119 119 119 119
Reserve afschrijving geact. investeringen 637 637 -921 -211 637 637 -921 -211
Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen 40 40
Algemene reserve grondexploitatie -903 -543
Reserve verv.sportmaterieel X-sport 1 1 2 2
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied 5 -299 5 -286
totaal 3.650 757 -2.716 -423 3.243 758 -2.343 -423
waarvan waarvan waarvan waarvan
incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel
2.893 -2.293 2.485 -1.920

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Algemeen

Het BBV zegt hierover dat lasten en baten per hoofdtaakveld geanalyseerd moeten worden. De analyse is gebaseerd op een analyse op hoofdlijnen, waarbij iedere over- of onderschrijding groter dan € 10.000,- van een verklaring is voorzien. Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening.

Bestuur

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten bestuur n -2.305 n -1.615 n -1.655 n -1.605 v 50
baten bestuur v 793 v 612 v 988 v 790 n -198
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -1.512 n -1.003 n -667 n -815 n -148
toevoegingen reserves n -9.738 n -1.493 n -2.716 n -2.342 v 374
onttrekkingen reserves v 9.005 v 2.119 v 3.650 v 3.243 n -407
geraamd/gerealiseerd resultaat n -2.245 n -377 v 267 v 86 n -181
bestemming van gerealiseerd resultaat n -1.274 v 458 n -122 -1.911 v -1.789
gerealiseerd resultaat n -3.519 v 81 v 145 n -1.825 n -1.970

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 148.000,- nadelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 32 Onderzoek organisatie Strategische Kempenagenda loopt door naar 2021.
41 Inventarisatie en onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegronden loopt door naar 2021.
Verrekening loonkosten 110 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden toegerekend aan de onderscheidene
taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van werkelijke tijdsbesteding.
Bestuursorganen 37 Lagere loonkosten.
21 Diverse lagere exploitatielasten.
8 Minder accountantskosten omdat er geen gebruik gemaakt is van aanvullende adviseringen.
Griffie 6 Loonkosten en inhuur griffie.
Huwelijken 3 Lagere loonkosten.
Leges 22 Afdracht rijksleges burgerzaken valt lager uit vanwege minder productie voor reisdocumenten en rijbewijzen.
8 Lagere lasten voor gezondheidsverklaringen wegens minder productie rijbewijzen.
Verkiezingen 3 Niet besteedt budget vanuit de algemene uitkering.
Dorpsraden 5 Minder verstrekte presentiegelden mede als gevolg van de genomen coronamaatregelen
Totaal voordeel 296
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Budgetoverheveling -24 Onderzoek organisatie Strategische Kempenagenda loopt door naar 2021.
Bestuursorganen -14 Aanvulling voorziening voormalige wethouders op basis van actualisatie van de onderliggende verplichtingen.
-146 De voorziening wethouderspensioenen is in overeenstemming gebracht met de actuariële uitgangspunten o.b.v. een rekenrente van 0,082%.
Leges -86 Verrekening overhead afdeling ontwikkeling aan investeringen, Vpb-activiteiten en tarieven (verrekening was extra comptabel geraamd.)
-45 Lagere legesopbrengsten reisdocumentenvanwege verlenging geldigheidsduur paspoorten, en rijbewijzen en lagere inkomsten voor de af te
dragen rijksleges.
Agrarische zaken e.d. -112 Geraamde opbrengsten grondverkopen minus notariskosten kunnen eerst in 2021 getransporteerd worden. De opbrengst nemen we op
in de perspectiefnota 2021.
-17 Lagere pachtopbrengsten
Totaal nadeel -444
Totaal verschil -148 nadeel

Toelichting reserves:

Voordeel Nadeel

Algemene reserve: budgetoverheveling
Algemene reserve: dekking coronamaatregelen

  262.000,-
145.000,-
Algemene reserve grondexploitaties 361.000,-  
Reserve kwaliteit buitengebied      12.000,-                    0
totaal mutaties reserves 373.000,- 407.000,-
Saldo 34.000,-  

Kosten overhead

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten overhead n -5.362 n -6.015 n -5.846 n -5.209 v 637
baten overhead v 261 v 217 v 276 v 261 n -15
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -5.101 n -5.798 n -5.570 n -4.948 v 622
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -5.101 n -5.798 n -5.570 n -4.948 v 622

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 622.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Loonkosten 280 Lagere loonkosten a.g.v. nog niet ingevulde vacatures.
Ontwikkeling 81 Verrekening overhead afdeling ontwikkeling aan investeringen, Vpb-activiteiten en tarieven.
16 Lagere diverse bedrijfsvoeringskosten (saldo lagere diverse bedrijfsvoeringskosten)
Dienstverlening en 53 Lagere lasten vooor inhuur personeel van derden.
Bedrijfsvoering 78 Lagere diverse bedrijfsvoeringskosten (saldo lagere diverse bedrijfsvoeringskosten)
85 Verrekening overhead afdeling dienstverlening en bedrijfsvoering aan investeringen, Vpb-activiteiten en tarieven.
Automatisering 55 Ten laste van de stelpost automatisering zijn geen kosten verantwoord.
Informatiebeleid 24 Lagere projectkosten en kosten onderhoudscontracten i.v.m. minder ondersteuningsuren vanuit BMC en minder IC-controle in 2020.
Totaal voordeel 672
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
P&O Bladel -14 Hogere advertentiekosten ivm kosten TV item "De Helden van Nu".
Gemeentehuis -16 Per saldo diverse hogere huisvestingskosten
Kempensamenwerking -10 Hogere bijdrage op basis van voorlopige afrekening 2020.
Diversen -10 Diverse kleine afwijkingen en afronding.
Totaal nadeel -50
Totaal verschil 622 voordeel

Algemene dekkingsmiddelen

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten algemene dekkingsmiddelen n -686 n -647 n -857 n -1.186 n -329
baten algemene dekkingsmiddelen v 35.457 v 35.656 v 37.912 v 37.981 v 69
gerealiseerd saldo van baten en lasten v 34.771 v 35.009 v 37.055 v 36.795 n -260
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat v 34.771 v 35.009 v 37.055 v 36.795 n -260

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 260.000,- nadelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Algemene uitkeringen 41 Hogere uitkering uit het gemeentefonds wegens actualisatie van diverse verdeelmaatstaven e.d. (incl. vorige dienstjaren en € 20.000,-
compensatie corona).
Geldleningen -15 Renteresultaat 2020, mede vanwege erg lage renteposities.
158 Doorbelaste rentelasten a.g.v. bijstelling rente-omslagpercentage.
Uitvoering WOZ / BAG / 20 Resultante van enerzijds lagere taxatiekosten en minder uitbestede werkzaamheden en hogere kosten voor bezwaarschriften.
heffing en invordering
Totaal voordeel 204
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Verrekening loonkosten -50 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden toegerekend aan de onderscheidene
taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van werkelijke tijdsbesteding.
Vennootschapsbelasting -362 Hogere Vpb-belasting als gevolg van doorwerking van de fiscale winst over grondverkopen grondexploitatie.
Onroerende zaakbelasting -13 Lagere opbrengst onroerende zaakbelastingen (is 0,3% van raming wegens correcties en afrondingen).
Voorziening dub.deb. -39 Extra dotatie voorziening dubieuze debiteuren o.b.v. actualisatie openstaande vorderingen.
Totaal nadeel -464
Totaal verschil -260 nadeel

Veiligheid

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten veiligheid n -1.591 n -1.690 n -1.788 n -1.686 v 102
baten veiligheid v 89 v 85 v 109 v 112 v 3
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -1.502 n -1.605 n -1.679 n -1.574 v 105
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -1.502 n -1.605 n -1.679 n -1.574 v 105

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 105.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 51 Toezicht en handhaving in het kader van coronamaatregelen
Verrekening loonkosten 39 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden toegerekend aan de onderscheidene
taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van werkelijke tijdsbesteding.
Brandweer en rampenbe- 13 Hogere opbrengsten wegens doorberekening kosten branden Posthof en KBP.
strijding
Ondermijnende criminaliteit 11 Lagere kosten voorlichting en inzet personeel van derden
Totaal voordeel 114
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Leges bijzondere wetten -9 Lagere opbrengst vanwege minder afgegeven vergunningen.
Totaal nadeel -9
Totaal verschil 105 voordeel

Verkeer en vervoer

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten verkeer en vervoer n -2.335 n -2.722 n -2.797 n -2.680 v 117
baten verkeer en vervoer v 167 v 37 v 199 v 238 n 39
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -2.168 n -2.685 n -2.598 n -2.442 v 156
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -2.168 n -2.685 n -2.598 n -2.442 v 156

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 156.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 30 Aandeel kosten en projecten verkeer en vervoer Kempenregio. Project loopt door naar 2021.
Verrekening loonkosten 84 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden toegerekend aan de onderscheidene
taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van werkelijke tijdsbesteding.
Wegbeheer 31 Resultante van hogere onderhoudskosten en lagere kosten voor gladheidsbestrijdingen en hogere doorbelasting rentelasten a.g.v.
bijstelling rente-omslagpercentage.
39 Verrekening voordeel gemeentelijk project voorbereiding N284 / leges kabels en leidingen.
Openbare verlichting -2 Lagere kosten onderhoud openbare verlichting en hogere energiekosten door energiebelasting 2019 en 2020.
Totaal voordeel 182
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Verkeersregelingen -15 Hogere kosten voor evaluatie en modulair opzetten GVVP en hogere bijdrage regionale proceskosten bereikbaarheidsagenda.
-10 Lagere leges degeneratievergoeding
Diversen -1 Diverse kleine afwijkingen en afronding.
Totaal nadeel -26
Totaal verschil 156 voordeel

Economie

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten economie n -643 n -543 n -765 n -613 v 152
baten economie v 1.340 v 1.227 v 907 v 894 n -13
gerealiseerd saldo van baten en lasten v 697 v 684 v 142 v 281 v 139
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat v 697 v 684 v 142 v 281 v 139

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 139.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 29 Update van bedrijventerrein De Sleutel loopt door naar 2021.
89 Uitvoering van het project Kempische Vrijetijdseconomie loopt door naar 2021.
Aangelegenheden handel 21 Lagere lasten voor centrummanagement en voor uitvoering KIA
Bevordering toerisme 42 Lagere projectkosten voor regionale visie ruimtelijke vrijetijdseconomie, ondersteuning kleinschalige initiatieven en bijdrage routebeheer.
Totaal voordeel 181
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Verrekening loonkosten -27 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden toegerekend aan de onderscheidene
taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van werkelijke tijdsbesteding.
Kempisch Bedrijven Park -7 Lagere opbrengst voor verleende administratieve ondersteuning.
Toeristenbelasting -8 Lagere opbrengst wegens vermindering aanslag.
Totaal nadeel -42
Totaal verschil 139 voordeel

Onderwijs

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten onderwijs n -2.477 n -2.563 n -3.785 n -3.645 v 140
baten onderwijs v 253 v 33 v 648 v 620 n -28
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -2.224 n -2.530 n -3.137 n -3.025 v 112
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -2.224 n -2.530 n -3.137 n -3.025 v 112

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 112.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 104 Tijdelijke huisvesting, sloop en verhuizing De Vest loopt door naar 2021.
9 Coronamaatregelen: compensatie voorschoolse opvang peuters
Onderwijs (huisvesting) 24 Lagere verrekening sloopkosten Marnixschool
Leerlingenvervoer 43 lagere kosten leerlingenvervoer i.v.m. lager aantal te vervoeren leerlingen (mede ivm corona)
Gemeenschappelijke lasten 12 Lagere bijdragen in kosten van neveninstroom kinderen statushouders
Totaal voordeel 192
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Verrekening loonkosten -29 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden toegerekend aan de onderscheidene
taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van werkelijke tijdsbesteding.
Onderwijs (huisvesting) -21 Extra doorbetaling gedecentraliseerde bijdragen onderwijshuisvesting Pius-X-college wegens afrekeningen voorgaande jaren.
-30 Doorbelaste rentelasten a.g.v. bijstelling rente-omslagpercentage.
Totaal nadeel -80
Totaal verschil 112 voordeel

Sport, cultuur en recreatie

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten sport, cultuur en recreatie n -3.865 n -4.039 n -4.547 n -4.560 n -13
baten sport, cultuur en recreatie v 662 v 613 v 644 v 987 v 343
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -3.203 n -3.426 n -3.903 n -3.573 v 330
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -3.203 n -3.426 n -3.903 n -3.573 v 330

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 330.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverhevelingen 17 Uitvoering sportakkoord loopt door naar 2021.
10 Uitvoering onderzoek ecologisch bermbeheer loopt door naar 2021.
22 De aanleg van voorzieningen rondom rentevijver in Hapert loopt door naar 2021.
8 Coronamaatregelen: compensatie vrijwilligersorganisaties jeugd
16 Project gebiedsplan Groene Long loopt door naar 2021.
Verrekening loonkosten 121 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden toegerekend aan de onderscheidene
taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van werkelijke tijdsbesteding.
Combinatiefuncties 10 De kosten van de combinatiefuncties en buurtcoaches zijn per saldo onderschreden als gevolg van de genomen coronamaatregelen.
Bibliotheek 10 Per saldo lagere lasten energieverbruik, onderhoud en overige exploitatielasten
SPUK-uitkering 35 Hogere SPUK-uitkering 2019 en 2020 wegens hogere toerekenbare exploitatielasten.
46 Bijdrage van het rijk wegens compensatie kwijtgescholden huren sportverenigingen in het kader de genomen coronamaatregelen.
Buitensportaccommodaties 23 De exploitatielasten van de 5 sportparken zijn per saldo onderschreden als gevolg van lagere onderhoudskosten
Kunst / monumenten 14 Diverse lagere onderhoudskosten
Openlucht recreatie / 9 Diverse lagere onderhoudskosten
Evenementterreinen
Kroonvensche Heide 300 Van de provincie is subsidie ontvangen voor de gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide.
Natuurbescherming en 24 Lagere onderhoudskosten als gevolg van lagere kosten rooien, planten en renovatie van plantvakken, alsmede
openbaar groen -12 hogere doorbetaling inrichtingssubsidie GOB aan Staatsbosbeheer
Speelvoorzieningen e.d. 12 Diverse lagere onderhoudskosten.
Diversen 2 Diverse kleine afwijkingen en afronding.
Totaal voordeel 667
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Binnensportaccommo- -37 Lagere huuropbrengsten in verband kwijtgescholden huur als gevolg van de genomen coronamaatregelen.
Kroonvensche Heide -300 Van de provincie is subsidie ontvangen voor de gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide. Deze is via "vooruit ontvangen bedragen" overgebracht
naar de overlopende passiva van de balans.
Totaal nadeel -337
Totaal verschil 330 voordeel

Sociaal domein

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten sociaal domein n -20.237 n -20.656 n -25.408 n -25.467 v -59
baten sociaal domein v 4.190 v 2.792 v 6.635 v 7.389 v 754
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -16.047 n -17.864 n -18.773 n -18.078 v 695
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -16.047 n -17.864 n -18.773 n -18.078 v 695

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 695.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 158 Coronamaatregelen: compensatie noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep, loklae culturele voorzieningen en buurt-
en dorpshuizen.
391 Aanvulling vermogen KempenPlus
Sociale werkvoorziening 34 Op basis van de septembercirculaire ontvangen we hogere compensatie voor de Wsw voor het eerste halfjaar. Deze hadden we vooralsnog
afgezonderd voor de doorbetaling aan KempenPlus. Dat is niet noodzakelijk geweest, zodat het bedrag kan vrijvallen.
Kinderopvang 158 Vrijval geraamde kosten voorschoolse voorziening opvang peuter ('zgn. Asscher-middelen)
Praktijkhuis en -winkel 13 Resultante van lagere exploitatielasten en hogere verkoopopbrengsten.
Opvang vluchtelingen 5 Lagere vervoerskosten van leerlingen van statushouders vorig jaar.
Uitkeringen 140 De omvang van het totale BUIG-klantenbestand (= Bbz/WWB/IOAW/IOAZ) is in 2020 ten opzichte van waarmee rekening gehouden gedaald
Daarnaast is de definiteve uitkering van het rijk over 2020 hoger uitgevallen.
10 Restitutie btw wegens re-integratietrajecten
72 Hogere rijksbijdrage t.b.v. BUIG-uitkeringen.
177 Afwikkeling dubieuze debiteuren soziale zaken op basis van geactualiseerde inschattingen door KempenPlus.
Uitvoering Tozo 498 Extra ontvangen specifieke uitkering van het rijk
-321 Hogere uitvoeringskosten Tozo. In totaal zijn er 455 besluiten genomen voor levensonderhoud en 28 besluiten voor kapitaalverstrekkingen.
-108 Verrekening Tozo met balanspost "vooruit ontvangen bedragen".
Maatschppelijk werk 17 Op basis van de septembercirculaire ontvangen we hogere compensatie voor de corona. Dit leidt in afwachting van de definitieve afrekening van
het sociaal domein vooralsnog tot een voordeel
Diverse taken inzake Wmo 8 Lagere projectkosten Wmo.
34 stelpost algemene uitkering t.b.v. veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd.
Mantelzorgondersteuning 95 Lagere kosten van enerzijds mantelzorgondersteuning en anderzijds lagere lasten voor mantelzorgbonnen. De mantelzorgondersteuner is in
loondienst van de gemeente gekomen.
Dementievriendelijke gem. 16 Lagere projectkosten voor dementievriendelijke gemeente
en jeugd- en jongerenwerk
Garantiebanen 42 Er zijn minder garantiebanen geplaatst dan waar we van uit zijn gegaan.
Totaal voordeel 1.439
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Verrekening loonkosten -176 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden toegerekend aan de onderscheidene
taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van werkelijke tijdsbesteding.
Diverse taken inzake Wmo -45 Lagere opbrengst eigen bijdrage HHV
MFA's -8 Resultante van diverse lagere diverse exploitatielasten en hogere doorbelaste rente aan Den Herd naar de Markt.
Jeugdhulp -433 Hogere lasten voor jeugdhulp met name zorg met en zonder verblijf
Ouderenbeleid -4 Hogere huur pand Kerkstraat 28 Hapert
Collectief vervoer WMO -11 Correctie af te dragen btw vorige jaren.
Diversen -58 Hogere doorbelasting kosten Maatschappelijke Dienstverlening.
-9 Diverse kleine afwijkingen en afronding.
Totaal nadeel -744
Totaal verschil 695 voordeel

Volksgezondheid en milieu

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten volksgezondheid en milieu n -5.748 n -5.192 n -6.135 n -5.901 v 234
baten volksgezondheid en milieu v 4.616 v 4.080 v 4.588 v 4.729 v 141
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -1.132 n -1.112 n -1.547 n -1.172 v 375
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -1.132 n -1.112 n -1.547 n -1.172 v 375

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 375.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 31 Het saneringsprogramma beperking geluidhinder woningen loopt door naar 2020.
30 Project voorbereiding grondstoffeneconomie loopt door naar 2021.
268 Opstelling van de warmtevisie heeft vertraging opgelopen gezien de samenhang met de Regionale Energie Strategie (RES).
11 Uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek grootschalige wind- en energie de Kempen loopt door naar 2020.
Verrekening loonkosten 86 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden toegerekend aan de onderscheidene
taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van werkelijke tijdsbesteding.
Afvalverwijdering 31 Hogere opbrengst afvalstoffenheffing: variabele tarieven i.v.m. hoger aanbod containers restafval en gft
22 Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing verrekening nadelig exploitatieresultaat
Riolering 21 Hogere opbrengst rioolheffingen i.v.m. mutaties in aantallen huishouden en niet-woningen .
8 Egalisatie voorziening rioolheffing verrekening nadelig exploitatieresultaat
Ongediertebestrijding 19 Lagere lasten voor bestrijding eikenprocessierupsen.
Diversen 7 Diverse kleine afwijkingen en afronding.
Totaal voordeel 534
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Budgetoverheveling -23 Subsidie saneringsprogramma beperking geluidhinder wonngen ontvangen we nadat het saneringsprogramma gerealiseerd is..
-30 Bijdrage voorziening riolering
Afvalverwijdering -76 Diverse exploitatielasten afvalverwerking voor inzameling van restafval, Gft, PMD en kleding en textiel.
Riolering -11 Hogere diverse exploitatielasten riolering.
ODZOB -19 Hogere lasten wegens afrekening werkprogramma 2020 als gevolg van toename vergunningverlening, juridische ondersteuning en meldingen.
Totaal nadeel -159
Totaal verschil 375 voordeel

VHROSV

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten VHROSV n -3.049 n -4.669 n -6.774 n -6.727 v 47
baten VHROSV v 2.477 v 3.915 v 6.639 v 6.288 n -351
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -572 n -754 n -135 n -439 n -304
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -572 n -754 n -135 n -439 n -304

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 304.000,- nadelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 63 De implementatie van de invoering Omgevingswet heeft doorwerking naar 2021.
15 Het project "Langer thuis wonen" heeft doorwerking naar 2021.
25 De uitvoering van de subsidieregeling duurzame energie particulieren loopt door naar 2021.
20 Inhuur personeel tbv vastgoedbeheer en project park De Tipmast werken door naar 2021.
Voormalige praktijkschool 9 Lagere onderhouds- en overige exploitatielasten.
Ruimtelijke ordening 50 Lagere planschadevergoedingen en projectkosten voor CPO-initiatieven en versnellen woningbouw.
Leges omgevingsvergun- 280