Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

We richten ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Beleidsveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richt zich op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.
Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.


Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Dorpsvisie Kern Hapert / Gebiedsvisie Hapert 2040
De dorpsvisie Hapert is in voorbereiding in samenspraak met GBOH. De planning is de visie aan te bieden ter vaststelling in het eerste kwartaal van 2020.

Actualisering komplan Hapert 2020
Na het vaststellen van de Dorpsvisie Kern Hapert wordt het komplan Hapert geactualiseerd. De start van de actualisatie van het bestemmingsplan Kom Hapert vindt plaats in 2020.

Huisvesting vergunninghouders
De huisvesting van vergunninghouders vindt plaats door het beschikbaar stellen van woningen door de Woningstichting De Zaligheden. Gelet op de huidige instroom (aantallen en soort personen) voldoen we aan de taakstelling. Op het gebied van inburgering en participatie wordt extra inzet gepleegd in samenwerking met Stichting vluchtelingenhulp Bladel. Er is vooralsnog geen noodzaak meer om woningen aan te kopen. Waar mogelijk gaan we de komende jaren de aangekochte woningen weer verkopen.

Actualisatie Bedrijventerreinen 
De actualisering van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen is gestart in 2019. 

Cultuurhistorisch beleidsvisie
In het voorjaar van 2020 zal het herijkte beleid ter besluitvorming worden voorgelegd.

Verduurzaming bestaande woningvoorraad
Elke gemeente is verplicht om voor 31 december 2021 een Transitievisie Warmte 1.0 (TVW) op te stellen en te laten vaststellen door de gemeenteraad. De TVW is een plan voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en brengt in beeld welke alternatieven voor aardgas als warmtebron voor woningen beschikbaar zijn, en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden.

Wonen en werken
De economische groei in combinatie met het aantrekkelijker woonklimaat zorgt ervoor dat veel werkenden uit de regio hier ook willen wonen. Het gaat daarbij om arbeidsmigranten en expats. In navolging van de andere Kempengemeente willen we in 2020 de opgaven die er op dit terrein liggen voor Bladel in kaart brengen om op basis daarvan beleid vorm te geven.

Ontwikkeling Egyptische Poort
Het door de raad gekozen scenario voor het plangebied “De Egyptische Poort” is uitgewerkt tot één overall scenario dat is vastgesteld op 9 mei 2019. Om de planontwikkeling tot stand te brengen en om kostenneutraal te kunnen ontwikkelen zijn een aantal deelprojecten opgestart. Het betreft de volgende deelprojecten:
- De (zwem)vijver
- Woningbouw
- Sociale tuinen
- Oversteek van de provinciale weg N284
Voor het deelproject “Oversteek N284” verwijzen we naar het project N284. In de deelprojecten voor “De Egyptische Poort” worden ook de financiën betrokken. De financiën van de deelprojecten zullen samengevoegd worden en aan de gemeenteraad gepresenteerd worden. Om snel een start te kunnen maken met de deelprojecten Woningbouw en (zwem)vijver is in het vierde kwartaal van 2019 een aantal bodemonderzoeken (milieukundig, archeologisch, niet gesprongen explosieven, etc.) opgestart. 

De Groene Long
Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de raadsopdracht Groene long. Hierbij is afgesproken dat het financiële deel van dit project in een later stadium wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Immers de wijze waarop de plannen worden gefinancierd is sterk afhankelijk van de initiatiefnemers zelf.

Vrijkomende agrarische bedrijven (VAB’s)
De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom stoppende bedrijven. Naar aanleiding van het vaststellen van de Omgevingsvisie 1.1 worden nadere beleidsregels voor vrijkomende agrarische bedrijven opgesteld. Ook verwachten we een toename van het aantal verzoeken voor een omschakeling en bijbehorende bestemmingsplanherziening ter plaatse.

Centrumontwikkeling Bladel (Onderneem de Next Economy) 
Op 20 december 2018 is het concept ‘Onderneem de next economy’ (De Zwarte Hond) vastgesteld als toekomstbeeld voor het centrum van Bladel. De centrumvisie heeft voor de gemeente een aantal gevolgen. Voor alle (deel)-projecten die volgen, komen wij met voorstellen. Of, en hoeveel, de kosten af zullen wijken van de nu al begrote kosten kunnen wij nu nog niet bepalen. Voorstellen om de budgetten aan te passen zullen wij zoveel mogelijk via de reguliere budgetcyclus laten lopen zodat steeds een integrale afweging gemaakt kan worden. Belangrijk uitgangspunt van de centrumvisie is in te zetten op verdere concentratie. Voor bestaande detailhandelslocaties buiten het kernwinkelgebied op zoek gaan naar mogelijkheden om ondernemers/vastgoed-eigenaren te stimuleren over te gaan tot transformatie naar een andere functie. Een transformatiefonds kan ondernemers/vastgoedeigenaren een stap verder helpen. In 2020 gaan we de mogelijkheden voor een dergelijk fonds onderzoeken.

Startersleningen 
De gemeente stimuleert jongeren om in de gemeente Bladel te wonen en te werken. De starterslening trekt naast de natuurlijke aanwas ook jonge gezinnen aan. Iets meer dan de helft van de leningen wordt verstrekt voor de aankoop van een bestaande woning. Veel aanvragers verlaten een huurwoning. Deze beide aspecten versterken dus de (belangrijke) doorstroming op de woningmarkt. Ieder jaar wordt in de jaarrekening een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument “Startersleningen” gemaakt. De eerste drie jaren zijn de starters vrijgesteld van het betalen van rente en aflossing. Bij een te laag inkomen kan deze termijn worden verlengd. Daarna betaald de starter een maandelijkse annuïteit. De lening valt onder de Nationale Hypotheekgarantie.

Implementatie Omgevingswet
Voldoen aan de minimale eisen van de wet om te kunnen werken met de wet (zie Roadmap VNG).

Wat hebben we gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2020?

 Dorpsvisie Kern Hapert / Gebiedsvisie Hapert 2040
In mei 2019 is tussen de gemeente en het GBOH een convenant opgesteld waarin is opgenomen dat het GBOH het participatieproces over de Gebiedsvisie Hapert 2040 uitvoert. Het GBOH heeft bij de uitvoering van het participatieproces ondersteuning gekregen in de vorm van bureau Negen. In december 2019 heeft het GBOH de Gebiedsvisie Hapert 2040 aangeboden aan de gemeente. Conform het convenant zal de gemeente de input van het GBOH verwerken in de Omgevingsvisie kern Hapert 2040. Op 1 juli 2020 heeft het college tijdens de vergadering van het GBOH een reactie gegeven op de Gebieds-visie Hapert 2040. Tevens heeft zij een doorkijk gegeven hoe de Gebiedsvisie Hapert 2040 verwerkt zal worden in de Omgevingsvisie Hapert en hoe de Omgevingsvisie Hapert verder tot stand zal komen.

Omgevingsvisie deel Hapert
De input van het GBOH is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie deel Hapert. De overige bouwstenen bestaan uit o.a. bestaand gemeentelijk beleid, binnen de gemeente bekende projecten en de visie van de MFA Hapert. Deze bouwstenen worden gebruikt voor het opstellen van een omgevingsvisie die bestaat uit:
- Een Omgevingsvisie voor de kern Hapert waaronder een stedenbouwkundige visie
- Een dynamisch uitvoeringsprogramma

Op 10 november 2020 heeft digitaal een tussenpresentatie plaatsgevonden voor alle geïnteresseerden. De avond is goed bezocht (gemiddeld 100 kijkers) en er zijn veel reacties ingekomen. De stedenbouwkundige bureaus zijn ten tijde van dit schrijven de ontwerpen verder uit aan het werken.

 Actualisering komplan Hapert 2020
In 2020 is gebleken dat het wenselijk is om de dorpsvisie Hapert om te zetten in een Omgevingsvisie deel Hapert. Deze omgevingsvisie wordt in 2021 afgerond. Volgens de begroting 2020 zou de actualisering van bestemmingsplan Kom Hapert na de dorpsvisie / omgevingsvisie plaats vinden. Er is echter gebleken dat er in het geldende bestemmingsplan Kom Hapert 2010 een aantal hiaten zaten die opgelost moesten worden. Zo was binnen de Kom Hapert binnen de gehele bestemming detailhandel de vestiging van een nieuwe supermarkt mogelijk. Dit is tegenstrijdig met het vastgestelde detailhandelsbeleid. Daarnaast was Kom Hapert het enige Komplan dat nog niet was aangepast aan uniforme regels van de Komplannen. Na vaststelling van bestemmingsplan Kom Hapert 2021 zijn de regels van dit bestemmingsplan gelijk aan de regels van de overige komplannen en kan Hapert ook meedoen in de systematiek van de veegplannen. 

 Huisvesting vergunninghouders
De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. De taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders bedroeg in 2020 in totaal 15 personen. Op 1 januari 2020 was er een voorsprong van twee personen, waardoor in totaal 13 personen gehuisvest moesten worden over het gehele jaar. De gemeente heeft in 2020 zes statushouders gehuisvest.

 Verduurzaming bestaande woningvoorraad
We zijn in 2020 gestart met het proces omtrent de ontwikkeling van de TVW. We hebben daarnaast in 2020 ingezet op het vergroten van de bewustwording onder particulieren woningeigenaren in onze gemeente over het belang van het energiezuiniger maken van hun woning. Daarnaast hebben we woningeigenaren gestimuleerd om grote en kleine energiebesparende maatregelen te treffen in/aan hun woning. Dit hebben we gedaan door uitvoering te geven aan de projecten in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik.

 Wonen en werken
In de Woonvisie 2016, Actualisatie 2018 is afgesproken dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het Woningbouwprogramma in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde nieuwbouw. Afgelopen jaar is de Flex Campus in Hapert geopend, deze locatie biedt onderdak aan 240 arbeidsmigranten. In 2020 zijn er daarnaast 95 woningen gereedgekomen, waarvan er 17 zorg-appartementen zijn. De overige 78 woningen bestaan uit 62 eengezinswoningen en 16 appartementen. In 2020 zijn er 49 koopwoningen en 29 huurwoningen gereedgekomen. Van de 78 woningen zijn er 31 opgeleverd in het sociale segment (zowel huur als koop). Hiermee is in 2020 voldaan aan de eis uit de woonvisie dat 40% van de nieuw woningen in het sociale segment wordt gerealiseerd. 

 Ontwikkeling Egyptische Poort
Begin 2020 zijn de laatste voorbereidende onderzoeken afgerond in het gebied bij de Egyptische Poort. Daarna zijn een aantal initiatieven op het gebied van sport en recreatie bij elkaar gebracht. Ook de ontwikkelingen rond het zwembad, waar een nieuwe exploitant het gebouw overnam, pasten hierin. Met Maatschappelijk Financieren zijn de initiatieven verder uitgewerkt en zijn er meer partijen bij betrokken.
Voor het deel van het gebied dat in het masterplan bestemd is als woongebied (het gebied rond de boerderij die hiervoor aangekocht is) heeft een ontwerper selectie plaatsgevonden. Dat is SeARCH geworden. Deze heeft tevens de opdracht een verbinding met het centrum te ontwerpen die aansluit bij de ambities die de gemeente heeft voor het gebied. De regie op de de ontwikkeling van het private initiatief lag buiten onze gemeente. De twee sporen komen nu in tijd mooi samen, waardoor SeARCH kan beginnen met een totaalontwerp voor het gebied.

 De Groene Long
Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de raadsopdracht Groene long en in juli 2020 met het gebiedsplan.  In 2020 is hier door de initiatiefnemers en gemeente concretere vorm aan gegeven. 

 Transitie landelijk gebied en VAB locaties
Er is nog altijd veel gaande rond stoppende bedrijven en herontwikkelingen in het landelijk gebied. Werkzaamheden rond het omschakelen van de vrijkomende locaties zijn in volle gang, zowel op grote schaal (gebiedsontwikkelingen) als kleine. In 2020 is een sloopregeling ter vaststelling voorbereid. Ieder jaar wordt de gemeenteraad in september op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen via een tussenrapportage. Op verzoek van de raad is ook ambtelijke ondersteuning verleend voor de voorbereiding van een dialoog over veehouderij door en voor raadsleden.

 Centrumontwikkeling Bladel (Onderneem de Next Economy)
Op 2 juli 2020 is het bestemmingsplan Centrum Bladel 2019 onherroepelijk geworden. Hiermee zijn enkele kleine initiatieven mogelijk gemaakt en is het bestemmingsplan weer up-to-date. Daarnaast is in 2020 de intentieovereenkomst Onderzoek Posthof/Supermarkt afgerond. In die intentieovereenkomst stond de vraag centraal of het mogelijk was de supermarkt op de Gindrapassage te verplaatsen of uit de markt te nemen en op de locatie Posthof een toekomstbestendige supermarkt te ontwikkelen. Helaas is het niet gelukt om het gestelde doel binnen de intentieovereenkomst te realiseren. Tenslotte is op 9 juli 2020 de ruimtelijke Visie op beeldkwaliteit deelgebied Markt en omgeving vastgesteld. Hiermee is er een toetsingskader ontwikkeld waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst kunnen worden.

Ook verplaatsing van Den Herd naar de Markt is een belangrijk onderdeel van de Centrumontwikkeling Bladel maar wordt toegelicht bij het hoofdtaakveld Verkeer en vervoer en Sociaal Domein.

 Startersleningen 
In 2020 zijn 18 startersleningen afgehandeld. Meer informatie is te vinden in bijlage 5 'evaluatie startersleningen'.

 Implementatie Omgevingswet
In 2020 zijn veel stappen gezet in de voorbereiding van de implementatie van de omgevingswet. Er is zowel aan de omgevingsvisie, de nieuwe (interne) werkprocessen, het omgevingsplan en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gewerkt. Hiermee is uitvoering gegeven aan het projectplan. Daarnaast zijn zowel de ambtelijk organisatie als College en Raad geïnformeerd over de gedachte en gevolgen van de wet en welke stappen we nog te nemen hebben tot de invoering van de wet én daarna. Er zijn aanvullende cursussen gegeven over de omgevingswet instrumenten programma en omgevingsplan.

 Windpark de Pals
In 2017 is een initiatief opgestart om windmolens te ontwikkelen aan de A67 tussen de grens met België en de Pals. De potentiële opbrengst hiervan is 45 MW. Het college van B&W heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend en hierover de gemeenteraad geïnformeerd. In februari 2020 heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitgesproken dat de vergunning terecht is verleend. Tegen de uitspraak is door 1 partij hoger beroep ingesteld. Naar verwachting doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2021 definitief uitspraak.

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

 Aanschaf ICT t.b.v. implementatie Omgevingswet
Voor de aanschaf van ICT-voorzieningen in het kader van de implementatie van de Omgevingswet is in 2020 een krediet van € 75.000,- beschikbaar gesteld. Aangezien hiervoor in 2020 nog geen kosten zijn gemaakt zal het krediet bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 Huisvesting vergunninghouders
Het restantkrediet kan met een aanzienlijke onderschrijding worden afgewikkeld.

 Startersleningen
In 2020 is voor startersleningen een krediet van € 375.000,- beschikbaar. In 2020 zijn 18 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 428.000,- en zijn nog 3 aanvragen in behandeling voor een bedrag van € 63.000,-. Voor het jaar 2021 is wederom een krediet beschikbaar van € 375.000,-.

 Anticiperende verwervingen
In 2020 heeft slechts één anticiperende grondaankoop plaatsgevonden voor een bedrag van € 40.000,-, te weten een perceel grond van 3.795 m2 aan de Berschotten, gelegen tegen industrieterrein de Sleutel te Bladel. Dit perceel kan in de toekomst dienen als ruilgrond voor het plan Egyptische Poort of kan worden ingezet voor verduurzaming (het omzetten van gronden naar natuur, zonne- of windenergie). Het restantkrediet ad € 1.960.000,- kan bij de jaarrekening 2020 komen te vervallen. Voor het jaar 2021 is voor anticiperende verwervingen wederom een krediet van € 2.000.000,- beschikbaar.

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we niet gedaan in 2020?

 Dorpsvisie Kern Hapert / Gebiedsvisie Hapert 2040 
De nieuwe gebiedsvisie is niet in 2020 afgerond, dit proces loopt door in 2021.

 Actualisering komplan Hapert 2020 
Het nieuwe komplan is niet in 2020 vastgesteld.

 Huisvesting vergunninghouders 
De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. De taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders bedroeg in 2020 in totaal 15 personen. Op 1 januari
2020 was er een voorsprong van twee personen, waardoor in totaal 13 personen gehuisvest moesten worden over het gehele jaar. De gemeente heeft in 2020 zes statushouders gehuisvest. De taakstelling is hiermee niet behaald, omdat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn gesteld. De zeven personen die niet in 2020 zijn gehuisvest, worden bij de taakstelling van de 1e helft van 2021 opgeteld.

 Actualisatie Bedrijventerreinen
Er is in 2020 geen actualisatie geweest van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen.

 Cultuurhistorisch beleidsvisie 
Het erfgoedbeleid is in 2019 geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zouden de basis vormen voor de herziening van het huidige beleid. Dit nieuwe beleid is in 2020 niet ontwikkeld. We hebben de keuze gemaakt om in 2021 te starten met de ontwikkeling van het nieuwe beleid zodat dit meteen een plek kan krijgen in de omgevingsvisie.

 Verduurzaming bestaande woningvoorraad 
De TVW is niet medio 2020 ter vaststelling aangeboden. We zijn in 2020 echter wel gestart met het proces omtrent de ontwikkeling van de TVW. De visie zal in 2021 voorliggen ter besluitvorming.

 Wonen en werken
In 2020 is geen start gemaakt aan het in kaart brengen van de opgave die er op dit terrein liggen en het bijbehorende beleid.

 Centrumontwikkeling Bladel (Onderneem de Next Economy) 
In 2020 de intentieovereenkomst Onderzoek Posthof/Supermarkt afgerond. In die intentieovereenkomst stond de vraag centraal of het mogelijk was de supermarkt op de Gindrapassage te verplaatsen of uit de markt te nemen en op de locatie Posthof een toekomstbestendige supermarkt te ontwikkelen. Helaas is het niet gelukt om het gestelde doel binnen de intentieovereenkomst te realiseren. 
Daarnaast is er geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een transformatiefonds voor ondernemers/vastgoedeigenaren in 2020.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 eenheid Bron
Gemiddelde WOZ waarde 2019: 290.000 2020: 307.000 euro CBS
Nieuw gebouwde woningen 2018: 8,0 2019: 15,9 aantal per 1.000 woningen BAG
Demografische druk 2019: 75,8% 2020: 75,1% percentage CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2019: 483 2020: 492 euro COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2019: 682 2020: 688 euro COELO

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • Samenwerking Kempengemeenten
  • KempenPlus

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten VHROSV n -3.049 n -4.669 n -6.774 n -6.727 v 47
baten VHROSV v 2.477 v 3.915 v 6.639 v 6.288 n -351
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -572 n -754 n -135 n -439 n -304
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -572 n -754 n -135 n -439 n -304