Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Basisschool de Vest Hoogeloon
In de raadsvergadering van mei 2019 is middels een begrotingswijziging krediet beschikbaar gesteld voor vervangende nieuwbouw van basisschool de Vest op het Hofveld te Hoogeloon. De uitvoeringsfase is gestart.

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs SHP
In mei 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de vaststelling van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP). Het plan geeft een doorkijk in het basisschoolgebouwenbestand van de gemeente Bladel en doet voorstellen met betrekking tot de aanpak van de huisvesting van basisschool de Vest in Hoogeloon, de Mariaschool in Bladel en het Palet in Hapert. De huisvestingsplannen van het Palet maken onderdeel uit van de MFA Hapert. In maart 2019 heeft de gemeenteraad middels een begrotingswijziging krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Mariaschool te Bladel. De uitvoeringsfase is gestart. In mei 2019 heeft de gemeenteraad middels een begrotingswijziging krediet beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van basisschool de Vest te Hoogeloon. De uitvoeringsfase is gestart.

Toezicht en handhaving leerplicht
Het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiepunt) regio Zuidoost-Brabant bestaat uit 21 gemeenten die samenwerken met scholen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Zoals beschreven in het uitvoeringsplan RMC, werkt de regio het ‘werkproces monitoring jongeren in een kwetsbare positie’ verder uit.

Laaggeletterdheid
Om deel te kunnen nemen aan de samenleving is een minimum aan basisvaardigheden vereist: geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheid. Bij een toenemend aantal mensen zijn deze competenties, die onderling met elkaar verweven zijn, echter ontoereikend. In augustus 2017 is ingestemd met de ondertekening van het convenant ‘versterking basisvaardigheden Kempengemeenten’. Met dit convenant willen we bereiken dat laaggeletterde inwoners van de Kempengemeenten hun basisvaardigheden versterken en daarmee hun maatschappelijke participatie vergroten. De planvorming om tot uitvoering van het convenant te komen is gestart.

Aansluiting jeugdhulp en onderwijs
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de jeugdhulp. Scholen zijn een van de vindplaatsen voor de problematiek die bij kinderen speelt en het onderwijs is dan ook een belangrijke partner voor de jeugdhulp. Door samenwerkingsverband PO de Kempen en de daaronder vallende gemeenten is de wens uitgesproken om extra aandacht te besteden aan de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. De uitvoering van het implementatieplan is gestart.

Wat hebben we gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2020?

 Basisschool de Vest Hoogeloon
De uitvoeringsfase voor de vervangende nieuwbouw van basisschool de Vest op het Hofveld te Hoogeloon loopt op schema. Verwachting is dat de in gebruikname is per schooljaar 2021-2022. 

 Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs SHP 
De huisvestingsplannen van het Palet maken onderdeel uit van de ontwikkeling van de MFA Hapert. In gebruikname is voorzien 2e helft van 2022.  De uitvoeringsfase van de renovatie van de Mariaschool te Bladel is afgerond. De uitvoeringsfase van de vervangende nieuwbouw van basisschool de Vest te Hoogeloon loopt op schema. 

 Toezicht en handhaving leerplicht
In 2020 is gestart met het uitwerken van het ‘werkproces monitoring jongeren in een kwetsbare positie’ samen met de regio, zoals beschreven in het uitvoeringsplan RMC. Het doel hiervan is om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. 

 Laaggeletterdheid
In het najaar van 2020 is het DigiTaalhuis geopend.

 Aansluiting jeugdhulp en onderwijs 
Het Project Samen Doen  is van start gegaan, meer informatie staat bij hoofdtaakveld Sociaal Domein - Jeugd.

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

 Nieuwbouw basisschool de Vest te Hoogeloon
Voor de vervangende nieuwbouw van basisschool de Vest te Hoogeloon is per saldo een krediet van € 2.304.000,- beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn gestart in maart 2020. In totaal is in 2020 een bedrag van € 1.546.000,- aan voorschotten gedeclareerd. Het resterende bedrag van € 758.000,- is reeds bij de najaarsnota 2021 overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 Renovatie Mariaschool
Voor de renovatie van de Mariaschool te Bladel is in 2019 per saldo een krediet van € 1.186.000,- beschikbaar gesteld. De renovatiewerkzaamheden zijn medio 2020 opgeleverd binnen het aangegeven krediet. Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 worden afgewikkeld.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 eenheid Bron
Absoluut verzuim 2018: 0,0 2019: 0,0 aantal per 1.000 leerlingen Ingrado
Relatief verzuim 2018: 7 2019: 6 aantal per 1.000 leerlingen Ingrado
Vroegtijdig schoolverlaters zonder start- 2018: 1,7% 2019: 1,2% % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Ingrado

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost
  • Samenwerking Kempengemeenten

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten onderwijs n -2.477 n -2.563 n -3.785 n -3.645 v 140
baten onderwijs v 253 v 33 v 648 v 620 n -28
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -2.224 n -2.530 n -3.137 n -3.025 v 112
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -2.224 n -2.530 n -3.137 n -3.025 v 112