2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Op grond van artikel 66 van het BBV nemen we in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op. De realisatie van het totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten 2020 wordt hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

 

nr. hfdtaakveld omschrijving hoofdtaakveld taakveld BBV omschrijving taakveld BBV R 2019-U R 2019-I Pr-B 2020-U Pr-B 2020-I B 2020-U B 2020-I R 2020-U R 2020-I
0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur -1.739.376 0 -1.121.706 0 -1.111.013 64.109 -1.155.644 31.051
0.10 Mutaties reserves -9.737.500 9.005.427 -1.492.693 2.118.528 -2.716.025 3.650.249 -2.342.592 3.243.252
0.2 Burgerzaken -457.999 265.100 -409.187 412.459 -387.418 259.424 -340.259 214.436
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -108.034 527.724 -83.728 199.709 -156.483 664.177 -109.089 544.600
Totaal 0 -12.042.909 9.798.251 -3.107.314 2.730.696 -4.370.939 4.637.959 -3.947.583 4.033.339
0.1 Overhead 0.4 Overhead -5.361.791 261.340 -6.014.812 216.849 -5.845.934 276.467 -5.209.207 260.969
Totaal 0.1 -5.361.791 261.340 -6.014.812 216.849 -5.845.934 276.467 -5.209.207 260.969
0.2 Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury -462.723 1.046.110 -253.767 891.879 -539.207 936.931 -437.159 976.909
0.61 OZB woningen -250.302 2.365.995 -236.809 2.425.471 -255.178 2.394.494 -308.838 2.395.192
0.62 OZB niet-woningen -8.032 1.779.837 -36.761 1.983.352 -32.711 1.861.413 -8.827 1.849.502
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -4.808 30.239.149 -4.808 30.354.909 -4.808 32.719.093 -4.952 32.759.218
0.8 Overige baten en lasten 0 25.650 -101.055 0 0 0 -39.135 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40.293 0 -13.611 0 -24.746 0 -386.569 0
Totaal 0.2 -685.571 35.456.741 -646.811 35.655.611 -856.650 37.911.931 -1.185.481 37.980.821
0.3 Resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -1.273.721 0 458.212 0 -122.161 0 -1.910.780 0
Totaal 0.3 -1.273.721 0 458.212 0 -122.161 0 -1.910.780 0
1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.239.029 73.301 -1.296.532 69.927 -1.307.759 71.681 -1.328.832 73.625
1.2 Openbare orde en veiligheid -351.856 15.482 -393.313 15.126 -480.415 37.026 -356.773 38.815
Totaal 1 -1.590.885 88.784 -1.689.845 85.053 -1.788.174 108.707 -1.685.604 112.440
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer -2.328.173 163.982 -2.688.823 32.951 -2.739.147 194.918 -2.672.379 233.756
2.2 Parkeren -6.877 3.312 -32.697 4.000 -7.690 4.000 -7.649 3.967
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 -50.000 0 0 0
Totaal 2 -2.335.049 167.294 -2.721.520 36.951 -2.796.837 198.918 -2.680.028 237.723
3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling -360.797 31.972 -338.152 11.340 -373.781 0 -371.076 1.772
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -28.773 41.250 -4.887 0 -44.683 33.267 -27.788 27.389
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -81.707 82.250 -75.595 75.000 -83.645 80.050 -80.300 79.900
3.4 Economische promotie -172.061 1.184.746 -124.372 1.140.400 -263.303 793.395 -134.238 784.841
Totaal 3 -643.338 1.340.218 -543.006 1.226.740 -765.412 906.712 -613.402 893.902
4 Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting -1.773.234 9.482 -2.056.968 9.099 -2.633.552 9.858 -2.540.760 9.858
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -703.555 243.021 -505.653 23.600 -1.151.176 637.973 -1.104.522 610.085
Totaal 4 -2.476.789 252.504 -2.562.621 32.699 -3.784.728 647.831 -3.645.282 619.943
5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering -322.798 1.073 -302.551 0 -353.368 35.000 -328.985 35.000
5.2 Sportaccommodaties -1.174.717 474.500 -1.331.758 421.138 -1.437.051 436.342 -1.254.885 474.765
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -270.914 9.983 -294.492 9.983 -288.811 9.983 -271.261 9.983
5.4 Musea -7.500 0 -7.500 0 -8.000 0 -8.000 0
5.5 Cultureel erfgoed -58.618 6.871 -61.903 6.871 -76.418 13.107 -68.779 16.107
5.6 Media -462.170 100.943 -575.465 99.072 -570.497 100.976 -560.111 103.260
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.568.146 68.919 -1.465.306 75.505 -1.812.804 48.531 -2.067.333 347.673
Totaal 5 -3.864.864 662.290 -4.038.975 612.569 -4.546.949 643.939 -4.559.354 986.788
6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.427.895 151.566 -3.154.380 213.834 -2.873.502 108.496 -2.430.125 121.128
6.2 Wijkteams -843.512 49.307 -1.109.288 48.500 -1.369.644 45.500 -1.393.462 47.320
6.3 Inkomensregelingen -4.025.458 2.300.601 -3.949.854 2.414.227 -7.769.034 6.297.356 -8.138.362 7.077.874
6.4 Begeleide participatie -5.441.167 1.519.691 -5.156.441 0 -5.590.520 25.000 -5.152.613 1.452
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -502.409 0 -524.651 0 -541.651 0 -529.093 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.589.659 166.610 -3.124.427 115.000 -3.543.801 159.000 -3.698.176 140.837
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.097.802 1.868 -3.340.982 0 -3.393.982 0 -3.738.806 8
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -309.351 0 -296.262 0 -326.262 0 -386.056 0
Totaal 6 -20.237.255 4.189.644 -20.656.285 2.791.561 -25.408.396 6.635.352 -25.466.694 7.388.619
7 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid -803.969 33.464 -764.430 21.000 -791.932 24.390 -782.352 24.262
7.2 Riolering -1.931.168 2.082.425 -1.888.611 2.042.949 -1.959.383 2.113.721 -1.995.070 2.164.778
7.3 Afval -1.831.649 2.120.055,6 -1.700.785 2.015.600 -1.826.156 2.150.301 -1.960.209 2.260.977
7.4 Milieubeheer -1.181.570 379.755 -838.029 0 -1.557.248 299.802 -1.163.493 278.922
Totaal 7 -5.748.356 4.615.700 -5.191.855 4.079.549 -6.134.719 4.588.214 -5.901.124 4.728.939
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 8.1 Ruimtelijke ordening -1.145.788 358.856 -805.282 196.072 -990.632 337.863 -1.105.090 150.465
en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -855.275 1.112.554 -2.043.735 2.508.225 -3.225.731 3.735.075 -3.232.958 3.316.693
8.3 Wonen en bouwen -1.048.066 1.005.482 -1.819.894 1.211.168 -2.557.823 2.566.117 -2.389.149 2.821.093
Totaal 8 -3.049.129 2.476.892 -4.668.911 3.915.465 -6.774.186 6.639.055 -6.727.197 6.288.250
Eindtotaal -59.309.657 59.309.657 -51.383.743 51.383.743 -63.195.085 63.195.085 -63.531.734 63.531.734