Verkeer en vervoer

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleidsveld verkeer en vervoer richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Deze verplaatsingen vinden plaats op verschillende manieren van vervoer. De gemeente Bladel is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Centrumvisie
De visie Next Economy voor het centrum van Bladel zal  invloed hebben op het beheer van de openbare ruimte. Dit was in begroting 2020 nog niet verwerkt.

Wat hebben we gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2020?

 Centrumvisie
In 2020 is gestart met het ontwerp voor een nieuwe Den Herd aan de Markt, in het voormalige Rabobankgebouw. In de ontwerpfase ligt de prioriteit bij de interne functionaliteit; kunnen alle functies en verenigingen een plek krijgen? Maar de nieuwe Den Herd heeft een prominente positie aan de Markt met consequenties, onder andere als gevolg van nieuwbouw van een theaterzaal, voor aan- en afvoer, verkeer en parkeren. Daarom is eind 2020 gestart met de oriëntatie voor een functionele herinrichting van het gebied aan de noord- en westkant van Den Herd aan de Markt waarbij deze zone (Van Dissellaan/Beatrixlaan), als verlengde van de Markt, het primaat van een verblijfsfunctie zou kunnen krijgen. In 2021 worden deze plannen in samenspraak met gebruikers en omwonenden verder uitgewerkt.

De toelichting op de uitvoering van het meerjarenprogramma staat beschreven bij 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten'.

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

  Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein de Sleutel & Kleine Hoeve
Het plan omtrent de N284 voorziet in een nieuw kruispunt tussen beide bedrijventerreinen. Het wegvak vanaf dit kruispunt naar beide bedrijventerreinen dient aangelegd en gefinancierd te worden door beide gemeenten. Daartoe wordt momenteel een plan van aanpak / overeenkomst opgesteld. Tot en met heden zijn de kosten beperkt gebleven tot onderzoekskosten en interne apparaatskosten. In afwachting van de opstelling van een uitvoeringsplan en in relatie met de herinrichting van de N284 zal het restantkrediet worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

  Gepland onderhoud wegen 2019
Dit krediet is in combinatie met de uitvoering van het GRP 2019, ingezet voor een aantal projecten, te weten herinrichting Volderstraat e.o. Hoogeloon, herinrichting Nieuwstraat- Ganzestraat Hapert, De Steenakkers Hapert en werkzaamheden aan de Marktstraat te Bladel. Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 met een geringe onderschrijding  worden afgewikkeld.

  Gepland groot onderhoud wegen 2020

Het krediet zal worden ingezet voor de reconstructie en uitvoering van klimaatmaatregelen met betrekking tot het gebied Hoofdstraat, Bieshof, Vonderke en De Hoef te Hoogeloon en reconstructie Kranenberg in Casteren. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

  Herinrichting Nieuwstraat en Ganzestraat te Hapert
In de raadsvergadering van 7 februari 2019 is een krediet van € 550.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van het herinrichtingsplan voor de Nieuwstraat en Ganzestraat te Hapert. De betreffende werkzaamheden zijn medio 2020 opgeleverd. Ter afronding zijn in het najaar nog de nodige groenvoorzieningen aangebracht. Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 met een gering overschrijding worden afgesloten.

  Verkeersvisie Hapert / aanpassing Oude Provincialeweg
Voor advies-, project- en overige voorbereidingskosten is voor 2020 een krediet van € 65.000,- beschikbaar gesteld. Dit project is inmiddels opgestart. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

   Planstudie N284
Vanaf 2016 is er samen met de Provincie en de gemeente Reusel-De Mierden gewerkt aan een samenwerking met als doel de Provinciale weg N284 “toekomst proof” te maken. Voor de planstudie is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 450.000,- waarvan € 405.000,- voor rekening van de provincie en € 4.000,- voor rekening van de gemeente Reusel-de Mierden. Het aandeel van de gemeente Bladel bedraagt ca € 41.000,-. De planstudie is in het 2e kwartaal 2020 afgerond. De totale kosten bedroegen in 2020 € 199.000,- en zijn met de provincie en Reusel-De Mierden afgerekend. Vanaf het 1e kwartaal 2021 starten de vervolgonderzoeken en verdere uitvoering / uitwerking van het tracé.

  Uitvoering / uitwerking herinrichting N284
Voor advies-, project- en overige voorbereidingskosten is voor 2020 een krediet van € 200.000,- beschikbaar gesteld. Aangezien in 2020 nog geen kosten zijn gemaakt zal het krediet bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

   Aanpassing omgeving De Vest
Voor de aanpassing van de omgeving van de Vest is in 2020 een krediet geraamd van € 45.000,-. Met de nieuwbouw van basisschool de Vest in Hoogeloon zal het 2e halfjaar 2020 worden gestart. De aanpassing van de omgeving zal pas na de oplevering in 2021 plaatsvinden. Dit krediet zal daarom bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

   Voorbereiding verbreden fietspaden Cartierheide
Voor advies- en overige voorbereidingskosten is voor 2020 een krediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld. Dit project is inmiddels opgestart. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

   Vervangen brug bij de Uitgang
Voor het vervangen van de brug bij de Uitgang is een krediet van € 200.000,- beschikbaar gesteld. De betreffende werkzaamheden zijn in september 2020 opgeleverd. De totale kosten van de vervanging bedroegen € 124.000,- zodat het krediet bij de jaarrekening 2020 met een onderschrijding van € 71.000,- kan worden afgewikkeld.

   Vervanging masten en armaturen 2020
De kredieten 2020 voor de vervanging van de openbare verlichting ad resp. € 215.000,- (armaturen) en € 186.000,- (masten) zijn in 2020 geheel ingezet ten behoeve van onderhoud, beheer en vervanging conform de meerjarig gesloten overeenkomst.

   GVVP actieplan en uitvoering traject 2020
Het voor 2020 beschikbare krediet ad € 35.000,- in het kader van het actieplan GVVP is overgeheveld naar het krediet uitvoering traject 2020 ad € 115.000,-. Het totale krediet zal o.a. worden ingezet ten behoeve van de aanleg van een trottoir aan de Heuvelseweg te Hoogeloon en de aanpak van enkele verkeerkundige maatregelen in de Dorpsstraat te Casteren. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten verkeer en vervoer n -2.335 n -2.722 n -2.797 n -2.680 v 117
baten verkeer en vervoer v 167 v 37 v 199 v 238 n 39
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -2.168 n -2.685 n -2.598 n -2.442 v 156
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat n -2.168 n -2.685 n -2.598 n -2.442 v 156