1. Overzicht afschrijvingstermijnen

Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Onderstaand afschrijvingstabel geeft invulling aan de betreffende uitgangspunten uit de nota “waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa 2017”. De genoemde termijnen zijn maximale termijnen, richtinggevend en niet bindend. Wanneer wordt afgeweken van de aangegeven afschrijvingstermijnen is dit een onderdeel van het investeringsbesluit. De tabel is niet limitatief en kan aangevuld worden met nieuwe soorten activa en hun maximale afschrijvingstermijnen.

Balansrubriek betreft afschrijvings-
termijn
Overige materiële vaste activa a. hekwerken, terreinafrastering/-afscheiding 15 jaar
b. buitenterreinen 25 jaar
c. rijwielstalling/berging 15 jaar
d. schuilhutten 25 jaar
e. luchtfoto's 5 jaar
Financiële vaste activa a. bijdragen in activa van derden (als ware het actief in bezit van de gemeente) variabel
Vorengenoemde opsomming is niet uitputtend. Voorts blijft het in incidentele gevallen, bijvoorbeeld indien de werkelijke levensduur
sterk afwijkt, mogelijk af te wijken van de in deze bijlage genoemde afschrijvingstermijnen.
In het algemeen wordt de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Bij woningen hanteren we daarentegen de annuïtaire afschrijvingsmethode. *