Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Dit beleidsveld gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het beleidsveld bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal. Maatschappelijk en professioneel.
We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

Wat wilden we bereiken?

Gemeentelijke belastingen en tarieven
Uitgangspunt is dat de lastendruk in een goede verhouding staat tot het voorzieningenniveau. Dit betekent waar mogelijk kostendekkende tarieven. Daarom zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges bepaald op basis van de te maken kosten van deze producten.

Financieel gezonde gemeente
De gemeente Bladel wil een financieel gezonde gemeente zijn. Uitgangspunt is dat sluitende (meerjaren)-begrotingen worden gepresenteerd, waarbij in ieder geval het vierde planjaar structureel sluitend is. Voor de planjaren 1 tot en met 3 wordt incidenteel een beroep gedaan op de algemene reserve met inachtneming van het door uw raad vastgestelde beleidskader betreffende het weerstandsvermogen. De structurele lasten in de begroting worden gedekt door structurele baten en dekkingsmiddelen. Onze financiële beheersing is hierop gericht.

Door het binnenhalen van subsidies, slim werk met werk maken, goed aanbesteden en een continue focus op het beter organiseren van processen en verantwoordelijkheden kunnen we met de beperkte middelen veel voor elkaar krijgen. Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten komt uit de algemene uitkering. Op dit onderdeel hebben we geen invloed. Schommelingen hebben direct effect op de exploitatie. De beheersing van risico’s en het op peil houden van ons weerstandsvermogen blijven vaste uitgangspunten.

Financieel toezicht provincie
Bladel valt al jaren onder het repressief toezicht. Deze milde vorm van toezicht wordt verkregen wanneer de begroting 2020 naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet de meerjarenraming 2021-2023 voldoende aannemelijk maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2023 wordt bereikt. Ramingen dienen reëel te zijn dat geldt ook voor de dekkingsmaatregelen. De toezichthouder toetst deze op hardheid en haalbaarheid.

Gedeputeerde Staten houden toezicht op de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. Heeft de gemeente een begroting die structureel niet in evenwicht is? Dan kunnen we onder zogenaamd preventief financieel toezicht worden geplaatst.

Repressief toezicht is echter regel. Dit houdt in dat we de begroting direct kunnen uitvoeren, zonder dat hier vooraf goedkeuring van de provincie vereist is. We komen in aanmerking voor repressief toezicht wanneer de begroting, inclusief nieuw beleid, naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt. Daarnaast dienen de jaarrekening en de begroting tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november, aan de provincie te zijn toegezonden.

Wat hebben we gedaan in 2020?

 Meerjarig sluitende begroting en een financieel verantwoorde algemene reserve wordt in stand gehouden
Het financieel perspectief van onze gemeente ziet er nog goed uit. Als gevolg van de herijking van het gemeentefonds hadden wij vanaf 2023 rekening houden met een korting van € 25,- per inwoner op de algemene uitkering. Begin februari 2021 werden de eerste voorlopige financiële consequenties van de herijking bekend gemaakt.  Op basis van deze informatie bedraagt de korting vooralsnog € 1,- per inwoner.  De uitkomsten vloeien voort uit onderzoeksgegevens 2017. De uitkomsten worden nog geactualiseerd en zijn voor advies voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Ook de VNG nog geconsulteerd. Dat zal plaatsvinden op basis van geactualiseerde maatstafgegevens en een geactualiseerde omvang van de clusters waaruit de verdeling is opgebouwd. Dit leidt ongetwijfeld nog tot verschuiving in de herverdeeleffecten. Hoewel het voorlopig nadelig financieel effect ca € 28.000,- bedraagt willen we deze vooralsnog fixeren op € 100.000,- in verband met de mogelijke verschuiving in de herverdeeleffecten, zoals hiervoor aangegeven.

Na afronding van de besluitvorming door het volgend kabinet vindt zo spoedig mogelijk de verwerking in de circulaire van het gemeentefonds plaats. De herverdeeleffecten zullen op dat moment definitief worden vastgesteld. 

De werkelijke ratio weerstandsvermogen bedraagt in 2020 5,63 (voor resultaatbestemming 2020) en voldoet hiermee aan de door de raad gestelde norm.

 Communicatie
Net als voor iedereen stond 2020 ook voor team communicatie van de gemeente Bladel vooral in het teken van corona. Meer specifiek: in het teken van crisiscommunicatie rondom corona. Vanaf maart 2020 zorgde het team ervoor dat inwoners en ondernemers van de gemeente Bladel steeds juist geïnformeerd waren over de laatste ontwikkelingen en maatregelen rondom corona; daarvoor werden verschillende acties ondernomen. Zo werd regelmatig updates van de Rijksoverheid gedeeld en waar mogelijk vertaald naar maatregelen die specifiek voor de gemeente Bladel golden. Er werden brieven van de burgemeester geschreven en gedeeld en er werden ook korte video’s opgenomen om bewoners een hart onder de riem te steken. Voor het communiceren van het brede scala van corona ontwikkelingen en maatregelen werden de weekkranten, Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant en de sociale media van de gemeente Bladel (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn) ingezet. Ook werden geplande activiteiten tegen het licht gehouden en waar mogelijk coronaproof aangepast. Zo werd een aantal keer een webinar georganiseerd in plaats van een informatieavond. Hierbij konden kijkers naast informatie hun inbreng leveren via chat of whatsapp. Daarnaast vervulden communicatiemedewerkers een functie in de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en zorgden zij met regelmaat voor rapporten die precies aangaven wat er online leefde onder inwoners van Zuidoost Brabant. Dat ‘Omgevingsbeeld’ werd vervolgens gebruikt in het veiligheidsoverleg van de voorzitter van de Veiligheidsregio, John Jorritsma. Crisiscommunicatie was verder nog belangrijk bij de grote brand die in 2020 uitbrak bij transportbedrijf Van der Heijden in Hapert.

Via het digitale inwonerspanel van de gemeente Bladel werden in 2020 verschillende onderzoeken uitgezet. Inwoners kregen in het voorjaar van 2020 de kans om hun mening te geven over wat ze vonden van de communicatie van de gemeente (gemeentenieuws, diverse onderwerpen en de gebruikte of gewenste communicatiekanalen). In een ander onderzoek werd hen gevraagd naar hun mening over de veehouderij.
Hierin werd gemeten wat de waardering van mensen voor de sector is en of en zo ja, welk soort overlast inwoners ervaren door de veehouderij in de gemeente. Ook de kennis van de ontwikkelingen in de sector was onderwerp van dit onderzoek. De resultaten zijn verwerkt in een overzichtelijke infographic en breed gedeeld. In het laatste inwonerspanel van het jaar werd het onderwerp energie- en klimaatdoelstellingen en de manier waarop we die als gemeente behalen, onderzocht.

Team communicatie ondersteunde ook bij reguliere projecten van de gemeente Bladel. Denk aan communicatie rondom de bouw van de MFA Hapert en de ontwikkeling van de centrumvisie van het dorp, de ontwikkelingen rondom ‘Den Herd naar de Mert’ en de Egyptische Poort bijvoorbeeld. Een bijzonder project vanwege de participatieve manier waarop het ontwikkeld werd en wordt, is dat van het gebied ‘De Groene Long’ in Bladel. Inwoners mochten in het gebied zelf een initiatief aandragen en ontwikkelen. De gemeente nam hierin niet het voortouw, maar faciliteerde en ondersteunde. Team communicatie zette het participatieve proces voor deze bijzondere gebiedsontwikkeling mee op. Inmiddels ligt er een plan, dat deelnemers met elkaar hebben opgesteld en waarin ook de inwoners van Bladel betrokken zijn. In 2021 krijgt het plan verder vorm. Ook daarbij zal team communicatie ondersteunen. Dat geldt ook voor het gemeentelijk overstijgende project N284, waaraan team communicatie in 2020 ondersteuning verleende. In het project N284 vervulde de gemeente Bladel een trekkersrol en werken we samen met gemeente Reusel-De Mierden en provincie Noord-Brabant. Het aanpakken van de N284 is hard nodig. Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren, dorpen hebben last van sluipverkeer en er is sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers om over te steken. Dat moet in 2026 verleden tijd zijn. Er ligt een voorkeursalternatief dat via burgerparticipatie (onder andere tijdens een interactieve live-uitzending) mede tot stand is gekomen. De tracékaart en mogelijke maatregelen zijn gevisualiseerd met duidelijke tekeningen en 360 graden foto’s. In 2021 krijgt het plan verder vorm. Ook daarbij zal team communicatie ondersteunen.

Het team heeft afgelopen jaar verder ook voor andere onderwerpen diverse video’s gemaakt, omdat dit voldoet aan de behoefte van veel inwoners die liever geen lange stukken tekst lezen.

Ook dit jaar werd inwoners gevraagd om voor het nieuwe gemeentemagazine mooie foto’s aan te leveren van de vijf dorpen van de gemeente Bladel. Het was te merken dat mensen veel tijd buiten hadden doorgebracht. Of dit wel of niet was ingegeven door de beperkende maatregelen rondom corona is gissen, maar gelukkig konden mensen nog gewoon wandelen en de fietsen in de vele mooie natuurgebieden van de gemeente. De fotowedstrijd leverde weer prachtige plaatjes op en een selectie daarvan kreeg een mooie plaats in het nieuwe gemeentemagazine. De foto’s worden verder gebruikt op ons Instagramaccount.

 Strategische agenda
De thema’s van de Strategische Agenda zijn eind 2019 vastgesteld. De volgende stap is bepalen op welke manier strategisch het beste kan worden samengewerkt en welke governancestructuren daar eventueel bijhoren: de HOE-vraag. De voorbereiding op de beantwoording van deze HOE-vraag is door de urgentie van de coronaproblematiek naar de tweede helft van 2020 geschoven. Begin 2021 wordt gestart met de concrete invulling ervan.

 Gemeentelijke belastingen en tarieven
Voor de onroerende zaakbelastingen is een inflatievolgend beleid gehanteerd. De tarieven zijn met een nagecalculeerd inflatiepercentage van 2,45%, verhoogd. In onderstaand overzicht vindt u de ontwikkeling van de tarieven 2020 ten opzichte van de tarieven 2019. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

Ontwikkeling belastingdruk twee persoonshuishouden Tarief 2019 Tarief 2020 perc.
Onroerende zaakbelasting: eigenaar woningen op basis van gemiddelde waarde 279,00 286,00 2,51%
Afvalstoffenheffing op basis van 9 ledigingen (5 GFT en 4 restafval) 141,46 143,09 1,15%
Rioolheffing op basis van meerpersoonshuishouden * 170,00 170,00
Totaal per 2 persoons huishouden 590,46 599,09 1,46%
Ontwikkeling belastingdruk vier persoonshuishouden Tarief 2019 Tarief 2020 perc.
Onroerende zaakbelasting: eigenaar woningen op basis van gemiddelde waarde 264,00 286,00 8,33%
Afvalstoffenheffing op basis van 11 ledigingen (6 GFT en 5 restafval) 161,94 154,31 -4,71%
Rioolheffing op basis van meerpersoonshuishouden * 276,00 267,00 -3,26%
Totaal per 4 persoons huishouden 701,94 707,31 0,77%

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren

Er zijn geen beleidsindicatoren uit het BBV-basisset van toepassing.

Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Metropoolregio Eindhoven

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten bestuur n -2.305 n -1.615 n -1.655 n -1.605 v 50
baten bestuur v 793 v 612 v 988 v 790 n -198
gerealiseerd saldo van baten en lasten n -1.512 n -1.003 n -667 n -815 n -148
toevoegingen reserves n -9.738 n -1.493 n -2.716 n -2.342 v 374
onttrekkingen reserves v 9.005 v 2.119 v 3.650 v 3.243 n -407
geraamd/gerealiseerd resultaat n -2.245 n -377 v 267 v 86 n -181
bestemming van gerealiseerd resultaat n -1.274 v 458 n -122 -1.911 v -1.789
gerealiseerd resultaat n -3.519 v 81 v 145 n -1.825 n -1.970