Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente Bladel zowel een bestuurlijke als een financiële (risicodragende) band heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de thema’s/beleidsvelden.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Visie op verbonden partijen

Bladel heeft een positieve grondhouding ten opzichte van samenwerking: regionaal of nog breder. Indien zich de gelegenheid voordoet om middels samenwerkingsverband of andere verbondenheid, op doelmatiger en doeltreffender wijze doelstellingen te realiseren, dan zullen de deelname mogelijkheden altijd onderzocht worden. Samenwerking kan (soms) de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen. Er zijn drie redenen waarom gemeenten met elkaar samenwerken in de vorm van een verbonden partij: 

  • Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de problematiek.
  • Om efficiëncy voordelen te behalen.
  • Vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking.

De samenwerking kan vormgegeven worden door een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aanpak. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een BV. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze samenwerking van toepassing. Als wordt gekozen voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt het regime van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Op basis van het BBV moet jaarlijks inzicht worden geboden in:

  • het doel (het openbaar belang);
  •  het bestuurlijk en het financieel belang en
  • de ontwikkelingen (beëindiging, wijzigingen of problemen bij bestaande verbonden partijen)

Kaderstellende en controlerende rol raad
De verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak.

In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen nader toegelicht. Bij het onderdeel “financieel belang” wordt, daar waar bekend, de omvang van het geraamde eigen en vreemd vermogen per eind 2020 weergegeven. Van een aantal verbonden partijen zijn deze nog niet bekend (nnb).

Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

Naam: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang:

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.

Taken op het terrein van brandweerzorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bestuurlijk belang: Gezien de wettelijke taken van burgemeesters op deze terreinen is ervoor gekozen alleen vertegenwoordiging van burgemeesters in het bestuur toe te staan.
Relatie beleidsveld: Veiligheid
Financieel belang:                                                       
Eigen vermogen begin en eind 2020        6.887.000,- 2.483.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2020 39.485.000,- 42.498.000,-
(Voorlopig) resultaat 2019 / 2020 647.000,- 265.000,-
Gemeentelijke bijdrage 2019 / 2020 1.175.000,- 1.235.000,-
De bijdrage, exclusief het deel voor bevolkingszorg e.d., wordt volledig verdeeld naar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, sub-cluster brandweerzorg en rampenbestrijding.
Ontwikkelingen:

Covid-19
Corona zette dit jaar de hele wereld op z’n kop. Het betekende voor VRBZO een onverwachte uitdaging, omdat veiligheidsregio’s een grote rol hebben in het weer veilig maken en houden van de samenleving. De Coronacrisis in Nederland begon in februari en daarmee had deze ruim 10 maanden van 2020 een grote impact op de samenleving en onze organisatie.
De crisisorganisatie ging 7 dagen per week aan de slag om de steeds veranderende omgeving van de benodigde informatie en middelen te voorzien. Veel collega’s verruilden hun reguliere taken voor het werk binnen de crisisorganisatie. Anderen zorgden ervoor dat het noodzakelijke reguliere werk van de collega’s zoveel mogelijk kon doorgaan. Daarnaast werd de GHOR tijdens de eerste golf verantwoordelijk voor het distributiecentrum ‘verspreiding beschermingsmiddelen’ dat werkte voor alle zorgverleners in heel Brabant.

Na de eerste coronamelding versterkten we direct onze samenwerking met de GGD en de andere Brabantse regio’s. Al snel kwam daar de landelijke samenwerking en afstemming bij. Er waren veel partners betrokken bij het bestrijden van deze crisis. De samenwerking met hen was intensief. Gemeenten, GGD, Defensie, Bevolkingszorg, OM, Politie, GHOR, Marchaussee; ieders inbreng was enorm belangrijk en noodzakelijk. Samen werkten we aan onder andere noodverordeningen, handhavingskaders, bewaken van de zorgcontinuïteit. Ook beantwoordden we nonstop vragen van ondernemers, bewoners en media.

Na een korte adempauze in de zomerperiode kwam de tweede golf. De crisisorganisatie ging op volle sterkte weer aan de slag. Terwijl in het najaar een aantal keer nieuwe maatregelen werden doorgevoerd, werd ook de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) voorbereid. De wet ging in op 1 december. Hoewel de veiligheidsregio en de voorzitter een andere rol kregen, besloten we een groot deel van de processen in stand te houden. De ernst van de situatie vroeg daarom, we wisten dat het zo goed werkte en het was belangrijk om in de regio uniformiteit uit te stralen. Eind 2020 kwam er langzaam zicht op de goedkeuring van enkele vaccins en een start van de vaccinaties. Hoewel dat enig perspectief gaf, eindigden we het jaar in een lockdown. De verwachting is dan ook dat deze crisis de organisatie nog ten minste de eerste helft van 2021 zal beheersen.

Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers
Het Veiligheidsberaad, het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en de Brandweerkamer onderzoeken op welke wijze de brandweerorganisatie opnieuw kan worden vormgegeven, op zo'n manier dat er nadrukkelijk en fundamenteel verschil is tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dat is namelijk nodig vanuit juridisch oogpunt. In landelijk verband wordt bekeken hoe de brandweer hieraan invulling kan geven. Het was de bedoeling om dit traject voor de zomerperiode af te ronden. Het Veiligheidsberaad en de minister hebben echter samen besloten om, in verband met de Coronacrisis en de inzet van veiligheidsregio’s hierop, de werkzaamheden voor het traject rechtspositie brandweervrijwilligers op te schorten. Na afstemming met het Veiligheidsberaad informeert de minister de Kamer over de nieuwe planning.

Visie 2025
Na de regionalisering breekt er een nieuwe fase aan voor veiligheidsregio’s. VRBZO ontwikkelt de komende jaren tot een hoogwaardige advies- en dienstverleningsorganisatie op het gebied van fysieke veiligheid en crisisbeheersing. Risicogericht, flexibel, professioneel en verbindend zijn daarin belangrijke begrippen. VRBZO wil investeren in netwerkmanagement, business intelligence en de professionaliteit van onze medewerkers om toegevoegde waarde te blijven leveren in een veeleisende maatschappij. De Visie 2025 laat de thema’s en het pad zien aan de hand waarvan we deze volgende fase inzetten.
Het proces rondom de Visie 2025 lag door de focus op de Coronacrisis korttijdig stil waardoor vertraging is ontstaan. Inmiddels is de Visie 2025 besproken tijdens de bestuursvergadering op 17 december. Aansluitend kunnen de burgemeesters de visie in het eerste kwartaal van 2021 met hun gemeenteraden bespreken. Indien gewenst biedt VRBZO ondersteuning bij uitleg van de visie en toelichting op beoogde uitwerkingen. VRBZO beoogt de Visie 2025 in april 2021 vast te laten stellen door het Algemeen Bestuur.

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
In de zomer van 2019 heeft de ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. De evaluatiecommissie heeft eind 2020 gerapporteerd aan de minister van J&V. De ontwikkelrichting in de Visie 2025 past bij de uitkomsten van de evaluatie.

Reorganisatie sector Incidentbestrijding
De reorganisatie moet leiden tot een brandweerorganisatie die voldoet aan de huidige én toekomstige eisen op het gebied van kwaliteit, capaciteit en continuïteit. De reorganisatie heeft vooral betrekking op medewerkers van de sector Incidentbestrijding, uitgezonderd de vrijwilligers en de parate dienst. Het gaat dan om de medewerkers die werkzaam zijn als leidinggevende of in het werkgebied van preparatie zoals bijvoorbeeld trainen en oefenen, planvorming, facilitaire ondersteuning etc. De ontwikkeling past in de Visie 2025 waarin een toekomstbestendige organisatie een van de ontwikkelthema’s is. Het reorganisatieplan houdt rekening met het in 2020 vastgestelde sociaal statuut van VRBZO. De reorganisatie wordt voor de zomer 2021 afgerond.

Overig
• Tijdens de brand in de Deurnese Peel is de brandweer met ruim 40 personen volcontinu voor anderhalve week aan het werk geweest bij de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Ook in de weken daarna laaide de brand op en zijn nog diverse eenheden bezig geweest met bluswerkzaamheden. Dit resulteert in ongeveer € 270.000 aan inzetkosten voor vergoedingen aan vrijwilligers en overuren van functionarissen. Ook waren er ruim € 60.000 kosten voor verbruikt materiaal, materiele schades en diverse facilitaire voorzieningen (catering e.d.).
• Medewerkers van de parate dienst van de brandweer die voor 2006 in dienst waren hebben recht op de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag (FLO). Deze overgangsregeling is de afgelopen jaren enkele malen herzien. Recent heeft er weer een aanpassing plaatsgevonden. Individuele veiligheidsregio’s hebben geen eigen beleidsvrijheid met betrekking tot deze regeling. Onderhandelingen vinden plaats op landelijk niveau vanuit de brandweerkamer van VNG. De meest recente wijziging zorgt ervoor dat de kosten voor onze organisatie vanaf 2020 jaar sterk stijgen, om daarna weer te dalen. Om die reden heeft de adviescommissie financiën en bedrijfsvoering geadviseerd een voorziening FLO in te stellen, waaruit we de incidentele meerkosten kunnen opvangen. Eind 2020 bedraagt de voorziening € 4.237.000.
• Investeringen in dienstvoertuigen en hoogwerkers zijn vertraagd door langer dan verwachte aanbestedingslooptijden en leveringstijden. Investeringen in huisvesting en redgereedschap zijn uitgesteld. Hierdoor is het investeringsprogramma in 2020 niet volledig gerealiseerd.

Risico’s:

De omvang van de algemene reserve sluit aan bij het gewenste weerstandsvermogen op basis van de analyse van de risico’s.

 

Naam: Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang: De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulancezorg (AZ).
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Volksgezondheid en milieu
Financieel belang:                                     
Eigen vermogen begin en eind 2020      2.864.000,- 4.420.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2020 14.879.000,- 30.835.000,-
(Voorlopig) resultaat 2019 / 2020 213.000,- 940.000,-
Gemeentelijke bijdrage 2019 / 2020 345.000,- * 375.000,-
* inclusief bijdrage JGZ 0 – 4 jaar.
Ontwikkelingen: De belangrijkste ontwikkelingen waarmee de GGD te maken heeft gekregen in 2020 zijn:
- Coronabestrijding (testen, broncontactonderzoek, vaccineren, informeren publiek en professionals)
- Implementatie van het paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg;
- Het borgen van publieke gezondheid in de omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten;
- Programmatische aanpak voor preventie van suïcide- en depressie;
- Optimaal inzetten van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als collectieve basisvoorziening in de jeugdzorgketen en in het sociale domein;
- Integratie JGZ 0 – 4 binnen de GGD (per 1.1.2021 gerealiseerd)
- Tekorten op de arbeidsmarkt van verpleegkundigen en artsen (extra inzet op werving en aantrekkelijk werkgeverschap);
- Implementatie van het Lean gedachtengoed (continu verbeteren) binnen de GGD;
- Implementeren van zelforganisatie en tweelagenstructuur.
Risico’s:

Het algemeen bestuur  heeft de omvang van het weerstandsvermogen bepaald binnen een bandbreedte. Op basis van de risico inschatting bedraagt het aandeel van het risico voor de gemeente € 66.000,-.

 

Naam:

Metropoolregio Eindhoven
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang: Strategische bestuurlijke samenwerking op de thema’s Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit (incl. GGA). Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Economie en Sociaal domein
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 5.821.000,- 5.967.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2020 18.050.000,- 26.299.000,-
(Voorlopig) resultaat 2019 / 2020 1.039.000,- 1.531.000,-
Gemeentelijke bijdrage 2019 / 2020 326.000,- 285.000,-
Ontwikkelingen:

Algemeen
• De uitbraak van Covid-19 speelt een grote rol in de huidige samenleving. Ook de werkzaamheden van de Metropoolregio Eindhoven worden hierdoor beïnvloed. Werknemers werken zoveel mogelijk vanuit thuis, het publiekstoegankelijke deel is op het moment van deze rapportage gesloten, bijeenkomsten worden in digitale vorm gehouden. Ondanks dit alles heeft de Metropoolregio Eindhoven alle werkzaamheden uit het Samenwerkingsakkoord kunnen uitvoeren en zijn de wettelijke verplichtingen in het kader van begroting en jaarrekening nagekomen.

• Er is een eindvonnis in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft als contractpartner namens de 21 gemeenten uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio.
Er is een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen, de zitting vindt plaats in april 2021.
Dienst Metropoolregio Eindhoven
• Op meerdere momenten zijn in 2020 (digitale) bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten (raden en colleges) input konden leveren t.b.v. de realisatie van het Werkprogramma 2021. Na afronding van de zienswijzeprocedure hierop zal besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaatvinden in de vergadering van 24 februari 2021.
Dienst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
• Het Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2020 ingestemd met het toekomstperspectief RHCe:

o De taken van het RHCe zoals deze uit wet- en regelgeving en de gemeenschappelijke regeling voortvloeien, worden onverkort voortgezet.
o De huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijze van het RHCe worden gecontinueerd.
o De advisering aan gemeente, met name informatica en archivistiek, wordt geïntensiveerd.
o Met zusterinstellingen wordt samengewerkt ten voordele van dienstverlening aan gemeenten, instellingen en burgers.
Gulbergen
• De erfpachtconstructie met Attero is per 21 december 2020 beëindigd. Vanaf deze datum heeft de Metropoolregio weer het volledige eigendom van het gebied Landgoed Gulbergen.

Risico’s:

Op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven (vastgesteld AB juli 2018) wordt bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico’s in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico’s opnieuw beoordeeld.

 

Naam: KempenPlus
Vestigingsplaats: Bladel (samenwerking 4 Kempengemeenten)
Openbaar belang: Participatiebedrijf KempenPlus is per 1 juli 2019 ontstaan uit het sociale werkbedrijf WVK groep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen. KempenPlus voert namens de deelnemende gemeenten de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. De WSW kent vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer. De medewerkers die per 1 januari 2015 onder de WSW vielen, behouden hun status en rechten tot aan het eind van hun arbeidzame leven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op de Participatiewet. De Participatiewet regelt de inkomensvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden maar beoogt zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te leiden naar betaald werk. KempenPlus maakt mensen arbeidsfit en zorgt voor werkgelegenheid. Enerzijds door bemiddeling naar de markt, als dan niet met een loonkostensubsidie en anderzijds zelf als werkgever. Hierbij worden medewerkers naar andere bedrijven gedetacheerd of ze vinden een positie binnen de bedrijfsactiviteiten van KempenPlus.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2020 nnb nnb
(Voorlopig) resultaat 2019 / 2020 0,- 0,-
Gemeentelijke bijdrage 2019 / 2020 5.263.000,- 5.873.000,-

KempenPlus is begin 2020 geconfronteerd met een grootschalige fraude die zowel het eigen als het vreemd vermogen heeft beïnvloed. De jaarrekening 2019 is door de fraude nog niet geheel afgewikkeld. Hierdoor is het nog niet mogelijk om aan te geven wat de standen zijn van het eigen en vreemde vermogen.
De gemeentelijke bijdrage 2020 voor KempenPlus is bepaald op basis van de vastgestelde begroting 2020.

Ontwikkelingen: KempenPlus werkt aan nieuwe concepten zoals shop in shop om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden door reguliere werkgevers uit te nodigen zich te vestigen onder het dak van KempenPlus.
De fraude heeft veel aandacht opgeëist van bestuur en management en de doorontwikkeling van de bedrijfsprocessen beïnvloed. Hoewel er hard gebouwd is aan de nieuwe organisatie, zijn de voorgenomen digitalisering en herinrichting van de processen nog niet geheel gerealiseerd.
De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft de kosten aan onderkant van de arbeidsmarkt opgedreven. Medewerkers met een loonkostensubsidie, treden in dienst bij Kempenwerk en hebben een beperkt beloningspakket. Ze worden binnen KempenPlus geplaatst of gedetacheerd naar externe bedrijven. Op grond van de WAB moeten deze medewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun directe collega’s die in dienst zijn bij KempenPlus of de externe werkgever, omdat er geen CAO is voor deze medewerkers. KempenPlus heeft de hogere lasten zoveel mogelijk door berekend in de tarieven en prijzen. Er wordt door de vakorganisaties onderhandeld om begin 2021 te komen tot een CAO voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Hierdoor worden de hogere lasten enigszins beperkt.
De oude doelgroep SW maakt plaats voor de nieuwe instroom. Deze mensen worden zoveel mogelijk buiten de eigen infrastructuur geplaatst conform de doelstelling van de Participatiewet. Al dan niet met een loonkostensubsidie. De eigen infrastructuur wordt steeds meer gebruikt om mensen arbeidsfit te maken en/of op te leiden tot kansrijke werknemers?. Daarnaast blijft er een groep mensen bestaan waarbij de arbeidsbeperking zodanig is dat ze binnen KempenPlus geplaatst moeten worden. Dit betekent dat productiviteit van de medewerkers in de eigen infrastructuur afneemt en er steeds meer voorzieningen getroffen moeten worden om een passende arbeidsplaats te bieden.
Risico’s:

De gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Participatiewet en de WSW meerdere rijksmiddelen. Bij de start van KempenPlus is de keuze gemaakt dat de rijksmiddelen niet één op één naar KempenPlus gaan maar dat de gemeenten bijdragen op basis van de begroting. De verdeling naar de gemeenten vindt plaats op basis van de gekozen verdeelsleutels. De doelgroep SW vergrijst omdat er geen nieuwe instroom plaatsvindt. De uitstroom van SW-ers wordt, binnen de doelstellingen van de Participatiewet, gedeeltelijk opgevangen door medewerkers met een loonkostensubsidie. De middelen die de gemeenten ontvangen voor loonkostensubsidies zijn aanzienlijk lager dan die voor de SW medewerkers. KempenPlus streeft er naar om dit financieringsverschil zoveel mogelijk op te vangen met een hogere opbrengsten en lagere lasten.
Omdat de krimp van de Wsw de eerste vijf jaar nog beperkt is, is dit een middellange termijn risico.
In de bestaande financieringsbronnen van het Rijk zijn voor een aantal doelgroepen op dit moment te weinig middelen beschikbaar (bijvoorbeeld voor niet uitkeringsgerechtigden of jongeren).
De gevolgen van de coronacrisis vormen een grote onzekerheid. De uitvoering van de TOZO regelingen heeft op de korte termijn een groot beslag op KempenPlus gelegd maar we gaan ervanuit dat de lasten hiervan worden gedekt uit de specifieke middelen die de gemeente hiervoor ontvangt.
Voor de lange termijn zijn de gevolgen van Covid-19 lastiger in te schatten. Of en hoeveel werknemers ontslagen worden en, of de ontslagen werknemers ook een beroep gaan doen op KempenPlus hangt af van het herstel van de economie.

 

Naam: Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
Vestigingsplaats: Oirschot
Openbaar belang: Bizob zet zich in voor ruim 35 gemeenten en publieke organisaties als strategisch partner voor inkoop en aanbestedingen. In nauwe samenwerking met de gemeente Bladel regelt Bizob inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en contractbeheer voor het sociaal domein, openbare ruimte, bedrijfsvoering en ICT. Het doel is het behalen van voordeel voor alle deelnemende organisaties. De inkoopsamenwerking gaat verder dan het bundelen van inkoopvolumes. Door samenwerking wordt kennis opgebouwd van producten, markten en bedrijven, waardoor transactiekosten en risico’s voor de deelnemende organisaties verminderen en de professionaliteit van de inkoop toeneemt.
Bestuurlijk belang: Bizob is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten en aangesloten organisaties. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. De zittingsduur voor bestuurders is vier jaar. De voorzitter van het bestuur is een burgemeester en heeft een zittingsduur van zes jaar. Daarnaast kunnen twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur. Tevens neemt vanuit elke aangesloten gemeente één bestuurder deel in de Vergadering van Aangeslotenen.
Relatie beleidsveld: Overhead
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 868.000,- 975.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2020 957.000,- 1.009.000,-
(Voorlopig) resultaat 2019 / 2020 401.000,- 569.000,-
Gemeentelijke bijdrage 2019 / 2020 126.000,- 124.000,-

De gemeente neemt op jaarbasis 210 dagen af van de Stichting. Betaling gebeurt tegen een voorcalculatorisch door het bestuur bepaalde vergoeding.

Ontwikkelingen: In 2020 ging vanzelfsprekend veel aandacht uit naar de maatregelen omtrent Corona. De maatregelen ter indamming van het coronavirus hebben effect gehad op veel organisaties. Ook op het gebied van inkoop en contractmanagement was de impact merkbaar. Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk economische schade zouden oplopen, streefde Bizob ernaar dat lopende aanbestedingen zo goed mogelijk doorgang konden vinden en nieuwe trajecten gestart konden worden. Hiervoor richtte Bizob, vrijwel meteen na het ingaan van de coronamaatregelen een Corona taskforce in. Alle Corona gerelateerde vragen werden via de bekende concerninkoper of contract-manager doorgespeeld naar de Taskforce. Ook de vragen vanuit ondernemers werden centraal opgepakt. Zo ontstond er één punt voor vraag en antwoord over inkoop en corona. Daarnaast onderzocht Bizob of we door middel van inkoop en contractmanagement risico’s in de toekomst kunnen verminderen. Welke kansen zijn er om de economische impact van verstoringen (bijvoorbeeld door een pandemie) te beperken? In een position paper laten is beschreven hoe inkoopactiviteiten binnen de publieke sector een grote bijdrage kunnen leveren om meer weerbaar en sterker uit de economische crisis te komen.
Naast Corona gerelateerde zaken, ging ook de standaard bedrijfsvoering bij Bizob door. Vanuit de ruim 50 ‘thuiswerk’ kantoren werkten we samen met onze aangesloten organisaties verschillende aanbestedingstrajecten. Daarbij blijft Bizob hoog inzetten op collectieve inkoop en contractbeheer, want samen kunnen we veel voordelen behalen en inkoopkosten reduceren. Ook duurzaamheid staat bij Bizob, net als in vele coalitieakkoorden hoog op de ambitieladder. In 2020 was er veel aandacht voor social return en duurzaamheid. Om de positie van het lokale en regionale MKB te verbeteren heeft Bizob in 2020 verder invulling gegeven aan de 18 punten uit de intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij”. Ook werd meer dan tweederde van de aanbestedingen die door Bizob zijn begeleid gegund aan het MKB en ruim 60 procent aan lokale of regionale bedrijven.
Risico's

De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.

 

Naam: Kempische Bedrijvenpark
Vestigingsplaats: Bladel (samenwerking 4 Kempengemeenten)
Openbaar belang: Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uitgangspunten.
Relatie hoofdtaakveld: Economie
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 10.588.000,- 11.683.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2020 19.500.000,- 21.100.000,-
(Voorlopig) resultaat 2019 / 2020 1.852.000,- 1.094.000,-
Gemeentelijke bijdrage 2019 / 2020 0,- 0,-

De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deelnemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen tonen aan dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Op dit moment wordt geen voorziening voor negatieve exploitatie nodig geacht.

Ontwikkelingen: In 2020 is de uitgifte van bouwkavels vanwege corona achtergebleven bij de oorspronkelijke raming. Uiteindelijk is toch 4,6 ha verkocht en geleverd in 2020. Vanaf de herfst 2020 is het tij echter weer gekeerd en is de interesse in de kavels toegenomen. Er is sprake van nieuwe belangstelling, met name uit sectoren die geen invloed van de coronacrisis ondervinden. Er staan eind 2020 diverse opties uit. Inmiddels eind 2020 62% van de 69 hectare verkocht.
In 2020 is ook gestart met de verkoop van de tweede fase van de woonkavels, aan de burgemeester Gremstraat. 7 van de 15 kavels zijn verkocht en geleverd. Er is nog één kavel beschikbaar aan de burgemeester Swachtenstraat. Uiterlijk op 1 januari 2023 worden alle kavels afgenomen door de ontwikkelaar.
Risico’s:

Het tempo van de uitgifte heeft beperkte invloed op het eindresultaat van de exploitatie. Er worden jaarlijks diverse scenario’s qua uitgiftetempo uitgewerkt. Deze eindigen allen ruim met een positief saldo.
Doordat de rente erg laag is neemt de fiscale winst toe. Dit levert een hogere Vennootschapsbelasting-last op. In de nieuwe grondexploitatieberekeningen is rekening gehouden met deze hogere VPB last en blijkt het eindresultaat beperkt wordt beïnvloed. In de jaarrekening van KBP wordt dit nader toege-icht. De overige risico’s zijn beperkter in omvang en worden nader toegelicht in de jaarrekening van het KBP.

 

Naam: Samenwerking Kempengemeenten
Vestigingsplaats: Reusel (samenwerking 5 Kempengemeenten)
Openbaar belang: De SK behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers op de gebieden van: informatie en communicatie technologie (SSC); Werk inkomen en zorg (ISD), Personeelszaken (P&O), Jeugdhulp en Veiligheid, Handhaving en Toezicht (VTH).
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Overhead, Sociaal domein en VHROSV
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 315.000,- 860.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2020 7.226.000,- 6.254.000,-
(Voorlopig) resultaat 2019 / 2020 315.000,- 460.000.,-
Gemeentelijke bijdrage 2019 / 2020 4.780.000,- 4.667.000,-
Ontwikkelingen: Samenwerking Kempengemeenten is de afgelopen jaren flink gegroeid. Door deze ontwikkelingen is de organisatie van de Samenwerking Kempengemeenten zo groot geworden dat het bestuur van mening is dat opnieuw gekeken moest worden naar de organisatie en aansturing van onze samenwerking. De gemeentesecretarissen zijn in 2019 aan de slag gegaan met het tegen het licht houden van de organisatie van deze samenwerking. Doelstelling was het realiseren van een versterking om daarmee een fundament te leggen voor de toekomst van de samenwerking in de Kempen. Inmiddels heeft het DB van de SK besloten om het project “Opnieuw Verbinden” op te starten, waarbij de organisatie van de SK in zijn geheel vernieuwd wordt. In 2020 worden de voorbereidingen getroffen, waarna de implementatie wordt opgestart. De verandering van de organisatie wordt in 2023 afgerond.
Risico’s:

Besloten is om in het verband van de SK geen eigen vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. In voorkomende gevallen zal dan teruggevallen moeten worden op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten.

 

Naam: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten en provincie)
Openbaar belang: Verbeteringen te bewerkstelligen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving, onder meer door een intensievere onderlinge samenwerking. Omgevingsdiensten zorgen ervoor dat de leefomgeving voor mens en dier veilig is en dat het milieu wordt beschermd. De ODZOB is met ingang van 1 juni 2013 in werking getreden.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Veiligheid en VHROSV
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 2.429.000,- 2.429.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2020 3.437.000,- 4.523.000,-
(Voorlopig) resultaat 2019 / 2020 915.000,- 354.000,-
Gemeentelijke bijdrage 2019 / 2020 263.000,- 301.000,-
Ontwikkelingen: Deze staan verwoord in de ODZOB-begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. In het concernplan 2019-2022 zijn ambities geformuleerd en de noodzakelijke stappen die de ODZOB moet zetten, willen ze klaar zijn voor de uitvoering van het takenpakket dat uit de Omgevingswet, die waarschijnlijk per 1 januari 2022 in werking treedt, voortvloeit. Deze ambities gaan gepaard met investeringen in de organisatie. De ODZOB ondersteunt daarnaast de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling bij de implementatie en uitvoering van deze nieuwe wet. De ODZOB rapporteert hierover financieel en op basis van prestaties.
In de begroting 2021 en de daarbij horende meerjarenraming zijn nog een aantal andere speerpunten benoemd, zoals het verder uitvoeren en door ontwikkelen van het Regionaal Operationeel Kader, het voorbereiden van de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (samen met de Omgevingswet) en zorgen voor toekomst-bestendige veehouderijen. Ook zijn onder andere op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid, gezondheid, asbest, bodemkwaliteit, zeer gevaarlijke stoffen en ondermijnende criminaliteit speerpunten benoemd.
Risico’s:

De belangrijkste risico’s zijn:
- De door de gemeenten en provincies ingezette bezuinigingen die leiden tot omzetdaling;
- Het verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten;
- Het niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid en uniformiteit;
- Mutatie in werk, bijvoorbeeld taken Wbb, deregulering, lokaal beleid en t.z.t. de Omgevingswet.

 

Privaatrechtelijke verbondenheden

Naam: NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats: ’s-Gravenhage
Openbaar belang: BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt kredieten tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (62.790 aandelen)
Relatie hoofdtaakveld: Algemene dekkingsmiddelen
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 4.887 mln 5.097 mln
Vreemd vermogen begin en eind 2020 144.802 mln 155.262 mln
Resultaat 2019 / 2020 163 mln. 221 mln.
Dividend uitkering 2019 / 2020 179.000,- 80.000,-
Ontwikkelingen: Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. De BNG wordt door beleggers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.
Risico’s:

Het uit te keren dividend. Van de Bank Nederlandse Gemeenten wordt jaarlijks dividend ontvangen. BNG Bank zal op 19 maart 2021 ca 35% van het op 16 april 2020 goedgekeurde dividend 2019 uitkeren.  Het resterende bedrag blijft beschikbaar voor uitkering op een later moment. De uitkering van dit restant zal op basis van de ECB-aanbeveling niet vóór 30 september 2021 plaatsvinden en is afhankelijk van mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB. 

 

Naam: NV Brabant Water
Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch
Openbaar belang: De uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.
Door de fusie van de NV WOB en de NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant in Brabant Water NV per 1 januari 2002 heeft de gemeente Bladel 17.706 nieuwe aandelen verkregen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (17.706 aandelen)
Relatie hoofdtaakveld: Economische zaken
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2020 nnb nnb
Resultaat 2019 / 2020 31 mln. 27 mln.
Dividend uitkering 2019 / 2020 0,- 0,-

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in Brabant Water heeft.

Ontwikkelingen: Brabant water is bezig met het ontwikkelen van een “distributienet van de toekomst”. Het vervangingsvraagstuk van het leidingnetwerk is complex. Brabant water anticipeert hierop door een wenssituatie te schetsen van het watertransport in 2030. Jaarlijks wordt een vervangingsprogramma van het leidingnetwerk opgesteld. Door vooruit te kijken naar 2030 en gebruik te maken van nieuwe technologieën probeert Brabant Water de vervangingspiek vanaf 2040 te verkleinen.
Risico’s:

Nihil, omdat de levering en distributie verzorgd wordt door monopolistische bedrijven, waarvan de aandelen in handen zijn van de provinciale en gemeentelijke overheid.

 

Naam: Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.
Vestigingsplaats: Heeze
Openbaar belang: De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de doelmatige ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie hoofdtaakveld: Sport, cultuur en recreatie
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2020 nnb nnb
(Voorlopig) resultaat 2019 / 2020 nnb nnb
Gemeentelijke beheerbijdrage 2019 / 2020 4.000,- 3.000,-

De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. In artikel 4 van de statuten is geregeld dat elke aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.

Ontwikkelingen: De te ontvangen SNL-subsidie wordt na 2022 niet meer doorbetaald aan de Bosgroep gelet op de geprognosticeerde omvang van het positieve beheersaldo van de gemeente Bladel binnen de Bosgroep. De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst.
Risico’s: Er zijn geen risico’s bekend.

Voor een algemene toelichting van de risico’s betreffende verbonden partijen wordt verwezen naar paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.