Economie

We faciliteren het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleidsveld economie is erop gericht het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig te faciliteren, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft. Bovendien is het beleidsveld gericht op het stimuleren van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Regionale detailhandelsvisie
De laatste jaren is de detailhandel steeds verder onder druk komen te staan. De leegstand is toegenomen en recente onderzoeken, zoals het koopstromenonderzoek MRE 2018, geven aan dat er teveel m² in de markt zijn. In 2020 maken we nieuwe regionale detailhandel afspraken, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Uitvoering tweede ontsluiting en waterretentie Bedrijventerrein De Sleutel
Het onderzoek naar een tweede ontsluiting van Bedrijventerrein De Sleutel met een nieuwe aansluiting op de Provinciale weg N284 wordt ingebracht in de planstudie voor de N284. Het project gaat een volgende fase in, waarbij afspraken worden gemaakt met grondeigenaren, de Provincie, gemeente Reusel-De Mierden en het Waterschap. Uit onderzoek is een grote capaciteitsbehoefte gebleken voor extra waterretentie, waarmee de rioolwaterzuiveringsinstallatie meer kan worden ontlast en wateroverlast op het bedrijventerrein wordt verminderd. Dit vraagt investeringen in grondposities en investeringen in de rioolsystemen. In 2020 is de uitvoering gepland. 

Kempisch Bedrijvenpark
We stimuleren de vestiging van bedrijven op het KBP. Daarnaast starten we het proces om de tweede fase van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van het KBP over te dragen naar gemeente Bladel. Deze fase betreft de wegen, kunstwerken en fietspaden op het KBP (Smaragdweg, Diamantweg, burg. Gremstraat en burg. Swachtenstraat).  In de Gemeenschappelijke Regeling zijn geen afspraken opgenomen over de wijze van liquidatie (financieel) of overdracht van het beheer van de openbare ruimte. Deze afspraken dienen dus in 2021 te worden gemaakt. 

Bedrijventerreinen/Herijking regionale bedrijventerreinenvisie
We herijken onze bedrijventerreinenvisie samen met de Kempengemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden. In de visie zal voornamelijk aandacht zijn voor de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen (in de vorm van het verkeerslichtenmodel) en hoe om te gaan met de bestaande bedrijventerreinen. De herijking zal begin 2020 afgerond worden.

Arbeidsmarkt: verbinden vraag en aanbod, onderwijs meer in beeld
Om de Kempische economie te behouden c.q. te versterken is de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten prioriteit nummer 1. Het gaat hierbij niet alleen om aantallen, maar zeker ook over het afstemmen van het opleidingsaanbod op de vraag vanuit het werkveld. Daarnaast maakt de nieuwe wetgeving (participatiewet) het noodzakelijk dat de overheid steeds nauwer gaat samenwerken met ondernemers en onderwijs. De uitdaging gaat echter verder dan het organiseren van samenwerking en afstemming op het terrein van de werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. Het gaat ook over aanbod van werk voor schoolverlaters en de keuze om te werken in de Brabantse Kempen. Overheid, onderwijs en ondernemers uit De Kempen hebben de handen ineen geslagen om organisch, maar met ambitie en optimisme naar een multihelix tafel te groeien die zich ten doel stelt de Slimme maakregio De Kempen nog slimmer te maken. In 2019 is er een programmaraad (bestuurlijk) en een programmagroep (uitvoerend) geformeerd die samen met Brainport aan de slag zijn gegaan met een projectenlijst van lopende projecten van alle partners. Tijdens beide tafels wordt informatie en advies gedeeld en worden hulpvragen geïnventariseerd. De volgende stap is in 2020 verder te werken aan een samenhangend programma van projecten.

Versterken Centrummanagement Bladel 
Bladel is toe aan een versteviging van het centrummanagement. De basis is de afgelopen jaren gelegd en verdere professionaliteit is wenselijk. Dit vraagt op verschillende niveaus en bij verschillende partijen een nieuwe manier van denken en werken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuwe invulling van centrummanagement, opdat Bladel op de korte en lange termijn inspeelt op alle uitdagingen. In 2019 is gebleken dat er voldoende draagvlak is om als gelijkwaardige partners verder te gaan in Centrummanagement 2.0. In 2020 gaan we verder aan de slag met de uitvoering van de keuzes, prioriteiten en uitvoeringsstrategie die we in 2019 gezamenlijk hebben vastgesteld.

Regionale ruimtelijke vrijetijdseconomie visie
Voor mogelijke ruimtelijke uitbreidingen c.q. verplaatsingen van toeristisch- recreatieve bedrijven geldt dat het beleid uit 2008 niet meer aansluit bij de huidige wet- en regelgeving. Deze beleidsvisie moet aangepast worden. De wet- en regelgeving waar in de beleidsvisie naar wordt verwezen, is vaak aangepast of niet meer van toepassing. In de nieuwe versie zullen wijzigingen vanuit nieuwe regelgeving zoveel mogelijk worden meegenomen zodat plannen beter getoetst kunnen worden. Daarnaast kan het nieuwe ruimtelijke beleid zodoende op een goede manier ingepast worden in de Omgevingsvisie 1.0.

DNA Bladel
In 2017 heeft uw raad ingestemd met de Kempenvisie en het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. Er zijn een aantal projecten opgepakt, waaronder het project ‘Professionalisering van de regiomarketing’. We starten een DNA-traject in een MRE-verband, waarbij iedere gemeente zijn eigen keuzes maakt, waardoor vervolgens – op grotere schaal zoals Kempen en MRE – effectieve marketing kan plaatsvinden middels een netwerkorganisatie die elkaar steeds vindt. Iedere gemeente dient te gaan bouwen aan de eigen lokale identiteit en sterke lokale partner. Met het vaststellen van het DNA van Bladel kunnen wij ons als gemeente veel beter en scherper positioneren. Op basis van een DNA kun je gericht beleid gaan schrijven en activiteiten ontplooien, samen met anderen. Op basis van het vastgestelde DNA herzien wij het evenementenbeleid.

Wat hebben we gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2020?

 Regionale detailhandelsvisie, midterm review
De gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden hebben in 2015 hun gezamenlijke visie vastgelegd in de “Regionale visie detailhandel De Kempen”. Hierin is afgesproken om detailhandelsontwikkelingen met een bovenlokale impact Kempisch af te stemmen, zodat het verzorgingsniveau in de kernen wordt behouden. De vraag is of de uitgangspunten van de huidige regionale detailhandelsvisie nog actueel zijn. In 2020 is hierop antwoord gegeven: een herijking van de visie is niet nodig, we zitten op koers, maar een aantal actiepunten moeten nu dringend worden opgepakt. Belangrijke actiepunten zijn het monitoren van de leegstand; Kempenafstemming als het gaat over nieuwe detailhandelsontwikkelingen; afbakenen van kernwinkelgebieden en het reduceren van detailhandel buiten kernwinkelgebieden. Inmiddels is gestart met de uitvoering van de actiepunten.

 Uitvoering tweede ontsluiting en waterretentie Bedrijventerrein De Sleutel
Met het vaststellen van de voorkeursvariant voor de N284 is ook duidelijkheid gekomen over de tweede ontsluiting voor bedrijventerrein De Sleutel. Dit project wordt nu verder uitgewerkt in samenwerking met gemeente Reusel-De Mierden, Waterschap en Provincie en de grondeigenaar. Het gebied tussen De Sleutel en Kleine Hoeven leent zich uitstekend voor de opvang van hemelwater van bedrijventerrein De Sleutel. Uit onderzoek is een grote capaciteitsbehoefte gebleken voor extra retentie, waarmee de rioolwaterzuiveringsinstallatie meer kan worden ontlast en wateroverlast op het bedrijventerrein wordt verminderd. Dit vraagt investeringen in grondposities en investeringen in de rioolsystemen. In 2021 wordt een vervolg gegeven aan de verdere uitwerking van dit project.

 Kempisch Bedrijvenpark
Eind 2020 is 62% van de bedrijfskavels op KBP verkocht. In 2020 is minder verkocht dan aanvankelijk geraamd. In de jaarrekening van KBP wordt dat nader uitgelicht. In 2020 is een inventarisatie opgesteld van de openbare ruimte en het kwaliteitsniveau van KBP. Dit om in beeld te krijgen welke openbare ruimte en elementen overgedragen worden bij het opheffen van de gemeenschappelijke regeling. In 2021 krijgt dit zijn vervolg met concretere afspraken over overname.

 Bedrijventerreinen/Herijking regionale bedrijventerreinenvisie
In 2020 is een analyse uitgevoerd naar de stand van zaken van onze Kempische Bedrijventerreinen. Middels een enquête en werksessies zijn ondernemers bevraagd over toekomstige vraag. Uit dit onderzoek zijn nieuwe Kempische Bedrijventerreinenambities en -afspraken opgesteld. Eind 2020 / begin 2021 worden deze behandeld door de gemeenteraden van de vier Kempengemeenten.

Werkgelegenheid

 Kempenmanifest: “Wij maken het samen in de Kempen”
De Brabantse Kempen vormt een belangrijke deelregio van Brainport Eindhoven. Het belang van de sterk vertegenwoordigde toeleverende slimme maakbedrijven is een katalysator van innovatie en economische groei. Die groei heeft onze Brainportregio gemaakt tot economische sterke regio en Mainport van Nederland. Toch staat de Kempenregio voor een aantal uitdagingen. We zien jongeren voor studie of werk uit de regio vertrekken. De maakindustrie verandert radicaal; door nieuwe technologieën en digitale transformatie komen Kempische ondernemers voor nieuwe uitdagingen te staan in een snel veranderende wereld. Onze regio heeft zich in een hoog tempo samen met de stedelijke regio ontwikkeld, maar we moeten deze groei blijven stimuleren. Zo niet dan raken we achterop en heeft dit gevolgen voor de voorzieningen, de werkgelegenheid én het onderwijs in onze mooie Kempenregio.

In het Manifest “Wij maken het samen in de Kempen”, hebben we begin 2020 met elkaar afgesproken aan de slag te gaan en samen te werken om onze concurrentiepositie van onze slimme maakbedrijven in de Kempen te verbeteren. De Corona-crisis heeft er toe geleid dat de focus is verlegd van het uitwerken van de projecten behorende bij het Manifest, naar het ondersteunen van ondernemers en onze onderwijspartners. Dit heeft onder andere geresulteerd in de regionale Herstelaanpak Economische Impact Brainport.

 Herstelaanpak Economische Impact Brainportregio
Op 30 september 2020 besloot het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitwerking van een regionale herstelaanpak coronacrisis. Doel van de inzet van deze middelen is, om met structuurversterkende maatregelen de impact van de coronacrisis op de regionale economie te dempen en toekomstgericht onze regionale economie te versterken. Gekozen is voor een herstelaanpak op drie sporen: Opleiden, Digitaliseren en Kennisdelen & samenwerken. Om tempo te maken in de uitrol van de herstelaanpak is nu door partners in het regionale netwerk een aantal projecten geformuleerd voor de eerste tranche. Op 7 december 2020 zijn middelen voor de eerste tranche projecten toegekend. Daartoe behoort het project ‘Digitale Innovatie Slimme Maakregio de Kempen’, ingediend door Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en Huis van de Brabantse Kempen. Aan dit project is een bijdrage toegekend van € 200.000,-.

 Digitaal ondernemersloket
Op Kempenniveau is een digitaal ondernemersloket ingericht waarop ondernemers het laatste nieuws rondom o.a. de landelijke steunpakketten kunnen vinden (www.kempenplus.com/ondersteuning-ondernemers). Dit alles in goed contact met onze triple helix partners. We hebben elkaar intensief op de hoogte gehouden over ontwikkelingen en vragen. De coronamaatregelen zijn gecommuniceerd via de informatieborden aan het begin van de dorpen en ook lokale supermarkten hebben hun digitale informatieborden ter beschikking gesteld om protocollen over hygiëne en afstand te communiceren.

 Versterken Centrummanagement Bladel
In 2020 zijn verdere stappen gezet in de doorontwikkeling naar het Centrummanagement 2.0. We zijn verder aan de slag gegaan met de uitvoering van de keuzes, prioriteiten en uitvoeringsstrategie die we in 2019 gezamenlijk hebben vastgesteld. Er is op verschillende niveaus en bij verschillende partijen gewerkt aan een nieuwe manier van denken en werken. Ook door de corona-crisis hebben we als partijen extra samengewerkt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuwe invulling van centrummanagement, opdat Bladel op de korte en lange termijn inspeelt op alle uitdagingen.

 Ruimte voor terrassen op openbaar gebied
Ondernemers hebben tot 1 november 2020 waar mogelijk gebruik gemaakt van de openbare ruimte voor het uitbreiden van het terras. Het vergroten van het terras beperkte zich tot het aantal tafeltjes dat op het ‘normale’ terras aanwezig is. Diverse horeca- ondernemers hebben zich gemeld en er is zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Alles is in goed overleg met de ondernemers tot stand gekomen en verlopen.

 ‘Onderneem de next economy’ Centrum Bladel naar 2040
Na een interactief proces is op 20 december 2018 besloten het concept ‘Onderneem de next economy’ (De Zwarte Hond) vast te stellen als toekomstbeeld voor het centrum van Bladel. Meer informatie over de voortgang van dit project staat o.a. bij hoofdtaakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

 MKB Hapert
De focus in het centrum van Hapert ligt op het zijn van een goed bereikbaar boodschappencentrum. De inrichting van de openbare ruimte (met name parkeergelegenheid), het aanwijzen van een kernwinkelgebied en de professionalisering samenwerking tussen en met ondernemers, zijn belangrijke acties om in gezamenlijkheid te bekijken. In 2020 is gestart met het maken van een stedenbouwkundige visie. Door de corona-crisis hebben we als partijen intensief samengewerkt om ondernemers zo goed mogelijk te informeren.

Huis van de Brabantse Kempen
Het Huis van de Brabantse Kempen is de netwerk- en projectorganisatie van de Brabantse Kempen. Het Huis richt zich op het verbinden, initiëren en uitvoeren van regionale projecten. Samen met de partners werken we door uitvoering van projecten aan het verhogen van de vitaliteit van de Brabantse Kempen in twee thema's: Slimme maakregio de Kempen en Landschapspark de Kempen.

Slimme maakregio de Kempen 
In 2019 hebben we daarom de samenwerking tussen de triple helix partners in onze regio structureel geïntensiveerd, wat begin 2020 heeft geresulteerd in het ondertekenen van het Manifest “Wij maken het samen in de Kempen”. Hierover is toelichting geschreven onder de paragraaf Werkgelegenheid eerder dit hoofdstuk. Het programmamanagement van deze programmalijn is in handen van het Huis van de Brabantse Kempen.

 Regionale ruimtelijke vrijetijdseconomie visie 
In 2020 is de eerste stap gezet om te komen tot een aangepaste beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie voor de Brabantse Kempen. De visie wordt ontwikkeld samen met de gemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden. Op basis van deze visie kunnen de gemeenten, vanuit hun toetsende rol, goede afwegingen maken over nieuwe toeristisch-recreatieve ontwikkelingen (uitbreiding, wijziging of nieuw concept). Daarnaast geeft de visie vanuit toeristisch-recreatief beleid duidelijkheid aan ondernemers over de manier waarop nieuwe ontwikkelingen gefaciliteerd en ondersteund worden. Hierbij geldt uiteraard dat bekeken moet worden of het initiatief ook binnen andere beleidsterreinen ingepast kan worden (bijv. op het gebied van natuur en cultuurhistorie). Eind 2020 is de opdracht gegund aan Bureau Buiten / Rho en heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden.

Kempenvisie Vrijetijdseconomie
In 2017 is de Kempenvisie Vrijetijdseconomie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma door de raden vastgesteld. In 2018 is hiervoor een intentieovereenkomst getekend en zijn de eerste projecten van start gegaan. De afgelopen jaren zijn er diverse projecten opgepakt en afgerond. In een raadsinformatiebrief van oktober 2020 is de Raad op de hoogte gesteld van de voortgang van de trajecten. Voor Bladel is het afgelopen jaar gewerkt aan:

 DNA Bladel
Onderdeel van de Kempenvisie is het opzetten van een eigen DNA voor de gemeente Bladel. Hiermee wordt de eigen identiteit van de gemeente in beeld gebracht en tevens gekeken hoe we deze in kunnen zetten in het bestaande beleid op gebied van vrijetijdseconomie. De eerste concepten van het DNA zijn opgeleverd en worden nu verder uitgewerkt.

 Lokale sterke netwerkorganisatie
Doel is het opzetten van een sterke netwerkorganisatie die zowel regionaal als bovenregionaal kan aanhaken. De organisatie heeft o.a. als taak een professioneel netwerkbeheer, het aanjagen van product-/marktcombinaties en het actief deelnemen in regionale en gemeentelijke samenwerkingen. In 2020 is gewerkt aan het inrichten van de organisatie hiervoor.

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Terug naar navigatie - Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Werkgelegenheid

 Kempenmanifest: “Wij maken het samen in de Kempen” 
In het Manifest “Wij maken het samen in de Kempen”, hebben we begin 2020 met elkaar afgesproken aan de slag te gaan en samen te werken om onze concurrentiepositie van onze slimme maakbedrijven in de Kempen te verbeteren. De Corona-crisis heeft er toe geleid dat de focus is verlegd van het uitwerken van de projecten behorende bij het Manifest, naar het ondersteunen van ondernemers en onze onderwijspartners. Dit heeft onder andere geresulteerd in de regionale Herstelaanpak Economische Impact Brainport.

 MKB Hapert 
In 2020 is gestart met het maken van een stedenbouwkundige visie. Dit project loopt door in 2021. Meer informatie over dit project staat bij hoofdtaakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. 

 DNA Bladel 
Onderdeel van de Kempenvisie is het opzetten van een eigen DNA voor de gemeente Bladel. Hiermee wordt de eigen identiteit van de gemeente in beeld gebracht en tevens gekeken hoe we deze in kunnen zetten in het bestaande beleid op gebied van vrijetijdseconomie. De eerste concepten van het DNA zijn opgeleverd, maar dit is nog niet afgerond in 2020.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020
Functiemenging 2018: 62,4% 2020: 63,4% percentage LISA
Vestiging (van bedrijven) 2018: 163,0 2019: 170,1 aantal per 1.000 inwoners om de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Metropoolregio Eindhoven
  • Kempisch Bedrijven Park
  • NV Brabant Water
  • Huis van de Kempen

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2019 prm 2020 na wijz.2020 2020 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten economie n -643 n -543 n -765 n -613 v 152
baten economie v 1.340 v 1.227 v 907 v 894 n -13
gerealiseerd saldo van baten en lasten v 697 v 684 v 142 v 281 v 139
toevoegingen reserves
onttrekkingen reserves
gerealiseerd resultaat v 697 v 684 v 142 v 281 v 139