4. Voortgangsrapportage raadsprogramma 2018-2022

Voortgangsrapportage

Terug naar navigatie - Voortgangsrapportage

In onderstaande rapportage hebben wij enkel de voortgang van de nog niet eerder afgeronde activiteiten opgenomen.

Voortgangsrapportage raadsprogramma gemeente Bladel 2018-2022 (2020)
Status: “afgerond”
Stutus: “nagenoeg afgerond”
Raadsprogramma Afspraak Stand van zaken Status
14 KBP De gemeente Bladel heeft een sterke economie. Het KBP behoort tot de beste bedrijventerreinen van Nederland en is naast de bedrijventerreinen in Bladel en Hapert van grote waarde voor de werkgelegenheid binnen de Kempen. De vestiging van bedrijven op het KBP moet daarom worden gestimuleerd. De bereikbaarheid en veiligheid van alle bedrijventerreinen is van belang en behoeft de aandacht. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Het jaar startte positief, met diverse opties en concrete bouwplannen. De economische situatie was gunstig en de uitgifteplanning was goed. Helaas werd deze economische situatie als gevolg van Covid-19 onzeker. Dit heeft geleid tot uitstel van investeringen bij bedrijven en het intrekken van opties.
Vanaf de herfst 2020 is het tij echter weer gekeerd en is de interesse in de kavels weer toegenomen. Er is sprake van nieuwe belangstelling, met name uit sectoren die geen invloed van de coronacrisis ondervinden. Er staan eind 2020 diverse opties uit. Inmiddels is 62% van de 69 hectare verkocht,
Het was ook een bijzonder jaar vanwege de heftige brand. In mei 2020 werd het hoofdgebouw van een bedrijf volledig verwoest. In september 2020 waren de plannen voor nieuwbouw al gereed en vergund en kon een nieuwe start gemaakt worden op het terrein en er is gestart met de realisatie van het Facilitypoint.
Daarnaast is het proces gestart om de tweede fase van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van het KBP over te dragen naar gemeente Bladel. Het betreft hierbij de wegen, kunstwerken en fietspaden (Smaragdweg, Diamantweg, burg. Gremstraat en burg. Swachtenstraat). Afspraken hierover zijn niet opgenomen in de Gemeenschappelijke regeling KBP. In 2021 worden dezen afspraken gemaakt.
Hoofdtaakveld: 4. Onderwijs
Beleidsaccenten
15 Basisschool De Vest Hoogeloon Het Strategisch Huisvestingsplan Primair Onderwijs (SHP), vastgesteld in 2017, voorziet in vervangende nieuwbouw van een 6-klassige brede school met ruimte voor een voorschoolse voorziening in Hoogeloon. In eerste instantie is, mede op aangeven van de dorpsraad Hoogeloon, gekeken naar de mogelijkheid verplaatsing van basisschool De Vest naar het Valensplein, aansluitend aan de MFA. Op basis van gedegen onderzoek is echter gebleken dat deze verplaatsing niet haalbaar is. Inmiddels is door Onderwijsstichting Kempenkind een plan ontwikkeld voor nieuwbouw van een brede school in Hoogeloon op een gedeelte van het huidige schoolterrein. Het finale onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van basisschool de Vest naar het Valensplein is afgerond. Het onderzoek is in het voorjaar van 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. In 2020 is gestart met de nieuwbouw van de Vest.
Ondanks de resultaten van het uitgevoerde onderzoek blijven de dorpsraad en de inwoners van Hoogeloon een voorkeur uitspreken voor verplaatsing van basisschool De Vest naar het Valensplein.
De voorkeur van dorpsraad en inwoners is gericht op behoud/verbeteren van de leefbaarheid van de (kleine) kern:
·          concentreren van centrumvoorzieningen;
·          verlevendigen van het Valensplein;
·          synergievoordelen bij gebouwelijk verbinden van gemeenschapshuis en school;
·          woningbouw op vrijkomende locatie De Vest.
Hoofdprobleem voor een verplaatsing van de school naar het Valensplein is de beperkt beschikbare ruimte en het met omliggende grondeigenaren niet kunnen bereiken van overeenstemming over aankoop van benodigde gronden tegen aanvaardbare prijzen.
In het met Onderwijsstichting Kempenkind te voeren OOGO (op overeenstemming gericht overleg) wordt de wens tot verplaatsing van basisschool De Vest naar het Valensplein opnieuw ingebracht en wordt gekoerst op een laatste onderzoek om alsnog tot een verplaatsing van de basisschool te komen. De onderhandelingen met de grondeigenaren aan het Valensplein worden heropend. Het onderzoek wordt in het vierde kwartaal 2018 afgerond, waarna de discussie over verplaatsen van de basisschool in het voorjaar 2019 definitief wordt beslecht.
Hoofdtaakveld: 5. Sport, cultuur en recreatie
Beleidsaccenten
16 Ontwikkeling Egyptische Poort De gemeente Bladel wil in samenspraak met particuliere initiatieven het gebied de Egyptische Poort ontwikkelen. Tot nu toe is het een ontwikkeling waarbij de gemeenteraad via een interactief proces tot een richting is gekomen. In het verlengde hiervan zijn door de gemeenteraad keuzes gemaakt die moeten worden uitgewerkt in een eerste aanzet voor het plan. Begin 2020 zijn voorbereidende onderzoeken afgerond. Daarna zijn in samenwerking met Maatschappelijk Financieren een aantal initiatieven op het gebied van sport en recreatie bij elkaar gebracht. Het zwembad, waar een nieuwe exploitant het gebouw overnam, is onderdeel van dit plan.
In het recent genomen raadsbesluit betreffende de verdere planontwikkeling is het ontwikkelgebied vastgesteld en is als voorkeursscenario voor het ontwikkelgebied gekozen voor een combinatie van scenario 3 ‘De Toren van Bladel’ en scenario 1 ‘Kempische poort’. Hierbij zijn als belangrijkste te realiseren waarden benoemd: Voor het deel van het gebied dat in het masterplan bestemd is als woongebied (het gebied rond de boerderij die hiervoor aangekocht is) heeft een ontwerper selectie plaatsgevonden. Aan de gegunde ontwerper is tevens de opdracht verstrekt om een verbinding met het centrum te ontwerpen die aansluit bij de ambities die de gemeente heeft voor het gebied. Het private initiatief voor sport en recreatie werd voldoende concreet om de ontwerper opdracht te geven een totaalschets voor het gebied te maken.
·          versterken van het groen, versterken/verbinden van de functies sport en (natte) recreatie;
·          versterken groenstructuur dorpskern vanuit het gebied Egyptische Poort, verbinding tussen dorpskern en landschappelijke omgeving.
Het plangebied is opgedeeld in drie zones, die in de verdere ontwikkeling zullen worden meegenomen. Binnen het plangebied zal een nieuw aan te leggen zwem- en recreatievijver als katalysator voor de ontwikkeling van het plangebied dienen. Deze katalysator wordt op korte termijn onder gemeentelijke regie uitgevoerd teneinde andere initiatiefnemers te verleiden en aan te jagen om mee in het gebied te investeren.
Het historisch lint van de Leemskuilen wordt versterkt. Er blijft in het plangebied plaats voor daar al gevestigde verenigingen. In of nabij het plangebied gevestigde ondernemingen, zoals de exploitant van de overdekte zweminrichting, wordt de gelegenheid geboden om in de ontwikkelingen te participeren. Met enige terughoudendheid wordt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van woningen meegenomen binnen het plangebied.
Voor de ontsluiting van het gebied wordt de Bossingel ingericht als autoluwe recreatieve boulevard. De opties om het plangebied te ontsluiten door een ongelijkvloerse kruising onder/over de N284 worden verder verkend.
Financieel gezien wordt gekozen voor een kostenneutrale realisatie, waaronder wordt verstaan dat alle uitgaven en investeringen die de gemeente na beëindiging van de overeenkomst met Ballast Nedam in het gebied heeft gedaan minimaal terugverdiend moeten worden.
De eerste aanzet voor het plan, met inbegrip van de zwem- en recreatievijver als katalysator, wordt in het eerste kwartaal 2019 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze aanzet omvat ook een nieuwe naamgeving voor het plangebied, zoals door de gemeenteraad bij motie is gevraagd.
17 Natuur en openbaar groen Natuur en bos zorgen samen met landbouwgrond voor een gevarieerd landschap in ons buitengebied. Leefgebied van talloze planten en dieren, maar ook ruimte om van te genieten voor inwoners en toeristen. Deze waarden willen we niet alleen behouden maar waar nodig ook versterken. Voor zowel inwoners als toeristen zijn de natuur, de bossen en de vennen van groot belang. Streven is dat de natuur, recreatie en toerisme hand in hand gaan. Daarom stimuleren we in groei en versterking van de biodiversiteit. Zowel in het cultuurlandschap (landbouwgronden) als in de natuur. Versterking van de bestaande natuur heeft voorrang op de aanleg van nieuwe natuur. Bij natuurbeheer geven we de voorkeur aan particulier (agrarisch) beheer boven terreinbeheerders. Combinatie met andere verdienmodellen (recreatie of agrarische productie) wordt gestimuleerd. Op die manier zorgen we voor een nog robuuster landschap waar zowel inwoners als bezoekers van gemeente Bladel prettig wonen, verblijven en recreëren. Een voorbeeld in dit kader is het verbeteren van de toegankelijkheid van Natuurgebied Biezengoren als wandelgebied richting de Bokkenrijder en Neterselse Heide. Natuur en openbaar groen; biodiversiteit
Er worden in de gemeente diverse projecten uitgevoerd om de natuurlijke waarden te versterken. Dit zijn vaak meerjarige projecten zoals de gebiedsontwikkeling en versterking rond windpark de Pals, de Vogelakkers (recent uitgebreid met een zesde akker), het nieuwe ecologische beheer op het Kempisch Bedrijvenpark, de verjonging en versterking van ons bos, de aanplant van bos op de Boomfeestdag en het beekherstel van de Groote Beerze. In het afgelopen jaar zijn daar ook nog project Ervenplus en een gebiedsgerichte weidevogelactie tussen Casteren en Bladel bij gekomen. Daarnaast gaan we het komende jaar mogelijk experimenteren met schapenbegrazing op de heideterreinen. De gemeente zet zich actief in om de natuurversterking te combineren met andere functies zoals duurzame landbouw, klimaatadaptatie en recreatie.
18 Groene long Voor de aanleg van de westelijke randweg heeft de gemeente een perceel grond verworven ter hoogte van de Zwartakkers. In de structuurvisie 2008 is dit gebied aangeduid als 'Groene long'. Slechts een gedeelte van dit perceel is nodig voor de aanleg van de randweg. Het resterende gedeelte biedt de kans om de ambitie voor een 'Groene long' voor Bladel te verwezenlijken. Doel van het project is een gebiedsvisie voor het plangebied dat is gelegen tussen De Beemdstraat, De Zwartakkers en de Randweg West. Uitgangspunt is dat er meerwaarde ontstaat voor inwoners én dat het project natuur- of milieu educatie, laagdrempelige recreatie en een verbetering van de biodiversiteit oplevert. In 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met een gebiedsplan voor De Groene Long. In mei 2021 besluit de gemeenteraad over ontwerp, financiën en het verdere proces. Later in 2021 ligt het bestemmingsplan voor ter besluitvorming. Hiermee komt uitvoering in zicht eind 2021, begin 2022.
Beleidsvorming start medio 2019 met de probleemanalyse.
Hoofdtaakveld: 6. Sociaal domein
Beleidsaccenten
19 Algemeen Sinds 1 januari 2015 hebben de gemeenten extra taken gekregen in het sociale domein. Het taakveld sociaal domein omvat sindsdien de zorg en begeleiding van onze kwetsbare inwoners van jong tot oud (Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning), het op weg helpen van mensen met een uitkering naar betaald werk en maatschappelijke participatie (Participatiewet), het bestrijden van armoede en het bevorderen van zelfredzaamheid. Doel is de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van onze inwoners te bevorderen en daar waar nodig bestaansvoorzieningen te verstrekken.
20 Wmo Voor de uitvoering van de Wmo-taken ontvangt de gemeente beperkte middelen. Dat betekent dat de gemeente het sociale domein moet transformeren. Dat is de afgelopen jaren onder andere gebeurd door een groter beroep te doen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Bij de toegang en uitvoering van de Wmo wordt dit ‘kantelingsprincipe’ toegepast. Daar zitten echter grenzen aan. De druk op kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers neemt toe. Vooral ouderen moeten, bij gebrek aan een alternatief, steeds langer thuis wonen met ondersteuning van hun naasten. De Wmo zal daar met verruiming van voorzieningen (zoals hulp bij het huishouden en dagbesteding) extra ondersteuning moeten bieden om uitval van mantelzorgers te voorkomen en de kwaliteit van leven van ‘thuiswonenden’ te verbeteren. Door de invoering van het abonnementstarief betaalden huishoudens die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen in 2020 in tegenstelling tot de eerdere inkomensafhankelijke eigen bijdrage maximaal €19,00,- per 4 weken aan eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Deze ontwikkeling maakt dat het voor meer mensen aantrekkelijk is om in aanmerking te komen voor Wmo-ondersteuning. Waar mensen met een ruimer inkomen of veel eigen vermogen ondersteuning of hulp eerst zelf bekostigden, doen zij nu een beroep op de Wmo. Dit maakt dat we zien dat meer mensen gebruik maken van Wmo-ondersteuning zoals hulp in de huishouding. De druk op het beroep op de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid is hiermee verlaagd en er is getracht om een meer gelijkwaardige aanpak te realiseren. Op deze manier is het bereik van de voorzieningen verruimd om langer thuis wonen te realiseren en uitval van mantelzorgers te voorkomen. Ook de implementatie van het mantelzorgbeleid draagt hier aan bij.
21 Jeugdhulp De lasten voor de uitvoering van de jeugdhulp overstegen bijna vanaf de decentralisatie de inkomsten met ongeveer €300.000,00. Deze werden gedekt uit de reserve sociaal domein. De keuze om dit zo te doen was logisch omdat de eerste jaren na de decentralisatie nog onduidelijk was wat de structurele lasten zouden zijn. De reserve sociaal domein was onder andere voor dit doel in het leven geroepen. Recent is gebleken dat het tekort van Jeugdhulp is gestegen naar € 689.000,00. Deze ontwikkeling vraagt om een aantal andere programma- en uitvoeringskeuzes om de baten en lasten structureel in evenwicht te houden. Het beleidskader voor jeugdhulp wordt gevormd door het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 ‘Samen van transitie naar transformatie’. De uitvoering van de Jeugdwet ligt bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GR Samenwerking Kempengemeenten. De samenwerking op inkoop van tweedelijns jeugdhulp heeft opnieuw vorm gekregen in ‘Samen voor Jeugd’ (10 regiogemeenten en inkooporganisatie Eindhoven). Afgesproken is samen met zorgaanbieders te werken aan een transformatieplan, met als doel een beweging naar voren: meer lokale inzet op preventie en lichte hulp om zwaardere (en duurdere!) inzet van zorg te voorkomen. Door corona zijn de aanbestedingen jeugdhulp voor 2021 ingetrokken en met een jaar uitgesteld.
Het beleidsvormingsproces start in het laatste kwartaal van 2018 met een raadsopdracht.
22 Participatiewet Met invoering van de Participatiewet geldt, nog meer dan voorheen, het primaat van uitstroom naar arbeid, ook voor onze inwoners met een arbeidsbeperking. Dit ‘work-first’-principe is in de huidige (overspannen) arbeidsmarkt ook belangrijk voor het lokale bedrijfsleven. Dat betekent dat onze uitvoeringsorganisaties van de Participatiewet (WVK en ISD) moeten streven naar een gezamenlijk dienstverleningsmodel waarbij iedereen ‘mee werkt’. Onze ondernemers moeten worden ‘ontzorgd’ in hun vraag en wens om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Met de inzet van lokale partijen zoals het PiusX-college en de Stichting Vluchtelingenhulp en lokale initiatieven (Praktijkhuis) moeten we deze mensen voorbereiden op toetreding tot de arbeidsmarkt. Per 1 juli 2019 is het Participatiebedrijf Kempenplus gestart. Dit participatiebedrijf voert de taken uit op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (Pw). Het is een samenvoeging van de WVK-groep (als uitvoeringsorgaan van de Wsw) en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (als uitvoeringsorgaan van de Pw). Kempenplus is dan ook een uitvloeisel van de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht werd. Deze wet beoogt dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Het Participatiebedrijf is werkgever van de nog bestaande populatie Wsw'ers, maar gaat daarnaast vooral opereren als arbeidsmakelaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen die in de bijstand terecht zijn gekomen.
23 Integrale aanpak Sociaal Domein Voor alle drie de onderdelen van het sociale domein hebben de gemeenten minder middelen ontvangen. Daardoor wordt er kritisch gekeken naar de ondersteuning die wordt ingezet. Maar in de toegang tot en uitvoering van de drie domeinen is nog een efficiencyslag te maken. Er moet beter worden samengewerkt met het grote potentieel aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. Dat kan door de uitvoering nog lokaler te (gaan) organiseren en door organisaties beter te laten samenwerken. Overigens ook met (zorg-)organisaties die niet direct worden gefinancierd door de gemeente. Door die verdere lokalisering en samenwerking wordt de uitvoering niet alleen goedkoper maar neemt ook de kwaliteit van de ondersteuning toe. Samenwerking verenigingen en vrijwilligersorganisaties
In 2020 is het Regionale Sport en Beweegakkoord ondertekend en hierdoor zal er intensiever samengewerkt gaan worden tussen verschillende vrijwilligersorganisaties. In principe zijn de ambities uit dit akkoord gericht op sport en bewegen, maar de samenwerking kan ook degelijk op andere vlakken gestalte gaan krijgen.
De komende jaren wordt er door het rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld om hier verder invulling aan te geven. Uiteraard hebben ook de buurtsportcoaches en onze vrijwilligersondersteuner hier weer een rol in. Op andere gebieden zijn er (mede door corona beperkingen) weinig ontwikkelingen geweest in 2020.
Praktijkhuis
Het Praktijkhuis werkt samen met andere partijen zoals met KempenPlus en het Pius-X college. In 2019 is door het college verantwoording afgelegd aan uw raad in hoeverre de doelstelling van het project Praktijkhuis is behaald en of dit de gewenste resultaten heeft geleverd. Uw raad heeft bij behandeling van deze evaluatie besloten om elke twee jaar een voortgangsrapportage op te stellen. Dit zou dus dit voorjaar zijn. Omdat diverse activiteiten door het Coronavirus niet of slechts gedeeltelijk doorgang konden vinden, geeft deze periode echter geen goede weergave van resultaten. Daarnaast is er voor het project Praktijkhuis tot en met 2024 budget beschikbaar. Het zou dan ook een logischer moment zijn om voor het aflopen van dit budget een uitgebreidere evaluatie te doen, in plaats van een voortgangsrapportage over de afgelopen minder representatieve periode. Via de planning & control (P&C)-cyclus kunt u de voortgang van het project Praktijkhuis uiteraard jaarlijks monitoren en eventueel bijsturen. Per brief is uw raad hierover geïnformeerd.
24 Ouderen Het is belangrijk om jong en oud met elkaar te verbinden, niet alleen met het oog op de toekomst (vergrijzing) maar ook om van elkaar te leren of voor elkaar te zorgen. Ouderen willen we nog meer bij onze gemeenschap betrekken samen met het Cluster Senioren. De ‘Notitie Zorgen om de Zorg’ zoals die opgesteld is door de Cluster Senioren Bladel bevat suggesties en uitgangspunten die bedoeld zijn om de cliënt daadwerkelijk centraal te stellen en meer zorg op maat te leveren. Samenwerking en afstemming tussen de zorgaanbieders is daarbij een voorwaarde. Voorkomen moet worden dat de onmiskenbare bureaucratie bij de uitvoering van de zorg, ten koste gaat van adequate hulp. In overleg met de opstellers van de notitie moet het gemeentelijk beleid aangepast worden aan de suggesties en uitgangspunten om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de zorg. Op basis van het visiedocument “(voorbereiden op) Ouder worden in de gemeente Bladel”, opgesteld door de vijf Bladelse ouderenbonden, heeft uw raad besloten om vooralsnog voor een pilotperiode van twee jaren een ouderenconsulent aan te stellen. Deze ouderenconsulent moet de zelfstandig thuiswonende Bladelse ouderen ondersteunen op het gebeid van wonen, welzijn, inkomen en zorg. De ouderenconsulent is op 1 oktober 2020 begonnen.
Het beleidsvormingsproces start in het tweede kwartaal van 2019 met de probleemanalyse.
25 Vrijwilligersbeleid De gemeente is zich er van bewust dat de vrijwilligers hard nodig zijn om het sociale karakter van de gemeente in stand te houden. Aandacht voor het waarderen van het vele vrijwilligerswerk dat door ongeorganiseerde vrijwilligers en mantelzorgers wordt verricht. Op 13 juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de evaluatie van het Vrijwilligersbeleid 2014-2017. Voor het nieuw op te stellen beleid is van belang dat de gemeente de randvoorwaarden creëert waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving. Hierbij is vermindering van regeldruk van belang, maar ook het onderhoud van de accommodaties van de verenigingen. In het op te stellen beleid dient een afweging plaats te vinden voor de herintroductie van het mantelzorgcompliment. De evaluatie en bijbehorende resultaten van de enquête dienen als oplegger voor een nieuw vrijwilligersbeleid. Dit is geen volledig nieuw beleidsplan maar een herziening van het oude beleid. Op 23 maart 2019 is de evaluatie van het Vrijwilligersbeleid 2014-2017 ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze evaluatie zijn met name de rollen ondersteunen, stimuleren en faciliteren geëvalueerd. De raad heeft ermee ingestemd om deze evaluatie te betrekken bij het nieuw te vormen beleid. Deze onderdelen hebben dan ook de basis gevormd voor dat nieuwe beleid en op 20 juni 2019 is het nieuwe Vrijwilligersbeleid 2019+ gemeente Bladel vastgesteld.
Het beleidsvormingsproces krijgt in het eerste kwartaal 2019 een vervolg met een eindvoorstel aan de raad. Door het nieuwe beleid en het extra verkregen budget hebben we in 2019 de vrijwilligersorganisaties weer de correcte subsidiebedragen kunnen verlenen. Door een verhoging van het totale subsidiebudget hebben alle organisaties het subsidiebedrag gekregen waar ze recht op hebben. De afgelopen jaren is het totaal aantal aanvragen steeds hoger geweest dan het beschikbare budget, maar door die verhoging is dat nu niet meer het geval.
26 MFA Hapert Het “Hart van Hapert” …. klopt voor een mooie toekomst. In 2020 hebben we de aanbesteding voor de bouw van de nieuwe MFA afgerond. Dat heeft geresulteerd in een opdracht aan BMV Bouwbedrijf uit Veldhoven. BMV heeft 2020 vervolgens nodig gehad om de op Voorontwerp-niveau gedefinieerde uitvraag nader uit werken tot een uitvoeringsgereed plan waarop de omgevingsvergunning kon worden afgegeven. Daarnaast zijn allerlei voorbereidende maatregelen getroffen, zoals de sloop van een schoolgebouw en de voormalige pastoorswoning. Oplevering is bepaald op 1 april 2022, zodat de accommodatie medio 2022 gebruiksklaar zal zijn. Gedurende het bouwproces zullen door de opdrachtgever / gemeente een aantal directieleveringen worden verzorgd. De voorbereiding daarop heeft eveneens in 2020 plaatsgevonden, in nauw overleg met de aannemer. Het gaat daarbij om zaken zoals de omgeving van het MFA-gebouw en de aanschaf van meubilair. Ook de toekomstige hoofd-gebruikers zijn in 2020 bij deze parallelle trajecten nauw betrokken geweest. Aanbesteding en uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.
“Hart van Hapert” is de naam van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) in Hapert. Met dit gebouw wordt een belangrijke voorziening gerealiseerd ter verbetering en versterking van de leefbaarheid.
Zes partijen werken hiervoor al ruim zeven jaar intensief samen. Het zijn Basisschool Het Palet, Gemeenschapshuis Den Tref, Steunpunt de Kloostertuin, Bibliotheek de Kempen, NummerEen Kinderopvang en Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus.
Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan onderwijs, gemeenschapshuis, dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterprogramma, bibliotheek, oudersteunpunt, parochie en binnensportactiviteiten. Het biedt ruimte om nieuwe initiatieven mogelijk te maken en stimuleert samenwerking en kruisbestuiving bij de gebruikers. Ontwikkelen, verbinden en ontmoeten: dat wordt het nieuwe “Hart van Hapert”.
“Hart van Hapert’ wordt in het centrum van Hapert gebouwd. Ook de pastorie en het kerkgebouw (beide gemeentelijke monumenten) gaat er deel van uit maken. De eerder gekozen A-variant (van mei 2017) vormt de basis van het plan. Deze variant heeft ook de voorkeur van de partners. De coalitiepartijen zijn overeengekomen dat de aanbesteding zo snel als mogelijk zal worden opgestart. De planning gaat uit van 1 januari 2019.
Met het bouwen van deze MFA is veel geld gemoeid. Uitgegaan wordt van een netto-investering van ruim 15,25 miljoen euro, inclusief de kosten van energieneutraal maken van de nieuwe gebouwen. In de becijfering van het netto-investeringsbedrag is rekening gehouden met het in herontwikkeling brengen van de bij ingebruikname van de nieuwe gebouwen vrijkomende ruimtes op het Paletterrein en bij Den Tref. Verwacht wordt dat de opbrengst daarvan ruim € 2.1 miljoen euro zal zijn. Voorts is rekening gehouden met de inbreng van beschikbare reserves door Den Tref en De Kloostertuin tot in totaal een bedrag van ruim € 1.1 miljoen euro. Het becijferde investeringsbedrag is gebaseerd op prijspeil januari 2018 en behoeft nog aanpassing naar het prijspeil op datum aanbesteding.
Bij de voorbereiding van het project zal voortdurend gestreefd worden naar stichtingskostenvoordelen. Onderwerpen die daarbij bijzondere aandacht krijgen zijn BTW-compensatie, de keuze voor de bouworganisatievorm, de wijze van het in de markt zetten van de bouw van de MFA en de mogelijkheden die er zijn om de opbrengsten van de vrijkomende locaties te verhogen. Het college kiest in beginsel voor de meest voordelige vorm van aanbesteding.
Uit de onderzoeken die recent zijn uitgevoerd is gebleken dat het nieuw bouwen en / of aanpassen van de huidige gebouwen weliswaar enigszins goedkoper is maar dat daarmee niet de inhoudelijke voordelen van een MFA, en ook niet de op behoefte gebaseerde herinrichtingsmogelijkheden van de vrijkomende ruimtes, gerealiseerd kunnen worden.
27 Cultureel Centrum Den Herd Bladel Met alle bij het cultureel centrum betrokken partijen: bestuur, theatercommissie, seniorenvereniging Bladel en alle andere afzonderlijke gebruikers, is alle benodigde informatie voor de opstelling van een definitief programma van eisen en een schetsontwerp voor een verbouwingsplan verzameld. De opdracht voor de opstelling van een definitief programma van eisen en een schetsontwerp voor een verbouwingsplan wordt echter voorlopig nog niet aan een extern adviesbureau verstrekt. Er wordt eerst nog één ultiem onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en de mogelijkheden van verplaatsen van het cultureel centrum naar het centrumgebied van de kern Bladel. Het onderzoek gaat omvatten: Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad van Bladel besloten een krediet voor aankoop van het rabobankgebouw aan de Markt in Bladel beschikbaar te stellen. Op 10 december 2019 is de koopovereenkomst afgesloten. Hiermee kan de ambitie voor verplaatsing van de CC Den Herd naar de Markt worden gerealiseerd.
a.     bestaat er een reële kans dat binnen afzienbare tijd verplaatsen van het cultureel centrum naar het centrumgebied van de kern Bladel kan worden: gericht overleg met de eigenaren van de locaties Posthof en Rabobank;
b.     in hoeverre wordt een eventuele verplaatsing gedragen door de bij het cultureel centrum betrokken partijen: bestuur, theatercommissie, seniorenvereniging Bladel en alle andere afzonderlijke gebruikers;
c.      welke kwantificeerbare inhoudelijke meerwaarden biedt een verplaatsing van het cultureel centrum ten opzichte van een gebouwelijke aanpassing van de huidige accommodatie.
Het onderzoek wordt in het vierde kwartaal 2018 afgerond, waarna de discussie over aanpassen van de huidige accommodatie of koersen op verplaatsen het cultureel centrum begin van het jaar 2019 definitief wordt beslecht. Dit onderzoek maakt deel uit van de centrumontwikkeling Bladel, dat eveneens als speerpunt benoemd is in dit raadsprogramma.
28 Bouwschuren Het verenigingsleven is van groot belang voor de gemeenschap. De gemeente neemt een inspanningsverplichting op zich om initiatieven vanuit de samenleving voor het oprichten van multifunctionele bouwschuren (zoals de bouwschuur Casteren) mogelijk te maken. Hierbij dient gedacht te worden aan het planologisch mogelijk maken van deze accommodaties, maar ook (éénmalige) stimuleringsbijdragen of gunstige pacht/huur-constructies zijn mogelijkheden. Ook wordt onderzocht hoe al bestaande accommodaties tegemoet gekomen kunnen worden. Begin 2020 heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en alle partijen die een plek willen in de plannen voor de nieuwe opzet van het sportpark. De initiatiefnemers voor een activiteitenschuur waren toen bezig om de opzet van hun plannen inhoudelijk en financieel nader te onderbouwen.
Gemeente Bladel heeft hen een spiegel voorgehouden m.b.t. investeringen, exploitatie, beheer, continuïteit, etc. Sindsdien hebben we niet meer van initiatiefnemers vernomen. Het plan voor de opzet van het sportpark is sindsdien op onderdelen al wel weer veranderd (einde gebruik korfbalvereniging).
Hoofdtaakveld: 7. Volksgezondheid en milieu
Beleidsaccenten
29 Klimaat - Energietransitie De raad van de gemeente Bladel heeft in de Omgevingsvisie en de Klimaatvisie Kempengemeenten hoge ambities uitgesproken om de gemeente snel energieneutraal te maken. De gemeente Breda is, in samenspraak met de Vereniging Brabantse Gemeente, Provincie Noord Brabant en Brabantse Waterschappen, voorloper in het ontwikkelen van potentiële andere en vernieuwende duurzame energievoorzieningen en heeft daarvoor een manifest opgesteld. Er zijn in 2020 diverse acties uitgezet en opgepakt die bijdragen aan het energieneutraal maken van de gemeente voor 2025
• Vaststelling nieuw beleid voor klimaatmitigatie, in de vorm van de kadernota energie en klimaat. Doelstelling sluit aan bij het landelijk Klimaatakkoord. Het Uitvoeringsprogramma heeft vanwege corona wat vertraging opgelopen en wordt in 2021 door het college vastgesteld.
De raad ondersteunt dit Manifest Klimaatstroom Zuid en onderzoekt in het licht van die uitgangspunten welke extra mogelijkheden de gemeente voor verduurzaming kan bieden. • Vaststelling nieuw beleid voor klimaatmitigatie, in de vorm van de kadernota energie en klimaat. Doelstelling sluit aan bij het landelijk Klimaatakkoord. Het Uitvoeringsprogramma heeft vanwege corona wat vertraging opgelopen en wordt in 2021 door het college vastgesteld.
Met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven maakt de gemeente werk van een duurzame samenleving. Daarmee wordt aangesloten op de behoeften van het heden, zonder daarbij het vermogen van toekomstige generaties om in hun basisbehoeften te voorzien in gevaar te brengen. Er wordt rekening gehouden met de schaarste van hulpbronnen. Het is belangrijk om zuinig te zijn op de bodem en het water. De waterkringlopen worden zoveel mogelijk schoon en gezond. Op termijn is de gemeente energieneutraal en wordt de energie lokaal opgewekt met een mix van duurzame bronnen in de omgeving. In 2025 willen de Kempengemeenten gezamenlijk energieneutraliteit hebben bereikt. Zo min mogelijk hinder (geluid, licht) en voldoende biodiversiteit en groen zijn het uitgangspunt. Het (openbaar) vervoer in de regio moet op termijn onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. • Er wordt doorgegaan met het energiezuinig maken van alle gemeentelijke gebouwen en waar mogelijk het plaatsen van zonnepanelen op de daken
Het beleidsvormingsproces start in het eerste kwartaal van 2019 met de keuzenota, waarin aandacht dient te worden geschonken aan een kostenraming per optie. • Op 26 februari 2019 is de omgevingsvergunning verleend om 4 windmolens van elk 5,5, MW te plaatsen parallel aan de A67 nabij de Pals. Deze molens produceren naar verwachting circa 43% van de energiebehoefte van de huishoudens of 11% van de totale energiebehoefte van de gemeente. Op 8 april 2021 staat de zitting bij de Raad van State gepland, hierna wordt bekend of de vergunning onherroepelijk wordt.
• Op 26 februari 2019 is de omgevingsvergunning verleend om 4 windmolens van elk 5,5, MW te plaatsen parallel aan de A67 nabij de Pals. Deze molens produceren naar verwachting circa 43% van de energiebehoefte van de huishoudens of 11% van de totale energiebehoefte van de gemeente. Op 8 april 2021 staat de zitting bij de Raad van State gepland, hierna wordt bekend of de vergunning onherroepelijk wordt.
• De gemeente Bladel neemt deel aan de voorbereiding tot het opstellen van een regionale Energie Strategie (RES). De MRE is verantwoordelijk voor het opstellen van RES. De eerste versie RES wordt eind 2021 of begin 2022 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.
• Vanaf 1 januari 2020 kunnen particuliere woningeigenaren een bijdrage vragen om hun huis te verduurzamen. Hiervoor is €250.000,- per jaar vrijgemaakt. In november 2020 was er al voor meer dan €250.000,- aan subsidie toegezegd. In december 2020 is een nieuwe subsidieverordening duurzame energie voor particulieren vastgesteld voor het jaar 2021.
• We hebben in 2020 ingezet op het vergroten van de bewustwording onder particulieren woningeigenaren in onze gemeente over het belang van het energiezuiniger maken van hun woning. Daarnaast hebben we woningeigenaren gestimuleerd om grote en kleine energiebesparende maatregelen te treffen in/aan hun woning. Dit hebben we gedaan door uitvoering te geven aan de projecten in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik.
• Elke gemeente is op basis van het Klimaatakkoord verplicht om voor 31 december 2021 een Transitievisie Warmte 1.0 (TVW) op te stellen en te laten vaststellen door de gemeenteraad. De TVW is een plan voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en brengt in beeld welke alternatieven voor aardgas als warmtebron voor woningen beschikbaar zijn, en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden. We zijn in 2020 gestart met het proces omtrent de ontwikkeling van de TVW.
30 Reanimatie- en AED-burgerhulpverlening De juridische rechten en plichten van gemeenten rond AED-beleid zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Volgens deze wet hebben gemeenten geen wettelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de inzet van AED’s. Zowel het realiseren van een dekkend voorzieningenniveau van AED’s, alsook het ondersteunen van de inzet van AED’s, behoort dus niet tot de wettelijke taak van een gemeente. Ondanks het ontbreken van wettelijke verantwoordelijkheden bij de inzet van AED’s kiest de gemeente Bladel er -in aanvulling op de eigen verantwoordelijkheid van burgers- toch voor om ondersteunende maatregelen te treffen die een versnelde toepassing van een AED bij een hartstilstand mogelijk maken. De gemeentelijke ondersteuning is gericht op: Eind 2019 is een evaluatie van de stand van zaken rondom AED- en burgerhulpverlening aan de gemeenteraad aangeboden. Besloten is, gelet op de goede dekking van het netwerk van AED’s en burgerhulpverleners om geen verdere acties uit te zetten op dit terrein.
·          een toename, danwel adequate plaatsing, van AED’s;
·          betere informatievoorziening over locaties en het gebruik van AED’s.
Het beleidsvormingsproces start in het eerste kwartaal van 2019 met een eindvoorstel, dat voorziet in een structurele regeling voor de aanschaf (en/of onderhoud) van AED’s.
Hoofdtaakveld: 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Beleidsaccenten
31 Woningbouw In de Woonvisie Gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018, zijn de ambities op het gebied van wonen en woningbouw bijgesteld. De leefbaarheid in de kleine kernen verdient extra aandacht. Om vitaliteit in de dorpen te behouden is woningbouw in alle kernen noodzakelijk. Elke (kleine) kern heeft zijn eigen karakteristiek en omstandigheden, waardoor maatwerk per kern moet worden geleverd. Van het college wordt met betrekking tot de in de woonvisie opgenomen ambities en beslispunten een flexibele opstelling en vertaling in de woningbouwprogramma’s verwacht ten gunste van woningbouwontwikkeling in de kleine kernen. In de geactualiseerde woonvisie is opgenomen dat jaarlijs verantwoording wordt afgelegd over het Woningbouwprogramma. Afgelopen jaar is de Flex Campus geopend in Hapert welke onderdak biedt aan 240 arbeidsmigranten. Daarnaast zijn er 17 zorgappartementen en 78 woningen gerealiseerd. Deze 78 woningen bestaan uit 62 eengezinswoningen en 16 appartementen. In 2020 zijn er 49 koopwoningen en 29 huurwoningen gereedgekomen. Van de 78 woningen zijn er 31 opgeleverd in het sociale segment (zowel huur als koop). Hiermee is in 2020 voldaan aan de eis uit de woonvisie dat 40% van de nieuw woningen in het sociale segment wordt gerealiseerd. Het onderzoek van de CPO-constructies is afgerond en wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Afgesproken is dat bij woningbouw ook gewerkt wordt met burgerinitiatieven in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Om dit ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen wordt bij iedere bouwlocatie onderzocht of de voorwaarden aanwezig zijn om het instrument CPO in te zetten.
32 Omgevingsvisie De kaders zoals vastgesteld door de gemeenteraad in december 2016 naar aanleiding van de evaluatie van de plattelandsnota en geurverordening vormen de basis voor de nieuw op te stellen omgevingsvisie. De omgevingsvisie buitengebied wordt zo snel als mogelijk herschreven en geactualiseerd om landelijk en provinciaal beleid en jurisprudentie van ná december 2016 te implementeren. Deze omgevingsvisie is in de zomer van 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De inhoudsopgave is van het document is met uw raad gedeeld. De werkgroep heeft het bestaande beleid in één document beschreven. Op basis van dit document oriënteert ons college zich over nadere voorstellen. In 2021 zal nader met u worden besproken of en zo ja, op welke wijze het beleid voor de fysieke leefomgeving zal worden aangepast.
Hoewel de uitgevoerde evaluatie van de bestaande geurnormen geen aanleiding gaf voor een verdere aanscherping is toch een ontwerp-geurverordening met aangescherpte normen ter inzage gelegd. We willen de conclusie van de oorspronkelijke evaluatie volgen, tenzij de inspraakreacties leiden tot een ander inzicht. Uitgangspunt is een positieve grondhouding ten aanzien van ontwikkelingen die bijdragen aan verdere verduurzaming van het buitengebied.
33 Veehouderij De agrarische sector is een belangrijke economische drager van het buitengebied en tevens een belangrijke (indirecte) werkgever. Om deze bedrijvigheid te behouden en verder te verduurzamen streeft de gemeente naar eenduidig en stabiel beleid. Uitbreiding en/of wijziging van een veehouderijbedrijf wordt mogelijk gemaakt binnen randvoorwaarden: de milieueffecten (uitstoot fijnstof, ammoniak en geur) nemen af door de toepassing van best beschikbare technieken. In 2018 is het nieuwe beleid vastgesteld omtrent veehouderij en mestverwerking. De geurverordening is in stand gebleven. Dit is ook vastgelegd in de Omgevingsvisie 1.1. De gemeenteraad wordt daarnaast jaarlijks geïnformeerd met een tussenrapportage.
Bij de verdere ontwikkeling van de veehouderij in onze gemeente moet vooral een zorgvuldige afweging met betrekking tot humane gezondheid worden gemaakt: risico’s voor de volksgezondheid mogen niet toenemen en bij voorkeur afnemen. De vermindering van uitstoot van fijnstof en ammoniak en vermindering van geuroverlast leiden tot minder risico’s voor de volksgezondheid.
Om de veehouderij kansen te bieden om verder te verduurzamen en kringlopen beter te sluiten, werkt de gemeente mee aan innovatieve nieuwe stalsystemen, die onderbouwd een bijdrage aan deze ontwikkelingen kunnen leveren. Ook mestverwerking kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming en een circulaire economie. Daarom werkt de gemeente mee aan reële, haalbare initiatieven met een heldere milieutechnische onderbouwing.
34 Bestemmingsplan buitengebied Aan de hand van dit beleidskader wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. De 2de herziening is op 21 maart 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.
35 Vrijkomende locaties en nieuwe economische dragers Er zijn de afgelopen jaren veel agrarische bedrijven gestopt met hun bedrijfsvoering. Deze trend zet de komende tijd ook nog door. De noodzaak om voor deze locaties een goede herbestemming te vinden neemt toe. Daarom zetten we in op een integrale aanpak: enerzijds beter inventariseren, controleren en waar nodig handhaven op bouwen en gebruik. Anderzijds ruimere mogelijkheden voor herbestemming naar wonen en/of bedrijvigheid. In beginsel moet voor iedere vrijgekomen locatie een herbestemming mogelijk gemaakt worden, die past in de omgeving en die economisch haalbaar is. Een groot deel van de overtollige bebouwing kan niet worden herbestemd en moet worden gesloopt. Ook hier moet de gemeente ondersteuning bieden. Voor al gestopte locaties onderzoeken we de mogelijkheid van een sloopbank om vierkante meters tussen locaties te kunnen uitwisselen. Stoppende bedrijven komen in aanmerking voor (provinciale) staldering. Het thema “Transitie Landelijk gebied” is opgebouwd uit diverse aspecten (Intensivering Toezicht Veehouderijen, Vertrouwenspersoon, VAB impuls, VAB lab, Warme saneringsregeling, Sloop-bonusregeling, Sloopsubsidie, Beleidsregels, etc) Hiervoor zijn diverse planningen en looptijden. De verwachting is dat de diverse projecten gedurende de gehele raadsperiode zullen doorlopen.
36 Beheer Het leefklimaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door het beheer van de openbare ruimte. De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn inmiddels bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Een veilige inrichting van wegen, voldoende speelgelegenheid, een doorlopende voetpadenstructuur, een verlichtingsplan dat rekening houdt met sociale veiligheid en voldoende en goed onderhouden groen zijn facetten van de leefomgeving waar veel aandacht aan gegeven behoort te worden. Niet alleen als het gaat om de aanleg, maar zeker ook om het onderhoud dat eraan besteed moet worden. Inmiddels wordt gebruikt gemaakt van een nieuw klachten- en meldingensysteem (Verbeter de buurt) waarmee o.a. de kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte beoordeeld kan worden. Daarnaast maken we gebruik van de input van het Inwonerspanel die meegenomen wordt in het verder te vormen beleidsproces.
Buurtbewoners moeten rechtsreeks een oordeel kunnen geven over de kwaliteit van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Bij inrichtingsplannen of veranderingen in de buurt moeten de bewoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de planvorming.
37 Centrumontwikkelingen Bladel De afgelopen jaren heeft het centrum van Bladel zowel wat betreft vormgeving als economische activiteiten een ontwikkeling doorgemaakt. Er liggen nu diverse concrete particuliere initiatieven voor uitbreiding en herontwikkeling in het kernwinkelgebied. Deze hebben betrekking op detailhandel, supermarkten, horeca, werken en wonen. Tevens wil de raad laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om maatschappelijke en culturele voorzieningen in het centrum onder te brengen. Als het al mogelijk zou zijn al deze plannen en ideeën in het centrum in te passen hebben ze een groot effect op de uitstraling en bereikbaarheid van het kernwinkelgebied. Om te beslissen welke initiatieven in het gebied kunnen en welke we willen moet een toekomstbeeld, met daaraan gekoppeld een beeldkwaliteitsplan, voor het centrum van Bladel opgesteld worden. Op 2 juli 2020 is het bestemmingsplan Centrum Bladel 2019 onherroepelijk geworden. Hiermee zijn enkele kleine initiatieven mogelijk gemaakt en is het bestemmingsplan weer up-to-date. Daarnaast is in 2020 de intentieovereenkomst Onderzoek Posthof/Supermarkt afgerond. In die intentieovereenkomst stond de vraag centraal of het mogelijk was de supermarkt op de Gindrapassage te verplaatsen of uit de markt te nemen en op de locatie Posthof een toekomstbestendige supermarkt te ontwikkelen. Helaas is het niet gelukt om het gestelde doel binnen de intentieovereenkomst te realiseren. Tenslotte is op 9 juli 2020 de ruimtelijke Visie op beeldkwaliteit deelgebied Markt en omgeving vastgesteld. Hiermee is er een toetsingskader ontwikkeld waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst kunnen worden.
Het beleidsvormingsproces start in het derde kwartaal van 2018 met een raadsopdracht.
In 2020 is, in vervolg op het raadsbesluit van 7 november 2019 tot aankoop van de Rabobank, gestart met de selectie van een architect voor de ontwerpopgave van Den Herd aan de Markt. Dit heeft geresulteerd in de aanstelling van GROUP A voor uitwerking van de ontwerpgave. Eind 2020 waren het programma van eisen en het schetsplan voor Den Herd naar de Markt gereed.