Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Begroting 2021 Blz. 2
Beleidsvelden Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Lastendruk Blz. 7
Slot Blz. 8
Begroting op hoofdlijnen Blz. 9
Begroting op hoofdlijnen: kosten Blz. 10
Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten Blz. 11
Wat betalen de inwoners? Blz. 12
Uitkomsten begroting 2021 Blz. 13
Voorwoord Blz. 14
Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid Blz. 15
Meerjarenprogramma 2020-2024 Blz. 16
Mutaties meerjarenprogramma 2020-2024 Blz. 17
Het meerjarenperspectief totaal Blz. 18
Bestuur en ondersteuning Blz. 19
Wat willen we bereiken? Blz. 20
Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Blz. 21
Aanbesteding controle jaarrekening Blz. 22
Rechtmatigheidsverantwoording college Blz. 23
Financieel gezonde gemeente Blz. 24
Strategische agenda Blz. 25
We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Blz. 26
Wat weten we nog meer? Blz. 27
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 28
Ontwikkelingen Blz. 29
Meerjarenprogramma Blz. 30
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 31
Wat mag het kosten? Blz. 32
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 33
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 34
Wat willen we bereiken? Blz. 35
De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. De relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces kenmerkt zich als een ‘klant-leverancier' Blz. 36
Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 37
Strategisch HR beleid Blz. 38
Administratieve organisatie / interne financiële beheersing Blz. 39
Wat weten we nog meer? Blz. 40
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 41
Ontwikkelingen Blz. 42
Meerjarenprogramma Blz. 43
Toelichting op meerjarenprogramma Blz. 44
Wat mag het kosten? Blz. 45
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 46
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 47
Wat willen we bereiken? Blz. 48
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen. Blz. 49
Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 50
Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 51
Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 52
Verkenning solide financiële basis voor komende jaren. Blz. 53
Beleidskaders Blz. 54
Wat weten we nog meer? Blz. 55
Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) Blz. 56
Ontwikkelingen Blz. 57
Meerjarenprogramma Blz. 58
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 59
Wat mag het kosten? Blz. 60
Veiligheid Blz. 61
Preventie en vergunningverlening Blz. 62
Wat willen we bereiken? Blz. 63
We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. Blz. 64
High Impact Crimes (HIC) Blz. 65
Cybercrime en cybersecurity Blz. 66
Verbinding zorg en veiligheid Blz. 67
Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik Blz. 68
Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust Blz. 69
Sociale veiligheid Blz. 70
Georganiseerde criminaliteit Blz. 71
Handhaving Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving Blz. 74
Repressief handhaven Blz. 75
Beleidskaders Blz. 76
Wat weten we nog meer? Blz. 77
Verbonden Partijen Blz. 78
Meerjarenprogramma Blz. 79
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 80
Wat mag het kosten? Blz. 81
Verkeer en vervoer Blz. 82
Verkeer en vervoer Blz. 83
Infrastructuur Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon. Blz. 86
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel Blz. 87
Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2021-2024 Blz. 88
Vervanging openbare verlichting 2021-2024 Blz. 89
Uitvoering herinrichting N284 (herprioritering) Blz. 90
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide Blz. 91
Aanpassing Oude Provinciale weg (herprioritering) Blz. 92
Evaluatie GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, wordt de verkeersvisie) Blz. 93
Gedrag/Gebruik Infrastructuur Blz. 94
Wat willen we bereiken? Blz. 95
Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte. Blz. 96
Vernieuwen GVVP (nieuwe verkeersvisie) Blz. 97
Opknappen schoolzones Blz. 98
De herinrichting van N284 Blz. 99
Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio. Blz. 100
Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten Blz. 101
Snelfietsroute Reusel-Eersel aanleggen met de Kempen Blz. 102
Lanceren meerij-app Blz. 103
Beleidskaders Blz. 104
Wat weten we nog meer? Blz. 105
Ontwikkelingen Blz. 106
Meerjarenprogramma Blz. 107
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 108
Wat mag het kosten? Blz. 109
Economie Blz. 110
Economie Blz. 111
Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie Blz. 112
Wat willen we bereiken? Blz. 113
We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport). Blz. 114
Vestigingsklimaat en Infrastructuur Blz. 115
Bereikbaarheid en Mobiliteit Blz. 116
Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat Blz. 117
Positionering en profilering van de Kempenregio Blz. 118
Talentontwikkeling Blz. 119
Triple helix samenwerking Blz. 120
Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt Blz. 121
Voldoende vraaggericht aanbod door zorgvuldige Kempische afstemming Blz. 122
Kwalitatief aanbod (marktconform, aantrekkelijk, veilig, duurzaam, klimaat, bereikbaar) Blz. 123
Tweede ontsluiting en klimaatrobuust bedrijventerrein De Sleutel Blz. 124
Behoud voorzieningenniveau Blz. 125
Realiseren compacte winkelgebieden Hapert en Bladel Blz. 126
Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden Blz. 127
Creëren van een centrumgevoel Blz. 128
Optimale randvoorwaarden voor centrumgebieden realiseren Blz. 129
Promotie / Vrijetijdseconomie Blz. 130
Wat willen we bereiken? Blz. 131
De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland. Blz. 132
Regiomarketing Blz. 133
Nadere uitwerking voor een innovatieve fietsroute Blz. 134
Uitwerken nieuwe productmarktcombinatie voor een gethematiseerde fietsroute Blz. 135
Wat weten we nog meer? Blz. 136
Beleidskaders Blz. 137
Wat weten we nog meer? Blz. 138
Verbonden partijen Blz. 139
Meerjarenprogramma Blz. 140
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 141
Wat mag het kosten? Blz. 142
Onderwijs Blz. 143
Onderwijs Blz. 144
Onderwijshuisvesting Blz. 145
Wat willen we bereiken? Blz. 146
Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden Blz. 147
Uitvoering geven aan het strategische huisvestingsplan Blz. 148
Onderwijs- en leerlingzaken Blz. 149
Wat willen we bereiken? Blz. 150
Leerlingenvervoer Blz. 151
Leerplicht Blz. 152
Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen) Blz. 153
Voorschoolse voorziening educatie (vve) Blz. 154
Laaggeletterdheid Blz. 155
Wat weten we nog meer? Blz. 156
Verbonden partijen Blz. 157
Wat mag het kosten? Blz. 158
Beleidskaders Blz. 159
Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 160
Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 161
Sport en bewegen Blz. 162
Wat willen we bereiken? Blz. 163
Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband. Blz. 164
Herontwikkeling sportpark Casteren Blz. 165
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon Blz. 166
Uitvoering van het sportakkoord 2020 t/m 2022 (Kempenbreed) Blz. 167
Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen Blz. 168
Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen Blz. 169
Wat weten we nog meer? Blz. 170
Beleidskaders Blz. 171
Cultuur Blz. 172
Wat willen we bereiken? Blz. 173
Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel Blz. 174
Ontwikkeling nieuw erfgoedbeleid Blz. 175
Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines. Blz. 176
Monitoring uitvoeringsprogramma cultuurnota Blz. 177
Cultuur en Verbinding Blz. 178
Cultuur en Participatie Blz. 179
Herzien van en uitvoering geven aan de aansturing van de combinatiefunctionaris cultuur Blz. 180
Beleidskaders Blz. 181
Verbonden partijen Blz. 182
Meerjarenprogramma Blz. 183
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 184
Wat mag het kosten? Blz. 185
Sociaal Domein Blz. 186
Sociaal Domein Blz. 187
Participatie Blz. 188
Maatschappelijk effect Blz. 189
Wat willen we bereiken? Blz. 190
Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten Blz. 191
Ontwikkelen nieuwe gemeenschapshuizen voor Bladel en Hapert Blz. 192
Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk Blz. 193
Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis Blz. 194
Vervolg geven aan de evaluatie KempenPlus die eind 2020 gepland staat Blz. 195
Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus Blz. 196
Implementatie Wet Inburgering Blz. 197
Voortzetten Praktijkhuis Bladel Blz. 198
Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel Blz. 199
Voortzetten werkwijze Social Return Blz. 200
Mantelzorg Blz. 201
We vullen de functie van mantelzorgondersteuner opnieuw in Blz. 202
Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang Blz. 203
Beleidskaders Blz. 204
Wmo Blz. 205
Doel Blz. 206
Wat willen we bereiken? Blz. 207
Complexe casuïstiek Blz. 208
Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 209
Inkoop begeleiding Blz. 210
Doordecentralisatie Beschermd Wonen Blz. 211
Zorgloket Blz. 212
Sociaal Huis Blz. 213
Beleidskaders Blz. 214
Inkomensregelingen Blz. 215
Doel Blz. 216
Wat willen we bereiken? Blz. 217
Bijzondere bijstand Blz. 218
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 219
Minimabeleid Blz. 220
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 221
Schuldhulpverlening Blz. 222
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 223
Beleidskaders Blz. 224
Ontwikkelingen Blz. 225
Jeugd Blz. 226
Wat willen we bereiken? Blz. 227
Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien Blz. 228
In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken. Blz. 229
Beleidskaders Blz. 230
Wat weten we nog meer? Blz. 231
Vrijwilligers Blz. 232
Wat willen we bereiken? Blz. 233
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden Blz. 234
Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+ Blz. 235
Beleidskaders Blz. 236
Wat weten we nog meer? Blz. 237
Verbonden partijen Blz. 238
Ontwikkelingen Blz. 239
Meerjarenprogramma Blz. 240
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 241
Wat mag het kosten? Blz. 242
Volksgezondheid en Milieu Blz. 243
Volksgezondheid en Milieu Blz. 244
Volksgezondheid Blz. 245
Wat willen we bereiken? Blz. 246
Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel Blz. 247
Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB) Blz. 248
Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners Blz. 249
Beleidskaders Blz. 250
Ontwikkelingen Blz. 251
Riolering Blz. 252
Wat willen we bereiken? Blz. 253
Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan. Blz. 254
Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen Blz. 255
Beleidskaders Blz. 256
Wat weten we nog meer? Blz. 257
Duurzaam grondstoffengebruik/afval Blz. 258
Wat willen we bereiken? Blz. 259
Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten. Blz. 260
Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren Blz. 261
Beleidskaders Blz. 262
Wat weten we nog meer? Blz. 263
Kwaliteit van de leefomgeving Blz. 264
Wat willen we bereiken? Blz. 265
Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners. Blz. 266
Uitvoering geven aan het groenstructuurplan 2018-2027 Blz. 267
Hittestress tegengaan Blz. 268
Gemiddelde WOZ waarde van de woningen hoger dan gemiddeld Blz. 269
Luchtkwaliteit Blz. 270
Beweegvriendelijke omgeving Blz. 271
Beleidskaders Blz. 272
Klimaat Blz. 273
Wat willen we bereiken? Blz. 274
Eind 2020 wordt een nieuwe kadernota energie en klimaat voorgesteld. Blz. 275
Warmtevisie/Regeling Reductie Energie (RRE) Blz. 276
We voldoen aan de wettelijke verplichting om voor 31 december 2021 een Transitievisie Warmte 1.0 (TVW) op te stellen. Blz. 277
We streven ernaar particulieren woningeigenaren in onze gemeente bewust te maken van het belang van het energiezuiniger maken van hun woning Blz. 278
Beleidskaders Blz. 279
Wat weten we nog meer? Blz. 280
Verbonden partijen Blz. 281
Meerjarenprogramma Blz. 282
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 283
Wat mag het kosten? Blz. 284
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 285
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 286
Bebouwd Blz. 287
Wat willen we bereiken? Blz. 288
Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. Blz. 289
We actualiseren de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen en het buitengebied Blz. 290
Voorbereiden invoering Omgevingswet Blz. 291
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 292
Woningbouwprogramma Blz. 293
Beleidskaders Blz. 294
Onbebouwd Blz. 295
Wat willen we bereiken? Blz. 296
We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied. Blz. 297
Realisatie Natuurnetwerk (NNB) Blz. 298
Verhogen biodiversiteit Blz. 299
Verminderen stikstofdepositie Blz. 300
Verhogen waterstanden in natuurgebieden Blz. 301
Aanpassen maaibeheer bermen Blz. 302
Aanpassen landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan aan actuele situatie Blz. 303
Uitwerken Groene Long Blz. 304
Beleidskaders Blz. 305
Wat weten we nog meer? Blz. 306
Verbonden partijen Blz. 307
Meerjarenprogramma Blz. 308
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 309
Wat mag het kosten? Blz. 310
Financiële begroting (overzicht van baten en lasten) Blz. 311
Toelichting begroting (baten en lasten) Blz. 312
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 313
Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau Blz. 314
Overzicht geraamde baten en lasten Blz. 315
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 316
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 317
Overzicht reserves Blz. 318
Overzicht reserves Blz. 319
Overzicht voorzieningen Blz. 320
Voorzieningen Blz. 321
Investeringen Blz. 322
Investeringen Blz. 323
Geprognosticeerde balans Blz. 324
Geprognosticeerde meerjarenbalans Blz. 325
Emu-saldo Blz. 326
Emu-saldo Blz. 327
Stille reserves Blz. 328
Stille reserves Blz. 329
Langlopende financiële rechten en verplichtngen Blz. 330
Langlopende financiële rechten en verplichtingen Blz. 331
Paragrafen Blz. 332
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 333
Beleid voor risicomanagement Blz. 334
Risicoprofiel Blz. 335
Risico-inventarisatie Blz. 336
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 337
Weerstandsvermogen Blz. 338
Financiële kengetallen Blz. 339
Conclusie houdbare financiële positie Blz. 340
Lokale heffingen Blz. 341
Voorwoord Blz. 342
Algemene uitgangspunten Blz. 343
Ongebonden heffingen Blz. 344
- Onroerende zaakbelastingen (taakvelden 0.61 en 0.62) Blz. 345
- Toeristenbelasting (taakveld 3.4) Blz. 346
Gebonden heffingen Blz. 347
- Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting (taakveld 3.3.) Blz. 348
- Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 349
- Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 350
- Leges (taakvelden 0.2 en 8.3 Blz. 351
Leges onderbouwing Blz. 352
Kruissubsidiëring Blz. 353
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 354
Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2021 Blz. 355
Bedrijfsvoering Blz. 356
Voorwoord Blz. 357
Organisatiebeleid Blz. 358
Verbonden partijen Blz. 359
Financiering Blz. 360
Inleiding Blz. 361
Risicobeheer Blz. 362
Rentereslutaat Blz. 363
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 364
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 365
Grondbeleid Blz. 366
Inleiding (taakveld 8.2) Blz. 367
Visie op grondbeleid Blz. 368
Gevoeligheidsanalyse Blz. 369
Risicobeheer Blz. 370
Tussentijdse winsten Blz. 371
BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties Blz. 372
Bouwgrond exploitaties (BIE) Blz. 373
Gronden (materiële vaste activa) Blz. 374
Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties Blz. 375
Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis Blz. 376
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 377
Verbonden partijen Blz. 378
Inleiding Blz. 379
Visie op verbonden partijen Blz. 380
Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen Blz. 381
Privaatrechtelijke verbondenheden Blz. 382
Bijlagen Blz. 383
Bijlagen Blz. 384
Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld Blz. 385
Meerjarenprogramma 2020-2024 Blz. 386
Woningbouwprogramma Blz. 387
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap