Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Begroting 2021 Blz. 2  
Beleidsvelden Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Lastendruk Blz. 7  
Slot Blz. 8  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 9  
Begroting op hoofdlijnen: kosten Blz. 10  
Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten Blz. 11  
Wat betalen de inwoners? Blz. 12  
Uitkomsten begroting 2021 Blz. 13  
Voorwoord Blz. 14  
Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid Blz. 15  
Meerjarenprogramma 2020-2024 Blz. 16  
Mutaties meerjarenprogramma 2020-2024 Blz. 17  
Het meerjarenperspectief totaal Blz. 18  
Bestuur en ondersteuning Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Blz. 21  
Aanbesteding controle jaarrekening Blz. 22  
Rechtmatigheidsverantwoording college Blz. 23  
Financieel gezonde gemeente Blz. 24  
Strategische agenda Blz. 25  
We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Blz. 26  
Wat weten we nog meer? Blz. 27  
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 28  
Ontwikkelingen Blz. 29  
Meerjarenprogramma Blz. 30  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 31  
Wat mag het kosten? Blz. 32  
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 33  
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 34  
Wat willen we bereiken? Blz. 35  
De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. De relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces kenmerkt zich als een ‘klant-leverancier' Blz. 36  
Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 37  
Strategisch HR beleid Blz. 38  
Administratieve organisatie / interne financiële beheersing Blz. 39  
Wat weten we nog meer? Blz. 40  
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 41  
Ontwikkelingen Blz. 42  
Meerjarenprogramma Blz. 43  
Toelichting op meerjarenprogramma Blz. 44  
Wat mag het kosten? Blz. 45  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 46  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 47  
Wat willen we bereiken? Blz. 48  
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen. Blz. 49  
Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 50  
Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 51  
Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 52  
Verkenning solide financiële basis voor komende jaren. Blz. 53  
Beleidskaders Blz. 54  
Wat weten we nog meer? Blz. 55  
Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) Blz. 56  
Ontwikkelingen Blz. 57  
Meerjarenprogramma Blz. 58  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 59  
Wat mag het kosten? Blz. 60  
Veiligheid Blz. 61  
Preventie en vergunningverlening Blz. 62  
Wat willen we bereiken? Blz. 63  
We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. Blz. 64  
High Impact Crimes (HIC) Blz. 65  
Cybercrime en cybersecurity Blz. 66  
Verbinding zorg en veiligheid Blz. 67  
Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik Blz. 68  
Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust Blz. 69  
Sociale veiligheid Blz. 70  
Georganiseerde criminaliteit Blz. 71  
Handhaving Blz. 72  
Wat willen we bereiken? Blz. 73  
Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving Blz. 74  
Repressief handhaven Blz. 75  
Beleidskaders Blz. 76  
Wat weten we nog meer? Blz. 77  
Verbonden Partijen Blz. 78  
Meerjarenprogramma Blz. 79  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 80  
Wat mag het kosten? Blz. 81  
Verkeer en vervoer Blz. 82  
Verkeer en vervoer Blz. 83  
Infrastructuur Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon. Blz. 86  
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel Blz. 87  
Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2021-2024 Blz. 88  
Vervanging openbare verlichting 2021-2024 Blz. 89  
Uitvoering herinrichting N284 (herprioritering) Blz. 90  
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide Blz. 91  
Aanpassing Oude Provinciale weg (herprioritering) Blz. 92  
Evaluatie GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, wordt de verkeersvisie) Blz. 93  
Gedrag/Gebruik Infrastructuur Blz. 94  
Wat willen we bereiken? Blz. 95  
Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte. Blz. 96  
Vernieuwen GVVP (nieuwe verkeersvisie) Blz. 97  
Opknappen schoolzones Blz. 98  
De herinrichting van N284 Blz. 99  
Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio. Blz. 100  
Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten Blz. 101  
Snelfietsroute Reusel-Eersel aanleggen met de Kempen Blz. 102  
Lanceren meerij-app Blz. 103  
Beleidskaders Blz. 104  
Wat weten we nog meer? Blz. 105  
Ontwikkelingen Blz. 106  
Meerjarenprogramma Blz. 107  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 108  
Wat mag het kosten? Blz. 109  
Economie Blz. 110  
Economie Blz. 111  
Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport). Blz. 114  
Vestigingsklimaat en Infrastructuur Blz. 115  
Bereikbaarheid en Mobiliteit Blz. 116  
Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat Blz. 117  
Positionering en profilering van de Kempenregio Blz. 118  
Talentontwikkeling Blz. 119  
Triple helix samenwerking Blz. 120  
Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt Blz. 121  
Voldoende vraaggericht aanbod door zorgvuldige Kempische afstemming Blz. 122  
Kwalitatief aanbod (marktconform, aantrekkelijk, veilig, duurzaam, klimaat, bereikbaar) Blz. 123  
Tweede ontsluiting en klimaatrobuust bedrijventerrein De Sleutel Blz. 124  
Behoud voorzieningenniveau Blz. 125  
Realiseren compacte winkelgebieden Hapert en Bladel Blz. 126  
Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden Blz. 127  
Creëren van een centrumgevoel Blz. 128  
Optimale randvoorwaarden voor centrumgebieden realiseren Blz. 129  
Promotie / Vrijetijdseconomie Blz. 130  
Wat willen we bereiken? Blz. 131  
De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland. Blz. 132  
Regiomarketing Blz. 133  
Nadere uitwerking voor een innovatieve fietsroute Blz. 134  
Uitwerken nieuwe productmarktcombinatie voor een gethematiseerde fietsroute Blz. 135  
Wat weten we nog meer? Blz. 136  
Beleidskaders Blz. 137  
Wat weten we nog meer? Blz. 138  
Verbonden partijen Blz. 139  
Meerjarenprogramma Blz. 140  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 141  
Wat mag het kosten? Blz. 142  
Onderwijs Blz. 143  
Onderwijs Blz. 144  
Onderwijshuisvesting Blz. 145  
Wat willen we bereiken? Blz. 146  
Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden Blz. 147  
Uitvoering geven aan het strategische huisvestingsplan Blz. 148  
Onderwijs- en leerlingzaken Blz. 149  
Wat willen we bereiken? Blz. 150  
Leerlingenvervoer Blz. 151  
Leerplicht Blz. 152  
Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen) Blz. 153  
Voorschoolse voorziening educatie (vve) Blz. 154  
Laaggeletterdheid Blz. 155  
Wat weten we nog meer? Blz. 156  
Verbonden partijen Blz. 157  
Wat mag het kosten? Blz. 158  
Beleidskaders Blz. 159  
Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 160  
Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 161  
Sport en bewegen Blz. 162  
Wat willen we bereiken? Blz. 163  
Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband. Blz. 164  
Herontwikkeling sportpark Casteren Blz. 165  
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon Blz. 166  
Uitvoering van het sportakkoord 2020 t/m 2022 (Kempenbreed) Blz. 167  
Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen Blz. 168  
Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen Blz. 169  
Wat weten we nog meer? Blz. 170  
Beleidskaders Blz. 171  
Cultuur Blz. 172  
Wat willen we bereiken? Blz. 173  
Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel Blz. 174  
Ontwikkeling nieuw erfgoedbeleid Blz. 175  
Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines. Blz. 176  
Monitoring uitvoeringsprogramma cultuurnota Blz. 177  
Cultuur en Verbinding Blz. 178  
Cultuur en Participatie Blz. 179  
Herzien van en uitvoering geven aan de aansturing van de combinatiefunctionaris cultuur Blz. 180  
Beleidskaders Blz. 181  
Verbonden partijen Blz. 182  
Meerjarenprogramma Blz. 183  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 184  
Wat mag het kosten? Blz. 185  
Sociaal Domein Blz. 186  
Sociaal Domein Blz. 187  
Participatie Blz. 188  
Maatschappelijk effect Blz. 189  
Wat willen we bereiken? Blz. 190  
Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten Blz. 191  
Ontwikkelen nieuwe gemeenschapshuizen voor Bladel en Hapert Blz. 192  
Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk Blz. 193  
Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis Blz. 194  
Vervolg geven aan de evaluatie KempenPlus die eind 2020 gepland staat Blz. 195  
Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus Blz. 196  
Implementatie Wet Inburgering Blz. 197  
Voortzetten Praktijkhuis Bladel Blz. 198  
Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel Blz. 199  
Voortzetten werkwijze Social Return Blz. 200  
Mantelzorg Blz. 201  
We vullen de functie van mantelzorgondersteuner opnieuw in Blz. 202  
Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang Blz. 203  
Beleidskaders Blz. 204  
Wmo Blz. 205  
Doel Blz. 206  
Wat willen we bereiken? Blz. 207  
Complexe casuïstiek Blz. 208  
Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 209  
Inkoop begeleiding Blz. 210  
Doordecentralisatie Beschermd Wonen Blz. 211  
Zorgloket Blz. 212  
Sociaal Huis Blz. 213  
Beleidskaders Blz. 214  
Inkomensregelingen Blz. 215  
Doel Blz. 216  
Wat willen we bereiken? Blz. 217  
Bijzondere bijstand Blz. 218  
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 219  
Minimabeleid Blz. 220  
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 221  
Schuldhulpverlening Blz. 222  
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 223  
Beleidskaders Blz. 224  
Ontwikkelingen Blz. 225  
Jeugd Blz. 226  
Wat willen we bereiken? Blz. 227  
Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien Blz. 228  
In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken. Blz. 229  
Beleidskaders Blz. 230  
Wat weten we nog meer? Blz. 231  
Vrijwilligers Blz. 232  
Wat willen we bereiken? Blz. 233  
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden Blz. 234  
Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+ Blz. 235  
Beleidskaders Blz. 236  
Wat weten we nog meer? Blz. 237  
Verbonden partijen Blz. 238  
Ontwikkelingen Blz. 239  
Meerjarenprogramma Blz. 240  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 241  
Wat mag het kosten? Blz. 242  
Volksgezondheid en Milieu Blz. 243  
Volksgezondheid en Milieu Blz. 244  
Volksgezondheid Blz. 245  
Wat willen we bereiken? Blz. 246  
Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel Blz. 247  
Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB) Blz. 248  
Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners Blz. 249  
Beleidskaders Blz. 250  
Ontwikkelingen Blz. 251  
Riolering Blz. 252  
Wat willen we bereiken? Blz. 253  
Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan. Blz. 254  
Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen Blz. 255  
Beleidskaders Blz. 256  
Wat weten we nog meer? Blz. 257  
Duurzaam grondstoffengebruik/afval Blz. 258  
Wat willen we bereiken? Blz. 259  
Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten. Blz. 260  
Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren Blz. 261  
Beleidskaders Blz. 262  
Wat weten we nog meer? Blz. 263  
Kwaliteit van de leefomgeving Blz. 264  
Wat willen we bereiken? Blz. 265  
Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners. Blz. 266  
Uitvoering geven aan het groenstructuurplan 2018-2027 Blz. 267  
Hittestress tegengaan Blz. 268  
Gemiddelde WOZ waarde van de woningen hoger dan gemiddeld Blz. 269  
Luchtkwaliteit Blz. 270  
Beweegvriendelijke omgeving Blz. 271  
Beleidskaders Blz. 272  
Klimaat Blz. 273  
Wat willen we bereiken? Blz. 274  
Eind 2020 wordt een nieuwe kadernota energie en klimaat voorgesteld. Blz. 275  
Warmtevisie/Regeling Reductie Energie (RRE) Blz. 276  
We voldoen aan de wettelijke verplichting om voor 31 december 2021 een Transitievisie Warmte 1.0 (TVW) op te stellen. Blz. 277  
We streven ernaar particulieren woningeigenaren in onze gemeente bewust te maken van het belang van het energiezuiniger maken van hun woning Blz. 278  
Beleidskaders Blz. 279  
Wat weten we nog meer? Blz. 280  
Verbonden partijen Blz. 281  
Meerjarenprogramma Blz. 282  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 283  
Wat mag het kosten? Blz. 284  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 285  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 286  
Bebouwd Blz. 287  
Wat willen we bereiken? Blz. 288  
Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. Blz. 289  
We actualiseren de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen en het buitengebied Blz. 290  
Voorbereiden invoering Omgevingswet Blz. 291  
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 292  
Woningbouwprogramma Blz. 293  
Beleidskaders Blz. 294  
Onbebouwd Blz. 295  
Wat willen we bereiken? Blz. 296  
We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied. Blz. 297  
Realisatie Natuurnetwerk (NNB) Blz. 298  
Verhogen biodiversiteit Blz. 299  
Verminderen stikstofdepositie Blz. 300  
Verhogen waterstanden in natuurgebieden Blz. 301  
Aanpassen maaibeheer bermen Blz. 302  
Aanpassen landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan aan actuele situatie Blz. 303  
Uitwerken Groene Long Blz. 304  
Beleidskaders Blz. 305  
Wat weten we nog meer? Blz. 306  
Verbonden partijen Blz. 307  
Meerjarenprogramma Blz. 308  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 309  
Wat mag het kosten? Blz. 310  
Financiële begroting (overzicht van baten en lasten) Blz. 311  
Toelichting begroting (baten en lasten) Blz. 312  
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 313  
Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau Blz. 314  
Overzicht geraamde baten en lasten Blz. 315  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 316  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 317  
Overzicht reserves Blz. 318  
Overzicht reserves Blz. 319  
Overzicht voorzieningen Blz. 320  
Voorzieningen Blz. 321  
Investeringen Blz. 322  
Investeringen Blz. 323  
Geprognosticeerde balans Blz. 324  
Geprognosticeerde meerjarenbalans Blz. 325  
Emu-saldo Blz. 326  
Emu-saldo Blz. 327  
Stille reserves Blz. 328  
Stille reserves Blz. 329  
Langlopende financiële rechten en verplichtngen Blz. 330  
Langlopende financiële rechten en verplichtingen Blz. 331  
Paragrafen Blz. 332  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 333  
Beleid voor risicomanagement Blz. 334  
Risicoprofiel Blz. 335  
Risico-inventarisatie Blz. 336  
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 337  
Weerstandsvermogen Blz. 338  
Financiële kengetallen Blz. 339  
Conclusie houdbare financiële positie Blz. 340  
Lokale heffingen Blz. 341  
Voorwoord Blz. 342  
Algemene uitgangspunten Blz. 343  
Ongebonden heffingen Blz. 344  
- Onroerende zaakbelastingen (taakvelden 0.61 en 0.62) Blz. 345  
- Toeristenbelasting (taakveld 3.4) Blz. 346  
Gebonden heffingen Blz. 347  
- Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting (taakveld 3.3.) Blz. 348  
- Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 349  
- Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 350  
- Leges (taakvelden 0.2 en 8.3 Blz. 351  
Leges onderbouwing Blz. 352  
Kruissubsidiëring Blz. 353  
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 354  
Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2021 Blz. 355  
Bedrijfsvoering Blz. 356  
Voorwoord Blz. 357  
Organisatiebeleid Blz. 358  
Verbonden partijen Blz. 359  
Financiering Blz. 360  
Inleiding Blz. 361  
Risicobeheer Blz. 362  
Rentereslutaat Blz. 363  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 364  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 365  
Grondbeleid Blz. 366  
Inleiding (taakveld 8.2) Blz. 367  
Visie op grondbeleid Blz. 368  
Gevoeligheidsanalyse Blz. 369  
Risicobeheer Blz. 370  
Tussentijdse winsten Blz. 371  
BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties Blz. 372  
Bouwgrond exploitaties (BIE) Blz. 373  
Gronden (materiële vaste activa) Blz. 374  
Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties Blz. 375  
Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis Blz. 376  
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 377  
Verbonden partijen Blz. 378  
Inleiding Blz. 379  
Visie op verbonden partijen Blz. 380  
Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen Blz. 381  
Privaatrechtelijke verbondenheden Blz. 382  
Bijlagen Blz. 383  
Bijlagen Blz. 384  
Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld Blz. 385  
Meerjarenprogramma 2020-2024 Blz. 386  
Woningbouwprogramma Blz. 387