Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Begroting 2021
  2. Blz. 3 Beleidsvelden
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Voorwoord
     1. Blz. 6 Voorwoord
     2. Blz. 7 Lastendruk
     3. Blz. 8 Slot
   2. Blz. 9 Begroting op hoofdlijnen
    1. Blz. 10 Begroting op hoofdlijnen: kosten
    2. Blz. 11 Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten
    3. Blz. 12 Wat betalen de inwoners?
   3. Blz. 13 Uitkomsten begroting 2021
    1. Blz. 14 Voorwoord
    2. Blz. 15 Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid
    3. Blz. 16 Meerjarenprogramma 2020-2024
    4. Blz. 17 Mutaties meerjarenprogramma 2020-2024
    5. Blz. 18 Het meerjarenperspectief totaal
   4. Blz. 19 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 20 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 21 Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie.
      1. Blz. 22 Aanbesteding controle jaarrekening
      2. Blz. 23 Rechtmatigheidsverantwoording college
      3. Blz. 24 Financieel gezonde gemeente
      4. Blz. 25 Strategische agenda
      5. Blz. 26 We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft.
    2. Blz. 27 Wat weten we nog meer?
    3. Blz. 28 Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)
    4. Blz. 29 Ontwikkelingen
    5. Blz. 30 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 31 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 32 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 33 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 34 Overhead en ondersteuning organisatie
    2. Blz. 35 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 36 De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. De relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces kenmerkt zich als een ‘klant-leverancier'
      1. Blz. 37 Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
      2. Blz. 38 Strategisch HR beleid
      3. Blz. 39 Administratieve organisatie / interne financiële beheersing
    3. Blz. 40 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 41 Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)
    5. Blz. 42 Ontwikkelingen
    6. Blz. 43 Meerjarenprogramma
    7. Blz. 44 Toelichting op meerjarenprogramma
    8. Blz. 45 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 46 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 47 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    2. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 49 Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen.
      1. Blz. 50 Een reëel en structureel sluitende begroting.
      2. Blz. 51 Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
      3. Blz. 52 Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.
      4. Blz. 53 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren.
    3. Blz. 54 Beleidskaders
    4. Blz. 55 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 56 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen)
    6. Blz. 57 Ontwikkelingen
    7. Blz. 58 Meerjarenprogramma
    8. Blz. 59 Toelichting meerjarenprogramma
    9. Blz. 60 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 61 Veiligheid
    1. Blz. 62 Preventie en vergunningverlening
     1. Blz. 63 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 64 We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.
       1. Blz. 65 High Impact Crimes (HIC)
       2. Blz. 66 Cybercrime en cybersecurity
       3. Blz. 67 Verbinding zorg en veiligheid
       4. Blz. 68 Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik
       5. Blz. 69 Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust
       6. Blz. 70 Sociale veiligheid
       7. Blz. 71 Georganiseerde criminaliteit
    2. Blz. 72 Handhaving
     1. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 74 Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving
       1. Blz. 75 Repressief handhaven
    3. Blz. 76 Beleidskaders
    4. Blz. 77 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 78 Verbonden Partijen
    6. Blz. 79 Meerjarenprogramma
    7. Blz. 80 Toelichting meerjarenprogramma
    8. Blz. 81 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 82 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 83 Verkeer en vervoer
    2. Blz. 84 Infrastructuur
     1. Blz. 85 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 86 Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.
       1. Blz. 87 Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel
       2. Blz. 88 Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2021-2024
       3. Blz. 89 Vervanging openbare verlichting 2021-2024
       4. Blz. 90 Uitvoering herinrichting N284 (herprioritering)
       5. Blz. 91 Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide
       6. Blz. 92 Aanpassing Oude Provinciale weg (herprioritering)
       7. Blz. 93 Evaluatie GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, wordt de verkeersvisie)
    3. Blz. 94 Gedrag/Gebruik Infrastructuur
     1. Blz. 95 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 96 Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte.
       1. Blz. 97 Vernieuwen GVVP (nieuwe verkeersvisie)
       2. Blz. 98 Opknappen schoolzones
       3. Blz. 99 De herinrichting van N284
      2. Blz. 100 Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio.
       1. Blz. 101 Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten
       2. Blz. 102 Snelfietsroute Reusel-Eersel aanleggen met de Kempen
       3. Blz. 103 Lanceren meerij-app
    4. Blz. 104 Beleidskaders
    5. Blz. 105 Wat weten we nog meer?
    6. Blz. 106 Ontwikkelingen
    7. Blz. 107 Meerjarenprogramma
    8. Blz. 108 Toelichting meerjarenprogramma
    9. Blz. 109 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 110 Economie
    1. Blz. 111 Economie
    2. Blz. 112 Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie
     1. Blz. 113 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 114 We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport).
      2. Blz. 115 Vestigingsklimaat en Infrastructuur
       1. Blz. 116 Bereikbaarheid en Mobiliteit
       2. Blz. 117 Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat
       3. Blz. 118 Positionering en profilering van de Kempenregio
       4. Blz. 119 Talentontwikkeling
       5. Blz. 120 Triple helix samenwerking
      3. Blz. 121 Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt
       1. Blz. 122 Voldoende vraaggericht aanbod door zorgvuldige Kempische afstemming
       2. Blz. 123 Kwalitatief aanbod (marktconform, aantrekkelijk, veilig, duurzaam, klimaat, bereikbaar)
       3. Blz. 124 Tweede ontsluiting en klimaatrobuust bedrijventerrein De Sleutel
      4. Blz. 125 Behoud voorzieningenniveau
       1. Blz. 126 Realiseren compacte winkelgebieden Hapert en Bladel
       2. Blz. 127 Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden
       3. Blz. 128 Creëren van een centrumgevoel
       4. Blz. 129 Optimale randvoorwaarden voor centrumgebieden realiseren
    3. Blz. 130 Promotie / Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 131 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 132 De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.
       1. Blz. 133 Regiomarketing
       2. Blz. 134 Nadere uitwerking voor een innovatieve fietsroute
       3. Blz. 135 Uitwerken nieuwe productmarktcombinatie voor een gethematiseerde fietsroute
     2. Blz. 136 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 137 Beleidskaders
    5. Blz. 138 Wat weten we nog meer?
    6. Blz. 139 Verbonden partijen
    7. Blz. 140 Meerjarenprogramma
    8. Blz. 141 Toelichting meerjarenprogramma
    9. Blz. 142 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 143 Onderwijs
    1. Blz. 144 Onderwijs
    2. Blz. 145 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 146 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 147 Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden
       1. Blz. 148 Uitvoering geven aan het strategische huisvestingsplan
    3. Blz. 149 Onderwijs- en leerlingzaken
     1. Blz. 150 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 151 Leerlingenvervoer
      2. Blz. 152 Leerplicht
      3. Blz. 153 Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)
       1. Blz. 154 Voorschoolse voorziening educatie (vve)
       2. Blz. 155 Laaggeletterdheid
     2. Blz. 156 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 157 Verbonden partijen
    5. Blz. 158 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 159 Beleidskaders
   11. Blz. 160 Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 161 Sport, Cultuur en Recreatie
    2. Blz. 162 Sport en bewegen
     1. Blz. 163 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 164 Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.
       1. Blz. 165 Herontwikkeling sportpark Casteren
       2. Blz. 166 Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon
       3. Blz. 167 Uitvoering van het sportakkoord 2020 t/m 2022 (Kempenbreed)
       4. Blz. 168 Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen
       5. Blz. 169 Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen
     2. Blz. 170 Wat weten we nog meer?
     3. Blz. 171 Beleidskaders
    3. Blz. 172 Cultuur
     1. Blz. 173 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 174 Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel
       1. Blz. 175 Ontwikkeling nieuw erfgoedbeleid
      2. Blz. 176 Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines.
       1. Blz. 177 Monitoring uitvoeringsprogramma cultuurnota
       2. Blz. 178 Cultuur en Verbinding
       3. Blz. 179 Cultuur en Participatie
       4. Blz. 180 Herzien van en uitvoering geven aan de aansturing van de combinatiefunctionaris cultuur
     2. Blz. 181 Beleidskaders
    4. Blz. 182 Verbonden partijen
    5. Blz. 183 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 184 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 185 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 186 Sociaal Domein
    1. Blz. 187 Sociaal Domein
    2. Blz. 188 Participatie
     1. Blz. 189 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 190 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 191 Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten
       1. Blz. 192 Ontwikkelen nieuwe gemeenschapshuizen voor Bladel en Hapert
      2. Blz. 193 Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk
      3. Blz. 194 Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis
       1. Blz. 195 Vervolg geven aan de evaluatie KempenPlus die eind 2020 gepland staat
       2. Blz. 196 Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus
       3. Blz. 197 Implementatie Wet Inburgering
       4. Blz. 198 Voortzetten Praktijkhuis Bladel
       5. Blz. 199 Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel
       6. Blz. 200 Voortzetten werkwijze Social Return
      4. Blz. 201 Mantelzorg
       1. Blz. 202 We vullen de functie van mantelzorgondersteuner opnieuw in
      5. Blz. 203 Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang
     3. Blz. 204 Beleidskaders
    3. Blz. 205 Wmo
     1. Blz. 206 Doel
     2. Blz. 207 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 208 Complexe casuïstiek
      2. Blz. 209 Maatwerkdienstverlening 18+
       1. Blz. 210 Inkoop begeleiding
       2. Blz. 211 Doordecentralisatie Beschermd Wonen
      3. Blz. 212 Zorgloket
       1. Blz. 213 Sociaal Huis
     3. Blz. 214 Beleidskaders
    4. Blz. 215 Inkomensregelingen
     1. Blz. 216 Doel
     2. Blz. 217 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 218 Bijzondere bijstand
       1. Blz. 219 Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding
      2. Blz. 220 Minimabeleid
       1. Blz. 221 Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding
      3. Blz. 222 Schuldhulpverlening
       1. Blz. 223 Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding
     3. Blz. 224 Beleidskaders
     4. Blz. 225 Ontwikkelingen
    5. Blz. 226 Jeugd
     1. Blz. 227 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 228 Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien
       1. Blz. 229 In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken.
     2. Blz. 230 Beleidskaders
     3. Blz. 231 Wat weten we nog meer?
    6. Blz. 232 Vrijwilligers
     1. Blz. 233 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 234 Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden
       1. Blz. 235 Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+
     2. Blz. 236 Beleidskaders
    7. Blz. 237 Wat weten we nog meer?
    8. Blz. 238 Verbonden partijen
    9. Blz. 239 Ontwikkelingen
    10. Blz. 240 Meerjarenprogramma
    11. Blz. 241 Toelichting meerjarenprogramma
    12. Blz. 242 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 243 Volksgezondheid en Milieu
    1. Blz. 244 Volksgezondheid en Milieu
    2. Blz. 245 Volksgezondheid
     1. Blz. 246 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 247 Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel
       1. Blz. 248 Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB)
       2. Blz. 249 Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners
     2. Blz. 250 Beleidskaders
     3. Blz. 251 Ontwikkelingen
    3. Blz. 252 Riolering
     1. Blz. 253 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 254 Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.
       1. Blz. 255 Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen
     2. Blz. 256 Beleidskaders
     3. Blz. 257 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 258 Duurzaam grondstoffengebruik/afval
     1. Blz. 259 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 260 Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.
       1. Blz. 261 Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren
     2. Blz. 262 Beleidskaders
     3. Blz. 263 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 264 Kwaliteit van de leefomgeving
     1. Blz. 265 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 266 Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners.
       1. Blz. 267 Uitvoering geven aan het groenstructuurplan 2018-2027
       2. Blz. 268 Hittestress tegengaan
       3. Blz. 269 Gemiddelde WOZ waarde van de woningen hoger dan gemiddeld
       4. Blz. 270 Luchtkwaliteit
       5. Blz. 271 Beweegvriendelijke omgeving
     2. Blz. 272 Beleidskaders
    6. Blz. 273 Klimaat
     1. Blz. 274 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 275 Eind 2020 wordt een nieuwe kadernota energie en klimaat voorgesteld.
      2. Blz. 276 Warmtevisie/Regeling Reductie Energie (RRE)
       1. Blz. 277 We voldoen aan de wettelijke verplichting om voor 31 december 2021 een Transitievisie Warmte 1.0 (TVW) op te stellen.
       2. Blz. 278 We streven ernaar particulieren woningeigenaren in onze gemeente bewust te maken van het belang van het energiezuiniger maken van hun woning
     2. Blz. 279 Beleidskaders
    7. Blz. 280 Wat weten we nog meer?
    8. Blz. 281 Verbonden partijen
    9. Blz. 282 Meerjarenprogramma
    10. Blz. 283 Toelichting meerjarenprogramma
    11. Blz. 284 Wat mag het kosten?
   14. Blz. 285 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 286 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
    2. Blz. 287 Bebouwd
     1. Blz. 288 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 289 Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
       1. Blz. 290 We actualiseren de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen en het buitengebied
       2. Blz. 291 Voorbereiden invoering Omgevingswet
       3. Blz. 292 Nieuwe ontwikkelingen
       4. Blz. 293 Woningbouwprogramma
     2. Blz. 294 Beleidskaders
    3. Blz. 295 Onbebouwd
     1. Blz. 296 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 297 We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.
       1. Blz. 298 Realisatie Natuurnetwerk (NNB)
       2. Blz. 299 Verhogen biodiversiteit
       3. Blz. 300 Verminderen stikstofdepositie
       4. Blz. 301 Verhogen waterstanden in natuurgebieden
       5. Blz. 302 Aanpassen maaibeheer bermen
       6. Blz. 303 Aanpassen landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan aan actuele situatie
       7. Blz. 304 Uitwerken Groene Long
     2. Blz. 305 Beleidskaders
    4. Blz. 306 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 307 Verbonden partijen
    6. Blz. 308 Meerjarenprogramma
    7. Blz. 309 Toelichting meerjarenprogramma
    8. Blz. 310 Wat mag het kosten?
   15. Blz. 311 Financiële begroting (overzicht van baten en lasten)
    1. Blz. 312 Toelichting begroting (baten en lasten)
     1. Blz. 313 Toelichting op overzicht baten en lasten
    2. Blz. 314 Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau
     1. Blz. 315 Overzicht geraamde baten en lasten
    3. Blz. 316 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 317 Overzicht incidentele baten en lasten
    4. Blz. 318 Overzicht reserves
     1. Blz. 319 Overzicht reserves
    5. Blz. 320 Overzicht voorzieningen
     1. Blz. 321 Voorzieningen
    6. Blz. 322 Investeringen
     1. Blz. 323 Investeringen
    7. Blz. 324 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 325 Geprognosticeerde meerjarenbalans
    8. Blz. 326 Emu-saldo
     1. Blz. 327 Emu-saldo
    9. Blz. 328 Stille reserves
     1. Blz. 329 Stille reserves
    10. Blz. 330 Langlopende financiële rechten en verplichtngen
     1. Blz. 331 Langlopende financiële rechten en verplichtingen
  3. Blz. 332 Paragrafen
   1. Blz. 333 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 334 Beleid voor risicomanagement
    2. Blz. 335 Risicoprofiel
    3. Blz. 336 Risico-inventarisatie
    4. Blz. 337 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    5. Blz. 338 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 339 Financiële kengetallen
    7. Blz. 340 Conclusie houdbare financiële positie
   2. Blz. 341 Lokale heffingen
    1. Blz. 342 Voorwoord
    2. Blz. 343 Algemene uitgangspunten
    3. Blz. 344 Ongebonden heffingen
    4. Blz. 345 - Onroerende zaakbelastingen (taakvelden 0.61 en 0.62)
    5. Blz. 346 - Toeristenbelasting (taakveld 3.4)
    6. Blz. 347 Gebonden heffingen
    7. Blz. 348 - Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting (taakveld 3.3.)
    8. Blz. 349 - Rioolheffing (taakveld 7.2)
    9. Blz. 350 - Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)
    10. Blz. 351 - Leges (taakvelden 0.2 en 8.3
    11. Blz. 352 Leges onderbouwing
    12. Blz. 353 Kruissubsidiëring
    13. Blz. 354 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    14. Blz. 355 Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2021
   3. Blz. 356 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 357 Voorwoord
    2. Blz. 358 Organisatiebeleid
    3. Blz. 359 Verbonden partijen
   4. Blz. 360 Financiering
    1. Blz. 361 Inleiding
    2. Blz. 362 Risicobeheer
    3. Blz. 363 Rentereslutaat
   5. Blz. 364 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 365 Onderhoud kapitaalgoederen
   6. Blz. 366 Grondbeleid
    1. Blz. 367 Inleiding (taakveld 8.2)
    2. Blz. 368 Visie op grondbeleid
    3. Blz. 369 Gevoeligheidsanalyse
    4. Blz. 370 Risicobeheer
    5. Blz. 371 Tussentijdse winsten
    6. Blz. 372 BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties
    7. Blz. 373 Bouwgrond exploitaties (BIE)
    8. Blz. 374 Gronden (materiële vaste activa)
    9. Blz. 375 Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties
    10. Blz. 376 Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis
    11. Blz. 377 Algemene reserve grondexploitaties
   7. Blz. 378 Verbonden partijen
    1. Blz. 379 Inleiding
    2. Blz. 380 Visie op verbonden partijen
    3. Blz. 381 Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen
    4. Blz. 382 Privaatrechtelijke verbondenheden
  4. Blz. 383 Bijlagen
   1. Blz. 384 Bijlagen
    1. Blz. 385 Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld
    2. Blz. 386 Meerjarenprogramma 2020-2024
    3. Blz. 387 Woningbouwprogramma
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap