Onderwijs

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

Maatschappelijk effect:

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

 

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onderwijs- en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)

Terug naar navigatie - Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)

We bestrijden en voorkomen negatieve effecten op leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van inwoners die het gevolg zijn van bijvoorbeeld sociale, economische en culturele omstandigheden.

 

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Onderstaande kerngegevens voor 2019 geven aan dat we het als gemeente goed doen wat betreft verzuim en vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie ten opzichte van zowel onze RMC regio als Nederland. Hieruit kunnen we concluderen dat het momenteel niet nodig is aanvullende acties te ondernemen als gemeente naast het werk dat we hier al voor doen.

Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 Bron
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) n.t.b. 0 0 0 DUO
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) n.t.b. 7,59% 7,59% 6,42% DUO
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) RMC- regio Eindhoven/ De Kempen - - - 7,89% DUO
Relatief verzuim (absolute aantallen) n.t.b. 23 23 19 DUO
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers): deelnemers aan het VO en MBO onderwijs n.t.b. 1% 1,74% 1,17% DUO
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers): deelnemers aan het VO en MBO onderwijs RMC-regio Zuid-Oost Brabant - 1,82% 2,13% 1,75% DUO
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers): deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Nederland - 1,75% 1,74% 2,00% DUO
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers): deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. Absolute aantallen n.t.b. - - 20 DUO

 

Voor het DigiTaalhuis kijken we naar het volgende prestatie-indicator. Aangezien het Digitaalhuis in 2020 is gestart zijn er geen gegevens over eerdere jaren.

Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 Bron
Aantal aangesloten partners bij het DigiTaalhuis* n.t.b. - - - DigiTaalhuis

  *Kernpartners: Gemeente Bladel, Bibliotheek de Kempen, Stichting Wel, Stercollege, Stichting lezen en schrijven. Alliantiepartner: KempenPlus.

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• GGD
• Samenwerking Kempengemeenten

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De kapitaallasten stijgen als gevolg van de nieuwe investeringen voor de renovatie Mariaschool en de basisschool De Vest. Daarnaast heeft de raad in zijn vergadering van 20 juni 2019 het krediet voor de realisatie van MFA Hapert gevoteerd. Deze multifunctionele accommodatie wordt ingezet voor de uitvoering van diverse specifieke taken. Een deel hiervan heeft betrekking op de nieuwbouw van basisschool Het Palet. Op grond van BBV-voorschriften moeten de kapitaallasten van het MFA (onderdeel basisschool Het Palet) naar rato van het gebruik toegerekend worden naar het betreffende taakveld (te weten onderwijshuisvesting).

In 2020 zijn eenmalige kosten geraamd voor afwaardering van de restant boekwaarde van de bestaande basisschool de Vest en in 2020 en 2021 voor sloopkosten en afwaardering van de restant boekwaarde van Het Palet en Marnix.

Meerjarig stijgen de kosten als gevolg van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting VO. Op grond van de geldende overeenkomst met het bestuur van het Pius-X-college dienen de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting doorbetaald te worden aan die school.

De kosten van het leerlingenvervoer waren in 2019 minder in verband minder aantal te vervoeren leerlingen. Voor de jaren 2018 en 2019 ontvangen we vergoedingen voor BLV-activiteiten en onderwijsachterstandenbeleid. Deze vergoedingen wenden wij aan voor de realisatie van de onderliggende doelstellingen.

 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
onderwijshuisvesting n -1.773 n -2.613 n -2.390 n -1.911 n -1.907 n -1.904
onderwijs- en leerlingzaken:
leerlingenvervoer n -272 n -308 n -312 n -312 n -312 n -312
leerplicht n -166 n -135 n -122 n -122 n -122 n -122
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. n -265 n -274 n -71 n -71 n -71 n -71
Totaal lasten n -2.476 n -3.330 n -2.895 n -2.416 n -2.412 n -2.409
Baten
onderwijshuisvesting v 9 v 9 v 9 v 9 v 9 v 9
onderwijs- en leerlingzaken:
leerlingenvervoer
leerplicht v 42 v 42 v 24 v 24 v 24 v 24
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. v 201 v 194
Totaal baten v 252 v 245 v 33 v 33 v 33 v 33
Geraamd saldo van baten en lasten n -2.224 n -3.085 n -2.862 n -2.383 n -2.379 n -2.376