Bijlagen

Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld
(hoofd)taakvelden Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
l-2019 b-2019 l-2020 b-2020 l-2021 b-2021 l-2022 b-2022 l-2023 b-2023 l-2024 b-2024
0.1 Bestuur -1.739 -1.139 24 -1.139 -1.139 -1.134 -1.134
0.10 Mutaties reserves -9.737 9.005 -2.816 4.155 -4.420 6.129 -534 1.308 -2.562 1.171 -314 1.171
0.2 Burgerzaken -458 265 -433 351 -432 289 -432 289 -432 289 -432 289
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -108 528 -143 634 -90 207 -90 207 -90 207 -90 207
Totaal bestuur en ondersteuning -12.042 9.798 -4.531 5.164 -6.081 6.625 -2.195 1.804 -4.218 1.667 -1.970 1.667
0.4 Overhead -5.362 261 -6.043 259 -5.949 179 -5.868 179 -5.754 179 -5.806 141
Totaal overhead -5.362 261 -6.043 259 -5.949 179 -5.868 179 -5.754 179 -5.806 141
0.5 Treasury -463 1.046 -536 937 -411 851 -271 731 -234 688 -176 638
0.61 OZB woningen -250 2.366 -238 2.425 -163 2.474 -163 2.640 -163 2.724 -163 2.795
0.62 OZB niet-woningen -8 1.780 -37 1.983 -37 1.992 -37 2.169 -37 2.282 -37 2.356
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -5 30.239 -5 31.708 -5 32.030 -5 31.692 -5 31.571 -5 31.453
0.8 Overige baten en lasten 26 -58 277 326 229 160
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40 -26 -17 -14 -14 -14
Totaal algemene dekkingsmiddelen -686 35.457 -900 37.053 -356 37.347 -164 37.232 -224 37.265 -235 37.242
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -1.274 1.077 -136 -85 -436 -365
Totaal resultaat -1.274 1.077 -136 -85 -436 -365
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.239 73 -1.303 72 -1.327 72 -1.328 72 -1.325 72 -1.316 72
1.2 Openbare orde en veiligheid -352 15 -394 16 -393 10 -393 10 -393 10 -393 10
Totaal veiligheid -1.591 88 -1.697 88 -1.720 82 -1.721 82 -1.718 82 -1.709 82
2.1 Verkeer en vervoer -2.293 164 -2.536 88 -2.667 54 -2.846 54 -2.988 54 -3.106 54
2.2 Parkeren -7 3 -8 4 -8 4 -8 4 -8 4 -8 4
2.5 Openbaar vervoer -35 -50 -50 -50 -50 -50
Totaal verkeer en vervoer -2.335 167 -2.594 92 -2.725 58 -2.904 58 -3.046 58 -3.164 58
3.1 Economische ontwikkeling -361 32 -384 11 -334 11 -314 11 -309 11 -309 11
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -29 41 -45 33 -45 33 -45 33 -45 33 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -82 82 -79 77 -79 75 -79 75 -79 75 -79 75
3.4 Economische promotie -172 1.185 -269 862 -135 1.177 -116 1.214 -116 1.245 -116 1.245
Totaal economie -644 1.340 -777 983 -593 1.296 -554 1.333 -549 1.364 -505 1.331
4.2 Onderwijshuisvesting -1.773 9 -2.613 9 -2.390 9 -1.911 9 -1.907 9 -1.904 9
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -704 243 -718 236 -505 24 -505 24 -505 24 -505 24
Totaal onderwijs -2.477 252 -3.331 245 -2.895 33 -2.416 33 -2.412 33 -2.409 33
5.1 Sportbeleid en activering -323 1 -336 -311 -311 -311 -311
5.2 Sportaccommodaties -1.175 475 -1.412 481 -1.352 469 -1.360 469 -1.373 469 -1.404 469
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -271 10 -306 10 -295 -295 -295 -295
5.4 Musea -8 -8 -8 -8 -8 -8
5.5 Cultureel erfgoed -59 7 -57 7 -61 7 -61 7 -61 7 -63 7
5.6 Media -462 101 -570 101 -570 101 -570 101 -570 101 -570 101
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.568 69 -1.651 60 -1.577 63 -1.579 66 -1.568 66 -1.565 66
Totaal sport, cultuur en recreatie -3.866 663 -4.340 659 -4.174 640 -4.184 643 -4.186 643 -4.216 643
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.428 152 -3.201 291 -3.526 215 -3.986 255 -3.983 255 -3.967 255
6.2 Wijkteams -844 49 -1.403 51 -1.354 51 -1.263 51 -1.198 51 -1.147 51
6.3 Inkomensregelingen -4.025 2.301 -6.041 4.436 -4.295 2.204 -4.307 2.204 -4.165 2.237 -4.149 2.237
6.4 Begeleide participatie -5.441 1.520 -5.615 -4.837 -4.684 -4.673 -4.542
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -502 -560 -530 -530 -530 -530
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.590 167 -3.506 159 -3.537 159 -3.556 159 -3.557 159 -3.557 159
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.098 2 -3.384 -3.340 -3.354 -3.351 -3.355
6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18- -309 -296 -241 -241 -241 -241
Totaal sociaal domein -20.237 4.191 -24.006 4.937 -21.660 2.629 -21.921 2.669 -21.698 2.702 -21.488 2.702
7.1 Volksgezondheid -804 33 -797 23 -751 -766 -781 -794
7.2 Riolering -1.931 2.082 -1.894 2.048 -1.908 2.069 -1.941 2.095 -1.986 2.140 -2.034 2.188
7.3 Afval -1.832 2.120 -1.795 2.119 -1.669 1.983 -1.669 1.983 -1.669 1.983 -1.669 1.983
7.4 Milieubeheer -1.182 380 -1.491 284 -882 -950 -851 -851
Totaal volksgezondheid en milieu -5.749 4.615 -5.977 4.474 -5.210 4.052 -5.326 4.078 -5.287 4.123 -5.348 4.171
8.1 Ruimtelijke ordening -1.146 359 -1.068 428 -825 188 -777 188 -775 188 -774 188
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -855 1.116 -3.659 4.169 -2.122 2.278 -1.162 1.267 -1.398 3.672 -884 893
8.3 Wonen en bouwen -1.048 1.005 -1.879 1.174 -2.060 1.099 -1.288 999 -1.034 759 -1.037 759
Totaal VHROSV -3.049 2.480 -6.606 5.771 -5.007 3.565 -3.227 2.454 -3.207 4.619 -2.695 1.840
Totaal generaal -59.312 59.312 -59.725 59.725 -56.506 56.506 -50.565 50.565 -52.735 52.735 -49.910 49.910

Meerjarenprogramma 2020-2024

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma 2020-2024
A/B Omschrijving i/s 2020-i 2021-i 2022-i 2023-i 2024-i 2020 2021 2022 2023 2024
A Bestuur en ondersteuning -
Actualiseren legestarieven burgerzaken s 16 16 16 16
Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven: Groene Long s 6 6 6 6
Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven: Groene Long incidenteel i -150
Reserve verbetering kwaliteit buitengebied i 150
B Algemene reserve: dekkingsreserve CC Den Herd i 3.393
Reserve afschrijving geactiveerde dekking uitgaven CC Den Herd s 234 232 229 226
Reserve afschrijving geactiveerde dekking uitgaven CC Den Herd onderzoek verplaatsen s 268 262 257 252 252
Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven CC Den Herd i -3.393
268 518 511 503 500
A Overhead en ondersteuning organisatie -
Energiebesparende maatregelen gemeentehuis 2021 s -188 -15 -15 -15 -14
Online publicatieplatform P&C software i -8
Online publicatieplatform P&C software s -10 -10 -10 -10 -10
renovatie dak oudbouw gemeentehuis s -122 -6 -6 -6 -6
-310 -18 -31 -31 -31 -30
A Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -
extra verhoging tarieven onroerende zaakbelastingen s 521 521 521 521
temporiseren verhoging OZB-tarieven s -521 -252 -126
Herfinanciering vlottende schuld s -65 28 146 184 216
Onderuitputting kapitaallasten i 199 229 161 145
-65 227 644 740 882
A Veiligheid -
Actualiseren legestarieven bijzondere wetten s 5 5 5 5
Oprichten Kempen Interventie Team (KIT) s -6 -6 -6 -6 -6
-6 -1 -1 -1 -1
A Verkeer en vervoer -
Actualiseren legestarieven kabels en leidingen s 20 20 20 20
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel s -720 -38 -37 -37
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2021 s -1.200 -63 -62 -62 -61
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2022 s -1.300 -68 -68 -67
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2023 s -1.400 -74 -73
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2024 s -1.400 -74
Vervanging openbare verlichting 2021: armaturen s -65 -4 -4 -4 -4
Vervanging openbare verlichting 2021: masten s -69 -3 -3 -3 -3
Vervanging openbare verlichting 2022: armaturen s -65 -4 -4 -4
Vervanging openbare verlichting 2022: masten s -69 -3 -3 -3
Vervanging openbare verlichting 2023: armaturen s -56 -4 -3
Vervanging openbare verlichting 2023: masten s -61 -2 -2
Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen s -56 -4
Vervanging openbare verlichting 2024: masten s -61 -2
B evaluatie GVVP 2015-2020 uitvoering s
Uitvoering herinrichting N284 s -200 -200 -200 -1.000 -11 -21 -31 -83
verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide s -250 -13 -13 -13 -13
Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg s -150 -1.300 -850 -8 -76 -120 -119
-1.934 -3.654 -2.567 -2.517 -82 -272 -405 -532
A Economie -
B Toeristenbelasting en arbeidsmigranten s pm pm pm
Toeristenbelasting s 30 30
30 30
A Onderwijs -
A Sport, cultuur en recreatie -
aanpassing sporthal Eureka tbv aansluiting op MFA s -20 -1 -1 -1
Gebiedsplan Groene Long: aanleg voorzieningen s -482 -18 -18 -18 -18
Gebiedsplan Groene Long: opbrengsten pachten s 3 6 6 6
Gebiedsplan Groene Long: voorbereidingskosten i -37
renovatie dak KV Klimroos De Roetwijer s -14 -1 -1 -1
renovatie dak sporthal Eureka s -105 -6 -5 -5 -5
renovatie dak tenns/korfbal De Lemelvelden s -71 -4 -4 -4 -4
renovatie dak VV Bladella De Smagtenbocht s -69 -4
renovatie LUWA-toren Bladel s -41 -2
renovatie sportvelden 2021 s -25 -1 -1 -1 -1
renovatie sportvelden 2022 s -25 -1 -1 -1
renovatie sportvelden 2023 s -25 -1 -1
renovatie sportvelden 2024 s -25 -1
Uitvoering groenstructuurplan 2021 s -110 -6 -6 -6 -6
Uitvoering groenstructuurplan 2022 s -110 -6 -6 -6
Uitvoering groenstructuurplan 2023 s -110 -6 -6
Uitvoering groenstructuurplan 2024 s -110 -6
vervanging installaties KV Klimroos De Roetwijer s -53 -4 -4 -4
vervanging installaties sporthal Eureka s -141 -11 -11 -11 -11
Vervanging speeltoestellen 2021 s -90 -10 -10 -10 -10
Vervanging speeltoestellen 2022 s -46 -5 -5 -5
vervanging toplaag kunstgrasvelden 2022 s -250 -20 -20 -19
vervanging toplaag kunstgrasvelden 2023 s -250 -20 -20
-1.024 -518 -385 -245 -37 -53 -87 -114 -126
A Sociaal domein -
KempenPlus ontwerp-begroting 2021 s 61 83 -4 128
KempenPlus ontwerp-begroting 2021 incidenteel i 15 14
uitgaven reductie begeleiding s 75 75 75 75
uitgaven reductie jeugd s 75 75 75 75
uitgaven reductie participatie s
B CC Den Herd onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid verplaatsen s -273 -93 -95 -97 -100
CC Den Herd onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid verplaatsen (huur) s 105 105 105 105 105
CC Den Herd: energieneutrale maatregelen s -363 -29 -28 -28 -28
CC Den Herd: technische installaties s -1.089 -86 -85 -84 -83
CC Den Herd: uitbreiding s -363 -14 -13 -13 -13
CC Den Herd: vaste inrichting s -514 -41 -40 -40 -39
CC Den Herd: verbouwing renovatie s -1.064 -56 -55 -55 -54
-3.393 -168 12 36 -66 66
A Volksgezondheid en milieu -
Rioolrechten: uitvoering GRP 2021 s 44 44 43 43
Rioolrechten: uitvoering GRP 2022 s 47 46 46
Rioolrechten: uitvoering GRP 2023 s 46 46
Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 s 49
Uitvoering GRP 2021 s -1.353 -44 -44 -43 -43
Uitvoering GRP 2022 s -1.387 -45 -44 -44
Uitvoering GRP 2022: gemalen s -27 -2 -2 -2
Uitvoering GRP 2023 s -1.422 -46 -46
Uitvoering GRP 2024 s -1.486 -49
-1.353 -1.414 -1.422 -1.486
A Ruimtelijke ontwikkeling en beheer -
Actualiseren legestarieven omgevingsvergunningen s 12 12 12 12
Anticiperende verwervingen s -2.000 -25 -25 -25 -25
Startersleningen s -375 -5 -5 -5 -5
-2.375 -18 -18 -18 -18
-10.389 -5.586 -4.374 -4.248 -26 572 782 638 771

Woningbouwprogramma

Terug naar navigatie - Woningbouwprogramma

In de Woonvisie Gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018 is onder Beslispunt 14b. opgenomen dat het college bevoegd is om binnen de in de Woonvisie Gemeente Bladel 2016 gestelde ambities en beslispunten flexibel om te gaan met het Woningbouwprogramma (WBP). In de begroting en perspectiefnota wordt een (indicatief) WBP opgenomen. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde woningbouw.
Onderstaand vermelden we het Woningbouwprogramma zoals dat door middel van de Matrix is ingestuurd aan de Provincie Noord-Brabant met als peildatum 1 januari 2020. In het Woningbouwprogramma is de (verwachte totale) capaciteit van de nu bekende plannen opgenomen. Het is mogelijk dat deze capaciteit bij de definitieve vaststelling nog wijzigt en of dat een woning of woningen pas na 2029 worden gerealiseerd.
Het programma past binnen de (sub) regionale afspraken en binnen het Regionaal Woningbouwprogramma.

 

Kern Woningen
Bladel
Bleijenhoek/Beukenbos/Het Laar 16
Bleijenhoek (Villa Bleijenburgh) 14
Het Parlement (ABAB) 23
Kempenland 2005 (De Specht) 57
Kempenland (Oktober) 42
Molenweg (RvR) 2
Biezen II 27
Plan Beemd 11
Van der Heijden Transport 1
Posthof 20
Egyptische Poort 50
Locatie sporthal 30
ABN/AMRO 11
Markt 22 6
Particulieren 14
Totaal Bladel 324
Casteren
Kerkeneind/Wagenbroeken 28
Den Tip 9
De bucht 1 (RvR) 1
Heistraat (RvR) 2
Particulieren 10
Totaal Casteren 50
Hapert
Wijer/Kuil 25
Wijer/Kuil tankstation 12
KBP 25
Ganzeakkers 3
Plan Centrum (nabij MFA) 20
Plan Centrum (Den Tref) 30
Uitbreiding Dennenoord 114
Particulieren 11
Totaal Hapert 240
Hoogeloon
Dijkstraat (v Gorp) 2
Hofveld (school) PM
Valensplein Noord PM
Hoofdstraat 1a 5
Akkerstraat (de Ster) 72
Particulieren 10
Totaal Hoogeloon 89
Netersel
Locatie Hems 20
Latestraat II RvR 2
De Hoeve 9
Fons van der Heijdenstraat 11-13 2
Latestraat 2
Carolus Simplexplein 3 11
Particulieren 6
Totaal Netersel 52
TOTAAL GENERAAL 755