Economie

Economie

Terug naar navigatie - Economie

Maatschappelijk effect:

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving.

Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!

 

Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.


Extra aandacht zal in 2021 uitgaan de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis op onze regio. De Brainportregio wordt op dit moment zwaar geraakt. Vanuit andere crisissen hebben we geleerd dat de economische agenda ons bindt als regio, juist nu.

Ondernemers, onderwijs, overheden en organisatie moeten samen aan de slag om in de toekomst aantrekkelijk te blijven om te wonen, te werken en te recreëren.

 

Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport).

Terug naar navigatie - We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport).

Dit doen we door in te zetten op een vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt en door het verder ontwikkelen van ons vestigingsklimaat en bijbehorende infrastructuur.

Om in te toekomst een leefbare en vitale gemeente te blijven zetten we in op het realiseren van een toekomstbestendig voorzieningenniveau waarbij kwalitatieve vernieuwing van het winkelaanbod voorop staat door te kiezen voor plekken met toekomstig perspectief.

 

Behoud voorzieningenniveau

Terug naar navigatie - Behoud voorzieningenniveau

Wat gaan we doen?

Promotie / Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.

Terug naar navigatie - De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.

Door steeds vernieuwende producten voor haar belangrijkste doelgroepen aan te bieden, weet de regio steeds meer bezoekers aan zich te binden.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Prestatie-indicatoren

Uit onderstaande cijfers blijkt dat  er sprake is van een toename in het aantal overnachtingen.  De streefwaarde is in 2019 alleen niet behaald. Dit wordt veroorzaakt doordat de streefwaarde van 2% per jaar inclusief bezoek van dagjesmensen is, maar dat deze niet in de gemeten cijfers zitten. De dagjesmensen worden niet geteld, dus kunnen we helaas ook niet meenemen in de cijfers. 

Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 Bron
Aantal overnachtingen groei van 2% per jaar over vijf jaar in het aantal overnachtingen en/of
bezoek van dagjesmensen
693.301 708.800 735.981 Gemeentelijke belastingen
Aantal overnachtingen t.o.v. basisjaar 2017 (%)   100% 102,2% 103,8%  
Aantal banen in de vrijetijdseconomie (absoluut)* n.t.b. 59,4 59,3 57,9 www.waarstaatjegemeente.nl

*aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

 

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Kerngegevens

Onderstaande kerngegevens geven een beeld van de bedrijvigheid in de gemeente Bladel. We zien een toename van het aantal vestigingen van bedrijven en banen, wat ook aansluit bij het hoge percentage functiemenging (de verhouding tussen wonen en werken). We dragen bij aan compacte kernwinkelgebieden in Bladel en Hapert en willen het aantal m2 detailhandel in het buitengebied verkleinen. Het tegenovergestelde zien we nu echter in de cijfers over 2019. Dit is een aandachtspunt voor 2021.

Indicator 2017 2018 2019 Bron
Aantal vestigingen bedrijven* 134,4 137 142,8 www.waarstaatjegemeente.nl
Aantal banen* 908,7 938,9 981,6 www.waarstaatjegemeente.nl
Wijziging m2 winkelvloeroppervlak (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied- Gemeente Bladel     -799 Locatus
Wijziging winkelvloeroppervlak (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied – De Kempen     -727 Locatus
Wijziging m2 winkelvloeroppervlak (excl leegstand) buiten kernwinkelgebied- Gemeente Bladel     807 Locatus
Wijziging winkelvloeroppervlak (excl leegstand) buiten kernwinkelgebied– De Kempen     2.863 Locatus
Functiemenging** 61,9% 62,5% 63,4% www.waarstaatjegemeente.nl

*aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

** de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken)

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Metropoolregio Eindhoven
• Kempisch Bedrijven Park
• Huis van de Kempen

 

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2020-2024 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
B toeristenbelasting 30 30
B toeristenbelasting en arbeidsmigranten pm pm pm
totaal lasten economie pm 30 30

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Verhoging tarieven toeristenbelasting
Op basis van het coalitie akkoord worden de tarieven voor de toeristenbelasting voor de jaren tot en met 2022 jaarlijks verhoogd met een gemiddelde stijging van 3,24% per jaar. De hiermee gepaard gaande extra opbrengsten zijn reeds verdisconteerd in de meerjarenraming. We willen dit akkoord gedurende deze raadsperiode in tact laten. Dit betekent dat eerst met ingang van 2023 de tarieven voor de toeristenbelasting extra verhoogd zullen worden. Eén procent verhoging van de toeristenbelasting brengt een extra opbrengst met zich van ca € 12.000,-. We gaan vooralsnog uit van een gemiddelde stijging van 2,5%. Dat leidt tot een extra opbrengst van € 31.000,- vanaf 2023 en verder.

 

Toeristenbelasting en arbeidsmigranten

Uit onderzoek is gebleken dat er geen mogelijkheid bestaat om van arbeidsmigranten, of degene die hen verblijf bieden, een forensenbelasting te heffen. Alternatief hiervoor kan zijn om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een toeristenbelasting te heffen van arbeidsmigranten. Op het moment dat ervoor gekozen wordt een toeristenbelasting te heffen van buitenlandse werknemers, dient deze heffing plaats te vinden ten aanzien van alle buitenlandse werknemers. Voor enkel het heffen van de arbeidsmigranten die in de grote bekende onderkomens verblijven, bestaat geen objectieve grond. Bij een beroep op het gelijkheidsbeginsel van een belanghebbende kan een dergelijke aanslag door de rechtbank als nietig worden aangemerkt.

Op basis van het gelijkheidsbeginsel dient dan ook zorgvuldig onderzocht te worden waar alle buitenlandse werknemers binnen de gemeente Bladel verblijven. Een dergelijk onderzoek is eerder door de gemeente Reusel-De Mierden uitgevoerd. Aan de hand van de kosten die het onderzoek daar met zich mee heeft gebracht, wordt verwacht dat een vergelijkbaar onderzoek in Bladel circa € 30.000,- gaat kosten. Door de verwachte hoeveelheid mutaties dient daarnaast elk jaar een vervolgonderzoek plaats te vinden. Naast de kosten van het initiële onderzoek moet daarmee ook rekening gehouden worden met structurele jaarlijkse onderzoekskosten. Wij vragen ons dan ook af of de beperkt hogere opbrengsten opwegen tegen de jaarlijkse perceptiekosten.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In 2019 In de periode 2019 t/m 2021 wordt jaarlijks € 20.000,- geraamd voor de realisatie van de update bedrijventerrein De Sleutel. In 2019 en 2021 zijn eenmalige projecten verantwoord en geraamd voor o.a. de aan-leg van de ruiternetwerk Kempische vrijetijdseconomie, onderzoek en beheer routestructuren en regionale visie ruimtelijke vrijetijdseconomie.

Tot 2024 worden vergoedingen ontvangen van het Kempische Bedrijvenpark voor het voeren van financiële en administratieve werkzaamheden. Na 2023 zal de gemeenschappelijke regeling kempisch Bedrijvenpark waarschijnlijk expireren.

In 2020 hebben we als gevolg van de coronacrisis rekening gehouden met lagere opbrengsten voor de toeristenbelasting. Deze lagere opbrengst is vooralsnog gelijk gehouden aan de compensatie die we van het rijk via de algemene uitkering krijgen in het kader van het 1e compensatiepakket coronavirus (gederfde inkomsten). De meerjarige opbrengst van de toeristenbelasting wordt geraamd op basis van het coalitie akkoord. De toeristenbelasting wordt afgestemd op het landelijk gemiddelde (COELO)tarief, met differentiatie tussen vaste en mobiele onderkomens. Op basis hiervan worden de tarieven jaarlijks verhoogd met 3,24% per jaar. In 2019 is een extra opbrengst geweest wegens positieve afrekeningen van vorige jaren. Voorts wordt vanaf 2023 rekening gehouden met verhoging van de tarieven voor de toeristenbelasting met gemiddeld 2,5%.

 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering n -82 n -79 n -79 n -79 n -79 n -79
regionale samenwerking n -80 n -54 n -54 n -54 n -54 n -54
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) n -31 n -54 n -44 n -44 n -44
overige infrastructuur n -1 n -1 n -1 n -1 n -1
organisatie:
werkgelegenheid n -153 n -153 n -153 n -153 n -154 n -154
overleg / beheer / samenwerking n -206 n -221 n -180 n -160 n -155 n -155
promotie n -92 n -216 n -81 n -62 n -62 n -62
Totaal lasten n -644 n -778 n -592 n -553 n -549 n -505
Baten
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering v 82 v 77 v 75 v 75 v 75 v 75
regionale samenwerking
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) v 48 v 33 v 33 v 33 v 33
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid
overleg / beheer / samenwerking v 25 v 11 v 11 v 11 v 11 v 11
promotie v 1.185 v 862 v 1.177 v 1.214 v 1.245 v 1.245
Totaal baten v 1.340 v 983 v 1.296 v 1.333 v 1.364 v 1.331
Geraamd saldo van baten en lasten v 696 v 205 v 704 v 780 v 815 v 826