Veiligheid

Preventie en vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.

Terug naar navigatie - We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.

Wat gaan we doen?

Handhaving

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Hieronder worden de beleidsindicatoren gepresenteerd:

Indicator Eenheid B-2020 Eenheid B-2021 Bron
Verwijzigingen Halt 2018: 72 2019: 124 verwijzingen per 10.000 inwoners van 12 tot 17 jaar Bureau Halt
Winkeldiefstallen 2017: 0,2 2018: 0,2 winkeldiefstallen*  CBS
Geweldsmisdrijven 2017: 2,2 2019: 3,2 geweldsmisdrijven* CBS
Diefstallen uit woning 2017: 1,7 2018: 1,2 diefstallen uit woningen* CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 2018: 3,1 2019: 2,4 vernielingen en beschadigingen* CBS

* per 1.000 inwoners

 

Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Verbonden Partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

 

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2020-2024 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
A actualiseren legestarieven bijzondere wetten 5 5 5 5
A oprichten Kempen Interventie Team (KIT) -6 -6 -6 -6 -6
totaal lasten veiligheid -6 -1 -1 -1 -1

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Actualisatie legestarieven
De legestarieven zijn inflatoir aangepast.

 

Oprichten Kempen Interventie Team (KIT)
De basisteam Driehoek is op 31 januari 2020 akkoord gegaan met het oprichten van het KIT. Er wordt een kwartiermaker geworven, die de opdracht krijgt het KIT door te ontwikkelen op basis van de in de evaluatie genoemde verbeterpunten. Het thema waarop samenwerking plaatsvindt wordt verbreed naar alle complexe handhavingscasuïstiek en overlastsituaties en dus niet alleen situaties die betrekking hebben op de huisvesting van arbeidsmigranten.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De gemeentelijke bijdrage van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de begroting 2021 van de Veiligheidsregio. Deze kosten stijgen met een bedrag van ca € 28.000,- ten opzichte van 2020. De kosten van de Veiligheidsregio zijn gebaseerd op de uitkering die de gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, cluster brandweer en rampenbestrijding.

Voorts stijgen de kosten van de doorbelasting voor handhaving van SK / VTH basis van geactualiseerde tijdbestedingen.

 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves weergegeven.

 

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
integrale veilgheid:
preventie en vergunningverlening n -39 n -45 n -35 n -35 n -35 n -35
handhaving n -278 n -315 n -320 n -320 n -320 n -320
rampenbestrijding / crisisbeheersing n -1.273 n -1.337 n -1.365 n -1.366 n -1.363 n -1.355
Totaal lasten n -1.590 n -1.697 n -1.720 n -1.721 n -1.718 n -1.710
Baten
integrale veilgheid:
preventie en vergunningverlening v 15 v 16 v 10 v 10 v 10 v 10
handhaving
rampenbestrijding / crisisbeheersing v 74 v 72 v 72 v 72 v 72 v 72
Totaal baten v 89 v 88 v 82 v 82 v 82 v 82
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.501 n -1.609 n -1.638 n -1.639 n -1.636 n -1.628