Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente Bladel zowel een bestuurlijke als een financiële (risicodragende) band heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de thema’s/beleidsvelden.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

 

Visie op verbonden partijen

Bladel heeft een positieve grondhouding ten opzichte van samenwerking: regionaal of nog breder. Indien zich de gelegenheid voordoet om middels samenwerkingsverband of andere verbondenheid, op doelmatiger en doeltreffender wijze doelstellingen te realiseren, dan zullen de deelname mogelijkheden altijd onderzocht worden. Samenwerking kan (soms) de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen. Er zijn drie redenen waarom gemeenten met elkaar samenwerken in de vorm van een verbonden partij: 

  • Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de problematiek.
  • Om efficiëncy voordelen te behalen.
  • Vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking.

De samenwerking kan vormgegeven worden door een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aanpak. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een BV. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze samenwerking van toepassing. Als wordt gekozen voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt het regime van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Op basis van het BBV moet jaarlijks inzicht worden geboden in:

  • het doel (het openbaar belang);
  •  het bestuurlijk en het financieel belang en
  • de ontwikkelingen (beëindiging, wijzigingen of problemen bij bestaande verbonden partijen)

 

Kaderstellende en controlerende rol raad
De verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de ver-bonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak.

In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen nader toegelicht. Bij het onderdeel “financieel belang” wordt, daar waar bekend, de omvang van het geraamde eigen en vreemd vermogen per eind 2021 weergegeven. Van een aantal verbonden partijen zijn deze nog niet bekend (nnb).

 

Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

Naam: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang: Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening voor de deelnemers, een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening betrokken organisaties en andere bij de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties en van de bestuurlijke afstemming/-integratie van betrokken organisaties bij hulpverlening en ongevallen- en rampenbestrijding.
Daadwerkelijke brand-, ramp- en ongevallenbestrijding op alle gebieden: preventie, repressie, en beperking van brand en brandgevaar. Idem voor ongevallen en rampen en bevordering van hulpverlening.
Bestuurlijk belang: Gezien de wettelijke taken van burgemeesters op deze terreinen is ervoor gekozen alleen vertegenwoordiging van burgemeesters in het bestuur toe te staan.
Relatie beleidsveld: Veiligheid
Financieel belang:                                                       
Eigen vermogen begin en eind 2021        5.887.000,- 4.773.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2021 35.438.000,- 33.071.000,-
(Voorlopig) geraamd resultaat 2020 / 2021 0,- 0,-
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 1.195.000,- 1.265.000,-
De bijdrage, exclusief het deel voor bevolkingszorg e.d., wordt volledig verdeeld naar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, sub-cluster brandweerzorg en rampenbestrijding.
Ontwikkelingen: - VRBZO is bezig met het opstellen van een nieuwe visie, de Visie 2025. De visie geeft richting aan de te bereiken resultaten van VRZBO en de inspanningen die daarvoor nodig zijn.
- De afgelopen jaren hebben gemeenten twee maal besloten tot een aanvullende indexering voor pensioenkosten. Daardoor heeft de werkelijke loonkostenstijging gelijke trend gehouden met de beschikbare indexing. Bij het opstellen van de begroting 2020 was het effect van de nieuwe CAO nog onbekend. Inmiddels is bekend dat de omvang van de indexering aansluit bij de loonstijging op basis van de CAR-UWO.
Voor 2020 heeft het ABP een lichte stijging van de pensioenpremies doorgevoerd. Dit geeft geen aanleiding een verzoek tot aanvullende indexering in te dienen. Voor 2021 verwacht ABP wel een forse stijging. De ontwikkeling van de pensioenpremies vormt daarmee een grote onzekerheid voor de begroting 2021. Indien de pensioenpremies werkelijk flink gaan stijgen, zal deze stijging voor het jaar 2021 conform de afspraken rondom indexering onttrokken worden uit de reserve en niet tot een voorstel voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
- Als gevolg van het uitwerkingsakkoord FLO vallen de kosten van de overgangsregeling FLO de komende jaren hoger uit dan begroot. Het uitwerkingsakkoord is het gevolg van het overleg tussen de brandweerkamer en de vakbonden over het verhogen van de AOW leeftijd en het vervallen van het Levensloop sparen. In het akkoord is overeengekomen dat de Levensloop uitkering versneld op een spaarrekening van de medewerker gestort moet worden. Over de gehele looptijd van de regeling zijn de kosten budgetneutraal voor VRBZO. Wel worden de kosten volgens een ander patroon gerealiseerd dan begroot. Hierdoor ontstaat in de periode tot en met 2028 een incidenteel tekort van ruim € 5,0 miljoen. In de jaren na 2028 slaat dit beeld om in een overschot van ongeveer gelijke omvang. Het incidentele tekort tot en met 2028 wordt afgedekt met incidentele middelen. Voor de kosten tot en met 2024 is een bestemmingsreserve FLO gevormd van € 4,1 miljoen. Voor de periode van 2025 tot en met 2028 moet de bestemmingsreserve FLO de komende jaren met € 0,9 miljoen aangevuld worden.
- Verwacht wordt dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers. Kort samengevat: beroepsmedewerker voeren hetzelfde werk uit als vrijwilligers, maar krijgen een ongelijke beloning. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Ook vindt er nog een lobby plaats om er vanuit het rijk compensatie voor te ontvangen. Een exacte raming kan daarom nog niet gemaakt worden.
- In de periode tussen 2021 en 2029 zullen omgevingsvisies en omgevingsplannen met omgevingswaarden moeten worden opgesteld. Tevens moet gebiedsinformatie uit onder meer omgevingsplannen juist en volledig ontsloten worden in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).
Gemeenten (provincie en waterschap) hebben primair de verantwoordelijkheid om bovenstaande in te regelen en te borgen. Dit betekent enerzijds dat zij binnen hun eigen organisatie het nodige te doen hebben in het inrichten van processen, het digitaal ontsluiten van informatie en het opleiden van de eigen medewerkers.
Anderzijds zullen de verbonden partijen ODZOB, GGDBZO en VRBZO, die in opdracht van de gemeenten taken uitvoeren in het ruimtelijke en sociale domein, eveneens processen moeten (her)inrichten, informatie moeten ontsluiten en medewerkers moeten opleiden en trainen.
Risico’s:

De kans of impact van onderstaande risico’s zijn van die mate dat er rekening mee moet worden gehouden dat ze zich voordoen. Tijdens de reguliere planning en control gesprekken worden de risico’s besproken en bijgesteld. De risico’s, en eventueel genomen beheersmaatregelen om de impact te dempen, worden gemonitord en periodiek gewogen door het managementteam. Bij de kwantificering van de impact is rekening gehouden met incidentele risicobedragen. De risico’s met betrekking tot algemene bedrijfsvoering en majeure wijzigingen in model brandweerzorg hebben op onderdelen een structureel karakter. Dit betekent dat bij het voordoen van dit risico incidenteel vanuit het weerstandsvermogen een onttrekking kan worden gedaan.
Het is niet reëel dat bovengenoemde risico’s zich gelijktijdig voordoen. Tevens is de impact van een ernstig incident en de majeure wijzigingen in model brandweerzorg (nog) lastig te kwantificeren.
Mede gelet op bovenstaande houdt VRBZO rekening met een totaal risicobedrag van € 2,0 miljoen.

 

Naam: Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang: De GGD Brabant-Zuidoost heeft tot doel om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg. De GGD Brabant-Zuidoost staat voor positieve gezondheid. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid in onze regio en zijn daarbij de (sub)regionale en lokale verbinder in preventie. Daarnaast staan ze altijd klaar bij grote en kleine crisissen. Bij de uitvoering van alle taken wordt het eigen kunnen en de eigen keuzes van burgers centraal gesteld.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Volksgezondheid en milieu
Financieel belang:                                     
Eigen vermogen begin en eind 2021      2.690.000,- 3.143.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2021 12.231.000,- 12.418.000,-
(Voorlopig) geraamd resultaat 2020 / 2021 0,- 0,-
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 346.000,- * 677.000,-
* inclusief bijdrage JGZ 0 – 4 jaar.
Ontwikkelingen: Het uitdragen van positieve gezondheid (gezondheid als middel), betere spreiding en beschikbaarheid van ambulances, uitvoering integrale Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, een gezonde leefomgeving, gezondheid van statushouders, infectieziekte bestrijding (o.a. Coronavirus), depressie- en suïcidepreventie, drugspreventie en de decentralisatie van het rijksvaccinatieprogramma.
Risico’s:

Om risico's te beheersen wordt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld door de GGD. Daarnaast wordt een actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marapgesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico’s te beperken. In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico’s uitgebreid beschreven. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd:
• Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duur-der personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.
• Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk maken dit risico pregnanter.
• Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
• O.a. vanwege de dreiging van een aanzienlijke verhoging per 2021 van de ABP-premie, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.
• Verder blijft het risico van afname van markttaken voor derden (m.n. forensische diensten voor de politie) en daaraan verbonden vergoeding actueel.

 

Naam:

Metropoolregio Eindhoven
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang: De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het MRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud geven aan de regionale vraagstukken.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Economie en Sociaal domein
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2021 3.337.000,- 2.571.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2021 15.770.000,- 13.394.000,-
(Voorlopig) geraamd resultaat 2020 / 2021 0,- 0,-
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 278.000,- 288.000,-
Ontwikkelingen:

Evaluatie samenwerking
In de gemeenschappelijke regeling werd vastgelegd dat het Algemeen Bestuur per 1 januari 2017 het functioneren van de Metropoolregio en de samenwerkingsrelatie met het regionaal platform zal evalueren. Dit is in de loop van 2017 uitgevoerd en heeft in 2018 geresulteerd in het “Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven”. Ten behoeve van een slagvaardigere organisatie is daarin opgenomen dat de MRE zich gaat focussen op de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.
Afgeleid van het “Samenwerkingsakkoord” worden voor de afzonderlijke jaren werk-programma’s opgesteld. Dit zijn de uitvoeringsplannen gebaseerd op de geformuleerde ambities. Deze werkprogramma’s vormen op hun beurt weer het uitgangspunt voor de begrotingen.


Ambtelijke organisatie
De Metropoolregio Eindhoven heeft een kleine organisatie die het bestuurlijk proces strategisch en organisatorisch ondersteunt. De ambtelijke organisatie richt zich met name op het faciliteren, coördineren en ondersteunen van de bestuurlijke processen. De bedrijfsvoering zal hierop verder worden afgestemd.

Risico’s:

De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van de organisatie Metropoolregio Eindhoven. Vanaf 2017 zijn de uitvoerende SRE taken merendeels afgebouwd en resten er alleen nog werkzaamheden voor de nieuwe netwerkorganisatie en voor (het landgoed) Gulbergen. De risico’s van Gulbergen worden afgedekt door de voorziening Gulbergen. De risico’s die voortvloeien uit de reguliere werkzaamheden worden afgedekt door de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven.

 

Naam: KempenPlus
Vestigingsplaats: Bladel (samenwerking 4 Kempengemeenten)
Openbaar belang: KempenPlus voert de taken uit op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (Pw). Het is een samenvoeging van WVK-groep (als uit-voeringsorgaan van de Wsw) en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (als uitvoeringsorgaan van de Pw). KempenPlus is dan ook een uitvloeisel van de Participatie-wet die op 1 januari 2015 van kracht werd. Deze wet beoogt dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Het participatiebedrijf is werkgever van de nog bestaande populatie Wsw'ers, maar opereert daarnaast vooral als arbeidsmakelaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen die in de bijstand terecht zijn gekomen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2020 / 2021 0,- 0,-
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 5.873.000,- 5.848.000,-

De gemeentelijke bijdrage 2021 voor KempenPlus is bepaald op basis van de ontwerp-begroting 2021.

Ontwikkelingen: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De uitvoering van deze regeling voor de Kempengemeenten is bij KempenPlus gelegd. Op dit moment is nog onduidelijk of deze regeling ook consequenties heeft voor 2021. In de begroting van KempenPlus is geen rekening gehouden met de Tozo, omdat KempenPlus ervan uitgaat dat alle uitgaven door de gemeenten worden gecompenseerd. KempenPlus is daarnaast geconfronteerd met een aanzienlijke fraude die in april 2020 naar buiten is gekomen. Hierop heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden door BDO waarbij de schade is vastgesteld. KempenPlus schat de invloed van de fraude op de exploitatie laag in. Tot slot zijn mogelijke wijzigingen van het huidige takenpakket van KempenPlus, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van onderdelen van de nieuwe Wet Inburgering per juli 2021, nog niet meegenomen in de begroting van KempenPlus.
Risico’s:

Naast prijsrisico’s heeft KempenPlus ook te maken met kwantiteits- en kwaliteitsrisico’s: 1) hogere instroom cliënten, 2) afname van het aantal mensen met een SW indicatie kan niet gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers LKS (loonkostensubsidie) of beschut werk. 3) arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkers uit de doelgroep neemt af. De kans dat het eerste risico (meer cliënten) zich voordoet is door de coronacrisis sterk toegenomen. In de begroting van KempenPlus wordt ervan uitgegaan dat de uitstroom van de SW gecompenseerd wordt door de medewerkers met een loonkostensubsidie of in Beschut Werken. KempenPlus richt zich vooral op het plaatsen van medewerkers op een zo regulier mogelijke baan. Het risico bestaat dat de medewerkers die binnen de infrastructuur werken minder loonwaarde of productiviteit hebben en meer begeleiding nodig hebben. Het risico op de ontwikkelingen in de doelgroepen wordt geschat op 10% van uitvoeringskosten van W&P.
Naast de ontwikkelingen in de doelgroepen vormen ook de ontwikkelingen in de markt een risico. Voor de bedrijfsresultaten is KempenPlus afhankelijk van de vraag in de markt en de economische ontwikkelingen. De volgende risico’s hangen hiermee samen: 1. Wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten; 2. Aflopende contracten met de gemeenten 3. Aanpassen van de relatie met de gemeenten. KempenPlus is niet langer opdrachtnemer maar deelnemer aan een uitvoeringsorganisatie die gezamenlijk met de buitendiensten van de gemeenten wordt opgezet. 4. Meer instromers dan de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan; 5. Concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering; 6. Economische gevolgen van corona; 7. De fraude kan tot imagoschade leiden waardoor KempenPlus minder interessant wordt als partner.

 

Naam: Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
Vestigingsplaats: Oirschot
Openbaar belang: Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten en aangesloten organisaties bij het uitvoeren van diverse inkoopacties voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied.
Bestuurlijk belang: Het verzorgingsgebied wordt ingedeeld in 5 clusters (cluster 1: “BOV en De Kempen”, cluster 2: “A2 gemeenten en Dommelregio”, cluster 3: “Peelgemeenten”, cluster 4: “Noordoost” en cluster 5: “Overig”). De gemeente Bladel maakt deel uit van het cluster BOV (Best, Oirschot en Veldhoven) en De Kempen. Per cluster worden twee bestuurders gekozen m.u.v. cluster 5 “Overig” (bijv. VRBZO). Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur en is de voorzitter van het bestuur een burgemeester. Tevens neemt één bestuurder van de gemeente Bladel zitting in de Vergadering van Aangeslotenen.
Relatie beleidsveld: Overhead
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2020 / 2021 0,- 0,-
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 129.000,- 130.000,-

De gemeentelijke bijdrage 2021 is na aftrek van het behaalde resultaat door Bizob in 2020. De gemeente neemt op jaarbasis 210 dagen af van de Stichting. Betaling ge-beurt tegen een voorcalculatorisch door het bestuur bepaalde vergoeding.

Ontwikkelingen: Voor 2021 heeft Bizob zes (6) concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naar toe zal gaan:
- Collectieve inkoop. In 2021 blijft Bizob hoog inzetten op collectieve inkoop, want samen kunnen we veel voordelen behalen en inkoopkosten reduceren. Naast collectieve inkoop richten we ons ook op het gezamenlijk contractbeheer en -management. Ook benchmarken we zoveel mogelijk door succesvolle innovaties als best practices met de gemeenten te delen.
- Circulair Inkopen. Duurzaamheid staat in vele coalitieakkoorden en ook bij Bizob hoog op de ambitieladder. Meer dan ooit laten de ontwikkelingen in de wereld ons zien dat we van de huidige lineaire economie (take, make, waste) moeten veranderen naar een circulaire economie (make, use, return). In 2021 maakt circulariteit daarom standaard onderdeel uit van alle inkoop- en aanbestedingstrajecten die door Bizob worden begeleid. Per inkooptraject kijken we naar de draagkracht binnen de organisatie en onderzoeken de mogelijkheden en kansen voor circulariteit.
- Van passief naar innovatief contractmanagement sociaal domein. In de uitvoeringsfase van de opdracht, waar de afspraken worden bewaakt, is een belangrijke rol weggelegd voor contractbeheer en –management. Bizob beheert ruim 1200 contracten binnen het sociaal domein. Voor 2021 staat de doorontwikkeling van contractmanagement gepland. Concreet houdt dit in dat we steeds meer van passief (ad-hoc) en reactief contractmanagement naar proactief en innovatief contractmanagement gaan. Door proactief en innovatief contractmanagent is het mogelijk om besparingen en kwaliteitsslagen te maken.
- Expertise en aanpak. Bizob groeit niet alleen in het aantal aangesloten organisaties, maar ook in het aantal inkoopexperts dat bij Bizob werken. Inmiddels heeft Bizob een solide verdieping van specialisten in huis. In 2021 introduceren we een Taskforce. Een Taskforce is een vaste samenstelling van inkopers die alle trajecten op het gebied van hun specifieke kennisgebied begeleiden.
- Investeren in kennis. In 2021 wordt verder invulling gegeven aan het opleidingsprogramma. Het opleidingsprogramma biedt medewerkers volop mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Door te investeren in onze medewerkers, halen we kennis is huis en zijn medewerkers doelgericht inzetbaar. Hierdoor blijft kennis van de markt en de wet up-to-date.
- Kennis heeft pas waarde als je het deelt. In de afgelopen tien jaar is Bizob uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop. Via onze nieuwsbrief en de besloten ledenomgeving op onze website houden we gemeenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In 2021 staan de volgende initiatieven vast op de agenda: MKB sessies, informatiebijeenkomsten voor de aangesloten organisaties en het verder invulling geven aan de 18 punten uit de intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij”.
Risico’s

De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.

 

Naam: Kempische Bedrijvenpark
Vestigingsplaats: Bladel (samenwerking 4 Kempengemeenten)
Openbaar belang: Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uitgangspunten.
Relatie hoofdtaakveld: Economie
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2021 12.694.000,- 14.458.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2021 25.705.000,- 17.019.000,-
(Voorlopig) geraamd resultaat 2020 / 2021 2.106.000,- 1.764.000,-
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 0,- 0,-

De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deel-nemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen tonen aan dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Op dit moment wordt geen voorziening voor negatieve exploitatie nodig geacht.

Ontwikkelingen: Van de uitgeefbare grond (69 ha) is 62% verkocht (medio 2020). De planning voor uitgifte in 2020 is 7.2ha, maar vanwege het coronavirus wordt die planning waarschijnlijk niet gehaald. Medio 2020 is 4,5ha verkocht. De planning voor uitgifte in 2021 is 5.0ha.
Onlangs is gestart met de verkoop van het tweede wooncluster van 15 woonkavels.
Risico’s:

Het belangrijkste risico is vertraging in de gronduitgifte. Het tempo van de uitgifte heeft invloed op het eindresultaat van de exploitatie. Indien het breakevenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen. Omdat de financieringslasten laag zijn is de impact ook klein.

 

Naam: Samenwerking Kempengemeenten
Vestigingsplaats: Reusel (samenwerking 5 Kempengemeenten)
Openbaar belang: De SK behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers op de gebieden van: informatie en communicatie technologie (SSC); Werk inkomen en zorg (ISD), Personeelszaken (P&O), Jeugdhulp en Veiligheid, Handhaving en Toezicht (VTH).
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Overhead, Sociaal domein en VHROSV
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2021 0,- 0,-
Vreemd vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2020 / 2021 0,- 0,-
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 5.077.000,- 4.732.000,-
Ontwikkelingen: Samenwerking Kempengemeenten is de afgelopen jaren flink gegroeid. Door deze ontwikkelingen is de organisatie van de Samenwerking Kempengemeenten zo groot geworden dat het bestuur van mening is dat opnieuw gekeken moest worden naar de organisatie en aansturing van onze samenwerking. De gemeentesecretarissen zijn in 2019 aan de slag gegaan met het tegen het licht houden van de organisatie van deze samenwerking. Doelstelling was het realiseren van een versterking om daarmee een fundament te leggen voor de toekomst van de samenwerking in de Kempen. Inmiddels heeft het DB van de SK besloten om het project “Opnieuw Verbinden” op te star-ten, waarbij de organisatie van de SK in zijn geheel vernieuwd wordt. In 2020 worden de voorbereidingen getroffen, waarna de implementatie wordt opgestart. De verandering van de organisatie wordt in 2023 afgerond.
Risico’s:

Besloten is om in het verband van de SK geen eigen vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. In voorkomende gevallen zal dan teruggevallen moeten worden op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten.

 

Naam: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten en provincie)
Openbaar belang: Verbeteringen te bewerkstelligen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving, onder meer door een intensievere onderlinge samenwerking. Omgevingsdiensten zorgen ervoor dat de leefomgeving voor mens en dier veilig is en dat het milieu wordt beschermd. De ODZOB is met ingang van 1 juni 2013 in werking getreden.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Relatie hoofdtaakveld: Veiligheid en VHROSV
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2021 1.890.000,- 1.890.000,-
Vreemd vermogen begin en eind 2021 3.187.000,- 3.137.000,-
(Voorlopig) geraamd resultaat 2020 / 2021 0,- 0,-
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 263.000,- 301.000,-
Ontwikkelingen: Deze staan verwoord in de ODZOB-begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. In het concernplan 2019-2022 zijn ambities geformuleerd en de noodzakelijke stappen die de ODZOB moet zetten, willen ze klaar zijn voor de uitvoering van het takenpakket dat uit de Omgevingswet, die waarschijnlijk per 1 januari 2022 in werking treedt, voortvloeit. Deze ambities gaan gepaard met investeringen in de organisatie. De ODZOB ondersteunt daarnaast de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling bij de implementatie en uitvoering van deze nieuwe wet. De ODZOB rapporteert hierover financieel en op basis van prestaties.
In de begroting 2021 en de daarbij horende meerjarenraming zijn nog een aantal andere speerpunten benoemd, zoals het verder uitvoeren en door ontwikkelen van het Regionaal Operationeel Kader, het voorbereiden van de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (samen met de Omgevingswet) en zorgen voor toekomst-bestendige veehouderijen. Ook zijn onder andere op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid, gezondheid, asbest, bodemkwaliteit, zeer gevaarlijke stoffen en ondermijnende criminaliteit speerpunten benoemd.
Risico’s:

De belangrijkste risico’s zijn:
- De door de gemeenten en provincies ingezette bezuinigingen die leiden tot omzetdaling;
- Het verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten;
- Het niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid en uniformiteit;
- Mutatie in werk, bijvoorbeeld taken Wbb, deregulering, lokaal beleid en t.z.t. de Omgevingswet.

 

Privaatrechtelijke verbondenheden

Naam: NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats: ’s-Gravenhage
Openbaar belang: BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt kredieten tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (62.790 aandelen)
Relatie hoofdtaakveld: Algemene dekkingsmiddelen
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
Resultaat 2019 / 2020 163 mln. 344 mln.
Dividend uitkering 2019 / 2020 80.000,- 169.000,-
Ontwikkelingen: Wij verwachten dat gedurende het begrotingsjaar zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. De BNG wordt door beleggers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.
Risico’s:

Het uit te keren dividend.

 

Naam: NV Brabant Water
Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch
Openbaar belang: De uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.
Door de fusie van de NV WOB en de NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant in Brabant Water NV per 1 januari 2002 heeft de gemeente Bladel 17.706 nieuwe aandelen verkregen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (17.706 aandelen)
Relatie hoofdtaakveld: Economische zaken
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
Resultaat 2018 / 2019 31 mln. 27 mln.
Dividend uitkering 2018 / 2019 0,- 0,-

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeen-te in Brabant Water heeft.

Ontwikkelingen: Brabant water is bezig met het ontwikkelen van een “distributienet van de toekomst”. Het vervangingsvraagstuk van het leidingnetwerk is complex. Brabant water anticipeert hierop door een wenssituatie te schetsen van het watertransport in 2030. Jaarlijks wordt een vervangingsprogramma van het leidingnetwerk opgesteld. Door vooruit te kijken naar 2030 en gebruik te maken van nieuwe technologieën probeert Brabant Water de vervangingspiek vanaf 2040 te verkleinen.
Risico’s:

Nihil, omdat de levering en distributie verzorgd wordt door monopolistische bedrijven, waarvan de aandelen in handen zijn van de provinciale en gemeentelijke overheid.

 

Naam: Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.
Vestigingsplaats: Heeze
Openbaar belang: De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de doelmatige ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie hoofdtaakveld: Sport, cultuur en recreatie
Financieel belang:
Eigen vermogen begin en eind 2020 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2020 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2020 / 2021 nnb nnb
Gemeentelijke beheerbijdrage 2020 / 2021 4.000,- 4.000,-

De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. In artikel 4 van de statuten is geregeld dat elke aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.

Ontwikkelingen: De te ontvangen SNL-subsidie wordt na 2022 niet meer doorbetaald aan de Bosgroep gelet op de geprognosticeerde omvang van het positieve beheersaldo van de gemeente Bladel binnen de Bosgroep. De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst.
Risico’s: Er zijn geen risico’s bekend.

Voor een algemene toelichting van de risico’s betreffende verbonden partijen wordt verwezen naar paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.