Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Verkeer en vervoer

Maatschappelijk effect:

Mensen en goederen verplaatsen verantwoord en veilig. De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden.

 

Infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.

Terug naar navigatie - Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.

Wat gaan we doen?

Gedrag/Gebruik Infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Om te meten of het beoogde maatschappelijke effect ook zo ervaren wordt door de inwoners gaan we vanaf 2021 via het inwonerspanel input ophalen voor de volgende effect-indicatoren:

Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 Bron
Gevoel van veiligheid van inwoners n.t.b. - - - Inwonerspanel
Waardering van inwoners voor een schone en hele omgeving n.t.b. - - - Inwonerspanel
Waardering van inwoners voor de leefomgeving n.t.b. - - - Inwonerspanel

  

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Het KBP nadert zijn voltooiing. Als de gemeenschappelijke regeling eindigt komt het beheer van de openbare ruimte dat nog niet is overgedragen (2de Fase) naar onze gemeente. Dit is nog niet volledig in de (meerjaren) begroting opgenomen (zie risicoparagraaf).

De visie Next Economy voor het centrum van Bladel zal ook invloed hebben op het beheer van de openbare ruimte. Dit is nog niet verwerkt.

Meer in het algemeen staan we aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen door de energietransitie (elektrisch rijden, andere vervoermiddelen), intrede van zelfstandig rijdende vervoermiddelen en de klimaatadaptatie. Dit alles zal de komende jaren zeker aandacht vragen binnen dit hoofdtaakveld.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2020-2024 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
A actualiseren legestarieven kabels en leidingen 20 20 20 20
A Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel -720 -38 -37 -37
A Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2021-2024 -1.200 -1.300 -1.400 -1.400 -63 -131 -203 -274
A vervanging openbare verlichting 2021-2024 -135 -135 -117 -117 -6 -13 -19 -25
B uitvoering herinrichting N284 -200 -200 -200 -1.000 -11 -21 -31 -83
B verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide -250 -13 -13 -13 -13
B aanpassing Oude Provincialeweg (herprioritering) -150 -1.300 -850 -8 -76 -120 -119
B evaluatie GVVP pm pm pm pm pm pm pm pm
totaal lasten verkeer en vervoer -1.935 -3.655 -2.567 -2.517 -81 -272 -403 -531

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Actualisatie legestarieven
De legestarieven zijn inflatoir aangepast, alsmede wordt uitgegaan van hogere productie / aantallen. 

 

Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel
Voor 2021 staat nog niks gepland hiervoor. Dit is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming hierover.

 

Gepland groot onderhoud wegen / wegbeheer
Op basis van de visuele inspectie en maatregeltoets is de kapitaalbehoefte berekend voor de periode 2020-2029. Het wegenbeheerplan 2020-2024 is door ons college in 2020 vastgesteld. Het wegenbeheerplan is opgesteld ter onderbouwing van de onderhoudsramingen binnen de exploitatie, de voorziening onderhoud wegen en de in het meerjarenprogramma opgenomen investeringen voor groot onderhoud in het kader van weg-beheer op basis van het kwaliteitsniveau sober (6-).

Op basis van de visuele inspectie en maatregeltoets is de kapitaalbehoefte berekend voor de periode 2020-2029. De berekende kosten zijn excl. indexering. De kapitaalbehoefte voor de periode 2020-2029 m.b.t. Gepland Groot Onderhoud (GGO) bedraagt € 1.600.000,- per jaar. Circa 50% van de GGO projecten kunnen integraal (riolering) worden uitgevoerd. Op deze projecten kan voor wegbeheer op basis van de ervaringen uit de afgelopen periode 25% synergie/integraliteit voordeel op de investeringskosten worden behaald. Op het totale budget betekent dit een voordeel van 12,5%. Als ook voor de komende periode dit integraliteitsvoordeel kan worden doorgezet kan met een jaarlijkse kapitaalbehoefte van € 1.400.000,- het integraal GGO onderhoud worden uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde weginspectie in 2020 kan dan nader worden bezien of deze raming al dan niet bijstelling behoeft. Vervolgens zullen met ingang van het jaar 2020 de onderhoudskosten jaarlijks in het kader van de P&C-cyclus worden geïndexeerd en zullen dan ook de areaaluitbreidingen worden meegenomen.

 

Uitvoering beleidsnota openbare verlichting
Onderhoud van de openbare verlichting geschiedt op basis van het Beleidsplan en het bijbehorende beheerplan Openbare Verlichting. In de gemeente Bladel is het beheer en onderhoud voor een periode van (maximaal) 10 jaar aanbesteed middels een geïntegreerd contract. De geactualiseerde budgetten zijn voldoende om het in stand houden, beheren en onderhouden naar behoren te kunnen uitvoeren. In de meerjarenprogramma zijn op basis van het beheerplan tevens jaarlijkse kredieten opgenomen voor vervanging van masten en armaturen.

 

Uitvoering herinrichting N284
Samen met de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Reusel-De Mierden wordt momenteel een plan voorbereid om de N284 toekomstproof te maken in kader van doorstroming en verkeersveiligheid. De daadwerkelijke aanleg c.q. uitvoering van de herinrichting is gepland in de jaren 2024-2025-2026. De jaren 2020 t/m 2024 zullen worden benut voor de voorbereiding, planvorming, onderzoeken, bestemmingsplannen etc. Mocht blijken dat vanuit de gemeente hogere ambities worden ingebracht dient hiertoe nader overleg gepleegd te worden.

 

Verbreding fietspad Cartierheide
De kosten van realisatie van het fietspad Cartierheide zijn afhankelijk van de keuze van de verharding. Wij gaan uit van een oplossing met half verharding.

 

Verkeersvisie Hapert: Oude Provinciale Weg
De herinrichting van de Oude Provincialeweg wordt afgestemd op de planning van de MFA Hapert en de planning van de N284. Omdat we met de aanpak willen wachten tot de nieuwe MFA in Hapert gereed is, zal met de daadwerkelijke realisatie eerst in 2022 en 2023 worden gestart. In 2020 en 2021 gaan we het plan voorbereiden / ontwerpen en aanbesteden.

 

Evaluatie GVVP
In 2019 is het oude GVVP geëvalueerd en is gestart met het opstellen van een nieuw verkeersbeleid dat vanaf 2021 moet gaan gelden. We zien mogelijkheden om de evaluatie en het actualiseren van beleid te combineren om eerder tot besluitvorming te kunnen komen. Het geactualiseerde GVVP zal worden ingepast in de Omgevingsvisie. De volgende deelprojecten zullen extra aandacht zullen krijgen in het geactualiseerde verkeersbeleid;
• Zorg voor veilige schoolomgevingen:
• Hernieuwde inventarisatie van alle knelpunten (met gebruik hiervoor van de BLIQ rapportages);
• Beleid fietspaden/netwerk;
• Verbeterplan fietspaden, utilitair en recreatief, mogelijkheden snelle fietspaden (buiten de N284 corridor).

Wij verwachten het nieuwe GVVP in de loop van dit jaar aan uw raad ter vaststelling te kunnen voorleggen. Op basis hiervan zullen alsdan in het meerjarenprogramma voor de jaren 2021 en volgenden de benodigde investeringsramingen worden opgenomen.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor de investeringen wordt verwezen naar het meerjarenprogramma. Voorts worden de interne kosten van de doorbelasting van loonkosten van openbare werken (binnen- en buitendienst) op basis van geactualiseerde tijdbestedingen beperkt opwaarts bijgesteld.

Het verloop ná 2019 wordt ook veroorzaakt door lagere lasten als gevolg van vrijval kapitaallasten.

 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
infrastructuur:
investeringen n -101 n -292 n -423 n -551
onderhoud n -369 n -407 n -407 n -407 n -407 n -407
beheer (schoon) n -1.542 n -1.665 n -1.781 n -1.770 n -1.793 n -1.784
parkeren n -7 n -8 n -8 n -8 n -8 n -8
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid n -224 n -292 n -281 n -280 n -279 n -278
doorstroming n -158 n -172 n -97 n -97 n -86 n -86
openbaar vervoer n -35 n -50 n -50 n -50 n -50 n -50
Totaal lasten n -2.335 n -2.594 n -2.725 n -2.904 n -3.046 n -3.164
Baten
infrastructuur:
investeringen v 20 v 20 v 20 v 20
onderhoud
beheer (schoon) v 103 v 28 v 28 v 28 v 28 v 28
parkeren v 3 v 4 v 4 v 4 v 4 v 4
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid v 8 v 5 v 5 v 5 v 5 v 5
doorstroming v 53 v 55
openbaar vervoer
Totaal baten v 167 v 92 v 57 v 57 v 57 v 57
Geraamd saldo van baten en lasten n -2.168 n -2.502 n -2.668 n -2.847 n -2.989 n -3.107