Sociaal Domein

Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Sociaal Domein

Maatschappelijk effect:

Iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie, neemt als volwaardig lid deel aan de samenleving. Aan mensen voor wie zelfredzaamheid en meedoen niet vanzelfsprekend is, wordt ondersteuning geboden.

Als gemeente dragen we hier onder meer aan bij door uitvoering van de participatiewet, WMO en jeugdwet. Daarbij werken we samen met onder andere vrijwilligersorganisaties, de jeugdcoach, mantelzorgondersteuner en ouderenconsulent. Tot slot hebben we een subsidiebeleid hiervoor en zijn we een dementievriendelijke gemeente.

 

Participatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten

Terug naar navigatie - Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten

Naast de primaire doelstelling van het faciliteren van lokale activiteiten en initiatieven met passende zaal-, oefen- en vergaderruimten, meer nadruk leggen op ontmoeten, betrekken, verbinden, deelnemen en samenwerken, in lijn met onze doelen/opgaven in het Sociaal Domein.

 

Wat gaan we doen?

Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis

Terug naar navigatie - Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis

Iedereen werkt naar zijn of haar mogelijkheden, bij voorkeur bij een reguliere werkgever en wanneer dat (nog) niet mogelijk is, door maatschappelijk te participeren.

 

Wat gaan we doen?

Mantelzorg

Terug naar navigatie - Mantelzorg

Mantelzorgers zijn optimaal toegerust voor hun taken, zodat zij deze zo lang en optimaal mogelijk zelfstandig (met behulp van ondersteuning) kunnen blijven uitvoeren.

 

Wat gaan we doen?

Wmo

Doel

Terug naar navigatie - Doel

Het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen (blijven) deelnemen aan het dagelijkse leven.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Complexe casuïstiek

Terug naar navigatie - Complexe casuïstiek

Het middels een actieve integrale aanpak bieden van passende en integrale ondersteuning in de steeds meer voorkomende casussen met een intensieve multidisciplinaire participatie- en/of zorgvraag.

 

Maatwerkdienstverlening 18+

Terug naar navigatie - Maatwerkdienstverlening 18+

Het bieden van voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, wanneer is gebleken dat deze persoon niet in staat is om de ervaren problemen zelf, met behulp van het sociaal netwerk of met voorliggende of algemene voorzieningen kan oplossen.

 

Wat gaan we doen?

Zorgloket

Terug naar navigatie - Zorgloket

Het bieden van informatie, advies, en het wijzen van de weg naar de juiste zorg/ondersteuning van mensen met een hulpvraag.

 

Wat gaan we doen?

Inkomensregelingen

Doel

Terug naar navigatie - Doel

Het verbeteren van de inkomenspositie van mensen die dit nodig hebben en het voorkomen dat het inkomen van inwoners en huishoudens onder het sociaal minimum terechtkomt, waarmee de kans op (langduriger en/of ernstiger) armoede, almede de kans op sociale uitsluiting als gevolg van de armoede, afneemt.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bijzondere bijstand

Terug naar navigatie - Bijzondere bijstand

Het bieden van een vergoeding voor onverwachte bijzondere en/of dringende noodzakelijke kosten aan mensen die dit op grond van hun financiële situatie niet kunnen betalen.

 

Wat gaan we doen?

Minimabeleid

Terug naar navigatie - Minimabeleid

Het bevorderen van deelname aan de maatschappij, het voorkomen van sociale uitsluiting en het voorkomen van uitsluiting van gezondheidsvoorzieningen voor mensen die leven in armoede.

 

Wat gaan we doen?

Schuldhulpverlening

Terug naar navigatie - Schuldhulpverlening

Het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met problematische schulden om hun schulden te kunnen aflossen. Dit met als hoger doel dat de schuldenaar de geldzaken weer onder controle krijgt, problemen in de toekomst worden voorkomen en zij weer kunnen participeren in het sociale en maatschappelijke leven.

 

Wat gaan we doen?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Als gevolg van de coronacrisis is de verwachting dat het beroep op een bijstandsuitkering en de inkomensregelingen zal toenemen.

 

Jeugd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien

Terug naar navigatie - Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien

Als gemeente hebben we een aantal taken binnen de Jeugdwet die we moeten doen. Een aantal taken die wij doen zijn het aanbieden van jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit, een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg opstellen, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp treffen, jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aanbieden, maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling nemen, de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie zoeken, vertrouwenspersonen aanwijzen voor jeugdigen en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulpverlening.

 

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

In het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn prestatie-indicatoren opgenomen die meerjarige worden gemeten en gemonitord. Deze worden in een aparte sessie aan de raad gepresenteerd.

 

Vrijwilligers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden

Terug naar navigatie - Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden

De gemeente wil een stimulerende, faciliterende en ondersteunende rol spelen richting vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden. De gemeente Bladel vindt vrijwilligers van grote waarde voor de Bladelse gemeenschap. Met het werk dat vrijwilligers verzetten, leveren ze een grote bijdrage aan het totale aanbod van voorzieningen in onze gemeente. Dit betreft voorzieningen die geheel door vrijwilligers worden gedragen. Maar er zijn ook professionele instellingen die voor de kwaliteit van hun aanbod voor een niet onbelangrijk deel afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Daarmee drukken de vrijwilligers een belangrijke stempel op het sociale karakter binnen de gemeente Bladel. Dankzij inzet van deze vrijwilligers hebben inwoners van Bladel een volwaardige plaats in de gemeente. Ook voor de vrijwilliger zelf, kan het werk van grote betekenis zijn.

 

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd:

Indicator 2017 2018 2019 Bron
Banen 1.078,5 1.117,3  1.169,3 per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15 - 74 jaar
www.waarstaatjegemeente.nl 
Jongeren met een delict voor de rechter 2015: 0% 2016: 0% van 12 t/m 21 jarigen niet bekend Kinderen in Tel en CBS jeugd / www.waarstaatjegemeente.nl 
Kinderen opgroeiend in armoede 3% 2% niet bekend CBS jeugd / www.waarstaatjegemeente.nl 
Netto arbeidsparticipatie 70,0% 70,2%  71,8% van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS arbeidsdeelname / www.waarstaatjegemeente.nl 
Werkloze jongeren 1% 1% 1% CBS jeugd / www.waarstaatjegemeente.nl 
Personen met een bijstandsuitkering 13,7 13,0  11,1 per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder CBS / www.waarstaatjegemeente.nl 
Lopende re-integratievoorzieningen 8,6 8,6 7,9 per 1.000 inwoners in
de leeftijd van 15 t/m 74 jaar
CBS participatiewet / www.waarstaatjegemeente.nl 
Jongeren met jeugdhulp 8,2% 8,9%  8,5% van alle jongeren tot 18 jaar CBS jeugd / www.waarstaatjegemeente.nl 
Jongeren met jeugdbescherming 0,4% 0,4% 0,6% van alle jongeren tot 18 jaar CBS jeugd / www.waarstaatjegemeente.nl 
Jongeren met jeugdreclassering 0% 0%  0% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS jeugd / www.waarstaatjegemeente.nl 
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 550 - 630 per 10.000 inwoners GMSD / www.waarstaatjegemeente.nl 

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• KempenPlus
• Samenwerking Kempengemeenten
• Metropoolregio Eindhoven

 

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Gemeenschapshuizen Den Herd / Den Tref

Beide gemeenschapshuizen schrijven al een aantal jaren rode cijfers voor wat betreft het resultaat van hun jaarlijkse exploitatie. Dat is deels het gevolg van het feit dat het niveau van subsidiëren (waarmee een sluitende exploitatie mogelijk zou moeten zijn) sinds 2012 is bevroren. Via reguliere indexering vanwege loon- en prijsontwikkeling zou het subsidiebedrag anno 2020 17% hoger zijn. Voor beide accommodaties ligt een nieuw onderkomen in het verschiet. Tegelijkertijd zal een ingrijpende bijstelling van de inhoudelijke / programmatische doelen van deze accommodaties worden doorgevoerd. In het nieuwe onderkomen zal naast de primaire doelstelling van het faciliteren van lokale activiteiten en initiatieven met passende zaal-, oefen- en vergaderruimten, meer nadruk komen te liggen op ontmoeten, betrekken, verbinden, deelnemen en samenwerken, in lijn met onze doelen/opgaven in het Sociaal Domein. De opzet van de exploitatie wijzigt daardoor ingrijpend en daarmee ook de opbouw / omvang van de subsidiebijdrage die daarop is gebaseerd.
Bijstelling van de subsidiebijdrage op de huidige situatie / exploitatie is zonder aannames niet mogelijk. Het regulier voeden van voorzieningen (als substantieel onderdeel van de jaarlijkse bijdrage) is gebaseerd op meerjarenramingen, maar die zijn bij Den Herd en Den Tref m.b.t. het huidige onderkomen niet meer aan orde. Vandaar dat er reeds in 2017 voor is gekozen het niveau van subsidiëren tot het moment van ingebruikname van de nieuwe accommodaties te handhaven en eventuele tekorten tot die tijd op te vangen t.l.v. het eigen vermogen.
Dit betekent echter dat de tekorten bij het huidige niveau van subsidiëren nog geen vertaling hebben gevonden in de meerjarenbegroting van de gemeente. Als die straks met een passende subsidiebijdrage moeten worden opgevangen, dient daar in de meerjarenbegroting tijdig op geanticipeerd te worden. Rekening houdend met het feit dat energieneutrale / -zuinige accommodaties zullen worden gerealiseerd, waarmee een deel van de kosten van de nutsvoorzieningen komen te vervallen, resteert bij beide accommodaties een bedrag van circa € 50.000 waarmee de subsidiebijdrage in de nieuwe situatie verhoogd zou moeten worden. Start van de exploitatie van het nieuwe onderkomen is in Hapert voorzien medio 2022 en in Bladel medio 2023.

 

Vernieuwde Wet Inburgering 2021

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Doel van deze nieuwe wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten participeren, het liefst via betaald werk. Nadrukkelijke samenwerking met andere wetgeving binnen het sociaal domein moet worden beoogd, in het bijzonder de Participatiewet. Gemeenten krijgen, net zoals de situatie voor 2013, weer de regie op het inburgeringsproces. Zo zijn gemeenten verplicht om voor iedere inburgeraar een brede intake af te nemen, een persoonlijk Plan Integratie en Participatie op te stellen en moeten asielstatushouders de eerste 6 maanden financieel ontzorgd worden. Daarnaast moeten gemeenten ook een tijdig en passend inburgeringsaanbod doen. Hiervoor zullen verplicht 3 verschillende leerroutes en aanvullende modules gericht op de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt worden ingekocht.
Voorgenoemde ontwikkelingen hebben invloed op de kosten die gemeenten moeten maken om uitvoering van de wet mogelijk te maken. Vanuit het Rijk is voor 2021 ten behoeve van uitvoering van diverse onderdelen van de wet ca € 26.000,- beschikbaar gesteld. Aanvullend hierop komt nog een specifieke uitkering voor het realiseren van inburgeringsvoorzieningen. Naar verwachting is over de hoogte van dit bedrag meer bekend in september 2020.

 

Koolbogt

Verkennend onderzoek doen naar woonontwikkeling op de Koolbogt door onder andere  de ontwikkelingsplannen van de daar aanwezige woningbouwvereniging te bevragen. Belangrijk hierbij is dat er rekening gehouden wordt in de openbare ruimte met doelgroep die er woont.  

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2020-2024 opgesomd en toegelicht.

 

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
B CC Den Herd/ Rabobank: verbouwing/uitbreiding -3.393 -225 -223 -221 -218
B CC Den Herd: verplaatsing naar de Markt -273 -93 -95 -97 -100
B CC Den Herd: verplaatsing naar de Markt huur 105 105 105 105 105
A KempenPlus ontwerp-begroting 2021 61 83 -4 128
A KempenPlus ontwerp-begroting 2021 15 15
A uitgaven reductie participatie -50 -50 -50 -50
A uitgaven reductie participatie 50 50 50 50
B uitgaven reductie begeleiding 75 75 75 75
B uitgaven reductie jeugd 75 75 75 75
totaal lasten sociaal domein -3.393 -168 13 35 -67 65

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Verbouwing Rabobank tbv CC Den Herd
Voor de verbouw van Den Herd op de huidige locatie was -al jaren- in het MIP een bedrag opgenomen van € 3.993000,-. Met de aankoop van de Rabobank als nieuwe locatie en accommodatie voor Den Herd komt het oorspronkelijke doel van het krediet (verbouwing van Den Herd op de huidige locatie) te vervallen en wordt aangewend voor de verbouwing op de nieuwe lokatie. In 2020 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 600.000,-. We gaan er van uit dat de verbouwing in 2021 plaats kan vinden.

Met vaststelling van de Centrumvisie op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de mogelijkheden voor gemeenschapshuis Den Herd aan de Markt te onderzoeken. De uiteindelijke realisatie van die ambitie kan alleen als er gebouwelijke positie is aan de Markt waarin de gemeenschapshuisfunctie daadwerkelijk kan worden ondergebracht. In 2020 is het pand van de Rabobank aangekocht. Om de concentratie van maatschappelijke-, culturele- en sociale gemeenschapsfuncties (waaronder die van Den Herd) aan de Markt in Bladel ook financieel mogelijk te maken is vanaf 2020 aanvullend op de al begrote investeringsruimte van € 3,993 miljoen, een extra jaarlijkse budgettaire ruimte ad € 168.000,- opgenomen in de begroting. In dit bedrag is ook een component begrepen voor de indexering van de loon- en prijsontwikkelingen van de reeds opgenomen investering van de ver-/nieuwbouw van Den Herd. De lasten van de aankoop en het voorbereidingskrediet werden gedekt ten laste van deze ruimte.

 

Uitgaven KempenPlus
Begin juli 2020 hebben wij de ontwerp-begroting 2021 van KempenPlus ontvangen. Ten opzichte van de geprognosticeerde extra uitgaven in de perspectiefnota 2020 kunnen de gemeentelijk bijdragen positief bijgesteld worden. De in de perspectiefnota geraamde uitgaven reductie voor participatie komt hiermee tevens te vervallen.

 

Uitgavenreductie sociaal domein
Zoals bekend hebben we de afgelopen jaren aanzienlijke extra lasten voor jeugd noodgedwongen moeten opnemen in onze meerjarenraming. Deze trend gaat nu ook voor begeleiding gelden. De gevolgen van de invoering van het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief en de vergrijzing laten zich immers voelen.

Voor welke zorg en ondersteuning moet de gemeente aan de lat behoren te staan en wat bij het normale opvoeden en opgroeien hoort? Om deze vraag te beantwoorden wordt een taskforce in de GRSK gevormd met daarin expertise van gemeenten en van GRSK, om de mogelijkheden om programmakosten voor jeugd en begeleiding te reduceren en om aan te geven wat voor die reductie moet worden gedaan. Ook de uitgaven voor participatie betrekken we hierbij.

Op dit moment weten we nog niet tot welke gekwantificeerde resultaten dat voor onze gemeente zal leiden. Vooralsnog hebben we hiervoor een taakstelling ingeraamd van in totaal € 150.000,-. Wij streven er naar om de onderbouwing van deze taakstelling voor het opstellen van de perspectiefnota 2021 ingevuld te hebben. Uw raad wordt vanzelfsprekend geïnformeerd over de gevolgen dat, dat heeft voor de uitvoering van de diverse gedecentraliseerde rijkstaken.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In 2019 hebben van de Stichting De Goei Plak wegens opheffing eenmalige middelen ontvangen en waren de kosten voor re-integratie eenmalig hoger. De raad heeft in zijn vergadering van 20 juni 2019 het krediet voor de realisatie van MFA Hapert gevoteerd. Dit leidt tot hogere kapitaallasten. Deze multifunctionele accommodatie wordt ingezet voor de uitvoering van diverse specifieke taken. Een deel hiervan heeft betrekking op het gemeenschapshuis. Op grond van BBV-voorschriften moeten de kapitaallasten van het MFA (onderdeel gemeenschapshuis) naar rato van het gebruik toegerekend worden naar het betreffende taakveld.

De bijdragen voor voorschoolse voorziening peuters en mantelzorg is middels budgetoverheveling overgeheveld naar 2020. Vanaf 2023 hogere baten en lasten ten behoeve van garantiebanen. Via de algemene uitkering ontvangen we extra middelen voor de invoering van de Wet Inburgering. Deze middelen hebben we hiervoor afgezonderd.

De kosten voor Wmo en Jeugd zijn afgestemd op de bijgestelde ramingen van afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

In 2019 ontvangen we extra uitkeringen van WVK-groep als gevolg van de uitkering van bovenmatige reserves. In het financieel kader participatiebedrijf is bepaald dat de bovenmatige reserves van WVK-groep/Kempenplus uitgekeerd worden. De bijdrage aan het participatiebedrijf KempenPlus zijn voorts meerjarig afgestemd op de ontwerp-begroting 2021 van KempenPlus. Daarnaast werken de financiële consequenties van het meerjarenprogramma meerjarig door in de ramingen.

In de brief van 26 juni 2020 informeerde de Minister van BZK de gemeente(n) over het compensatiepakket coronacrisis. We ontvangen compensatie voor o.a. kinderopvang (ouders werkzaam in een cruciaal beroep of vitale sector), muziekscholen en bibliotheken, sociale werkvoorziening en jeugd en zorg uit de Wmo. De compensatie 2020 hebben wij vooralsnog tot een bedrag van € 360.000,- afgezonderd voor de dekking van eventuele extra exploitatie uitgaven.

Door de maatregelen van het rijk om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen derven veel zelfstandigen noodgedwongen inkomsten. Het kabinet wil deze groep (tijdelijk voor drie maanden) ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten (KempenPlus verzorgt voor ons de uitvoering). De regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
Het doel van de regeling is tweeledig: allereerst om te voorzien in het levensonderhoud van zelfstandigen wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en ten tweede om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo.

 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
participatie:
accommodaties n -1.004 n -1.318 n -1.929 n -2.384 n -2.367 n -2.352
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning n -334 n -549 n -352 n -351 n -351 n -351
mantelzorg n -25 n -135 n -52 n -52 n -52 n -52
voorliggende voorzieningen n -480 n -474 n -484 n -459 n -459 n -458
arbeidsparticipatie n -375 n -279 n -277 n -261 n -293 n -293
overige lokale initiatieven n -97 n -168 n -149 n -184 n -190 n -189
Wmo:
zorgloket n -468 n -542 n -456 n -472 n -485 n -485
maatwerkdienstverlening 18+ n -4.254 n -4.238 n -4.243 n -4.257 n -4.258 n -4.258
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen n -8.617 n -10.912 n -8.474 n -8.329 n -8.129 n -7.984
minimabeleid n -199 n -197 n -197 n -197 n -197 n -197
bijzondere bijstand n -197 n -214 n -216 n -218 n -220 n -220
schuldhulpverlening n -6 n -10 n -10 n -10 n -10 n -10
jeugd:
preventie n -686 n -1.224 n -1.175 n -1.084 n -1.019 n -968
maatwerkdienstverlening 18- n -3.098 n -3.384 n -3.340 n -3.354 n -3.351 n -3.355
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18- n -309 n -296 n -241 n -241 n -241 n -241
vrijwilligers (waardering / ondersteuning) n -88 n -65 n -66 n -66 n -74 n -74
Totaal lasten n -20.237 n -24.005 n -21.661 n -21.919 n -21.696 n -21.487
Baten
participatie:
accommodaties v 98 v 195 v 195 v 235 v 235 v 235
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning v 6 v 48 v 6 v 6 v 6 v 6
mantelzorg
voorloiggende voorzieningen v 45 v 46 v 12 v 12 v 12 v 12
arbeidsparticipatie v 68 v 22 v 22 v 22 v 54 v 54
overige lokale initiatieven v 3 v 3 v 3 v 3 v 3 v 3
Wmo:
zorgloket
maatwerkdienstverlening 18+ v 167 v 159 v 159 v 159 v 159 v 159
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen v 3.724 v 4.396 v 2.164 v 2.164 v 2.164 v 2.164
minimabeleid
bijzondere bijstand v 40 v 30 v 30 v 30 v 30 v 30
schuldhulpverlening
jeugd:
preventie v 37 v 39 v 39 v 39 v 39 v 39
maatwerkdienstverlening 18- v 2
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18-
vrijwilligers (waardering / ondersteuning)
Totaal baten v 4.190 v 4.938 v 2.630 v 2.670 v 2.702 v 2.702
Geraamd saldo van baten en lasten n -16.047 n -19.067 n -19.031 n -19.249 n -18.994 n -18.785