Begroting op hoofdlijnen

Begroting op hoofdlijnen: kosten

Terug naar navigatie - Begroting op hoofdlijnen: kosten

Waar gaat het geld naar toe?
De gemeente besteedt in 2021 € 56,506 miljoen aan de uitvoering van al haar taken. Dit is inclusief de nieuwe voorstellen en de dotaties aan de reserves. In het overzicht staat hoe de totale uitgaven zijn verdeeld over de negen hoofdtaakvelden. Pro saldo resteert er een begrotingsoverschot van € 0,136 miljoen.

 

hoofdtaakveld (bedragen x € 1.000,-) kosten % van totaal
0. Bestuur en ondersteuning -1.662 2,94%
- Overhead -5.949 10,53%
- Algemene dekkingsmiddelen -355 0,63%
1. Veiligheid -1.720 3,04%
2. Verkeer en vervoer -2.725 4,82%
3. Economie -592 1,05%
4. Onderwijs -2.895 5,12%
5. Sport, cultuur en recreatie -4.173 7,39%
6. Sociaal domein -21.661 38,33%
7. Volksgezondheid en milieu -5.210 9,22%
8. VHROSV -5.008 8,86%
Geraamd saldo van baten en lasten -51.950 91,94%
Reserves
Beoogde stortingen in reserves -4.420 7,82%
Beoogde onttrekkingen aan reserves
Geraamd resultaat -136 0,24%
Totaal hoofdtaakvelden -56.506 100,00%

Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten

Terug naar navigatie - Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten

Waar komt het geld vandaan?
De gemeente ontvangt in 2021 € 56,649 miljoen. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de algemene en de specifieke uitkeringen die de gemeente van het rijk ontvangen. Daarnaast zijn de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de opbrengsten uit de grondexploitaties de grootste inkomstenbronnen.

 

hoofdtaakveld (bedragen x € 1.000,-) opbrengsten % van totaal
0. Bestuur en ondersteuning 496 0,88%
- Overhead 179 0,32%
- Algemene dekkingsmiddelen 37.346 66,09%
1. Veiligheid 82 0,15%
2. Verkeer en vervoer 57 0,10%
3. Economie 1.297 2,30%
4. Onderwijs 33 0,06%
5. Sport, cultuur en recreatie 640 1,13%
6. Sociaal domein 2.630 4,65%
7. Volksgezondheid en milieu 4.053 7,17%
8. VHROSV 3.564 6,31%
Geraamd saldo van baten en lasten 50.377 89,15%
Reserves
Beoogde stortingen in reserves
Beoogde onttrekkingen aan reserves 6.129 10,85%
Geraamd resultaat
Totaal hoofdtaakvelden 56.506 100,00%

Wat betalen de inwoners?

Terug naar navigatie - Wat betalen de inwoners?

Wat betalen inwoners?
De gemeente ontvangt ook geld uit lokale belastingen en heffingen. Hieronder ziet u wat een inwoner van Bladel jaarlijks betaalt.

 

2021 2020
OZB (gemiddeld tarief per woning) 293,00 286,00
Rioolheffing 4-persoonshuishouden (voorlopig) 286,00 286,00
Rioolheffing 2-persoonshuishouden (voorlopig) 170,00 170,00
Afvalstoffenheffing 4-persoonshuishouden (voorlopig) 154,00 154,00
Afvalstoffenheffing 2-persoonshuishouden (voorlopig 143,00 143,00
Toeristenbelasting:
vaste onderkomens: per overnachting voor toeristen 1,61 1,56
mobiele onderkomens: per overnachting voor toeristen 1,51 1,46