Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid en Milieu

Maatschappelijk effect:

Elke burger krijgt een gelijke kans op een gezond leven, ongeacht zijn sociaal economische status. Het leefmilieu in onze gemeente is gezond.

Als gemeente willen een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering bevorderen en in stand houden. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

 

Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel

Naast uitvoering van diverse wettelijke taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid bekommerd de gemeente zich om de gezondheid en vitaliteit van haar inwoners, en voelt zich hiervoor mede verantwoordelijk. Een belangrijke manier om gezondheid bij de inwoners te bereiken is door het uitvoeren en sturen op preventie.

 

Wat gaan we doen?

Ontwikkelingen

Kansrijke Start

Kansrijke Start is het actieprogramma van het ministerie van VWS om voor alle kinderen een goede start te realiseren. De eerste 1.000 dagen zijn daarin cruciaal. Een baby die tijdens de eerste 1.000 dagen van het leven blootstaat aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren begint met een achterstand. Deze factoren zorgen ervoor dat kinderen zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied minder goed kunnen ontwikkelen. Rijk, gemeenten, geboorte- en jgz, volwassen-ggz, welzijnswerk en wijkteam moeten hierbij de krachten gaan bundelen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport adviseert gemeenten om de lead te nemen om te komen tot een ‘lokale coalitie Kansrijke Start’. Goede voorlichting, ondersteuning en begeleiding om de risicofactoren te signaleren en de juiste ondersteuning te kunnen bieden zijn daarin cruciaal. Zo kunnen latere problemen worden ondervangen. Samen met de ketenpartners die betrokken zijn bij de eerste 1.000 dagen van een kind gaan we inzichtelijk maken op welke manier er in de Kempengemeenten samengewerkt wordt voor een Kansrijke Start, en of dit op deze wijze voldoende kansen en mogelijkheden op ondersteuning biedt. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om blinde vlekken of overlap in het aanbod te inventariseren. Om een lokale coalitie Kansrijke Start te realiseren is voor de periode 2020 – 2022 een bedrag van ca €16.000,- aan de gemeente Bladel toegekend.

 

Riolering

Wat willen we bereiken?

Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Eind 2020 krijgt u een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voorgelegd ter besluitvorming. Hierin zijn een aantal indicatoren opgenomen, die we na vaststelling kunnen opnemen in de begroting.

 

Duurzaam grondstoffengebruik/afval

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Voor duurzaam grondstoffengebruik en afval zijn onderstaande prestatie-indicatoren opgesteld. Voor de omvang van huishoudelijk restafval heeft het CBS in 2015 een streefwaarde gesteld van 69,60 kg/inwoner. Met 35 kg fijn restafval per persoon en 56 kg fijn en grof restafval per persoon in 2019 voldoet Bladel reeds aan die prestatie-indicator.

Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 Bron
Omvang van huishoudelijk restafval 69,60 kg/inwoner - - 56 kg CBS
Scheidingspercentage We blijven streven naar minder restafval en een circulaire economie. - - 85,1% Eigen data

  

Kwaliteit van de leefomgeving

Klimaat

Wat willen we bereiken?

Eind 2020 wordt een nieuwe kadernota energie en klimaat voorgesteld.

Warmtevisie/Regeling Reductie Energie (RRE)

Het aardgasvrij maken van de bestaande woningvoorraad in onze gemeente voor 2050.

 

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd:

Indicator 2017 2018 2019 Bron
Omvang fijn huishoudelijk restafval 48  46 kg/inwoner nog niet bekend CBS statistiek huishoudelijk afval / www.waarstaatjegemeente.nl 
Hernieuwbare elektriciteit 3,5% 5,6% nog niet bekend Klimaatmonitor RWS / www.waarstaatjegemeente.nl 

 

Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

 

Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2020-2024 opgesomd en toegelicht.

 

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
A uitvoering GRP 2021-2024 -1.353 -1.414 -1.422 -1.486 -44 -90 -136 -184
A uitvoering GRP: rioolheffingen 44 90 136 184
totaal lasten volksgezondheid en milieu -1.353 -1.414 -1.422 -1.486

Toelichting meerjarenprogramma

Uitvoeringsprogramma GRP
In het GRP zijn rioleringsmaatregelen gepland die in de planperiode 2020-2024 ten uitvoer worden gebracht. Het betreft de concrete uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de zorgplicht. De investeringen bestaan voornamelijk uit vervanging, vernieuwing en ombouw naar gescheiden stelsels.

 

Wat mag het kosten?

In 2019 en 2020 zijn er eenmalige middelen verantwoord en geraamd voor het leertraject IJslandse preventie-aanpak. De bijdrage aan Zuidzorg is met ingang van 2021 overgeheveld naar preventie en maakt daarbij onderdeel uit van de bijdrage aan de GGD.
Een overheveling van taken van Zuidzorg naar GGD is niet ingegeven door onvrede met de uitvoering van de taken door Zuidzorg, maar wel vanuit de wens om te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg. Door het weghalen van de knip bij het vierde levensjaar ontstaan er betere mogelijkheden om signalering, monitoring en preventie vorm te geven. In geval van zorgen over de ontwikkeling van een kind kan één professional als vertrouwd aanspreekpunt betrokken blijven. Daarnaast biedt een integrale vorm van JGZ ook meer mogelijkheden om volgens het principe van één kind, één gezin, één plan gezinnen als geheel op een gezinsgerichte wijze te benaderen. Een integrale vorm zal naar verwachting ook leiden tot meer grip op de uitgaven van jeugdzorg.

De gemeentelijke bijdrage aan de GGD is afgestemd op de begroting 2021 van de GGD. Op basis hiervan stijgen de kosten na 2020 als gevolg van enerzijds de indexering met 2,44% en anderzijds met een verhoging vanwege toegenomen kosten voor lijkschouwing-euthanasieverklaringen, RVP en aanvulling i.v.m. ABP-premiestijging.

In 2019 hebben we van het rijk subsidie ontvangen voor de uitvoering van de regeling reductie energiegebruik. Deze bijdrage werd eind december 2019 ontvangen. Omdat het niet meer mogelijk was om hieraan uitvoering aan te kunnen geven in 2019 werd de bijdrage overgeboekt naar de balans als vooruit ontvangen specifieke uitkeringen. Daarnaast zijn via resultaatbestemming 2019 eenmalige middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord (energieloket, transitievisie warmte, wijkaanpak). Ook deze middelen kwamen op een zodanig laat moment binnen dat het onmogelijk was hier beleid op te maken. Uitvoering is nu in 2020 voorzien.

Het saldo van de lasten en baten van afvalverwijdering en riolering worden meerjarig verrekend met de voorzieningen egalisatie afvalstoffenheffing en egalisatie rioolheffing. De compensabele btw wordt meegenomen in de kosten, omdat BTW-compensatiefonds gevoed wordt vanuit het gemeentefonds (uitname).

De gemeentelijke bijdragen aan de ODZOB zijn afgestemd op de begroting 2021 van de ODZOB. Op basis hiervan stijgen de kosten na 2020 als gevolg van de doorwerking van de uitvoering van het ROK.
Als gevolg van de eikenprocessierups willen we bestrijding aanpakken door het leefgebied van de natuurlijke vijanden van de processierups te stimuleren. Daarnaast willen we op gevoelige plekken de inlandse eiken vervangen door een anders soort. In verband met de tijdelijke intensivering van de ongediertebestrijding (engerlingen en emelten) op de sportvelden worden voor 2021 en 2022 eenmalige extra onderhoudskosten geraamd.

 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
volksgezondheid:
preventie n -476 n -485 n -749 n -764 n -779 n -792
acute zorg n -328 n -312 n -2 n -2 n -2 n -2
riolering n -1.931 n -1.894 n -1.908 n -1.941 n -1.986 n -2.034
duurzaam grondstoffengebruik / afval n -1.832 n -1.795 n -1.669 n -1.669 n -1.669 n -1.669
kwaliteit van de leefomgeving
preventie n -606 n -614 n -552 n -621 n -628 n -628
handhaving n -99 n -104 n -100 n -99 n -99 n -99
natuur (aanleg) n -125 n -147 n -147 n -147 n -41 n -41
klimaat n -350 n -626 n -83 n -83 n -83 n -83
Totaal lasten n -5.747 n -5.977 n -5.210 n -5.326 n -5.287 n -5.348
Baten
volksgezondheid:
preventie v 33 v 23
acute zorg
riolering v 2.082 v 2.048 v 2.069 v 2.095 v 2.140 v 2.188
duurzaam grondstoffengebruik / afval v 2.120 v 2.119 v 1.983 v 1.983 v 1.983 v 1.983
kwaliteit van de leefomgeving
preventie v 124 v 28
handhaving
natuur (aanleg)
klimaat v 256 v 256
Totaal baten v 4.615 v 4.474 v 4.052 v 4.078 v 4.123 v 4.171
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.132 n -1.503 n -1.158 n -1.248 n -1.164 n -1.177