Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie.

Terug naar navigatie - Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie.

Wij zijn een gemeente die dicht bij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal. Maatschappelijk en professioneel.
We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

 

Wat gaan we doen?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Uitbreiding griffie
In het functieprofiel voor de nieuwe griffier van de gemeente Bladel is vanuit de werkgeverscommissie de wens uitgesproken om te komen tot een formatie-uitbreiding op de griffie middels het aanstellen van een griffiemedewerker voor procesmatige en administratieve taken, als een manier om ruimte te scheppen voor de griffier voor professionalisering van de raads- en commissieleden en de doorontwikkeling van processen, werkwijzen en procedures van de raad als geheel. De kosten van deze formatie-uitbreiding zijn thans nog niet in de begrotingsstukken opgenomen.

 

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2020-2024 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
B algemene reserve: dekkingsreserve CC Den Herd 3.393
A actualiseren legestarieven burgerzaken 16 16 16 16
A res. verbetering kwaliteit buitengebied: Groene Long 150
A res. afschrijving geactiveerde uitgaven: Groene Long -150
A res. afschrijving geactiveerde uitgaven: Groene Long 6 6 6 6
B reserve afschrijving geactiveerde uitgaven: CC Den Herd -3.393
A reserve afschrijving geactiveerde uitgaven: CC Den Herd 235 232 230 226
A reserve afschrijving geactiveerde uitgaven: verpl. Den Herd 268 262 257 252 252
totaal lasten bestuur en ondersteuning 268 519 511 504 500

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Bijdrage algemene reserve / vormen dekkingsreserve t.b.v. ver-/nieuwbouw CC Den Herd
De algemene reserve biedt meer dan voldoende ruimte om een gedeelte van de verbouwing van de Rabobank t.b.v. CC Den Herd te kunnen dekken ten laste van de algemene reserve. Dit betekent dan, dat ten laste van de algemene reserve € 3.393.000,- toegevoegd wordt aan de dekkingsreserve afschrijving geactiveerde investeringen. Ten laste van deze reserve worden dan de gecalculeerde kapitaallasten van de verplaatsing van CC Den Herd naar de Markt (gedeeltelijk) gedekt.

 

Actualisatie legestarieven
De legestarieven zijn inflatoir aangepast.

 

Bijdrage reserve verbetering kwaliteit buitengebied / vormen dekkingsreserve t.b.v. Groene Long
In de raadsvergadering van 9 juli 2020 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling van plangebied Groene Long. Tevens is besloten om ten laste van de reserve verbetering kwaliteit buitengebied € 150.000,- toe te voegen aan dekkingsreserve afschrijving geactiveerde investeringen. Ten laste van deze reserve worden dan de gecalculeerde kapitaallasten (gedeeltelijk) gedekt.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In 2019 stegen de kosten van bestuur en ondersteuning eenmalig met € 625.000,-. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de extra dotaties aan de voorzieningen wethouderspensioenen en wachtgelden voormalig personeel. De meer opbrengsten in 2019 en 2020 en de daarmee gepaard gaande kosten worden veroorzaakt door extra opbrengsten van verkoop gronden (die niet via de grondexploitatie lopen).

 

Beoogde mutaties reserves
De beoogde rentebijschrijving naar de algemene reserve is geactualiseerd op basis van de geactualiseerde balanstotalen. Het percentage van de rentetoerekening aan de reserves moeten gebaseerd zijn op het gemiddelde rentepercentage van het vreemd vermogen. De bespaarde rente is hierop aangepast. Voorts worden in 2019 en 2020 de navolgende posten verrekend met de algemene reserve: afwaardering en eenmalige kosten basisschool De Vest, budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020, het gemeentelijk aandeel van de voorbereidingskosten van N284, de onderzoekskosten voor het raadsprogramma, het uitvoeringsprogram-ma duurzaamheid en de aanvulling van de reserve afschrijving geactiveerde investeringen. Daarnaast worden eenmalige baten/lasten voor de realisatie van MFA Hapert verrekend.

Ook de geraamde meerjarig geraamde winstuitnames van de grondexploitaties en de begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve. In 2020/2021 wordt ten laste van de algemene reserve extra gedoteerd aan de reserve ‘afschrijving geactiveerde investeringen’ (ter dekking van de kapitaallasten van de ver/nieuwbouw van CC Den Herd). Ten laste van deze dekkingsreserve worden kapitaallasten van een aantal investeringen met een economisch nut gedekt. De reserve ‘verkoop hypotheekbedrijf HNG’ wordt jaarlijks (t/m 2020) aangewend voor de dekking van de weggevallen dividenduitkering HNG. Daarnaast wordt € 150.000,- ten laste van de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied toegevoegd aan de dekkingsreserve geactiveerde investeringen voor de gedeeltelijk dekking van de realisatie van de Groene Long.

Vanaf 2020 en volgende jaren zijn baten en lasten geraamd voor de uitvoering van de maatregelen uit de verbetering kwaliteit buitengebied en van de bevordering van de duurzaamheid. Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de betreffende reserves.

 

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
Bestuur en ondersteuning n -2.197 n -1.572 n -1.572 n -1.572 n -1.567 n -1.567
Beheer overige gebouwen en gronden n -108 n -143 n -90 n -90 n -90 n -90
Totaal lasten n -2.305 n -1.715 n -1.662 n -1.662 n -1.657 n -1.657
Baten
Bestuur v 265 v 375 v 289 v 289 v 289 v 289
Beheer overige gebouwen en gronden v 528 v 634 v 207 v 207 v 207 v 207
Totaal baten v 793 v 1.009 v 496 v 496 v 496 v 496
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.512 n -706 n -1.166 n -1.166 n -1.161 n -1.161
beoogde storting in reserves n -9.737 n -2.816 n -4.420 n -534 n -2.562 n -314
beoogde onttrekking aan reserves v 9.005 v 4.155 v 6.129 v 1.308 v 1.171 v 1.171
Gerealiseerd/geraamd resultaat n -2.244 v 633 v 543 n -392 n -2.552 n -304
rekening-begrotingsresultaat v 1.274 n -1.077 v 136 v 85 v 436 v 365
beoogde storting in reserves n -1.274 v 1.077 n -136 n -85 n -436 n -365
Gerealiseerd/geraamd resultaat 0 0 0 0 0 0