Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Maatschappelijk effect:

het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.

Met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richten we ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

 

Onbebouwd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.

Terug naar navigatie - We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.

We nemen een actieve rol in het realiseren van het Natuurnetwerk (NNB) en grijpen kansen aan om hierbij toekomstbestendige combinaties te maken met economische activiteiten.

 

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd:

Indicator 2017 2018 2019 Bron
Gemiddelde WOZ waarde € 269.000 € 278.000 € 290.000 CBS Waarde onroerende zaken / www.waarstaatjegemeente.nl 
Nieuw gebouwde woningen 7,1 8,0 per 1.000 woningen   ABF research-systeem woningvoorraad / / www.waarstaatjegemeente.nl 
Demografische druk* 57,3% 57,8% 58,1% CBS Statistiek bevolking / www.waarstaatjegemeente.nl 
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 534 495 483 COELO / www.waarstaatjegemeente.nl 
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 846 718 682 COELO / www.waarstaatjegemeente.nl 

*De som van het aantal personen 0 tot 15 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
• Samenwerking Kempengemeenten
• Kempenplus

 

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2020-2024 opgesomd en toegelicht.

 

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
A actualiseren legestarieven omgevingsvergunningen 12 12 12 12
A startersleningen -375 -5 -5 -5 -5
A anticiperende verwervingen -2.000 -25 -25 -25 -25
totaal lasten VHROSV -2.375 -18 -18 -18 -18

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Actualisatie legestarieven
De legestarieven zijn inflatoir aangepast.

 

Startersleningen
De gemeente stimuleert jongeren om in de gemeente Bladel te wonen en te werken. De starterslening trekt naast de natuurlijke aanwas ook jonge gezinnen aan. Iets meer dan de helft van de leningen wordt verstrekt voor de aankoop van een bestaande woning. Veel aanvragers verlaten een huurwoning. Deze beide aspecten versterken dus de (belangrijke) doorstroming op de woningmarkt. Ieder jaar wordt in de jaarrekening een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument “Startersleningen” gemaakt.

De eerste drie jaren zijn de starters vrijgesteld van het betalen van rente en aflossing. Bij een te laag inkomen kan deze termijn worden verlengd. Daarna betaald de starter een maandelijkse annuïteit. De lening valt onder de Nationale Hypotheekgarantie.

 

Strategische / anticiperende grond verwervingen
Het volgende beleidsuitgangspunt is geformuleerd in de grondnota 2019 met betrekking tot grondaankopen:
• Burgemeester en wethouders kunnen binnen beleidskaders zelfstandig tot grondaankopen overgaan zonder voorafgaande instemming van de raad.
• Er wordt jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld voor grondaankopen die vallen onder de noemer anticiperende verwervingen. Voor 2021 wordt dit krediet wederom vastgesteld op € 2.000.000,-.
• Voor “strategische verwervingen” wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel een kredietaanvraag voorgelegd aan de raad.
• Aan de grondaankopen door burgemeester en wethouder onder de noemer “anticiperende verwervingen” worden de volgende voorwaarden gesteld: De grondaankopen moeten passen in de uitwerking van de structuurvisie; er moet sprake zijn van een financieel sluitende grondexploitatieberekening (haalbaarheidsberekening) en de grondaankoop moet onderbouwd zijn met een door een deskundige opgesteld taxatierapport.

Op grond van BBV-voorschriften moeten deze aankopen op de materiële vaste activa verantwoord worden. Over deze aankopen worden vooralsnog alleen rentelasten toegerekend. Voortaan starten bouwgronden in exploitatie (BIE) pas nadat uw raad een grondexploitatiecomplex met grondexploitatiebegroting vastgesteld heeft. Op dat moment kunnen de anticiperende verwervingen pas omgezet worden naar de bouwgronden in exploitatie.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor de jaren 2019 en 2020 wordt rekening gehouden met hogere opbrengsten in het kader van afgesloten anterieure overeenkomsten. De hiermee gepaard gaande extra lasten voor de ambtelijke tijdsbesteding (team Ruimte) en de daarop betrekking hebbende advieskosten e.d. stijgen hiermee ook voor die jaren.

In meerjarig perspectief bezien houden we rekening met een terugloop van de legesopbrengsten. Vanaf 2021 wordt rekening gehouden met lagere doorbelastingen van de kosten van SK/VTH als gevolg van bijgestelde prognoses.

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er eenmalige implementatiekosten voor de invoering van de Omgevingswet geraamd. De structurele lasten vanaf 2021 bedragen hiervoor ca € 65.000,-. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn subsidiebedragen geraamd voor de uitvoering van de subsidieregeling duurzame energie particulieren.

Vanaf 2020 en volgende jaren zijn baten en lasten geraamd voor de uitvoering van de maatregelen uit de verbetering kwaliteit buitengebied en van de bevordering van de duurzaamheid. Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de betreffende reserves (zie bestuur en ondersteuning).

De verschillen van de grondexploitatie worden door de jaren heen voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de geactualiseerde opzetten van de grondexploitaties, onderhanden werken en winstuitnames. In 2023 worden, als gevolg van de oprichting van de MFA, in het centrum van Hapert twee grote percelen vrijgemaakt voor een andere invulling. Deze locaties genereren extra opbrengsten. We houden tevens rekening met de lasten en baten voor de huisvesting van vergunninghouders.

Daarnaast werken de financiële consequenties van het meerjarenprogramma meerjarig door in de ramingen.

 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
bebouwd:
wonen n -996 n -1.073 n -969 n -918 n -893 n -893
grondexploitaties n -855 n -3.659 n -2.122 n -1.162 n -1.398 n -884
overig gebruik ruimte n -1.190 n -1.413 n -1.127 n -832 n -826 n -828
onbebouwd:
cultuurlandschap n -8 n -345 n -695 n -220 n -20 n -20
natuur / water 0 n -115 n -95 n -95 n -70 n -70
Totaal lasten n -3.049 n -6.605 n -5.008 n -3.227 n -3.207 n -2.695
Baten
bebouwd:
wonen v 998 v 1.023 v 858 v 758 v 683 v 683
grondexploitaties v 1.113 v 4.167 v 2.277 v 1.264 v 3.670 v 893
overig gebruik ruimte v 325 v 404 v 164 v 164 v 164 v 164
onbebouwd:
cultuurlandschap v 41 v 50 v 215 v 215 v 50 v 50
natuur / water 0 v 125 v 50 v 50 v 50 v 50
Totaal baten v 2.477 v 5.769 v 3.564 v 2.451 v 4.617 v 1.840
Geraamd saldo van baten en lasten n -572 n -836 n -1.444 n -776 v 1.410 n -855