Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Sport, Cultuur en Recreatie

Maatschappelijk effect:

Bladelse inwoners zijn tevreden over de voorzieningen in de eigen woonomgeving op het gebied van sport, cultuur en recreatie, ze zijn tevreden over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren hierin en ze nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.

Binnen het hoofdtaakveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

 

Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.

Terug naar navigatie - Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.

Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband. Daarnaast zorgen voor een divers, uitdagend en toegankelijk speelaanbod voor alle kinderen en jongeren.

 

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

De GGD meet eens in de 4 jaar de stand van diverse onderdelen op het gebied van gezondheid. Voor Sport en bewegen zijn de belangrijkste prestatie-indicatoren de volgende:

Indicator Streefwaarde 2016 2017 2018 2019 Bron
Sport tenminste 1 dag per week jongeren 12-18 jaar*         81% https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/bladel/Paginas/Gezondheidsmonitors-Bladel.aspx
Sport tenminste 1 dag per week volwassenen 19 - 64 jaar**   59%       https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/bladel/Paginas/Gezondheidsmonitors-Bladel.aspx
Sportdeelname/is lid van een sportvereniging/sportclub jongeren 12-18 jaar*         67% https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/bladel/Paginas/Gezondheidsmonitors-Bladel.aspx
Sportdeelname/is lid van een sportvereniging/sportclub volwassenen 19 - 64 jaar**   37%       https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/bladel/Paginas/Gezondheidsmonitors-Bladel.aspx
Niet sporters   45,8%       RIVM

*   Cijfers van jongeren 12-18 jarigen over 2019-2020 (Tabellenboek Jeugdmonitor 12-18 jarigen 2019-2020)

** Cijfers van volwassenen van 19 t/m 64 jaar over 2016-2017 (Tabellenboek Volwassenmonitor 19 t/m 64 jarigen 2016-2017)

 

Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel

Terug naar navigatie - Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel

We beschermen het cultuurhistorische erfgoed van Bladel door instandhouding en beheer te stimuleren (en waar nodig te ondersteunen) en door de aanwezige cultuurhistorische waarden als inspiratiebron te gebruiken en op een verantwoorde wijze in nieuwe ontwikkelingen in te passen.

 

Wat gaan we doen?

Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines.

Terug naar navigatie - Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines.

Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines. Het versterken van sociale cohesie, voorkomen of oplossen van maatschappelijke problemen, nieuwe samenwerkingen, meer bewustwording, versterken van de veerkracht en verankering van cultuur in de samenleving en efficiëntere inzet van middelen. Daarnaast het versterken van mogelijkheden voor een zinvolle en plezierige tijdsbesteding, ruimte voor creativiteit, uiting en ideevorming, versterking van talentontwikkeling en het versterken van mogelijkheden om in de gemeente te kunnen genieten van kunst en cultuur.

 

Wat gaan we doen?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partij wordt betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Kempenplus
• Bosgroep Zuid-Nederland

 

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2020-2024 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
A De Lemelvelden renovatie dak tenns/korfbal -71 -4 -4 -4 -4
A De Smagtenbocht renovatie dak VV Bladella -69 -3
A KV Klimroos De Roetwijer renovatie dak -14 -1 -1 -1
A KV Klimroos De Roetwijer vervanging installaties -53 -4 -4 -4
A sporthal Eureka aanpassing tbv aansluiting op MFA -20 -1 -1 -1
A sporthal Eureka renovatie dak -105 -6 -5 -5 -5
A sporthal Eureka vervanging installaties -141 -11 -11 -11 -11
A gebiedsplan Groene Long -482 -37 -15 -13 -12 -12
A groenstructuurplan 2021-2024 uitvoering -110 -110 -110 -110 -6 -11 -17 -23
A kunstgrasvelden vervanging toplaag -250 -250 -20 -39 -39
A LUWA-toren Bladel renovatie -41 -2
A speeltoestellen: vervanging -89 -45 -10 -15 -15 -15
A sportvelden renovatie -25 -25 -25 -25 -1 -2 -4 -5
totaal lasten sport, cultuur en recreatie -1.023 -517 -385 -245 -37 -53 -87 -113 -125

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Verduurzaming sportcomplexen / vervanging installaties / renovaties daken
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 februari 2016 besloten om de gemeentelijke gebouwen energieneutraal te (gaan) maken. Dit proces zal gefaseerd worden opgepakt waarbij in de fasering eerst de keuze zal vallen op gebouwen waar de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de energie factuur. De verduurzaming hebben wij geherprioriteerd. Op complex De Roetwijer worden zonnepanelen geplaatst en worden de warmings- en overige klimaatinstallaties vervangen. Daarnaast worden voor de sporthal X-sport de klimaatinstallaties vervangen. Betreft de voorgenomen renovaties van de daken de sportparken De Lemelvelden en De Smagtenbocht.

 

Aanpassing sporthal Eureka / aansluiting MFA
Op het moment dat de sporthal in Hapert onderdeel wordt van de nieuwe MFA, zal toegang via de huidige hoofdingang niet meer mogelijk zijn. De toekomst van de ruimte van het huidige sportcafé is nog onduidelijk. Dat betekent dat de doorgang van sportcafé naar sporthal dichtgemaakt zal moeten worden. Dat is nu een glaswand. Afhankelijk van de nieuwe functie van het sportcafé variëren de dan noodzakelijke maatregelen van, het sluiten van de tussendeur, tot het aanbrengen van een nieuwe scheidingsmuur.
Met het gereedkomen van de nieuwe MFA, komt de huidige buitenberging van de school (gesitueerd tegen de toestellenberging van de sporthal) beschikbaar voor de al jaren gewenste uitbreiding van de capaciteit van de toestellenberging. Die kan eenvoudig worden gecreëerd door de tussenmuur tussen beide ruimten weg te breken.

 

Gebiedsplan Groene Long
In het raadsprogramma 2018 – 2021 is beschreven dat een gebiedsvisie voor De Groene Long dient te worden opgesteld voor het plangebied. Uitgangspunt is dat er meerwaarde ontstaat voor inwoners én dat het project natuur- of milieueducatie, laagdrempelige recreatie en een verbetering van de biodiversiteit oplevert.

 

Uitvoering groenstructuurplan
Het beheerplan openbaar groen en de uitvoeringsmaatregelen in de komende jaren zijn o.a. vertaald in het meerjarenprogramma. Voor renovatie van versleten groenvakken wordt op basis van het groenstructuurplan 2018-2027 een jaarlijkse investering opgenomen van € 110.000,-.

 

Vervanging toplaag kunstgrasvelden
De kunstgrasvelden bij VV Bladella worden jaarlijks geïnspecteerd. Geconstateerd is dat de velden nog prima voldoen maar dat de vezels van beide kunstgrasvelden plat liggen en splijten. Dit betreft reguliere slijtage waar niet veel tegen te doen valt. Beide velden zijn aangelegd en in gebruik genomen in 2011. De toplaag van kunstgrasvelden gaat normaliter 10 tot 12 jaar mee, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. In het meerjarenprogramma hebben wij daarom voor de jaren 2022 en 2023 op basis van een indicatie van de kosten van het vervangen van de toplaag vooralsnog een investeringsraming van € 250.000,- per jaar opgenomen.

 

Renovatie LUWA-toren Bladel
Betreft de voorgenomen renovatie van de LUWA-toren in Bladel. 

 

Vervanging speeltoestellen
In 2018 is het nieuw speelruimtebeleid vastgesteld. Uitgangspunt van het beleid luidt als volgt: ieder kind met of zonder beperking moet de mogelijkheid hebben om buiten te spelen. Het doel is om divers, uitdagend en toegankelijkheid speelaanbod voor alle kinderen en jongeren te creëren. Een uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van het speelruimtebeleid waarin een investeringsslag wordt bewerkstelligd voor bepaalde kernen. De investeringen worden dan gebaseerd op een kwantitatieve (dichtheid en spreiding) en kwalitatieve analyse.

 

Renovatie sportvelden
De bespeelbaarheid van de sportvelden in onze gemeente is van een zodanig niveau dat vervanging dan wel (grondige) renovatie zich gemiddeld 1 keer per 20 jaar voordoet.  Ook de onkruiddruk noopt tot maatregelen. We nemen hier een jaarlijkse investering op van € 25.000,- per jaar ingaande het jaar 2021.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In 2019 zijn daarentegen eenmalige advieskosten geraamd voor het opstellen van het PIP-plan molen Hapert. In 2019 is een budget beschikbaar voor compensatie van de bouwschuren ad € 50.000,-. De kapitaallasten van de accommodaties stijgen als gevolg van de in het meerjarenprogramma opgenomen investeringen. In 2020 zijn middelen geraamd voor het aanbrengen van kantplanken voor 2 kunstgrasvelden op sportcomplex De Smagtenbocht.

Voorts worden de interne kosten van de doorbelasting van loonkosten van welzijn op basis van geactualiseerde tijdsbesteding bovenwaarts bijgesteld.

 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lasten
sport en bewegen
accommodaties n -1.175 n -1.412 n -1.352 n -1.360 n -1.373 n -1.404
bevorderen deelname en activiteiten n -323 n -336 n -311 n -311 n -311 n -311
cultuur:
cultuur en verbinding n -192 n -196 n -185 n -185 n -185 n -185
cultuur en participatie n -304 n -350 n -326 n -323 n -318 n -310
accommodaties n -462 n -570 n -570 n -570 n -570 n -570
erfgoed en kunst n -66 n -65 n -69 n -69 n -69 n -71
natuur n -1.343 n -1.410 n -1.360 n -1.365 n -1.360 n -1.365
Totaal lasten n -3.865 n -4.339 n -4.173 n -4.183 n -4.186 n -4.216
Baten
sport en bewegen
accommodaties v 475 v 481 v 469 v 469 v 469 v 469
bevorderen deelname en activiteiten v 1
cultuur:
cultuur en verbinding v 36 v 29 v 19 v 19 v 19 v 19
cultuur en participatie v 15 v 2 v 2 v 2 v 2 v 2
accommodaties v 101 v 101 v 101 v 101 v 101 v 101
erfgoed en kunst v 7 v 7 v 7 v 7 v 7 v 7
natuur v 28 v 39 v 42 v 45 v 45 v 45
Totaal baten v 663 v 659 v 640 v 643 v 643 v 643
Geraamd saldo van baten en lasten n -3.202 n -3.680 n -3.533 n -3.540 n -3.543 n -3.573