Sitemap

Begroting 2023 Blz. 1
Begroting 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
1. Inleiding Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Opbouw van de begroting Blz. 7
Lastendruk Blz. 8
Slot Blz. 9
2. Begroting op hoofdlijnen Blz. 10
Begroting op hoofdlijnen: kosten Blz. 11
Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten Blz. 12
Wat betalen de inwoners? Blz. 13
3. Uitkomsten begroting 2023 Blz. 14
Voorwoord Blz. 15
Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid Blz. 16
Collegeprogramma 2022-2026 Blz. 17
Meerjarenprogramma 2022-2026 Blz. 18
Mutaties meerjarenprogramma 2022-2026 Blz. 19
Het meerjarenperspectief totaal Blz. 20
4.0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21
Wat willen we bereiken? Blz. 22
Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Blz. 23
Financieel gezonde gemeente Blz. 24
Rechtmatigheidsverantwoording college Blz. 25
We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Blz. 26
Wat weten we nog meer? Blz. 27
Meerjarenprogramma Blz. 28
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 29
Ontwikkelingen Blz. 30
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 31
Wat mag het kosten? Blz. 32
4.1 Veiligheid Blz. 33
Preventie en vergunningverlening Blz. 34
Wat willen we bereiken? Blz. 35
We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. Blz. 36
Brandveiligheid Blz. 37
Cybercrime en cybersecurity Blz. 38
Georganiseerde criminaliteit Blz. 39
High Impact Crimes (HIC) Blz. 40
Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik Blz. 41
Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust Blz. 42
Sociale veiligheid Blz. 43
Verbinding zorg en veiligheid Blz. 44
Handhaving Blz. 45
Wat willen we bereiken? Blz. 46
Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving Blz. 47
Repressief handhaven Blz. 48
Beleidskaders Blz. 49
Wat weten we nog meer? Blz. 50
Meerjarenprogramma Blz. 51
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 52
Verbonden Partijen Blz. 53
Wat mag het kosten? Blz. 54
4.2 Verkeer en vervoer Blz. 55
Verkeer en vervoer Blz. 56
Infrastructuur Blz. 57
Wat willen we bereiken? Blz. 58
Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon. Blz. 59
Aanpassing Oude Provincialeweg Hapert Blz. 60
Energietransitie - Elektriciteit: We brengen onze infrastructuur op orde voor de toekomstige ontwikkelingen rond de opwekking van energie. Blz. 61
Realiseren de Hoeve Netersel Blz. 62
Uitvoering geven aan de nieuwe verkeersvisie Blz. 63
Uitvoering herinrichting N284 Blz. 64
Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2022-2026 Blz. 65
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide Blz. 66
Vervanging openbare verlichting 2022-2026 Blz. 67
Gedrag/Gebruik Infrastructuur Blz. 68
Wat willen we bereiken? Blz. 69
Energietransitie - In 2030 is een reductie van 4.132 ton CO2 emissie behaald binnen deze sector t.o.v. 2020. Blz. 70
Uitvoering geven aan de energietransitie voor verkeer en vervoer Blz. 71
Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte. Blz. 72
De herinrichting van N284 Blz. 73
Het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe verkeersvisie Blz. 74
Realiseren van schoolzones Blz. 75
Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio. Blz. 76
Lanceren meerij-app Blz. 77
Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten Blz. 78
Snelfietsroute Reusel-Eersel-Veldhoven aanleggen tot aan stedelijk gebied Blz. 79
Beleidskaders Blz. 80
Wat weten we nog meer? Blz. 81
Meerjarenprogramma Blz. 82
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 83
Ontwikkelingen Blz. 84
Wat mag het kosten? Blz. 85
4.3 Economie Blz. 86
Economie Blz. 87
Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie Blz. 88
Wat willen we bereiken? Blz. 89
Verduurzaming bedrijven Blz. 90
Energietransitie - In 2030 is een reductie van 6.900 ton CO2 gerealiseerd ten opzichte van 2020 in de sector Industrie. Blz. 91
We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport). Blz. 92
Vestigingsklimaat en Infrastructuur Blz. 93
Bereikbaarheid en Mobiliteit Blz. 94
Talentontwikkeling Blz. 95
Triple helix samenwerking Blz. 96
Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt Blz. 97
Aantrekkelijke en duurzame bedrijventerreinen in gemeente Bladel Blz. 98
Nieuw aanbod van bedrijfskavels in de Kempen Blz. 99
Behoud voorzieningenniveau Blz. 100
Creëren van een centrumgevoel Blz. 101
Optimale randvoorwaarden voor centrumgebieden realiseren Blz. 102
Realiseren compacte winkelgebieden Hapert en Bladel Blz. 103
Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden Blz. 104
Promotie / Vrijetijdseconomie Blz. 105
Wat willen we bereiken? Blz. 106
De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland. Blz. 107
Regiopromotie Blz. 108
Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie (VTE) Blz. 109
Wat weten we nog meer? Blz. 110
Beleidskaders Blz. 111
Wat weten we nog meer? Blz. 112
Prestatie-indicatoren Blz. 113
Meerjarenprogramma Blz. 114
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 115
Verbonden partijen Blz. 116
Ontwikkelingen Blz. 117
Wat mag het kosten? Blz. 118
4.4 Onderwijs Blz. 119
Onderwijs Blz. 120
Onderwijshuisvesting Blz. 121
Wat willen we bereiken? Blz. 122
Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden Blz. 123
Uitvoering geven aan het strategische huisvestingsplan Blz. 124
Onderwijs- en leerlingzaken Blz. 125
Wat willen we bereiken? Blz. 126
Leerlingenvervoer Blz. 127
Leerplicht Blz. 128
Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen) Blz. 129
Laaggeletterdheid Blz. 130
Voorschoolse voorziening educatie (vve) Blz. 131
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Blz. 132
Wat weten we nog meer? Blz. 133
Beleidskaders Blz. 134
Meerjarenprogramma Blz. 135
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 136
Verbonden partijen Blz. 137
Wat mag het kosten? Blz. 138
4.5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 139
Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 140
Sport en bewegen Blz. 141
Wat willen we bereiken? Blz. 142
Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband. Blz. 143
Aanleg kunstgras voetbalveld op sportpark Hapert Blz. 144
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon Blz. 145
Herontwikkeling sportpark Casteren Blz. 146
Herontwikkeling sportpark Netersel Blz. 147
Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen Blz. 148
Uitvoering van het sportakkoord 2020 t/m 2022 (Kempenbreed) Blz. 149
Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen Blz. 150
Wat weten we nog meer? Blz. 151
Beleidskaders Blz. 152
Cultuur Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel Blz. 155
Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines. Blz. 156
Uitvoering geven aan de aansturing van de combinatiefunctionaris cultuur Blz. 157
Realiseren uitvoeringsprogramma cultuur Blz. 158
Beleidskaders Blz. 159
Meerjarenprogramma Blz. 160
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 161
Verbonden partijen Blz. 162
Wat mag het kosten? Blz. 163
4.6 Sociaal Domein Blz. 164
Sociaal Domein Blz. 165
Participatie Blz. 166
Maatschappelijk effect Blz. 167
Wat willen we bereiken? Blz. 168
Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk Blz. 169
Arbeidsparticipatie: Kempenplus & Praktijkhuis Bladel Blz. 170
Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel Blz. 171
Implementatie Wet Inburgering Blz. 172
Praktijkhuis Bladel Blz. 173
Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus Blz. 174
Voortzetten werkwijze Social Return Blz. 175
Mantelzorg Blz. 176
Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang Blz. 177
Evaluatie invulling indicatievrije inloop Blz. 178
Beleidskaders Blz. 179
Wmo Blz. 180
Doel Blz. 181
Wat willen we bereiken? Blz. 182
Complexe casuïstiek Blz. 183
Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 184
Wmo Begeleiding Blz. 185
Wmo Beschermd Wonen Blz. 186
Zorgloket Blz. 187
Beleidskaders Blz. 188
Inkomensregelingen Blz. 189
Doel Blz. 190
Wat willen we bereiken? Blz. 191
Armoedebestrijding Blz. 192
Uitvoering geven aan de kadernota armoedebestrijding Blz. 193
Beleidskaders Blz. 194
Ontwikkelingen Blz. 195
Jeugd Blz. 196
Wat willen we bereiken? Blz. 197
Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien Blz. 198
Evaluatie en actualisatie meerjarenbeleidskader jeugd Blz. 199
In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken. Blz. 200
Uitvoering geven aan de beleidsnotitie Kempenbranie Blz. 201
Beleidskaders Blz. 202
Wat weten we nog meer? Blz. 203
Vrijwilligers Blz. 204
Wat willen we bereiken? Blz. 205
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden Blz. 206
Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+ Blz. 207
Beleidskaders Blz. 208
Wat weten we nog meer? Blz. 209
Meerjarenprogramma Blz. 210
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 211
Verbonden partijen Blz. 212
Ontwikkelingen Blz. 213
Wat mag het kosten? Blz. 214
4.7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 215
Volksgezondheid en Milieu Blz. 216
Volksgezondheid Blz. 217
Wat willen we bereiken? Blz. 218
Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel Blz. 219
Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB) Blz. 220
Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners Blz. 221
Het Kempisch Preventieakkoord evalueren Blz. 222
Een Kansrijke Start in de Kempen Blz. 223
Beleidskaders Blz. 224
Riolering Blz. 225
Wat willen we bereiken? Blz. 226
Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan. Blz. 227
Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen Blz. 228
Klimaatadaptatie door participatie Blz. 229
Uitvoeringsplan GRP 2021-2025 Blz. 230
Tussenevaluatie GRP 2021-2025 Blz. 231
Beleidskaders Blz. 232
Duurzaam grondstoffengebruik/afval Blz. 233
Wat willen we bereiken? Blz. 234
Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten. Blz. 235
Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren Blz. 236
Beleidskaders Blz. 237
Wat weten we nog meer? Blz. 238
Kwaliteit van de leefomgeving Blz. 239
Wat willen we bereiken? Blz. 240
Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners. Blz. 241
Beweegvriendelijke omgeving Blz. 242
De taken die naar ons toekomen met de omgevingswet op het gebied van de Wet Bodembescherming borgen in onze werkzaamheden. Blz. 243
Beleidskaders Blz. 244
Klimaat Blz. 245
Wat willen we bereiken? Blz. 246
Energietransitie Blz. 247
Het uitvoeringsprogramma klimaat en energie Blz. 248
Klimaatadaptatie Blz. 249
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie opstellen Blz. 250
Beleidskaders Blz. 251
Wat weten we nog meer? Blz. 252
Wat weten we nog meer? Blz. 253
Meerjarenprogramma Blz. 254
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 255
Verbonden partijen Blz. 256
Wat mag het kosten? Blz. 257
4.8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 258
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 259
Bebouwd Blz. 260
Wat willen we bereiken? Blz. 261
Energietransitie - We willen een emissiereductie voor de sector gebouwde omgeving behalen van 6.500 ton CO2. Blz. 262
Uitvoering geven aan de energietransitie voor de bebouwde omgeving Blz. 263
Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. Blz. 264
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 265
Voorbereiden invoering Omgevingswet Blz. 266
We actualiseren het bestemmingsplan voor het buitengebied Blz. 267
Woningbouwprogramma Blz. 268
Evaluatie en actualisatie Kempische en Bladelse woonvisie Blz. 269
Huisvesting statushouders Blz. 270
Realisatie Gemeenschapshuis aan de Markt Blz. 271
Accommodatiecarrousel Blz. 272
Posthofontwikkeling Blz. 273
Beleidskaders Blz. 274
Wat weten we nog meer? Blz. 275
Onbebouwd Blz. 276
Wat willen we bereiken? Blz. 277
Energietransitie - Landbouw en natuur: Reductie emissie broeikasgassen van 1.500 ton CO2 in 2030 ten opzichte van 2020. Blz. 278
We werken aan de reductie van broeikasgassen. Blz. 279
We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied. Blz. 280
Het landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan worden meegenomen in de nieuwe omgevingsvisie Blz. 281
Realisatie Natuurnetwerk (NNB) Blz. 282
Verbinding centrum Bladel met de Groene Long Blz. 283
Verhogen biodiversiteit Blz. 284
Verhogen waterstanden in natuurgebieden Blz. 285
Verminderen stikstofdepositie Blz. 286
Beleidskaders Blz. 287
Wat weten we nog meer? Blz. 288
Wat weten we nog meer? Blz. 289
Meerjarenprogramma Blz. 290
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 291
Verbonden partijen Blz. 292
Ontwikkelingen Blz. 293
Wat mag het kosten? Blz. 294
4.9 Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 295
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 296
Wat willen we bereiken? Blz. 297
De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. De relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces kenmerkt zich als een ‘klant-leverancier' Blz. 298
Strategisch HR beleid Blz. 299
Administratieve organisatie / interne financiële beheersing Blz. 300
Wat weten we nog meer? Blz. 301
Meerjarenprogramma Blz. 302
Toelichting op meerjarenprogramma Blz. 303
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 304
Ontwikkelingen Blz. 305
Wat mag het kosten? Blz. 306
4.10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 307
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 308
Wat willen we bereiken? Blz. 309
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen. Blz. 310
Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 311
Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 312
Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 313
Beleidskaders Blz. 314
Wat weten we nog meer? Blz. 315
Meerjarenprogramma Blz. 316
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 317
Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) Blz. 318
Wat mag het kosten? Blz. 319
5. Paragrafen Blz. 320
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 321
Beleid voor risicomanagement Blz. 322
Risicoprofiel Blz. 323
Risico-inventarisatie Blz. 324
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 325
Weerstandsvermogen Blz. 326
Kengetallen en de signaleringswaarde Blz. 327
Financiële kengetallen Blz. 328
Conclusie houdbare financiële positie Blz. 329
5.2 Lokale heffingen Blz. 330
Voorwoord Blz. 331
Algemene uitgangspunten Blz. 332
Ongebonden heffingen Blz. 333
- Onroerende zaakbelastingen Blz. 334
- Toeristenbelasting Blz. 335
Gebonden heffingen Blz. 336
- Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting Blz. 337
- Rioolheffing Blz. 338
- Afvalstoffenheffing Blz. 339
- Leges Blz. 340
Leges onderbouwing Blz. 341
Kruissubsidiëring Blz. 342
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 343
Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2023 Blz. 344
5.3 Bedrijfsvoering Blz. 345
Voorwoord Blz. 346
Organisatiebeleid Blz. 347
Verbonden partijen Blz. 348
5.4 Financiering Blz. 349
Inleiding Blz. 350
Risicobeheer Blz. 351
Kasgeldlimiet Blz. 352
Renterisiconorm Blz. 353
Liquiditeitsrisico's Blz. 354
Risico's op verstrekte gemeentegaranties Blz. 355
Debiteurenrisico's Blz. 356
Renteresultaat Blz. 357
Overige informatie Blz. 358
5.5 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 359
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 360
5.6 Grondbeleid Blz. 361
Inleiding Blz. 362
Visie op grondbeleid Blz. 363
Gevoeligheidsanalyse Blz. 364
Risicobeheer Blz. 365
Tussentijdse winsten Blz. 366
BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties Blz. 367
Bouwgrond in exploitaties (BIE) Blz. 368
Gronden (materiële vaste activa) Blz. 369
Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties Blz. 370
Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis Blz. 371
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 372
5.7 Verbonden partijen Blz. 373
Inleiding Blz. 374
Visie op verbonden partijen Blz. 375
Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen Blz. 376
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Blz. 377
Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD) Blz. 378
Metropoolregio Eindhoven Blz. 379
KempenPlus Blz. 380
Kempisch bedrijvenpark Blz. 381
Samenwerking Kempengemeenten Blz. 382
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) Blz. 383
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) Blz. 384
Stichting Huis van de Brabantse Kempen Blz. 385
Privaatrechtelijke verbondenheden Blz. 386
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 387
NV Brabant Water Blz. 388
Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A. Blz. 389
6. Financiële begroting Blz. 390
6.1 Toelichting begroting (baten en lasten) Blz. 391
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 392
6.2 Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau Blz. 393
Overzicht geraamde baten en lasten Blz. 394
6.3 Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 395
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 396
6.4 Overzicht reserves Blz. 397
Overzicht reserves Blz. 398
Algemene reserve Blz. 399
Bestemmingsreserves Blz. 400
Reserve kapitaallasten investeringen Blz. 401
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 402
Reserve bovenwijkse voorzieningen Blz. 403
Reserve duurzaamheid Blz. 404
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied Blz. 405
Reserve generatiepact Blz. 406
Recapitulatie reserves Blz. 407
6.5 Overzicht voorzieningen Blz. 408
Voorzieningen Blz. 409
Voorzieningen voor risico's ter zake van verplichtingen en verliezen Blz. 410
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen die redelijkerwijs te schatten zijn Blz. 411
Voorziening dubieuze debiteuren (incl. KempenPlus) Blz. 412
Voorziening wethouderspensioenen Blz. 413
Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders Blz. 414
Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Blz. 415
Verliezen voor gelijkmatige verdeling van lasten Blz. 416
Voorziening onderhoud wegen Blz. 417
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 418
Voorzieningen wegens van derden verkregen middelen Blz. 419
Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing Blz. 420
Egalisatie voorziening riolering Blz. 421
Recapitulatie voorzieningen Blz. 422
6.6 Investeringen Blz. 423
Investeringen Blz. 424
6.7 Geprognosticeerde balans Blz. 425
Geprognosticeerde meerjarenbalans Blz. 426
6.8 Emu-saldo Blz. 427
Emu-saldo Blz. 428
6.9 Stille reserves Blz. 429
Stille reserves Blz. 430
6.10 Langlopende financiële rechten en verplichtingen Blz. 431
Langlopende financiële rechten en verplichtingen Blz. 432
Bijlagen Blz. 433
Bijlagen Blz. 434
1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld Blz. 435
2. Meerjarenprogramma 2022-2026 Blz. 436
3. Prognose verloop algemene reserve Blz. 437
4. Subsidiejaarprogramma welzijn 2023 Blz. 438
5. Woningbouwprogramma Blz. 439
6. Afkortingenlijst Blz. 440
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap