6.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. De incidentele lasten en / of baten moeten van materiële omvang zijn. In de "Financiële verordening gemeente Bladel 2021" hanteren we daarom in beginsel een ondergrens voor alle incidentele posten vanaf € 10.000,-. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. 

De incidentele baten en lasten worden onderstaand op hoofdlijnen nader toegelicht.

Bestuur en ondersteuning
Jaarlijks worden opbrengsten geraamd van verkoop gronden, die niet via de grondexploitatie lopen. Op grond van provinciale voorschriften mogen deze opbrengsten niet als structureel aangemerkt worden.

Veiligheid
De dienstverlening door FeDa Security Soliutions op gebied van veiligheid, toezicht en handhaving wordt gecontinueerd tot en met 31 december 2023. We zien een toename in overlast van een specifieke groep jeugd. Dit heeft inmiddels vormen aangenomen, dat er een meer professionele aanpak nodig is, om deze jeugd op het rechte pad te houden en te krijgen. We huren hiervoor voor de periode tot en met 2025 professionele hulp in met ervaring met deze zwaardere problematiek. De helft van deze kosten reken we toe aan "Veiligheid" en de andere helft aan "Volksgezondheid en milieu".

Economie
In 2022 zijn bijna alle bedrijfskavels op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) verkocht. Daarom is gestart met de voorbereidingen voor nieuw aanbod in de Kempen voor grote en kleine kavels. Het beleid van afgelopen jaren is geëvalueerd, de ambities zijn bepaald en er is onderzoek uitgevoerd naar toekomstige vraag en behoefte. Ook is onderzocht of de bestaande bedrijventerreinen de vraag kunnen opvangen. Dat blijkt niet het geval en er is vraag naar uitbreiding van de bedrijventerreinen in de Kempen. De vervolgstap is daarom een locatieonderzoek en een participatieproces. Dit moet leiden tot een nieuw plan voor aanbod van bedrijfskavels in de Kempen. Voor de vervolgstap worden eenmalige middelen geraamd.

Sport, recreatie en cultuur
Voor onderzoek en begeleiding van de toekomstbestendige sportparken wordt eenmalig € 50.000,- nodig geacht.

Sociaal domein
Een deel van de gemeentelijke bijdrage aan KempenPlus heeft betrekking op frictiekosten om gefaseerd te “groeien” naar de gewenste bedrijfsvoering. Het zijn extra kosten met een éénmalig karakter die uitgaan boven het normaal beschikbare budget voor reguliere werkzaamheden, zoals kosten van inhuur van o.a. (ICT)inrichtingsvraagstukken en procesmanagement. 

Voor gemeenschapshuis Den Herd wordt voor het jaar 2023 rekening gehouden met een extra afschrijving van de boekwaarde van circa € 60.000,-, als gevolg van de voorgenomen sloop van het gebouw (dekking geschiedt ten laste van de algemene reserve.

Volksgezondheid en milieu
We zien een toename in overlast van een specifieke groep jeugd. Dit heeft inmiddels dusdanige vormen aangenomen, dat er een meer professionele aanpak nodig is, om deze jeugd op het rechte pad te houden en te krijgen. We huren hiervoor voor de periode tot en met 2025 professionele hulp in met ervaring met deze zwaardere problematiek. De helft van deze kosten reken we toe aan "Veiligheid" en de andere helft aan "Volksgezondheid en milieu". Voor de periode 2022-2025 houden we rekening met eenmalige implementatiekosten ten behoeve van de energietransitie. De subsidieregeling duurzame energie particulieren wordt (inclusief aangenomen amendement) verlengd tot en met 2025.

VHROSV
Om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te verbeteren is door uw raad besloten om de bestaande reserve ‘ruimtelijke kwaliteit buitengebied’ te verbreden. Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de betreffende reserve (zie hierna). In de meerjarenraming zijn tussentijdse winstuitnames geraamd op basis van de zgn. voorzichtige variant. Daarnaast houden we rekening met de verkoopopbrengsten ad € 1.251.000,- in 2023; € 1.611.000,- in 2024 en € 944.000,- in 2025 vanwege de inspanningsverplichting om de herontwikkeling van de achterblijvende locaties van MFA Hapert enerzijds en Den Herd Bladel en Praktijkschool Bladel anderzijds te realiseren. 

Overhead en ondersteuning organisatie
Via de algemene uitkering ontvangen we gedurende de periode tot en met 2026 eenmalige middelen voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo). De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De eenmalige middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Daarnaast worden de incidentele lasten bij SK verrekend met de deelnemende gemeenten.

Reserves
De verlenging van de subsidieregeling duurzame energie particulieren en de afwaardering van de boekwaarde van CC Den Herd verrekenen we met de algemene reserve. Ten laste van de algemene reserve ad € 7.393.000,- wordt de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen gevormd voor het gemeenschapshuis aan de Markt. Daarnaast houden we rekening met de verkoopopbrengst ad € 1.251.000,- in 2023; € 1.611.000,- in 2024 en € 944.000,- in 2025 (zie VHROSV) vanwege de inspanningsverplichting om de herontwikkeling van de achterblijvende locaties van MFA Hapert, Den Herd en Praktijkschool te realiseren.  Deze opbrengsten voegen we via de algemene reserve toe aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. De tussentijdse winstuitnames uit grondexploitaties worden toegevoegd aan de algemene reserve.
De kosten en opbrengsten voor de verbetering kwaliteit buitengebied worden verrekend met de reserve verbetering kwaliteit buitengebied. De kosten voor de uitvoering van het generatiepact dekken we ten laste van de reserve generatiepact.

Programma 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026
bedragen x € 1.000,- lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
Bestuur en ondersteuning
grondverkopen algemene dienst v 100 v 100 v 100 v 100
totaal bestuur en ondersteuning v 100 v 100 v 100 v 100
Veiligheid
toezicht veiligheid en lokale orde n -33
inhuur jeugdcoach/ overlast jeugd n -93 n -93 n -92
totaal veiligheid n -126 n -93 n -92
Economie
uitbreiding bedrijventerreinen: locatieonderzoek en participatieproces n -25
totaal economie n -25
Sport, cultuur en recreatie
sportpark De Lemelvelden / Netersel onderzoek en begeleiding n -50
totaal economie n -50
Sociaal domein
sociale werkvoorziening: aandeel frictiekosten KempenPlus v 105
afwaardering boekwaarde Den Herd n -60
totaal sociaal domein v 45
Volksgezondheid en milieu
inhuur jeugdcoach/ overlast jeugd n -92 n -92 n -93
energietransitie / klimaatbeleid: implementatiekosten n -14 n -14 n -14 n -5
subsidieregeling energie particulieren n -350 n -350 n -350
totaal volksgezondheid en milieu n -456 n -456 n -457 n -5
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
kwaliteit buitengebied: diverse projecten n -685 v 380 v 50 v 50 v 50
grondexploitaties: winstuitname v 20 v 98
opbrengst locaties MFA / Den Herd en Praktijkschool v 1.251 v 1.611 v 944
totaal ruimtelijke ontwikkeling en beheer n -685 v 1.651 v 1.759 v 994 v 50
Overhead
voorbereiding Wet Open Overheid n -54 n -54 n -54 n -54
SK: eenmalige lasten en onderuitputting kapitaallasten n -35 n -21 n -21 n -8
totaal overhead en ondersteuning organisatie n -89 n -75 n -75 n -62
Reserves
AR: vormen dekkingsreserve opbrengst locatie MFA/Den Herd en Praktijkschool n -1.251 v 8.644 n -1.611 v 1.611 n -944 v 944
AR: dekking afwaardering Den Herd v 60
AR: subsidie duurzame energie particulieren v 350 v 350 v 350
algemene reserve grondexploitatie: winstuitnames n -20 n -98
reserve kapitaallasten investeringen n -8.644 n -1.611 n -944
reserve kwaliteit buitengebied: diverse projecten n -380 v 685 n -50 n -50 n -50
reserve generatiepact: beschikking v 41 v 41 v 21
totaal reserves n -10.295 v 9.780 n -3.370 v 2.002 n -1.938 v 1.315 n -50
totaal incidentele lasten en baten n -11.681 v 11.531 n -3.994 v 3.861 n -2.562 v 2.409 n -117 v 150
saldo incidentele baten en lasten -150 -133 -153 33