2. Begroting op hoofdlijnen

Begroting op hoofdlijnen: kosten

Waar gaat het geld naar toe?
De gemeente besteedt in 2023 € 68,998 miljoen aan de uitvoering van al haar taken. Dit is inclusief de nieuwe voorstellen en de dotaties aan de reserves. In het overzicht staat hoe de totale uitgaven zijn verdeeld over de elf programma's. Pro saldo resteert er een begrotingsoverschot van € 2.587 miljoen.

programma (bedragen x € 1.000,-) kosten % van totaal
0. Bestuur en ondersteuning -2.196 3,18%
1. Veiligheid -1.987 2,88%
2. Verkeer en vervoer -2.943 4,27%
3. Economie -616 0,89%
4. Onderwijs -2.338 3,39%
5. Sport, cultuur en recreatie -4.629 6,71%
6. Sociaal domein -23.043 33,40%
7. Volksgezondheid en milieu -6.138 8,90%
8. VHROSV -4.891 7,09%
9. Overhead -6.087 8,82%
10. Algemene dekkingsmiddelen -1.095 1,59%
Geraamd saldo van baten en lasten -55.963 81,11%
Reserves
Beoogde stortingen in reserves -10.448 15,14%
Beoogde onttrekkingen aan reserves
Geraamd resultaat -2.587 3,75%
Totaal programma's -68.998 100,00%

Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten

Waar komt het geld vandaan?
De gemeente ontvangt in 2023 € 68,898 miljoen.  Dit is inclusief de nieuwe voorstellen en de onttrekkingen aan de reserves. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de algemene en de specifieke uitkeringen die de gemeente van het rijk ontvangen. Daarnaast zijn de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de opbrengsten uit de grondexploitaties de grootste inkomstenbronnen.

programma (bedragen x € 1.000,-) opbrengsten % van totaal
0. Bestuur en ondersteuning 496 0,72%
1. Veiligheid 90 0,13%
2. Verkeer en vervoer 75 0,11%
3. Economie 1.400 2,03%
4. Onderwijs 175 0,25%
5. Sport, cultuur en recreatie 661 0,96%
6. Sociaal domein 2.648 3,84%
7. Volksgezondheid en milieu 4.298 6,23%
8. VHROSV 4.989 7,23%
9. Overhead 194 0,28%
10. Algemene dekkingsmiddelen 42.928 62,22%
Geraamd saldo van baten en lasten 57.954 83,99%
Reserves
Beoogde stortingen in reserves
Beoogde onttrekkingen aan reserves 11.044 16,01%
Geraamd resultaat
Totaal programma's 68.998 100,00%

Wat betalen de inwoners?

Wat betalen inwoners?
De gemeente ontvangt ook geld uit lokale belastingen en heffingen. Hieronder ziet u wat een inwoner van Bladel jaarlijks betaalt.

  in € 2023 2022

OZB (gemiddeld tarief per woning)

297,00 297,00

Rioolheffing 4-persoonshuishouden
Rioolheffing 2-persoonshuishouden

285,00
182,00
275,00
176,00

Afvalstoffenheffing 4-persoonshuishouden
Afvalstoffenheffing 2-persoonshuishouden

180,00
166,00
165,00
155,00

Toeristenbelasting:
- vaste onderkomens: per overnachting voor toeristen
- vaste onderkomens: per overnachting voor arbeidsmigranten (SNF-verblijf)
- vaste onderkomens: per overnachting voor arbeidsmigranten (overig verblijf
- mobiele onderkomens: per overnachting voor toeristen


1,77
0,89
1,77
1,67


1,66
0,83
1,66
1,56