4.0 Bestuur en ondersteuning

Wat weten we nog meer?

Er zijn geen beleidsindicatoren uit de BBV-basisset van toepassing.

Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2022-2026 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
A Actualiseren leges burgerzaken -8 -8 -8 -8
B Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl (locatie Den Herd) 941
B Algemene reserve: ontwikkeling latende locaties MFA Hapert:
- locatie Het Palet 944
- locatie Den Tref 1.000
- opbrengst verkoop oude Kloostertuin 100
- opbrengst verkoop Med.Centrum 151
B Algemene reserve: ontwikkeling latende locatie voormalige praktijkschool 670
B Algemene reserve: toevoeging opbrengst locatie Den Herd -941
B Algemene reserve: toevoeging opbrengst locatie Praktijkschool -670
B Algemene reserve: toevoeging opbrengst latende locatie MFA Hapert -1.251 -944
B Reserve kapitaallasten investeringen: locatie Den Herd en Praktijkschool -1.611
B Reserve kapitaallasten investeringen: locatie Den Herd 45 44 44
B Reserve kapitaallasten investeringen: locatie Praktijkschool 32 31 31
B Reserve kapitaallasten investeringen: latende locatie MFA Hapert 59 59 103 102
B Reserve kapitaallasten investeringen: latende locatie MFA Hapert -1.251 -944
totaal lasten bestuur en ondersteuning -1.200 -1.483 -774 169
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Actualiseren leges burgerzaken
De leges zijn enerzijds inflatoir aangepast en anderzijds is de productie voor te verstrekken rijbewijzen neerwaarts bijgesteld.

Algemene reserve 
De geraamde opbrengst van de latende locaties (zie VHROSV) worden in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve. Daarna worden ze ten laste van de algemene reserve toegevoegd aan de reserve kapitaallasten investeringen.

Reserve kapitaallasten investeringen
Als gevolg van de oprichting van de MFA Hapert worden midden in het centrum van Hapert twee grote percelen (van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den Tref) vrijgemaakt voor een andere invulling. Uiterlijk binnen 2 jaar na oplevering van MFA Hapert dienen uit de herontwikkeling van deze locaties opbrengsten gerealiseerd te worden. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met een opbrengst van € 0,944 mln voor de achterblijvende locatie van basisschool “Het Palet”, € 0,151 mln vanwege de verkoop van het medisch centrum en € 1,0 mln voor de huidige locatie van gemeenschapshuis “Den Tref”, terwijl vanwege de verkoop van de ontmoetings- en bijruimten van het ouderensteunpunt een opbrengst van € 0,1 mln is ingerekend (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de reserve kapitaallasten investeringen.

Uit de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van Den Herd en de Praktijkschool zullen ook opbrengsten gerealiseerd moeten worden. Voor locatie Den Herd is een opbrengst geraamd van ca € 0,941 mln en voor locatie Praktijkschool ca € 0,990 mln. Voor de vrijkomende locatie van de Praktijkschool moet nog wel rekening worden gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde van het pand ad € 0,320 mln per 1 januari 2024. De netto-opbrengst bedraagt dan € 0,670 mln (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Ten laste van deze reserve wordt een deel van de kapitaallasten gedekt. 

De opbrengsten van Het Palet schuiven we door, vanwege latere sloop en omdat een aantal lokalen tijdelijk ingezet worden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs van Oekraïense kinderen.

Ontwikkelingen

Nieuwe financieringssystematiek 
Het Rijk wil samen met medeoverheden werken aan een nieuwe stabiele financieringssystematiek voor gemeenten, waarbij ook de uitbreiding van het lokale belastinggebied bespreekbaar is. We verwachten dat we in september door de Minister van BZK  geïnformeerd worden over "de richting van de oplossing" daarvoor. De nieuwe financieringssystematiek zou dan met ingang van begrotingsjaar 2026 in kunnen gaan.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Metropoolregio Eindhoven

Wat mag het kosten?

De meer opbrengsten in 2021 en 2022 en de daarmee gepaard gaande kosten worden veroorzaakt door extra opbrengsten van verkoop gronden (die niet via de grondexploitatie lopen). In 2021 houden we rekening met eenmalige kosten voor inventarisatie en onderzoek van oneigenlijk gebruik van gemeentegronden. In 2021 zijn Tweede Kamerverkiezingen geweest en in 2022 de Gemeenteraadsverkiezingen. In verband met de coronamaatregelen zijn hiervoor extra kosten gemaakt. Deze werden door het rijk via de algemene uitkering gecompenseerd. Vanaf medio 2022 is een vierde wethouder nodig geacht om de uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat, goed aan te kunnen. Ook de formatie van de griffie is ultimo 2022 uitgebreid. Vanaf 2022 hebben we extra middelen afgezonderd om hiermee voorbereid te zijn op "Opnieuw Verbinden".

Op 25 maart 2021 heeft de raad de "Verordening rekenkamercommissie gemeente Bladel 2021" gewijzigd vastgesteld ten behoeve van een adequate invulling en uitvoering van de gezamenlijke rekenkamercommissie De Kempen. De gemeente Bladel zal hierbij voor de periode 2021 tot en met 2024 als penvoerende gemeente optreden. In 2021 zijn er geen onderzoeken uitgevoerd. Op basis van een budget van € 1,50 per inwoner zijn de hiermee samenhangende baten en lasten voor deze periode in de (meerjaren)begroting opgenomen.  Voorts stijgen de kosten van de doorbelasting van DV&BV / KCC (inclusief opslag voor overhead) vanaf 2022 op basis van geactualiseerde tijdbestedingen. 

Beoogde mutaties reserves
Voor een totaaloverzicht van de beoogde mutaties van reserves wordt verwezen naar paragraaf 6.4 Reserves. Er worden gedurende de periode 2021 tot en met 2026 diverse posten verrekend met de algemene reserve. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar bijlage 3.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de baten en lasten, de beoogde mutaties via de reserves en de begrotingsresultaten weergegeven. De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
Bestuur en ondersteuning n -1.544 n -2.052 n -2.099 n -2.098 n -2.015 n -2.014
Beheer overige gebouwen en gronden n -94 n -134 n -97 n -97 n -97 n -97
Totaal lasten n -1.638 n -2.186 n -2.196 n -2.195 n -2.112 n -2.111
Baten
Bestuur v 310 v 332 v 298 v 298 v 221 v 221
Beheer overige gebouwen en gronden v 231 v 278 v 198 v 197 v 197 v 197
Totaal baten v 541 v 610 v 496 v 495 v 418 v 418
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.097 n -1.576 n -1.700 n -1.700 n -1.694 n -1.693
beoogde storting in reserves n -1.300 n -1.418 n -10.449 n -3.527 n -2.093 n -195
beoogde onttrekking aan reserves v 3.048 v 4.810 v 11.045 v 3.318 v 2.642 v 1.237
Gerealiseerd/geraamd resultaat v 651 v 1.816 n -1.104 n -1.909 n -1.145 n -651
rekening-begrotingsresultaat v 4.468 v 2.673 v 2.587 v 2.040 v 3.008 v 607
beoogde storting in algemene reserve n -4.468 n -2.673 n -2.587 n -2.040 n -3.008 n -607
Gerealiseerd/geraamd resultaat 0 0 0 0 0 0
(- = nadeel en + = voordeel)