4.2 Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Maatschappelijk effect:

De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden. Mensen en goederen verplaatsen zich verantwoord en veilig. 

Infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.

Wat gaan we doen?

Gedrag/Gebruik Infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Energietransitie - In 2030 is een reductie van 4.132 ton CO2 emissie behaald binnen deze sector t.o.v. 2020.

Wat gaan we doen?

Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte.

Wat gaan we doen?

Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

We monitoren de CO2 uitstoot voor verkeer en vervoer/mobiliteit.

Naam Indicator Streefwaarde 1990 2019 2020 2021 Bron
CO2 uitstoot verkeer en vervoer in ton reductie van 4.132 ton in 2030 t.o.v. 2020 45.987 48.324 45.299 nnb Emissieregistratie

Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2022-2026 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
A Uitvoering verkeersvisie Bladel 2023-2026 -130 -1.430 -1.430 -1.430 -2 -23 -62 -101
A Uitvoering verkeersvisie Bladel regionale pilots -100 -100 -100 -100 -100
A Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2023-2026 -1.502 -1.502 -1.502 -1.502 -21 -62 -103 -143
A Vervanging openbare verlichting 2023-2026: armaturen -58 -58 -58 -58 -2 -4 -8 -12
A Vervanging openbare verlichting 2023-2026: masten -63 -63 -63 -63 -1 -3 -5 -7
A Herinrichting Hofplein Bladel -300 -5 -10 -10 -9
A Actualisatie leges kabels en leidingen -3 -3 -3 -3
B Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg -850 -1.300 -12 -41 -59 -58 -58
B Herstructurering Koolbogt -1.000 -16 -32 -32 -32
B Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel -300 -4 -8 -8 -8 -8
B Uitvoering herinrichting N284: inclusief langzaam verkeertunnel -350 -300 -1.100 -1.100 -8 -24 -57 -108
B Fietsverbinding De Sleutel: deelproject Egyptische Poort -pm -pm -pm
B Autoluwe Bossingel: deelproject Egyptische Poort -pm -pm -pm
B Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) -750 -18 -35 -35 -35 -35
totaal lasten verkeer en vervoer -1.900 -4.703 -3.353 -4.153 -4.153 -134 -242 -363 -481 -616
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Uitvoering Verkeersvisie 2035
De wereld verandert heel snel en de ontwikkelingen volgen elkaar mogelijk nog sneller op. Om binnen deze dynamiek een stabiele koers uit te zetten is een routekaart noodzakelijk. De Verkeersvisie 2035 vertaalt onze doelen en ambities en werkt uiteindelijk toe naar een uitvoeringsplan waarmee de komende 15 jaar, ingrijpend maar noodzakelijk, onze mobiliteitsvraagstukken worden aangepakt. De Verkeersvisie 2035 volgt de systematiek van de omgevingsvisie en sluit aan op de Kempische Mobiliteitsstrategie en de regionale mobiliteit agenda’s. Er is een indicatief uitvoeringsplan vastgesteld waar alle ingrepen opgenomen zijn die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid. De lijst behelst o.a. ingrijpende infrastructurele projecten tot en met logische no-regret maatregelen. Wat ook heel duidelijk is geworden is dat het totale pakket te groot is om binnen de vooraf gestelde 10 jaar te kunnen uitvoeren en betalen. In de vergadering van 7 juli 2022 heeft uw raad daarom besloten om de looptijd van de Verkeersvisie te verruimen van 10 naar 15 jaar. Hierdoor wordt de financiële last beter verspreid en wordt de uitvoeringsplanning realistischer. In het uitwerkingsplan nemen we ook mee dat er voor iedere dorpskern een digitale snelheidsmeter beschikbaar komt waarvan de locatie waar deze wordt ingezet door inwoners bepaald mag worden.

Gepland groot onderhoud wegen / wegbeheer
Op basis van de visuele inspectie en maatregeltoets is de kapitaalbehoefte berekend voor de periode 2020-2029. Het wegenbeheerplan 2021-2025 is door ons college vastgesteld. Het wegenbeheerplan is opgesteld ter onderbouwing van de onderhoudsramingen binnen de exploitatie, de voorziening onderhoud wegen en de in het meerjarenprogramma opgenomen investeringen voor groot onderhoud in het kader van wegbeheer op basis van het kwaliteitsniveau sober (6-). De kapitaalbehoefte voor de periode 2020-2029 m.b.t. Gepland Groot Onderhoud (GGO) bedraagt € 1.600.000,- per jaar exclusief indexering. Circa 50% van de GGO projecten kunnen integraal (in combinatie met riolering) worden uitgevoerd. Op deze projecten kan voor wegbeheer op basis van de ervaringen uit de afgelopen periode 25% synergie/integraliteit voordeel op de investeringskosten worden behaald. Op het totale budget betekent dit een voordeel van 12,5%. Als ook voor de komende periode dit integraliteitsvoordeel kan worden doorgezet kan met een jaarlijkse kapitaalbehoefte van € 1.400.000,- het integraal gepland groot onderhoud worden uitgevoerd. Deze geplande investeringen zijn door de “sterk” stijgende prijzen van grondstoffen naar boven bijgesteld. Wij hebben hiervoor een indexatiepercentage bepaald van 7,314% dat specifiek betrekking heeft op het areaal en type verharding van de gemeente Bladel. Voor GGO wegen betreft het een extra investering van ca. € 102.000,-.  

Uitvoering beleidsnota openbare verlichting
Onderhoud van de openbare verlichting geschiedt op basis van het Beleidsplan en het bijbehorende beheerplan Openbare Verlichting. In de gemeente Bladel is het beheer en onderhoud voor een periode van (maximaal) 10 jaar aanbesteed middels een geïntegreerd contract. De geactualiseerde budgetten zijn voldoende om het in stand houden, beheren en onderhouden naar behoren te kunnen uitvoeren. In het meerjarenprogramma zijn op basis van het beheerplan tevens jaarlijkse kredieten opgenomen voor vervanging van masten en armaturen. De geplande investeringen zijn door de stijgende prijzen van grondstoffen naar boven bijgesteld. Wij hebben hiervoor een indexatiepercentage bepaald van 3,00% dat specifiek betrekking heeft op het areaal, hetgeen een extra investering van ca. € 4.000,- met zich brengt.  

Herinrichting Hofplein Bladel
Woonstichting de Zaligheden (WSZ) is voornemens om het pand aan de Pius X-straat 3 om te vormen tot woongebouw. Om het plan van een goede parkeeroplossing te voorzien, hebben wij aan de Woonstichting gevraagd om een herinrichtingsvoorstel te doen voor het aanliggende Hofplein. Zo kan de parkeervraag voor het plan van de Woonstichting worden opgelost en tegelijkertijd het Hofplein worden opgewaardeerd.  Er is een ontwerp gemaakt in dialoog met belanghebbenden en omwonenden. WSZ heeft hiertoe gesprekken gehouden met (Kindcentrum Florent, kinderopvang Nummereen, BC Bladel, buurtvereniging d’ Ouwetoren en Onderwijsstichting Kempenkind). Een eerder initiatief van BC Bladel, waarvoor ze van Stichting Kiemkracht een  aanmoedigingsprijs hebben gekregen, heeft bijgedragen aan het idee om het plein te houden en te verbeteren voor sport en spel.
De sport- en spelfunctie van het plein wordt versterkt door een nieuwe ondergrond (veerkrachtige kunststof vloer), betere belijning en ondersteunende straatmeubilair en verlichting. De herinrichtingskosten worden geraamd op € 300.000,-.

Actualisatie  leges kabels en leidingen
De leges worden naast bijstelling van de prognose van de productie inflatoire aangepast.

Verkeersvisie Hapert: Oude Provincialeweg Hapert
De herinrichting van de Oude Provincialeweg wordt afgestemd op de planning van de MFA Hapert en de planning van de N284. Omdat we met de aanpak willen wachten tot de nieuwe MFA in Hapert gereed is, zal met de daadwerkelijke realisatie eerst in 2022 en 2023 worden gestart. In 2022 gaan we het plan voorbereiden / ontwerpen en aanbesteden.

Herstructurering Koolbogt in verband met levensloop bestendig wonen
De Koolbogt (1 t/m 48) in de kern Bladel is ooit opgezet als een levensloopbestendige wijk voor ouderen (qua woontypologie en inrichting van de openbare ruimte). De woningen zijn echter verouderd en de huidige eigenaar (Mooiland) is voornemens de woningen op korte termijn te verkopen aan een andere woningcorporatie. Dat zou een mooi begin kunnen zijn van een herstructurering van deze wijk met een modernisering van de woningen (tot Woonkeur Plus)) en optimalisering van de infrastructuur (van wegen en (voet)paden). Voor dat laatste wordt voorgesteld om in afwachting van de verkoop door Mooiland alvast een raming voor de herstructurering van de openbare ruimte op te nemen. Uiteindelijk moet dit een gezamenlijke interventie zijn van de (nieuwe) eigenaar en de gemeente. Voor de herstructurering ramen wij voorlopig € 1.000.000,-.

Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel
Voor het jaar 2022 is vooralsnog een raming opgenomen van € 300.000,- in het kader van infrastructurele maatregelen voor het centrum van Bladel. Definitieve ramingen zijn mede afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over de eventuele herinrichting van de Sniederslaan. T.z.t. zullen wij de raming daar op afstemmen.

Uitvoering herinrichting N284 / langzaam verkeertunnel / autoluwe Bossingel / fietsverbinding naar De Sleutel
Samen met de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Reusel-De Mierden wordt een plan voorbereid om de N284 toekomstproof te maken in kader van doorstroming en verkeersveiligheid.  We verwachten dat  de herinrichting N284 eerst vanaf 2025 en verder (tot ultimo 2027) uitgevoerd zal kunnen worden. Dit betekent dat een deel van de te ramen investeringsramingen buiten de huidige planperiode vallen. Deze zullen in de perspectiefnota van het volgende jaar weer toegevoegd worden aan de dan geldende nieuwe planperiode. In totaal stijgen de investeringen in de periode tot en met 2027 met € 300.000,- (met name door  de sterk stijgende prijzen van grondstoffen) tot € 4.100.000,-. 

In de raadsvergadering van 7 juli 2022 heeft de raad het totaalplan Egyptische Poort voor kennisgeving aangenomen, waarbij een aantal deelprojecten vastgesteld zijn.  De raad is hiermee akkoord gegaan met de verbinding tussen Egyptische Poort en het centrum via een langzaam verkeertunnel onder de N284. Nadat inzichtelijk is hoe de langzaam verkeertunnel bij de N284 wordt gerealiseerd en besluitvorming over de zwemvijver heeft plaats gevonden wordt de fietsverbinding van het centrum naar De Sleutel uitgewerkt en gerealiseerd. We ramen de kosten van de fietsverbinding vooralsnog op pm.

Het college heeft ook de opdracht gekregen te starten om de autoluwe Bossingel als deelproject te realiseren in gebied Egyptische Poort en daarbij de Egyptische dijk, Leemskuilen, Berschotten en Bredasebaan mee te nemen in de uitwerking. We ramen de kosten vooralsnog op pm.

Verbreding fietspaden Cartierheide
Met de verbreding van het fietspad wordt een betere, aantrekkelijkere en veiligere inrichting van de Cartierheide voor zowel fietsers, gladde slang als de overige flora en fauna beoogd. De
paden op de Cartierheide (De Pals – Herberg ‘In het Wilde Zwijn’ – Laarven) worden samengevoegd en het fietspad tussen De Pan-Laarven wordt aangepast aan het gebied en gebruik. Vanuit Visit Brabant (marketingorganisatie van de provincie Noord- Brabant) wordt steeds meer ingezet op fietsen en het fietsknooppuntennetwerk. De verwachting is ook dat mensen veel (in eigen omgeving) blijven fietsen. Aan het gebied wordt een uitkijktoren toegevoegd waardoor het gebied nog aantrekkelijker wordt. Daarnaast maakt het woon-/werkverkeer en schoolgaande jeugd veel gebruik van dit pad.

 

Ontwikkelingen

De visie Next Economy voor het centrum van Bladel zal ook invloed hebben op de inrichting van de openbare ruimte. 

Meer in het algemeen staan we aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen door de energietransitie (elektrisch rijden, andere vervoermiddelen), intrede van zelfstandig rijdende vervoermiddelen en de klimaatadaptatie. Dit alles zal de komende jaren zeker aandacht vragen binnen dit programma.

Wat mag het kosten?

In 2021 en 2022 ontvangen we kosten terug voor de projecten verkeer en vervoer Kempenregio. Ook hebben we voor 2021 extra degeneratievergoeding ontvangen.  Voorts worden de interne kosten van de doorbelasting van loonkosten van openbare werken (binnen- en buitendienst) op basis van geactualiseerde tijdbestedingen beperkt opwaarts bijgesteld. Het verloop ná 2023 wordt ook veroorzaakt door lagere lasten als gevolg van vrijval kapitaallasten. Voor de investeringen wordt verwezen naar het meerjarenprogramma.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van verkeer en vervoer weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
beheer en uitbreiding infrastructuur n -2.012 n -2.285 n -2.494 n -2.609 n -2.690 n -2.772
parkeren n -4 n -9 n -9 n -9 n -9 n -9
gedrag / gebruik infrastructuur:
veiligheid n -355 n -245 n -219 n -219 n -218 n -218
doorstroming -189 -321 -170 -185 -218 -270
openbaar vervoer n -51 n -51 n -51 n -51 n -51
Totaal lasten n -2.560 n -2.911 n -2.943 n -3.073 n -3.186 n -3.320
Baten
beheer en uitbreiding infrastructuur v 216 v 78 v 66 v 66 v 66 v 66
parkeren v 4 v 4 v 4 v 4 v 4 v 4
gedrag / gebruik infrastructuur:
veiligheid v 6 v 5 v 5 v 5 v 5 v 5
doorstroming v 79 v 97
openbaar vervoer
Totaal baten v 305 v 184 v 75 v 75 v 75 v 75
Geraamd saldo van baten en lasten n -2.255 n -2.727 n -2.868 n -2.998 n -3.111 n -3.245
(- = nadeel en + = voordeel)